Trápili

Hledám varianty 'trápili' [ trápíte (2) trápit (5) trápíš (2) trápím (2) trápily (1) trápilo (1) trápili (8) trápila (3) trápil (9) trápí (5) trápeni (1) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 6:6... Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem...
Genesis 21:11...s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl:...
Exodus 5:22... "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem...
Leviticus 18:18... je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrouTrápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou...
Deuteronomium 26:6...- velikým, mocným a početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali jsme...
Soudců 6:9...vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal...
Soudců 14:17...něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhalaTrápila ho tak, že tu hádanku sedmého dne prozradil, a...
1. Samuel 1:6...Její protivnice ji ale nesnesitelně ponižovalatrápila kvůli tomu, že Hospodin nedopřál plodnost. A tak...
1. Samuel 20:34...hněvem, a toho druhého dne novoluní nejedlTrápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak...
1. Samuel 24:6...Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak...
2. Samuel 24:10...500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k...
2. Královská 13:22...a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se...
Nehemiáš 9:10...všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před...
Job 2:3... ačkoli jsi podnítil, abych ho bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk vše, co ...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň po...
Žalmy 35:13...jsem se odíval, vlastní duši jsem postem trápil - modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve...
Žalmy 38:19...a stále trpím bolestí, vyznávám svoje proviněnítrápím se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků je stále...
Žalmy 39:7...Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych...
Žalmy 69:11...na urážky tobě určené! V slzách když jsem se trápil postem, měli pro jen posměšky. Místo šatů když...
Žalmy 77:4... duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínámtrápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla Oči...
Žalmy 78:40...jen ho v poušti dráždili, jakou ho v pustině trápili bolestí! Znovu a znovu Boha pokoušeli, Svatého...
Přísloví 24:2...přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí...
Kazatel 2:23...pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší mukatrápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá...
Kazatel 7:16...spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový....
Izaiáš 60:14... Poníženě k tobě přistoupí synové těch, kdo  trápili; všichni, kdo tebou pohrdli, se u tvých nohou...
Izaiáš 63:10...dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval...
Ezechiel 6:9...mezi národy vzpomenou na - na to, jak jsem se trápil nad jejich smilným srdcem, které se odvrátilo ode ...
Sofoniáš 3:19... Hle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo  trápili! Zachráním ale kulhavou a zahnanou zpět přivedu....
Matouš 24:9...jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět...
Matouš 26:10...chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco krásného. Chudé tu...
Marek 14:6...ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro něco krásného. Chudé tu budete mít...
Lukáš 6:18...se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se...
Lukáš 9:39... pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale...
Lukáš 10:41...Pán odpověděl: "Marto, Marto, staráš setrápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si...
Jan 16:20...a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí,...
Římanům 14:15...však někdo za nečisté, je to pro něj nečistéTrápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se...
Filipským 2:26...se staral o potřeby. Tesknil po vás všechtrápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl...
2. Tesalonickým 1:6...právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s...
2. Petr 2:8...nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |