Trestat

Hledám varianty 'trestat' [ trestej (1) trestat (10) trestáš (1) trestány (1) trestán (1) trestám (2) trestali (1) trestal (1) trestají (2) trestá (10) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 20:5...Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milujícíTrestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého...
Exodus 34:7...nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i...
Leviticus 26:18...nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost;...
Leviticus 26:28... postavím se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso...
Numeri 14:18...nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny...
Deuteronomium 5:9...Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milujícíTrestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého...
Deuteronomium 21:18...otce ani matku a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně...
Job 11:6...totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh  trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží...
Job 19:29...v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na...
Job 33:19... aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech stálé hlodání, se mu...
Žalmy 39:12... svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl...
Žalmy 94:10... kdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí...
Žalmy 99:8... byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho,...
Žalmy 149:7...třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy,...
Přísloví 13:24... Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se nají do sytosti,...
Přísloví 21:11...svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří, když vzdělávají...
Přísloví 24:22...jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit...
Kazatel 8:11...nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo....
Izaiáš 53:4...na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším...
Jeremiáš 10:24...moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídíTrestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém...
Jeremiáš 27:8...pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho...
Pláč 3:1...nepřítel zhubil! Ano, i jsem pocítil, jak trestá jeho rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne...
Ozeáš 4:9... Kněz proto dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatím!...
Ozeáš 4:14...vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy -...
Římanům 3:5...Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom...
Římanům 13:4...je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat - nejen...
1. Tesalonickým 4:6...zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k...
Židům 12:6... Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovávátrestá každého, koho přijímá za syna." Když podstupujete...
1. Petr 2:14...jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť...
Zjevení 6:10...ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudittrestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z...

Slova obsahující trestat: potrestat (3) trestat (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |