Trest

Hledám varianty 'trest' [ trestů (1) trestu (22) trestem (4) trest (34) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 4:13...sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu....
Genesis 19:15...a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za...
Exodus 20:7...užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý...
Exodus 21:19...venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když...
Leviticus 26:41...neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou...
Leviticus 26:43... bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli zákony a zošklivili si ...
Numeri 14:34...na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z...
Numeri 32:23... hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro...
Deuteronomium 5:11...užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti...
Jozue 22:31... Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se...
1. Samuel 28:10...při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho...
2. Samuel 24:12...Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k...
1. Královská 2:9...Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš...
1. Letopisů 21:10...Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k...
Job 5:17...násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá BůhTrestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří, však také...
Job 21:19...jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se...
Job 31:23...z ramena, je ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych...
Job 37:13...příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej...
Žalmy 73:14...Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem...
Přísloví 6:29... kdo s ženou bližního spí - kdo se dotknetrestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade, aby nasytil...
Přísloví 11:21... ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na...
Přísloví 15:10...hnusí, stoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten...
Přísloví 16:5...zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavnostítrestu neujde, buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje...
Přísloví 16:22...života ten, kdo rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho...
Přísloví 17:5...chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou...
Přísloví 19:5... chuďas je opuštěn bez přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si...
Přísloví 19:9...se drží, štěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný...
Přísloví 28:20...člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnouttrestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus...
Jeremiáš 5:9...všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou,...
Jeremiáš 5:29...chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou,...
Jeremiáš 6:6...násep navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda,...
Jeremiáš 9:8...však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou,...
Jeremiáš 15:3...kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu na čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli;...
Jeremiáš 30:11... S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Tak praví...
Jeremiáš 46:28... S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Slovo...
Jeremiáš 49:12... jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě...
Pláč 4:6...si šarlat oblékali, se přehrabují v odpadcíchTrest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma -...
Pláč 4:22...kalicha - opiješ se a svlékneš donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero sionská, nezůstaneš v zajetí. Ty,...
Pláč 5:7...otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst...
Ezechiel 23:49...nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy...
Daniel 2:9...mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a...
Ozeáš 10:2... Jejich srdce je úlisné, teď je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy...
Ozeáš 13:12...ti krále dal a rozzuřen ho odnímám! Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče...
Nahum 1:3...je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach...
Sofoniáš 3:7...by pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný trest. Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem,...
Zachariáš 14:19...by neputovaly slavit Svátek stánků. Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly...
Malachiáš 3:15...Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina...
Matouš 23:33...zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a...
Marek 12:40...záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak...
Lukáš 20:47...záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své...
Lukáš 23:40...však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své...
Římanům 3:8... že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším!...
Římanům 13:2...proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají...
Římanům 13:5... Proto se musíme podřizovat - nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně -...
2. Korintským 2:6...(abych nepřeháněl) vás všechny. Takovému stačí trest, který dostal od většiny z vás. Teď mu ale raději...
2. Tesalonickým 1:9...evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho...
Židům 2:2...a každou neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli...
Židům 10:29...bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si...
2. Petr 2:9...zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují...
Juda 1:7...zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své...

Slova obsahující trest: beztrestně (1) beztrestní (1) nepotrestám (1) netrestá (2) netrestal (1) netrestej (6) neztrestá (2) potrestá (14) potrestají (4) potrestal (4) potrestali (2) potrestám (12) potrestán (3) potrestáni (1) potrestání (5) potrestat (3) potrestej (1) trest (34) trestá (10) trestají (2) trestající (2) trestal (1) trestali (1) trestám (2) trestán (1) trestaní (1) trestání (2) trestány (1) trestáš (1) trestat (10) trestej (1) trestem (4) trestu (22) trestů (1) trestuhodné (2) trestuhodně (1) trestuhodný (2) vytrestá (1) ztrestá (5) ztrestal (7) ztrestali (1) ztrestám (5) ztrestána (1) ztrestáni (1) ztrestáno (1) ztrestáte (1) ztrestej (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |