Trápení

Hledám varianty 'trápení' [ trápených (1) trápením (12) trápeních (1) trápení (73) trápené (1) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 16:11...Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni...
Genesis 26:35...Elona. Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že...
Genesis 29:32... syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na  trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala...
Genesis 31:42... teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl  trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud."...
Genesis 41:52... Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm...
Exodus 3:7...Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání...
Exodus 3:17...v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 4:31...obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem...
Numeri 23:21...když on žehná, to nezvrátím. Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli....
Deuteronomium 4:30...celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu,...
1. Samuel 1:11..."Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na...
2. Samuel 16:12...Hospodin přikázal. Snad Hospodin pohlédne na  trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním."...
2. Královská 13:4...o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin...
2. Královská 14:26... proroka z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael...
1. Letopisů 4:9...jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala JábecTrápení, neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." Jábec...
1. Letopisů 4:10...byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelub, bratr Šuchův,...
Nehemiáš 9:9...jsi splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel...
Job 3:10...přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel...
Job 3:26...pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení." Elifaz Temanský mu na to...
Job 4:8...Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem Božím zahynou, závanem jeho...
Job 5:6...žízniví. Zlo totiž jen tak z prachu nevzcházítrápení ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení...
Job 5:7...ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají. bych se raději k...
Job 7:3...dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A...
Job 7:13...si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze...
Job 9:28...nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem...
Job 10:15...i když jsem nevinný; přesycen jsem hanbou, zpitý trápením. Kdybych se narovnal, budeš honit jako lev,...
Job 11:16... bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak...
Job 14:1...z ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne,...
Job 15:35...neplodný, stany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job...
Žalmy 7:15... Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil, spadl...
Žalmy 9:14...není lhostejný! Smiluj se, Hospodine, hleď na  trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni, abych...
Žalmy 10:7...kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlotrápení, za humny číhají ve skrýších, aby nevinné zákeřně...
Žalmy 10:14... že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe...
Žalmy 16:4...za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí...
Žalmy 22:25...símě Izraele, ctěte jej! Jistěže nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář - když k...
Žalmy 25:18... z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na  trápení, všechny hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je...
Žalmy 31:8...se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na  trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš ...
Žalmy 31:11... rovněž duše, útroby! Můj život stravuje trápení, léta samé sténání, síla slábne strádáním, ...
Žalmy 34:20...srdcím, sklíčené v duchu zachrání! Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech...
Žalmy 55:11...Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnosttrápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice...
Žalmy 66:11...nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou...
Žalmy 88:4... nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. patřím k těm,...
Žalmy 88:10... Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji...
Žalmy 94:20...vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt...
Žalmy 107:39...jich, když byli poníženi ukrutnou bídoutrápením. I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v...
Žalmy 107:41...hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce...
Žalmy 116:3... obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkosttrápení přemohly! Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin:...
Žalmy 119:50...jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že oživuješ svými výroky. Pyšní zasypali...
Žalmy 119:92...nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě...
Žalmy 119:143...Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkosttrápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky...
Žalmy 119:153... že jsi je potvrdil navěky. Hleď na  trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj....
Žalmy 142:3... žadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o ...
Žalmy 143:11...Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnostitrápení vyveď . Kvůli své lásce kéž soky umlčíš,...
Přísloví 10:22... Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení. Tupec potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v...
Přísloví 11:8...na jeho sílu se rozplyne. Spravedlivý budetrápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Ústa...
Přísloví 12:13...rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek...
Přísloví 15:6...je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však...
Přísloví 17:17...za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za...
Přísloví 21:23...kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho...
Přísloví 31:7... na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva...
Kazatel 5:16...Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem...
Izaiáš 5:30... Kdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmutrápení - světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel...
Izaiáš 14:3...Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, si...
Izaiáš 53:10...vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo,...
Izaiáš 59:4...se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě...
Izaiáš 63:9..." a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své...
Jeremiáš 20:18...jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi život v hanbě vyprchal? Slovo, které...
Jeremiáš 31:13...radost proměním, utěším je a rozveselím namísto trápení. Duši kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí...
Jeremiáš 45:3...si: ‚Běda mi! Hospodin mi k bolesti přidal trápení. jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.'...
Pláč 1:7...prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech trápení a bloudění Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny...
Pláč 1:9...a nikde žádná útěcha. Pohleď, Hospodine, na  trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co bylo drahé,...
Pláč 1:18... Poslyšte, všechny národy, pohleďte na  trápení: panny i mládenci museli jít do zajetí....
Abdiáš 1:13...mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej se jeho trápením v den jeho pohromy! Nesahej po jeho jmění v den...
Micheáš 6:13...zrádným jazykem! Právě proto jsem ranil trápením, abych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst, ale...
Abakuk 1:13... Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš...
Matouš 6:34...bude mít své vlastní starosti. Den dost svého trápení." "Nesuďte, abyste nebyli souzeni...
Marek 1:34...se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům...
Marek 3:10...jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí...
Marek 5:29...přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj...
Marek 5:34...uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu...
Lukáš 7:21...právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhůtrápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim...
Lukáš 16:25...Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti...
Jan 16:21...její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk....
Skutky 5:16...se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocnétrápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni....
Skutky 7:34...němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě; slyšel jsem jejich nářek a...
2. Tesalonickým 1:6...spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte...
Jakub 5:13..."Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni. někdo z vás trápení? se modlí. Je někdo šťastný? zpívá chvály. Je...

Slova obsahující trápení: trápení (73) trápeních (1) trápením (12) ztrápení (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |