Trestem

Hledám varianty 'trestem' [ trestů (1) trestu (22) trestem (4) trest (34) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 4:13...sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu....
Genesis 19:15...a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za...
Exodus 20:7...užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý...
Exodus 21:19...venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když...
Leviticus 26:41...neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou...
Leviticus 26:43... bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli zákony a zošklivili si ...
Numeri 14:34...na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z...
Numeri 32:23... hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro...
Deuteronomium 5:11...užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti...
Jozue 22:31... Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se...
1. Samuel 28:10...při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho...
2. Samuel 24:12...Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k...
1. Královská 2:9...Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš...
1. Letopisů 21:10...Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k...
Job 5:17...násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá BůhTrestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří, však také...
Job 21:19...jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se...
Job 31:23...z ramena, je ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych...
Job 37:13...příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej...
Žalmy 73:14...Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem...
Přísloví 6:29... kdo s ženou bližního spí - kdo se dotknetrestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade, aby nasytil...
Přísloví 11:21... ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na...
Přísloví 15:10...hnusí, stoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten...
Přísloví 16:5...zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavnostítrestu neujde, buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje...
Přísloví 16:22...života ten, kdo rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho...
Přísloví 17:5...chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou...
Přísloví 19:5... chuďas je opuštěn bez přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si...
Přísloví 19:9...se drží, štěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný...
Přísloví 28:20...člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnouttrestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus...
Jeremiáš 5:9...všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou,...
Jeremiáš 5:29...chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou,...
Jeremiáš 6:6...násep navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda,...
Jeremiáš 9:8...však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou,...
Jeremiáš 15:3...kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu na čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli;...
Jeremiáš 30:11... S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Tak praví...
Jeremiáš 46:28... S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Slovo...
Jeremiáš 49:12... jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě...
Pláč 4:6...si šarlat oblékali, se přehrabují v odpadcíchTrest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma -...
Pláč 4:22...kalicha - opiješ se a svlékneš donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero sionská, nezůstaneš v zajetí. Ty,...
Pláč 5:7...otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst...
Ezechiel 23:49...nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy...
Daniel 2:9...mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a...
Ozeáš 10:2... Jejich srdce je úlisné, teď je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy...
Ozeáš 13:12...ti krále dal a rozzuřen ho odnímám! Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče...
Nahum 1:3...je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach...
Sofoniáš 3:7...by pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný trest. Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem,...
Zachariáš 14:19...by neputovaly slavit Svátek stánků. Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly...
Malachiáš 3:15...Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina...
Matouš 23:33...zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a...
Marek 12:40...záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak...
Lukáš 20:47...záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své...
Lukáš 23:40...však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své...
Římanům 3:8... že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším!...
Římanům 13:2...proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají...
Římanům 13:5... Proto se musíme podřizovat - nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně -...
2. Korintským 2:6...(abych nepřeháněl) vás všechny. Takovému stačí trest, který dostal od většiny z vás. Teď mu ale raději...
2. Tesalonickým 1:9...evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho...
Židům 2:2...a každou neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli...
Židům 10:29...bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si...
2. Petr 2:9...zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují...
Juda 1:7...zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |