Trůn

Hledám varianty 'trůn' [ trůny (6) trůnů (5) trůnu (72) trůnem (14) trůnech (6) trůn (91) ]. Nalezeno 175 veršù.
Genesis 41:40...tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji ...
Exodus 11:5...syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním...
Exodus 12:29...syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i...
Exodus 17:16... korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi do...
Deuteronomium 17:18...zlata a stříbra. dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto...
2. Samuel 3:10...že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po...
2. Samuel 7:13...To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on mi bude synem....
2. Samuel 7:16...tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle...
2. Samuel 14:9...králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby...
1. Královská 1:13..."Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco...
1. Královská 1:17...‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj...
1. Královská 1:20...králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke...
1. Královská 1:24...jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená...
1. Královská 1:27...král nesdělil svému služebníkovi, kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David....
1. Královská 1:30...mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolena a poklonila se...
1. Královská 1:35...ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad...
1. Královská 1:37...pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!"...
1. Královská 1:46... který jste slyšeli. Šalomoun usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 1:47...Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.' Nato se král na loži...
1. Královská 1:48...dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými hosty zavládlo zděšení. Všichni...
1. Královská 2:4...a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi...
1. Královská 2:12...a třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou...
1. Královská 2:19... vstříc, poklonil se a posadil se na trůn. Také své matce dal král přistavit trůn a ona zasedla...
1. Královská 2:24...Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova...
1. Královská 2:33... Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš,...
1. Královská 2:45...tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnanýtrůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král...
1. Královská 3:6... když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil...
1. Královská 5:19...otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech...
1. Královská 8:20...po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu...
1. Královská 8:25...mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové...
1. Královská 9:5...dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil...
1. Královská 10:9... který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem...
1. Královská 10:18...libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo...
1. Královská 10:19...trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou...
1. Královská 16:11...kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného...
1. Královská 22:10...král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a...
1. Královská 22:19...Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici....
2. Královská 10:3...toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale...
2. Královská 10:30... co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil...
2. Královská 11:19...do královského paláce. Tam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid,...
2. Královská 13:13... Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi...
2. Královská 15:12...Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo....
2. Královská 16:18...králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější...
2. Královská 25:27...judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Evil-merodach. Ten ještě téhož roku,...
1. Letopisů 17:12... To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost...
1. Letopisů 17:14...ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle...
1. Letopisů 22:10...mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcemTrůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže,...
1. Letopisů 28:5...- pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj...
1. Letopisů 28:18...váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly...
1. Letopisů 29:23... Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý...
2. Letopisů 6:10...po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu...
2. Letopisů 6:16...mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové...
2. Letopisů 7:18...dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi:...
2. Letopisů 9:8...Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh...
2. Letopisů 9:17...Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo...
2. Letopisů 9:18...trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží...
2. Letopisů 18:9...král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a...
2. Letopisů 18:18...Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici....
2. Letopisů 23:20...paláce. Tam krále usadili na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid,...
Ester 5:1... V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v...
Job 36:7...pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li...
Žalmy 7:8...národů obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj ,...
Žalmy 9:5...soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi,...
Žalmy 9:8...bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Žalmy 45:7...před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je...
Žalmy 47:9...Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu...
Žalmy 89:5...ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky,...
Žalmy 89:15...tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze...
Žalmy 89:30...ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a...
Žalmy 89:37...Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc...
Žalmy 89:45...podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí jsi ukrátil,...
Žalmy 93:2...Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám!...
Žalmy 97:2...mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamen, spaluje...
Žalmy 103:19...plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším!...
Žalmy 132:11...tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a ...
Žalmy 132:12... i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za...
Přísloví 16:12...ohavností - vždyť je to spravedlnost, co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví...
Přísloví 20:8...šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo...
Přísloví 20:28... Láska a věrnost opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla...
Přísloví 25:5...odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn. Před králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi...
Přísloví 29:14...světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva,...
Izaiáš 6:1...spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se...
Izaiáš 9:6...poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a...
Izaiáš 10:13...jsem jejich poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býk. Bohatství národů ruka pobrala, jako se...
Izaiáš 14:9...někdejší zemské vladaře; nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem jediným ...
Izaiáš 14:13..."Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích...
Izaiáš 16:5...přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm...
Izaiáš 22:23... Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset...
Izaiáš 40:22...založení země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On...
Izaiáš 47:1... panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou něžnou a...
Izaiáš 52:2... Otřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero...
Izaiáš 66:1...Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete...
Jeremiáš 1:15... praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i...
Jeremiáš 3:17...vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet všechny národy - k...
Jeremiáš 13:13...obyvatele této země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i všechny obyvatele Jeruzaléma,...
Jeremiáš 13:18... "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesednětetrůnů na zem; vaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!'...
Jeremiáš 14:21...svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad...
Jeremiáš 17:12...totiž v půlce života a na konci bude za hlupákaTrůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně....
Jeremiáš 17:25...velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních se svými velmoži,...
Jeremiáš 22:2...slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj...
Jeremiáš 22:4...paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich dvořané i...
Jeremiáš 22:30... Nikomu z jeho potomků se nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří...
Jeremiáš 29:16... toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o...
Jeremiáš 33:17...- NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek....
Jeremiáš 33:21...takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími....
Jeremiáš 36:30..."Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu horku a...
Jeremiáš 43:10... babylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil;...
Jeremiáš 49:38...za nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože, praví...
Jeremiáš 52:31...judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě téhož roku, pětadvacátého...
Pláč 5:19...lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To...
Ezechiel 1:26...jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu - kdosi podobný člověku. Jakoby...
Ezechiel 10:1...nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži...
Ezechiel 26:16...vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti...
Ezechiel 28:2...pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když...
Ezechiel 43:7... "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů...
Daniel 4:33...a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. ...
Daniel 5:20...se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od...
Daniel 7:9...jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy...
Daniel 11:7...družinou i se svým otcem a ochráncem zrazenaTrůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska...
Jonáš 3:6...zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v...
Ageus 2:22...Otřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s...
Zachariáš 6:13...chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to obojí...
Matouš 5:34...nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani...
Matouš 19:28...znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a...
Matouš 23:22...něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a...
Matouš 25:31...své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním...
Lukáš 1:32...Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu  trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem...
Lukáš 1:52... kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhltrůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a...
Lukáš 22:30...budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone,...
Skutky 2:30... co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal,...
Skutky 7:49...udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět...
Skutky 12:21...den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne...
Římanům 14:10...Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin,...
Koloským 1:16...stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidítrůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo...
Židům 1:8...služebníků plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je...
Židům 4:16...my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupmetrůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli...
Židům 8:1...máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je služebníkem pravé...
Židům 12:2...hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě...
Zjevení 1:4...byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten...
Zjevení 2:13...meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani...
Zjevení 3:21... Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i zvítězil a usedl se svým Otcem na...
Zjevení 4:2...jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu,...
Zjevení 4:3...a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a...
Zjevení 4:4...byla duha, na pohled podobná smaragdu. Okolo trůnu bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech...
Zjevení 4:5...bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem...
Zjevení 4:6...ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a...
Zjevení 4:9...ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců...
Zjevení 4:10...čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny...
Zjevení 5:1...byly stvořeny a trvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí,...
Zjevení 5:6...sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí...
Zjevení 5:7... Přišel a vzal tu knihu z pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch...
Zjevení 5:11...našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha...
Zjevení 5:13... co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky...
Zjevení 6:16...na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho...
Zjevení 7:9...a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou...
Zjevení 7:10..."Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo...
Zjevení 7:11... a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na...
Zjevení 7:15...je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který...
Zjevení 7:17... neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře...
Zjevení 8:3...svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z...
Zjevení 11:16...těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se...
Zjevení 12:5...holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha...
Zjevení 13:2...jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako...
Zjevení 14:3...hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu...
Zjevení 16:10...aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se...
Zjevení 16:17...vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití,...
Zjevení 19:4...bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte...
Zjevení 19:5...Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho...
Zjevení 20:4...totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud....
Zjevení 20:11...nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela...
Zjevení 20:12...jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná...
Zjevení 21:3...pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlastrůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni...
Zjevení 21:5...neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš,...
Zjevení 22:1...jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky...
Zjevení 22:3...prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na...

Slova obsahující trůn: trůn (91) trůnech (6) trůnem (14) trůní (8) trůnící (1) trůnícího (4) trůnil (2) trůnila (1) trůním (1) trůníš (6) trůnit (1) trůnní (1) trůnu (72) trůnů (5) trůny (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |