Trůnil

Hledám varianty 'trůnil' [ trůnit (1) trůníš (6) trůním (1) trůnila (1) trůnil (2) trůní (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
2. Královská 19:15...Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království...
Ester 1:2...od Indie po Habeš. Xerxes toho času trůnil v královském sídelním paláci v Súsách. Tehdy,...
Žalmy 2:4...ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim ale...
Žalmy 9:12... ty, kdo hledají! Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel...
Žalmy 11:4...Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny...
Žalmy 22:4...ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatýtrůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe...
Žalmy 29:10... v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky....
Žalmy 33:14...se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten,...
Žalmy 61:8... jeho léta věky trvají! Před Boží tváří  trůní navždycky, dej, ho provází láska s věrností! Tvému...
Žalmy 80:2... jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se! Před Efraimem, Benjamínem...
Žalmy 99:1...poctivě! Hospodin kraluje - národy, chvějte seTrůní nad cherubíny - země třese se! Veliký je na Sionu...
Žalmy 113:5...nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na...
Žalmy 123:1...píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí,...
Izaiáš 37:16...modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království...
Jeremiáš 21:13...proti tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo...
Ezechiel 8:3... ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla...
Amos 1:8... aby pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou...
Zjevení 18:7... tolik dejte muk a kvílení. Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V...

Slova obsahující trůnil: trůnil (2) trůnila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |