Trůnů

Hledám varianty 'trůnů' [ trůny (6) trůnů (5) trůnu (72) trůnem (14) trůnech (6) trůn (91) ]. Nalezeno 175 veršù.
Genesis 41:40...tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji ...
Exodus 11:5...syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním...
Exodus 12:29...syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i...
Exodus 17:16... korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi do...
Deuteronomium 17:18...zlata a stříbra. dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto...
2. Samuel 3:10...že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po...
2. Samuel 7:13...To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on mi bude synem....
2. Samuel 7:16...tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle...
2. Samuel 14:9...králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby...
1. Královská 1:13..."Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco...
1. Královská 1:17...‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj...
1. Královská 1:20...králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke...
1. Královská 1:24...jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená...
1. Královská 1:27...král nesdělil svému služebníkovi, kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David....
1. Královská 1:30...mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolena a poklonila se...
1. Královská 1:35...ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad...
1. Královská 1:37...pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!"...
1. Královská 1:46... který jste slyšeli. Šalomoun usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 1:47...Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.' Nato se král na loži...
1. Královská 1:48...dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými hosty zavládlo zděšení. Všichni...
1. Královská 2:4...a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi...
1. Královská 2:12...a třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou...
1. Královská 2:19... vstříc, poklonil se a posadil se na trůn. Také své matce dal král přistavit trůn a ona zasedla...
1. Královská 2:24...Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova...
1. Královská 2:33... Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš,...
1. Královská 2:45...tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnanýtrůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král...
1. Královská 3:6... když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil...
1. Královská 5:19...otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech...
1. Královská 8:20...po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu...
1. Královská 8:25...mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové...
1. Královská 9:5...dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil...
1. Královská 10:9... který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem...
1. Královská 10:18...libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo...
1. Královská 10:19...trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou...
1. Královská 16:11...kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného...
1. Královská 22:10...král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a...
1. Královská 22:19...Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici....
2. Královská 10:3...toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale...
2. Královská 10:30... co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil...
2. Královská 11:19...do královského paláce. Tam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid,...
2. Královská 13:13... Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi...
2. Královská 15:12...Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo....
2. Královská 16:18...králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější...
2. Královská 25:27...judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Evil-merodach. Ten ještě téhož roku,...
1. Letopisů 17:12... To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost...
1. Letopisů 17:14...ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle...
1. Letopisů 22:10...mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcemTrůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže,...
1. Letopisů 28:5...- pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj...
1. Letopisů 28:18...váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly...
1. Letopisů 29:23... Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý...
2. Letopisů 6:10...po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu...
2. Letopisů 6:16...mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové...
2. Letopisů 7:18...dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi:...
2. Letopisů 9:8...Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh...
2. Letopisů 9:17...Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo...
2. Letopisů 9:18...trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží...
2. Letopisů 18:9...král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a...
2. Letopisů 18:18...Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici....
2. Letopisů 23:20...paláce. Tam krále usadili na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid,...
Ester 5:1... V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v...
Job 36:7...pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li...
Žalmy 7:8...národů obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj ,...
Žalmy 9:5...soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi,...
Žalmy 9:8...bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Žalmy 45:7...před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je...
Žalmy 47:9...Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu...
Žalmy 89:5...ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky,...
Žalmy 89:15...tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze...
Žalmy 89:30...ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a...
Žalmy 89:37...Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc...
Žalmy 89:45...podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí jsi ukrátil,...
Žalmy 93:2...Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám!...
Žalmy 97:2...mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamen, spaluje...
Žalmy 103:19...plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším!...
Žalmy 132:11...tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a ...
Žalmy 132:12... i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za...
Přísloví 16:12...ohavností - vždyť je to spravedlnost, co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví...
Přísloví 20:8...šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo...
Přísloví 20:28... Láska a věrnost opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla...
Přísloví 25:5...odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn. Před králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi...
Přísloví 29:14...světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva,...
Izaiáš 6:1...spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se...
Izaiáš 9:6...poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a...
Izaiáš 10:13...jsem jejich poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býk. Bohatství národů ruka pobrala, jako se...
Izaiáš 14:9...někdejší zemské vladaře; nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem jediným ...
Izaiáš 14:13..."Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích...
Izaiáš 16:5...přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm...
Izaiáš 22:23... Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset...
Izaiáš 40:22...založení země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On...
Izaiáš 47:1... panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou něžnou a...
Izaiáš 52:2... Otřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero...
Izaiáš 66:1...Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete...
Jeremiáš 1:15... praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i...
Jeremiáš 3:17...vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet všechny národy - k...
Jeremiáš 13:13...obyvatele této země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i všechny obyvatele Jeruzaléma,...
Jeremiáš 13:18... "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesednětetrůnů na zem; vaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!'...
Jeremiáš 14:21...svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad...
Jeremiáš 17:12...totiž v půlce života a na konci bude za hlupákaTrůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně....
Jeremiáš 17:25...velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních se svými velmoži,...
Jeremiáš 22:2...slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj...
Jeremiáš 22:4...paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich dvořané i...
Jeremiáš 22:30... Nikomu z jeho potomků se nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří...
Jeremiáš 29:16... toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o...
Jeremiáš 33:17...- NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek....
Jeremiáš 33:21...takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími....
Jeremiáš 36:30..."Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu horku a...
Jeremiáš 43:10... babylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil;...
Jeremiáš 49:38...za nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože, praví...
Jeremiáš 52:31...judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě téhož roku, pětadvacátého...
Pláč 5:19...lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To...
Ezechiel 1:26...jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu - kdosi podobný člověku. Jakoby...
Ezechiel 10:1...nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži...
Ezechiel 26:16...vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti...
Ezechiel 28:2...pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když...
Ezechiel 43:7... "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů...
Daniel 4:33...a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. ...
Daniel 5:20...se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od...
Daniel 7:9...jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy...
Daniel 11:7...družinou i se svým otcem a ochráncem zrazenaTrůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska...
Jonáš 3:6...zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v...
Ageus 2:22...Otřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s...
Zachariáš 6:13...chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to obojí...
Matouš 5:34...nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani...
Matouš 19:28...znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a...
Matouš 23:22...něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a...
Matouš 25:31...své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním...
Lukáš 1:32...Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu  trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem...
Lukáš 1:52... kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhltrůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a...
Lukáš 22:30...budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone,...
Skutky 2:30... co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal,...
Skutky 7:49...udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět...
Skutky 12:21...den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne...
Římanům 14:10...Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin,...
Koloským 1:16...stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidítrůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo...
Židům 1:8...služebníků plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je...
Židům 4:16...my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupmetrůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli...
Židům 8:1...máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je služebníkem pravé...
Židům 12:2...hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě...
Zjevení 1:4...byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten...
Zjevení 2:13...meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani...
Zjevení 3:21... Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i zvítězil a usedl se svým Otcem na...
Zjevení 4:2...jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu,...
Zjevení 4:3...a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a...
Zjevení 4:4...byla duha, na pohled podobná smaragdu. Okolo trůnu bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech...
Zjevení 4:5...bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem...
Zjevení 4:6...ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a...
Zjevení 4:9...ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců...
Zjevení 4:10...čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny...
Zjevení 5:1...byly stvořeny a trvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí,...
Zjevení 5:6...sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí...
Zjevení 5:7... Přišel a vzal tu knihu z pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch...
Zjevení 5:11...našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha...
Zjevení 5:13... co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky...
Zjevení 6:16...na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho...
Zjevení 7:9...a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou...
Zjevení 7:10..."Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo...
Zjevení 7:11... a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na...
Zjevení 7:15...je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který...
Zjevení 7:17... neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře...
Zjevení 8:3...svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z...
Zjevení 11:16...těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se...
Zjevení 12:5...holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha...
Zjevení 13:2...jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako...
Zjevení 14:3...hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu...
Zjevení 16:10...aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se...
Zjevení 16:17...vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití,...
Zjevení 19:4...bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte...
Zjevení 19:5...Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho...
Zjevení 20:4...totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud....
Zjevení 20:11...nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela...
Zjevení 20:12...jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná...
Zjevení 21:3...pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlastrůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni...
Zjevení 21:5...neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš,...
Zjevení 22:1...jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky...
Zjevení 22:3...prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |