Trestá

Hledám varianty 'trestá' [ trestej (1) trestat (10) trestáš (1) trestány (1) trestán (1) trestám (2) trestali (1) trestal (1) trestají (2) trestá (10) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 20:5...Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milujícíTrestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého...
Exodus 34:7...nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i...
Leviticus 26:18...nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost;...
Leviticus 26:28... postavím se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso...
Numeri 14:18...nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny...
Deuteronomium 5:9...Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milujícíTrestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého...
Deuteronomium 21:18...otce ani matku a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně...
Job 11:6...totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh  trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží...
Job 19:29...v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na...
Job 33:19... aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech stálé hlodání, se mu...
Žalmy 39:12... svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl...
Žalmy 94:10... kdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí...
Žalmy 99:8... byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho,...
Žalmy 149:7...třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy,...
Přísloví 13:24... Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se nají do sytosti,...
Přísloví 21:11...svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří, když vzdělávají...
Přísloví 24:22...jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit...
Kazatel 8:11...nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo....
Izaiáš 53:4...na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším...
Jeremiáš 10:24...moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídíTrestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém...
Jeremiáš 27:8...pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho...
Pláč 3:1...nepřítel zhubil! Ano, i jsem pocítil, jak trestá jeho rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne...
Ozeáš 4:9... Kněz proto dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatím!...
Ozeáš 4:14...vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy -...
Římanům 3:5...Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom...
Římanům 13:4...je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat - nejen...
1. Tesalonickým 4:6...zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k...
Židům 12:6... Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovávátrestá každého, koho přijímá za syna." Když podstupujete...
1. Petr 2:14...jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť...
Zjevení 6:10...ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudittrestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z...

Slova obsahující trestá: nepotrestám (1) netrestá (2) neztrestá (2) potrestá (14) potrestám (12) potrestán (3) potrestáni (1) potrestání (5) trestá (10) trestám (2) trestán (1) trestání (2) trestány (1) trestáš (1) vytrestá (1) ztrestá (5) ztrestám (5) ztrestána (1) ztrestáni (1) ztrestáno (1) ztrestáte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |