Toužil

Hledám varianty 'toužil' [ toužíte (3) toužit (4) toužíš (1) toužíme (3) toužím (13) toužili (8) toužila (3) toužil (17) touží (14) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 3:16...budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes...
Genesis 34:19...tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten...
Exodus 10:11...špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali...
2. Samuel 3:17...oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte,...
1. Královská 8:17...však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele....
2. Letopisů 6:7...Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele....
2. Letopisů 11:16...izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do...
Ezdráš 7:13...k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen...
Job 7:2...Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány...
Žalmy 20:5...v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého vítězství...
Žalmy 27:4... Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po...
Žalmy 33:20...živil v dobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho...
Žalmy 45:12...lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr...
Žalmy 51:8...jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky učils moudrosti....
Žalmy 69:21...na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zletoužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele,...
Žalmy 107:30...nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá...
Žalmy 119:40...mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ !...
Žalmy 119:55...vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodinetoužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými...
Žalmy 119:131... S ústy otevřenými vzdychám dychtivě, protože toužím po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj...
Žalmy 119:174...ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla.  Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi...
Žalmy 132:14...spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem! Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé...
Přísloví 15:14... ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den...
Přísloví 21:26...jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost...
Přísloví 29:26...v Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin....
Kazatel 7:28...druhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem našel...
Píseň 3:1...se podobej na horách béterských! Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem...
Píseň 8:13...Ty, jež prodléváš v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš,...
Izaiáš 26:8...doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme. duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s...
Izaiáš 26:9...po tvé připomínce v duši toužíme. duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé...
Izaiáš 42:21...jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit....
Izaiáš 53:2... nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý...
Izaiáš 63:4... všechna roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když...
Jeremiáš 34:16...otrokyni, které jste propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je....
Ezechiel 23:9...milenců, do rukou Asyřanů, po kterých tolik toužila. Ti ji vysvlékli donaha, vzali syny i dcery a...
Ozeáš 7:13...jim! Záhuba na , že zradili! jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně...
Amos 5:18...mezi vámi, praví Hospodin. Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den?...
Malachiáš 3:1... po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází, praví Hospodin zástupů. Kdo ale...
Matouš 13:17... Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli a slyšet, co vy...
Matouš 15:28...odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se...
Lukáš 9:9..."Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za...
Lukáš 12:49...víc. Přišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi...
Lukáš 15:16... země a ten ho poslal na pole pást prasataToužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta prasata, ale...
Lukáš 16:21...Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředůtoužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče....
Lukáš 19:3...Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháčToužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl,...
Lukáš 23:8...Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho...
Skutky 13:7...muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak...
Římanům 1:11... někdy podařilo přijít z Boží vůle k vámToužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký...
Římanům 1:24... Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží...
Římanům 10:1...však v něj věří, se jistě nezklame." Bratřitoužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele....
Římanům 15:23...krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl....
1. Korintským 7:36...nejvyšší čas a není zbytí, pak udělá, po čem touží - jen se vezmou, to přece není hřích. Kdo je však...
2. Korintským 9:14...nimi i se všemi lidmi. Budou se za vás modlittoužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal....
Filipským 1:8...evangelia. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i...
Filipským 4:1...podmanit si vše. Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy...
Filipským 4:17...poslali na potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se...
Koloským 2:2...Laodikeji, a za všechny, kdo osobně neznajíToužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby...
1. Tesalonickým 3:6...nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrémtoužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli,...
1. Timoteus 6:9...tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha...
2. Timoteus 1:4...svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé slzytoužím znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na...
Židům 6:11... když jste sloužili a dosud sloužíte svatýmToužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval ...
Židům 11:14... Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili,...
Židům 11:16... měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh se proto...
Židům 13:14...jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu...
Juda 1:3...pokoj i láska v hojnosti. Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď...
Zjevení 9:6...budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty...

Slova obsahující toužil: netoužil (1) roztoužil (3) roztoužila (4) toužil (17) toužila (3) toužili (8) zatoužil (3) zatoužila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |