Totiž

Hledám varianty 'totiž' [ totiž ]. Nalezeno 767 veršù.
Genesis 2:19...opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno...
Genesis 4:25...a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela,...
Genesis 6:4... se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To...
Genesis 7:1...s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný...
Genesis 7:4...zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a...
Genesis 9:4... Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm živottotiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé...
Genesis 11:4...místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol...
Genesis 13:6...stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto...
Genesis 16:13... pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A...
Genesis 20:18...a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé...
Genesis 23:7..." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu zemětotiž Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li,...
Genesis 24:30...se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry...
Genesis 24:62...od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby...
Genesis 24:65...uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli...
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v...
Genesis 26:7...jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby ...
Genesis 26:22... a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se...
Genesis 29:9...mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého...
Genesis 30:38...ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabůtotiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde...
Genesis 31:32...našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do...
Genesis 31:47... a Jákob dal stejné jméno hebrejskytotiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým...
Genesis 32:21...tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním...
Genesis 35:14...na místě, kde k němu mluvil, postavil památníktotiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej...
Genesis 36:1...ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z kanaánských...
Genesis 36:7...od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich...
Genesis 38:11...otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy...
Genesis 38:14...do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A...
Genesis 38:16...k a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to...
Genesis 39:23...na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké...
Genesis 42:4...bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi...
Genesis 43:32...pro Egypťany, kteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji - je to pro ohavnost.)...
Genesis 46:34... aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel...
Genesis 47:20...skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu...
Genesis 50:3...Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po...
Exodus 4:19..." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta,...
Exodus 4:21... Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 5:19...předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani...
Exodus 7:24...kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co...
Exodus 9:11...vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin...
Exodus 9:14...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát  totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu...
Exodus 12:11...na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu...
Exodus 12:39...chlebové placky, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani...
Exodus 13:17...filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by...
Exodus 14:19...za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za a vstoupil mezi egyptský a...
Exodus 16:21...kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho...
Exodus 17:16...a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův...
Exodus 18:1...co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izraeltotiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš...
Exodus 19:2...přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam...
Exodus 20:11...přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v...
Exodus 23:21...a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno!...
Exodus 25:17...dám. Vyrobíš k také příkrov z čistého zlatatotiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl...
Exodus 30:23...500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množstvítotiž 250 šekelů, vonné skořice, dále 250 šekelů vonného...
Exodus 31:17...znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne...
Exodus 32:25...Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet.)...
Exodus 32:29...toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl...
Exodus 33:5...a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný...
Exodus 34:28... Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvytotiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl...
Exodus 37:6...nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlatatotiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl...
Exodus 38:21...nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytkutotiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu....
Exodus 39:30...Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlatatotiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý...
Exodus 39:32... Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytkutotiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno...
Leviticus 3:9...oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuktotiž celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče, tuk...
Leviticus 7:34...oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal...
Leviticus 8:9...a na turban zepředu připevnil zlatý štítektotiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin....
Leviticus 9:4...s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal,...
Leviticus 9:24...lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na...
Leviticus 14:37...dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu ránatotiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než...
Leviticus 16:2... nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby...
Leviticus 23:15...příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotětotiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si...
Leviticus 25:23...tu starou. Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u hosté a přistěhovalci. U...
Leviticus 25:33...vydán zpět. Domy levitů v jejich městech jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti...
Numeri 3:38... Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkemtotiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové....
Numeri 7:2...vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodůtotiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako...
Numeri 13:20...se a přineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat...
Numeri 15:39...přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás...
Numeri 18:24...mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele...
Numeri 21:13...poušti, která vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha...
Numeri 21:24...po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města...
Numeri 21:28... zkuste opevnit město Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil...
Numeri 25:11...mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém...
Numeri 26:65...Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal...
Numeri 27:21...vcházet - on a s ním všichni synové Izraeletotiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin...
Numeri 34:14... Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení...
Numeri 35:28...vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil,  totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti...
Numeri 35:33...kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve,...
Deuteronomium 1:1...k celému Izraeli na poušti v Zajordánítotiž na pláni Arava naproti Sufu mezi Paranem, Tofelem,...
Deuteronomium 2:5...z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i...
Deuteronomium 2:30...nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůhtotiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do...
Deuteronomium 3:13...s jeho městy. Zbytek Gileádu s celým Bášanemtotiž Ogovo království, jsem dal polovině kmene Manasesova....
Deuteronomium 4:13...vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnittotiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi...
Deuteronomium 8:7...jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh,  totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními...
Deuteronomium 10:4...na ty desky napsal tentýž nápis jako předtímtotiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z prostředku...
Deuteronomium 10:15... Ze všech národů vyvolil jejich potomstvototiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá...
Deuteronomium 11:10...mlékem a medem. Země, kterou přicházíš obsadittotiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi...
Deuteronomium 11:13...poslouchat přikázání, která vám dnes udílímtotiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu...
Deuteronomium 13:8...bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcovétotiž některému z bohů okolních národů, blízkých či...
Deuteronomium 15:2...mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližníhototiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno...
Deuteronomium 18:1...jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněžítotiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v...
Deuteronomium 18:5...a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby...
Deuteronomium 18:14...Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneštotiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin...
Deuteronomium 19:9...všechna přikázání, která vám dnes udílímtotiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho...
Deuteronomium 20:17... Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal...
Deuteronomium 22:8...nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z  totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej...
Deuteronomium 23:15...potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůhtotiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a...
Deuteronomium 25:3... Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před...
Deuteronomium 25:16...zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před...
Deuteronomium 29:28...věci však navěky náležejí nám a našim synůmtotiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny...
Deuteronomium 31:21...píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již...
Deuteronomium 32:3...pro zeleň a jako liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je...
Deuteronomium 33:21... díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho...
Jozue 2:15...Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do...
Jozue 2:22...se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali...
Jozue 5:3...nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralottotiž Pahorku předkožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je...
Jozue 5:6...Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji totiž zem oplývající mlékem a medem. Místo nich postavil...
Jozue 5:7...obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v celém...
Jozue 7:2...vzplanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u...
Jozue 8:6...za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy před nimi...
Jozue 8:21...poušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a...
Jozue 8:22...se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed...
Jozue 8:26...tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli...
Jozue 9:17...že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům....
Jozue 11:20...uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby...
Jozue 12:2...ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnontotiž od středu toho potoka přes polovinu Gileádu k...
Jozue 13:12... celou horu Hermon a celý Bášan po Salchutotiž celé bášanské království Oga, který patřil k...
Jozue 13:29... Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmenetotiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody: Území...
Jozue 17:2...i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rodytotiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy, Asrielovy,...
Jozue 17:12...se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele...
Jozue 18:7...vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je...
Jozue 21:40...a Jaezer - celkem čtyři města. Merariho synůmtotiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem...
Soudců 1:27... Jibleamu a Megida s jejich vesnicemi. Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později...
Soudců 2:18...dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a...
Soudců 4:9...to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a...
Soudců 4:17...králem Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu:...
Soudců 6:32...dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!"...
Soudců 7:1...zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene...
Soudců 7:25...Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž Vlka). Oreba popravili u...
Soudců 8:24...své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi...
Soudců 8:30...sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila...
Soudců 11:18...Arnon, aby nevstoupili na moábské území - Arnon totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k...
Soudců 13:16...zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se...
Soudců 14:4...- že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým...
Soudců 16:23...bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!"...
Soudců 18:15...tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set...
Soudců 19:16...hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). Když se rozhlédl, uviděl na...
Soudců 20:23...na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera....
Soudců 21:5...do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy...
Soudců 21:9...nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo....
Růt 4:4... Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a jsem hned po tobě." A on...
1. Samuel 1:5...masa, ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnost. Její...
1. Samuel 1:13...modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale protože...
1. Samuel 2:30...praví: V žádném případě! Ty, kdo ctítotiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím. Hle,...
1. Samuel 3:7... synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě...
1. Samuel 3:15...jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele...
1. Samuel 4:7...Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali:...
1. Samuel 4:18...křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let....
1. Samuel 5:11... nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na dolehla...
1. Samuel 7:12...a Šen a nazval ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli...
1. Samuel 9:16...vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek."...
1. Samuel 12:15...- vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se vzpírat...
1. Samuel 13:19...izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo...
1. Samuel 14:18...Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s...
1. Samuel 14:51...strýce Nera. Saulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala...
1. Samuel 15:23...je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole. Protožes...
1. Samuel 15:24...jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím...
1. Samuel 18:11...Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát...
1. Samuel 18:17...mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.)...
1. Samuel 18:21...to sdělili Saulovi, líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou...
1. Samuel 18:25...jako pomstu nad královskými nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby David padl rukou Filištínů.) Dvořané to...
1. Samuel 20:34...a toho druhého dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil....
1. Samuel 21:9...se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz...
1. Samuel 27:8...nájezdy na Gešurejce, Girzejce i Amalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne k...
1. Samuel 28:20... že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a...
2. Samuel 4:2...ze synů Benjamínových. Také Beerot se totiž počítá k Benjamínovi; Beerotští uprchli do Gitajim a...
2. Samuel 4:7...pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali...
2. Samuel 5:6... Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalémtotiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi...
2. Samuel 5:8...ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani...
2. Samuel 8:10...k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl...
2. Samuel 11:4... a když k němu přišla, vyspal se s (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů....
2. Samuel 13:18... Měla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si posypala...
2. Samuel 13:22...nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky...
2. Samuel 15:8...splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib:...
2. Samuel 15:28...- tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další...
2. Samuel 17:14...je lepší než rada Achitofelova." (Hospodin se totiž rozhodl zmařit Achitofelovu dobrou radu, aby na...
2. Samuel 17:17...jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do města. Nějaký mládenec je...
2. Samuel 17:29...pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. ...
2. Samuel 18:18...v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno." Proto ten...
2. Samuel 20:12...z cesty do pole a hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho...
2. Samuel 21:8...syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajovatotiž Armoniho a Mefibošeta, a pět synů, které Merab, dcera...
2. Samuel 21:12...ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je...
1. Královská 1:25...kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí...
1. Královská 3:1...se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova....
1. Královská 3:26...to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se  totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla:...
1. Královská 3:28...král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak...
1. Královská 5:4...a srnčí maso a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od...
1. Královská 5:15...že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. Šalomoun pak Chíramovi...
1. Královská 6:1...z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun...
1. Královská 6:6...7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky ochozů...
1. Královská 6:17...pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámutotiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním...
1. Královská 7:51...pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davidatotiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do...
1. Královská 8:7...svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu...
1. Královská 8:64...střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných...
1. Královská 9:14...dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král...
1. Královská 9:16...Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho...
1. Královská 9:21...a Jebusejců, kteří nepatřili k synům Izraeletotiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které...
1. Královská 10:22...dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské...
1. Královská 11:4... odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce...
1. Královská 11:15...v Hadadovi z edomského královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb...
1. Královská 12:12...Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl...
1. Královská 12:30...a druhé v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému...
1. Královská 13:32...svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil...
1. Královská 14:2... že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem...
1. Královská 15:5...po něm jeho syna a upevnil Jeruzalém. David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý...
1. Královská 20:22...a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští...
2. Královská 5:17...naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník  totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě...
2. Královská 8:7...do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž,...
2. Královská 10:29... syna Nebatova, který svedl celý Izraeltotiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu. Hospodin...
2. Královská 10:33...východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileádtotiž území Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru na potoce...
2. Královská 11:15...oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.)...
2. Královská 12:15...chrámu, zlatého či stříbrného. Používalo se totiž na platy dělníků, kteří za opravovali Hospodinův...
2. Královská 13:4...Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval....
2. Královská 15:14... syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samaří a tam...
2. Královská 17:3... Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král...
2. Královská 18:4... kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan...
2. Královská 18:36... Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 20:19...řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní...
2. Královská 23:5...Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a všem...
2. Královská 24:7... nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od...
1. Letopisů 1:27... Náchor, Terach, Abramtotiž Abraham. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael...
1. Letopisů 5:23...čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer...
1. Letopisů 5:26...Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval...
1. Letopisů 6:33...levitům byla svěřena veškerá služba Příbytkutotiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali...
1. Letopisů 10:13...zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil...
1. Letopisů 12:20...ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud...
1. Letopisů 15:13... protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a levité se tedy...
1. Letopisů 18:10...k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou...
1. Letopisů 22:4...cedrového dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si...
1. Letopisů 23:25...Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu...
1. Letopisů 26:5...Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové,...
1. Letopisů 26:21...otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladanatotiž Jechielovci. Jechielovi synové Zetam a jeho bratr...
1. Letopisů 28:18...zlata. Předal mu také předlohu Trůnutotiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími...
2. Letopisů 5:1...pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davidatotiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do...
2. Letopisů 5:8...svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu...
2. Letopisů 5:11...kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili), levitští zpěváci - synové Asafovi,...
2. Letopisů 5:13...Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten důmtotiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu...
2. Letopisů 6:13...shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3...
2. Letopisů 7:7...střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože...
2. Letopisů 7:9... Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní slavili....
2. Letopisů 8:8... Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k Izraelitotiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které...
2. Letopisů 8:11...do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále...
2. Letopisů 9:21...dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými,...
2. Letopisů 10:12...Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl...
2. Letopisů 10:13...tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady...
2. Letopisů 11:14...a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství a...
2. Letopisů 11:17...Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se...
2. Letopisů 12:12...od něj odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobrého. Král Rechoboám vládl v...
2. Letopisů 15:9...Efraima, Manasese a Šimeona. Mnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh,...
2. Letopisů 20:26... Proto se to místo dodnes nazývá Emek-berachatotiž Údolí dobrořečení. Všichni judští a jeruzalémští muži...
2. Letopisů 21:10... V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal na...
2. Letopisů 22:1...nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny totiž v táboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak...
2. Letopisů 22:4... tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na...
2. Letopisů 22:8...domem Achabovým, narazil i na judské hodnostářetotiž Achaziášovy příbuzné, kteří byli v jeho službách, a...
2. Letopisů 23:8... tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich oddílů přijít. Rozdal...
2. Letopisů 23:14...oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.)...
2. Letopisů 24:6...předepsanou Hospodinovým služebníkem Mojžíšemtotiž daň izraelského shromáždění pro Stan svědectví?"...
2. Letopisů 24:7...Stan svědectví?" (Stoupenci hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných...
2. Letopisů 25:4...syny ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšovětotiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče...
2. Letopisů 26:10...horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji...
2. Letopisů 26:23...jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval...
2. Letopisů 28:17...Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce....
2. Letopisů 29:24... Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápaly i oběti za...
2. Letopisů 29:25...vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina skrze jeho proroky). Když se...
2. Letopisů 29:34...a dokud se nezasvětili další kněží (levité se totiž posvěcovali svědomitěji než kněží). Obětovalo se...
2. Letopisů 29:36...z toho, co pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále. Potom Ezechiáš nechal...
2. Letopisů 30:1...rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i Manasese), přijdou do...
2. Letopisů 30:2...Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Král se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že...
2. Letopisů 30:5...Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Dlouho jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy...
2. Letopisů 30:18... ačkoli to nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každého,...
2. Letopisů 30:24...slavili ještě sedm dní. Judský král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí a koz....
2. Letopisů 31:6...i Judy, kteří bydleli v judských městechtotiž přinesli desátek z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také...
2. Letopisů 35:14...hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovitotiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto levité...
Ezdráš 2:6...Arachovi 775 synové Pachat-moábovitotiž Ješuovi a Joábovi, 2 812 synové Elamovi 1...
Ezdráš 2:16...Adinovi 454 synové Aterovitotiž Chizkiášovi, 98 synové Becajovi...
Ezdráš 2:40...Charimovi 1 017. Levité: synové Ješuovitotiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74 zpěváci, synové...
Ezdráš 6:8...bezodkladně propláceny z královského majetkutotiž z daní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala....
Ezdráš 8:22... naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě...
Nehemiáš 1:11...a dojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku...
Nehemiáš 4:13...a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je...
Nehemiáš 6:2...se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s...
Nehemiáš 6:10...chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí  totiž zavraždit. V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako...
Nehemiáš 6:12...do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu...
Nehemiáš 7:11...Arachovi 652 synové Pachat-moábovitotiž Ješuovi a Joábovi, 2 818 synové Elamovi 1...
Nehemiáš 7:21...Adinovi 655 synové Aterovitotiž Chizkiášovi, 98 synové Chašumovi...
Nehemiáš 7:43...Charimovi 1 017. Levité: synové Ješuovitotiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74 zpěváci, synové...
Nehemiáš 8:5... Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen...
Nehemiáš 12:29...a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněží a...
Nehemiáš 12:46... (Již dávno, za dnů Davidových a Asafovýchtotiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání...
Ester 1:13...mudrci znalými postupů (královské záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv a řádů; nejblíže mu byli...
Ester 3:4...vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj...
Ester 3:7...roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na...
Ester 4:2... Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. (V každé...
Ester 8:1...a Mordechaj získal přístup k samému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky...
Ester 9:4...na padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho pověst...
Ester 10:3...množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho...
Job 5:6...ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo...
Job 11:6...Kéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh trestá míň, než bys...
Job 15:5...zbožnost a bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa...
Job 24:17...neznají. Těm všem je temno svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy. voda takové rychle odplaví, jsou...
Job 32:18...promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi roztahuje všechny...
Job 32:22...nebudu stranit, nikomu nechci lichotit. Lichotit totiž ani neumím - to by můj Stvořitel rychle odstranil!...
Job 33:14...na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne...
Job 35:3...říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?'...
Job 39:17...že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu zdědit...
Job 42:8...na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job." Elifaz...
Job 42:12...Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1...
Žalmy 35:20...mají v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti....
Žalmy 37:28... pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky...
Žalmy 48:5...palácích, ukázal, že je jim pevností! Králové totiž, když se spolčili, společně k městu přitáhli. Když na...
Žalmy 52:10...- v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád. Chválit budu, Pane,...
Žalmy 56:10...nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v...
Žalmy 69:10...své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu  totiž stravuje, padají na urážky tobě určené! V slzách...
Žalmy 69:36...oslavují, též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak...
Žalmy 72:14... Vysvobodí je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu...
Žalmy 73:3...uklouzly, kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou...
Žalmy 78:71...ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lidtotiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem...
Žalmy 90:8...hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své....
Žalmy 105:28...Poslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil...
Žalmy 105:38...odchodu měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim...
Žalmy 109:31...oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm...
Přísloví 4:2...pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte učení. Sám jsem byl synem u...
Přísloví 6:3...Nyní se musíš vyprostit, můj synu - ten někdo  totiž v hrsti - jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej...
Přísloví 7:19... do rána kochejme se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s...
Přísloví 21:7...smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž odmítli. Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých...
Přísloví 23:3...nůž. Po jeho lahůdkách nedychti - ten pokrm je totiž ošidný! Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a...
Přísloví 23:11...pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji...
Přísloví 23:18... v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje nezklame! Poslouchej, synu...
Kazatel 1:13...vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše,...
Kazatel 5:3...Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo by lepší nic...
Kazatel 5:7...tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země...
Kazatel 8:15...než jíst a pít a přitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života,...
Kazatel 9:5..."Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic....
Izaiáš 2:12...bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny,...
Izaiáš 4:3...v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatýmtotiž každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy...
Izaiáš 5:24...květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin...
Izaiáš 7:5...Recina a syna Remaliášova. Ano, Aram s Efraimemtotiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal:...
Izaiáš 7:20... V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratemtotiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách...
Izaiáš 8:7... proto přivede prudké a mohutné vody Eufratutotiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze...
Izaiáš 9:17...nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí, zapaluje i...
Izaiáš 10:8... jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno...
Izaiáš 10:25...tebe hůl tak jako kdysi Egyptští. prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich...
Izaiáš 14:1...jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim...
Izaiáš 14:22...zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno...
Izaiáš 16:4...u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba přestane a utlačovatel zmizí ze země....
Izaiáš 16:8...bědujte - ach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva. Vládci...
Izaiáš 28:22...neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte...
Izaiáš 29:20... ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje,...
Izaiáš 32:10...se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde. Vy bezstarostné, třeste...
Izaiáš 36:21... Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn...
Izaiáš 39:8...řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte,...
Izaiáš 48:8...nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli...
Izaiáš 49:13... raduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým!...
Izaiáš 51:4... poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne. ...
Izaiáš 51:14...- kde je? Zajatec bude brzy propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb mu scházet nebude. jsem Hospodin,...
Izaiáš 53:8...kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl....
Izaiáš 53:9...se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest....
Izaiáš 54:1...radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná totiž bude mít děti - víc dětí nežli provdaná, praví...
Izaiáš 54:3...také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji...
Izaiáš 54:6... Bohem vší země se nazývá. Hospodin  totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku,...
Izaiáš 61:8... budete obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je...
Izaiáš 66:4... přivedu na , čeho se strachují! Volal jsem totiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale neposlouchali,...
Izaiáš 66:24...těch, kdo se proti mně vzbouřili. Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne - všem lidem budou k...
Jeremiáš 1:3...roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášovatotiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem...
Jeremiáš 2:13...nad tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a...
Jeremiáš 4:6...korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení. Lev vyskočil ze...
Jeremiáš 4:28...i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekltotiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním."...
Jeremiáš 5:11...výhonky, protože nejsou Hospodinovy. Proradně  totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judy, praví...
Jeremiáš 9:3...bratru se nesvěřuj; všichni ti bratři jsou totiž podrazáci, všichni ti bližní roznášejí pomluvy. Jeden...
Jeremiáš 9:25...kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele neobřezané srdce...
Jeremiáš 11:19...pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají. Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku, netušil jsem...
Jeremiáš 12:16...jeho dědictví, každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu:...
Jeremiáš 16:15...všech zemí, do kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle,...
Jeremiáš 17:11...je ten, kdo si hromadí nepoctivý zisk. Opustí je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy...
Jeremiáš 19:15...veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž tvrdošíjní a nechtějí poslouchat slova!" Jakmile...
Jeremiáš 21:7...judského krále Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do...
Jeremiáš 22:16...práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani...
Jeremiáš 23:8...ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené,...
Jeremiáš 23:10...Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahla,...
Jeremiáš 26:15...a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám totiž poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato slova...
Jeremiáš 27:20...ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když judského krále Jekoniáše, syna...
Jeremiáš 28:1...zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož rokutotiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále...
Jeremiáš 29:23...babylonský král upálil v plamenech!" Páchali totiž v Izraeli hanebnosti. Cizoložili s ženami svých...
Jeremiáš 31:30...jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké hrozny,...
Jeremiáš 31:32...za ruku a vyvedl je z Egypta - tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželem, praví...
Jeremiáš 31:34...druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni  totiž budou znát, od nejmenších po největší z nich,...
Jeremiáš 33:11...dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak...
Jeremiáš 34:7...zbylá judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná opevněná města, která v Judsku zbyla. Slovo,...
Jeremiáš 35:6...odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci....
Jeremiáš 36:22... Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba se sálajícím...
Jeremiáš 37:4..." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo...
Jeremiáš 38:27... a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo z nich totiž jeho rozhovor s králem neslyšel. Jeremiáš pak zůstal...
Jeremiáš 42:20...vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým...
Jeremiáš 46:19...vyhnanec, ty, která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlí. Egypt...
Jeremiáš 48:44...se vyškrábá, nad tím se sklapne past. Přivedu totiž na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu...
Jeremiáš 49:8...utečte! Dedanští, skryjte se v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li...
Jeremiáš 50:20...Judy, ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovámtotiž odpustím. Vzhůru na Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)!...
Jeremiáš 50:25...svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů,  totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na něj zdáli,...
Jeremiáš 50:31...tobě, nadutče! praví Hospodin, Pán zástupů.  totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtuje!...
Jeremiáš 51:59... synu Neriáše, syna Machsejášova. (Serajáš totiž jako štábní důstojník doprovázel judského krále...
Pláč 1:5...triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí...
Ezechiel 1:2...Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále Joakina) dostal Ezechiel...
Ezechiel 3:6...jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych  totiž poslal k takovým, poslechli by . Dům Izraele ale...
Ezechiel 5:6...hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž zákony a neřídili se mými pravidly. A proto tak...
Ezechiel 7:12... kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská,...
Ezechiel 8:12...v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš...
Ezechiel 9:9...plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin zemi opustil. Hospodin to nevidí.' Proto...
Ezechiel 11:12...tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte zákony, ale řídíte se...
Ezechiel 12:6...tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem  totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi...
Ezechiel 16:28... Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi totiž dost; smilnila jsi s nimi, ale neměla jsi dost....
Ezechiel 21:26...s opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a...
Ezechiel 31:17...ze skvělých stromů napájených v Libanonu. I ony totiž jako on sestoupily do podsvětí k mečem pobitým,...
Ezechiel 32:11...ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník Hospodin: Meč babylonského krále se...
Ezechiel 32:32...pobitými mečem, praví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými...
Ezechiel 36:20... všude svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich: ‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho země museli...
Ezechiel 37:16...vezmi jiný kus a napiš na něj: ‚Dřevo Josefovo (totiž Efraimovo) a jeho druhů z celého domu Izraele'. Pak...
Ezechiel 42:14...tam neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatá. Než přijdou k místu určenému pro lid,...
Ezechiel 47:1...prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé strany...
Daniel 2:40...čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak...
Daniel 5:12... Daniel, jemuž král dal jméno Baltazartotiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve...
Daniel 8:19... co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran,...
Daniel 9:14...na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale...
Daniel 10:14...potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem...
Daniel 10:20..."Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a...
Daniel 11:6...neudrží a ani on nezůstane u moci. V těch dnech totiž bude spolu se svou družinou i se svým otcem a...
Daniel 11:13... ale vítězství si nakonec neudrží. Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to...
Daniel 11:30...tažení nedopadne jako to předešlé. Postaví se mu totiž středomořské loďstvo, takže se bude muset zkroušeně...
Ozeáš 1:2...a budeš s mít děti ze smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šel a...
Ozeáš 1:4...řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a...
Ozeáš 1:6..."Dej jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát jim...
Ozeáš 1:9...řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh." Přesto však synů...
Ozeáš 2:7... protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala:...
Ozeáš 2:19...- Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým jménem...
Ozeáš 3:4...spát s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a...
Ozeáš 5:4... aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nich, Hospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí...
Ozeáš 5:14...moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění!  totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem....
Ozeáš 6:6...výroky, aby úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly....
Ozeáš 8:1...Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože...
Ozeáš 8:9...teď zůstane jako nepotřebný odpadek. Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval...
Joel 1:6...teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy,...
Amos 5:5...Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude. Hledejte...
Amos 7:11... Země nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze...
Jonáš 1:10...a říkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina.) Bouře na moři zuřila...
Jonáš 1:13...veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k...
Micheáš 1:9...a kvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, ...
Abakuk 2:3...neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo je nadutý, nemá...
Abakuk 2:5...však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán...
Abakuk 2:14...do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody...
Ageus 1:12...lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Bohatotiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich...
Zachariáš 1:7...'" Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsícetotiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal...
Zachariáš 4:7...veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: ‚Milost, milost...
Zachariáš 5:9...se objevují dvě ženy s větrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi...
Zachariáš 7:1... svého Boha." Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia...
Zachariáš 7:2...dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby...
Zachariáš 8:17... a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 11:16...se ještě za ztřeštěného pastýře. Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené,...
Zachariáš 12:2...se zapotácejí všechny národy v okolí. Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním...
Zachariáš 12:3...vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví...
Zachariáš 14:2...padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude...
Matouš 2:13...Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy...
Matouš 5:12...protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste...
Matouš 6:1...své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš...
Matouš 6:5... Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na...
Matouš 6:14... ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec...
Matouš 6:24...sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se...
Matouš 7:2... abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte...
Matouš 7:29...tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci Písma. ...
Matouš 9:21... a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena."...
Matouš 10:20...máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve...
Matouš 10:26... čím spíše jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co...
Matouš 11:18...jste; naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!'...
Matouš 11:30...srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a břemeno lehké." Jednou v sobotu Ježíš...
Matouš 12:8...' neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich...
Matouš 12:10..."Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi...
Matouš 13:12...jim, "ale jim to dáno není. Tomu, kdo totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá,...
Matouš 13:41...vyberou z jeho království všechno pohoršujícítotiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam...
Matouš 14:3... a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě,...
Matouš 15:19... jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství,...
Matouš 16:17... synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ...
Matouš 18:10...nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář...
Matouš 18:23... ale sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky...
Matouš 19:22..." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen...
Matouš 22:14...venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." Tehdy...
Matouš 24:21...nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do doby nebylo od...
Matouš 24:24...je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat...
Matouš 25:29...ji tomu, kdo jich deset. Každému, kdo totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá,...
Matouš 27:18...Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát...
Marek 1:16...bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z...
Marek 2:15...výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové uviděli,...
Marek 3:10...loďku, aby ho neumačkali. Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj...
Marek 3:30...takový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho...
Marek 4:22...pod postel? Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak...
Marek 4:28...a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom...
Marek 5:8...Pro Boha zapřísahám, netrýzni !" (Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se...
Marek 5:9...Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je nevyhání z toho...
Marek 5:28...davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena."...
Marek 6:17...jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a...
Marek 6:20...zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý...
Marek 6:31... kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy...
Marek 6:50... že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na hned promluvil:...
Marek 6:52...z toho byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A...
Marek 7:3...jest neumytýma) rukama. Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují...
Marek 7:25...to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s...
Marek 9:6...tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. Vtom se objevil...
Marek 9:31... ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do...
Marek 9:49...‚jejich červ nehyne a oheň nehasne'. Každý totiž bude solen ohněm. Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl...
Marek 10:22...ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům:...
Marek 11:18...ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města...
Marek 11:32...Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového...
Marek 12:44... kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého...
Marek 13:11...mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Bratr bratra i otec...
Marek 13:19...se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od...
Marek 13:22...aneboPohleďte, tam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat...
Marek 13:33...Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel...
Marek 13:35...vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za...
Marek 14:2...by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo povstání."...
Marek 15:10... abych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.) Vrchní...
Lukáš 1:22...poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky. Po uplynutí své...
Lukáš 4:41...On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel...
Lukáš 5:9... "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i...
Lukáš 5:39... Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo, že...
Lukáš 6:23...hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům. Ale běda vám...
Lukáš 6:26...o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům." "Vám,...
Lukáš 7:33... naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je...
Lukáš 8:17...ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co...
Lukáš 8:18...pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si...
Lukáš 8:29...Nejvyššího Boha? Prosím , netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka...
Lukáš 8:30...se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je...
Lukáš 8:42...k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel...
Lukáš 9:48...mne, přijímá Toho, který poslal. Kdo je totiž mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude veliký."...
Lukáš 11:48...a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost...
Lukáš 12:2...na farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co...
Lukáš 14:12... bratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinu,...
Lukáš 14:32... kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a...
Lukáš 16:8...nepoctivý správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla....
Lukáš 18:23...." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice...
Lukáš 19:10...Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy...
Lukáš 20:19...chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich. Dali ho tedy...
Lukáš 20:36...nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou...
Lukáš 20:40...poznamenali někteří znalci Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak...
Lukáš 21:4...tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze...
Lukáš 21:22...jsou na venkově, nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude...
Lukáš 22:37...Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se,...
Lukáš 23:12...dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze,...
Lukáš 23:38...se, jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze...
Jan 3:24... A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými...
Jan 4:8...Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho...
Jan 4:9... Žid, žádáš , Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys...
Jan 4:18...pravdu, že nemáš muže," řekl Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To...
Jan 4:23...budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho...
Jan 4:44...pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když...
Jan 5:13...se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v...
Jan 5:28...je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší...
Jan 6:27...věčnému životu, který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom...
Jan 6:64...a jsou život. Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.)...
Jan 7:1... Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho židovští představení...
Jan 7:5...věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky...
Jan 9:14...dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu očitotiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak...
Jan 9:22...se báli židovských představených. Ti se  totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude...
Jan 12:6...by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ...
Jan 12:11...se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen...
Jan 12:35... dokud máte světlo, vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte...
Jan 12:43... aby nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo...
Jan 12:47...slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo ...
Jan 12:49...soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal, ten mi dal...
Jan 13:11...čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.")...
Jan 14:17...vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěkytotiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho...
Jan 15:26...přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otcetotiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude...
Jan 16:13...Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí...
Jan 16:27... že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali a uvěřili jste, že...
Jan 18:13...a spoutali. Přivedli ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (To...
Jan 20:9...k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých...
Jan 21:8... Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu...
Skutky 1:19...to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-damatotiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek...
Skutky 4:2...velitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem...
Skutky 4:21...a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha za to, co se stalo - člověk přes...
Skutky 5:17...Tehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupencitotiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí nechali apoštoly...
Skutky 5:21...a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu (totiž celé staršovstvo synů Izraele) a poslali pro apoštoly...
Skutky 5:26... ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je přivedli a...
Skutky 6:9...povstali někteří z takzvané synagogy Libertinů (totiž osvobozených otroků z Kyrény, Alexandrie, Kilikie a...
Skutky 8:16..., aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána...
Skutky 9:7...doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země...
Skutky 9:26...k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho...
Skutky 10:46...Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr...
Skutky 12:4...čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto...
Skutky 12:20...komořího Blasta, žádali o smír (jejich kraj byl totiž závislý na dodávkách z králova území). Ve stanovený...
Skutky 13:47...života, hle, obracíme se k pohanům! Tak nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem světlem národů,...
Skutky 16:3...tedy a kvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli...
Skutky 16:33...i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s...
Skutky 17:18...se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se ho a...
Skutky 17:21...Athéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo...
Skutky 17:31...všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže,...
Skutky 18:2...nedávno přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se...
Skutky 18:10...nedotkne, aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a...
Skutky 18:28...prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že...
Skutky 19:24...rozruch. Jeden stříbrotepec jménem Demetrios totiž vyráběl stříbrné napodobeniny Artemidina chrámu, což...
Skutky 19:40...projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto...
Skutky 20:13...k Assu, kde jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali...
Skutky 20:16...a dalšího dne jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se v Asii nezdržel. Spěchal...
Skutky 21:29... aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž ve městě viděli Trofima z Efesu a domnívali se, že ho...
Skutky 21:36...vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když měl být...
Skutky 23:8... a tak se shromáždění rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch,...
Skutky 25:3... aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl:...
Skutky 25:27... abych po tomto slyšení měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho je obviněn...
Skutky 27:12...by mohli přezimovat. Tento krétský přístav byl totiž obrácený k jihozápadu a severozápadu. Když se zvedl...
Skutky 27:25...plaví s tebou.' Proto se vzchopte, pánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale...
Skutky 28:22...si však poslechnout tvé názory; o sektě totiž víme, že je všeobecně odmítána." V den, který mu...
Římanům 1:5...a pro jeho jméno se nám dostalo této milostitotiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k...
Římanům 1:17... kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je...
Římanům 2:11... ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez...
Římanům 2:13...pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo...
Římanům 2:25...pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka  totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon...
Římanům 2:28...s literou a obřízkou Zákon porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta...
Římanům 3:20...Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon...
Římanům 3:22...v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva...
Římanům 3:25... aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby...
Římanům 4:18...uvěřil, že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno: "Tak početné bude tvé símě." I když mu bylo...
Římanům 4:21...posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit, a...
Římanům 6:23...posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši,...
Římanům 7:4...jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinémutotiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy...
Římanům 7:11...k životu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo,...
Římanům 7:18... , ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic dobrého...
Římanům 7:19...dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož...
Římanům 8:2...Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši  totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon...
Římanům 8:14... Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví,...
Římanům 8:17...děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicovétotiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy...
Římanům 8:18...utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se...
Římanům 8:20...vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu,...
Římanům 8:24...za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není...
Římanům 8:28... kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrémutotiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které...
Římanům 8:29...podle svého záměru. Ty, které předem znaltotiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak...
Římanům 9:4... svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon,...
Římanům 9:6...by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto,...
Římanům 9:9... ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára...
Římanům 9:12...však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení (nešlo totiž o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo ...
Římanům 9:24...milosrdenství, které připravil ke slávětotiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů?...
Římanům 10:4... místo aby se poddali Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo...
Římanům 10:6..."Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?"...
Římanům 10:7...Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z mrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti...
Římanům 10:8...blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy,...
Římanům 11:15...a některé z nich přivést ke spáse! Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného...
Římanům 13:1... se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha....
Římanům 13:8...nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhéhototiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej,...
Římanům 14:7...a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li,...
Římanům 15:26...posloužil svatým. Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi...
1. Korintským 1:4...Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohutotiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu...
1. Korintským 1:17... že bych křtil ještě někoho dalšího. Kristus  totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez...
1. Korintským 1:25...- Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než...
1. Korintským 2:2...vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho...
1. Korintským 2:8...z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno:...
1. Korintským 4:20...těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci. Co chcete? Abych k vám...
1. Korintským 7:14...s zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je...
1. Korintským 7:31...světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známetotiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali...
1. Korintským 9:16...aby někdo připravil o tuto mou hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to ...
1. Korintským 10:4...pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou...
1. Korintským 11:15...Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou  totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce hádat,...
1. Korintským 11:19...mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z...
1. Korintským 11:29...jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo...
1. Korintským 12:13...tělo. A právě takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme...
1. Korintským 13:9...- ty umlknou, poznání - to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však...
1. Korintským 13:12... s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v...
1. Korintským 14:2...prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu...
1. Korintským 14:5...ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo...
1. Korintským 14:14... se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale mysl...
1. Korintským 14:16...zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo...
1. Korintským 15:9...ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti. Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější; nezasloužím si...
1. Korintským 15:15... že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou...
1. Korintským 15:25...a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám...
1. Korintským 15:34...se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! Někdo ale...
1. Korintským 16:5... Přijdu k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu,...
2. Korintským 2:2...k vám znovu nepřijdu se zármutkem. Kdybych vás totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby potěšil, než ten,...
2. Korintským 2:9... ukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznal, zda jste ve všem...
2. Korintským 2:15...skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou...
2. Korintským 3:6...Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje. Litera tesaná do kamene...
2. Korintským 3:14...Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jen v Kristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na...
2. Korintským 4:14...jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme. Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s...
2. Korintským 4:16...rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co...
2. Korintským 4:18... ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Víme, že ten...
2. Korintským 5:3...se v našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu,...
2. Korintským 5:7...doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své...
2. Korintským 5:14...to kvůli vám. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak...
2. Korintským 7:10...nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho...
2. Korintským 8:21... jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi....
2. Korintským 9:12...působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje...
2. Korintským 11:4...hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme...
2. Korintským 12:20...v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se totiž, abych z vás, přijdu, nebyl zklamaný a také vy...
Galatským 2:21...sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel...
Galatským 4:27...a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než , jež muže ." Vy, bratři, jste...
Galatským 5:14...si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám...
Galatským 6:15...mi svět ukřižován a světu. To, na čem záležítotiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na...
Efeským 1:7...V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupenítotiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,...
Efeským 1:13...něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdytotiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni...
Efeským 1:23...hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělemtotiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech. I vy...
Efeským 2:15...rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelstvítotiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z...
Efeským 3:6...zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti...
Efeským 6:12...se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a...
Filipským 1:20...povede k záchraně. se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak...
Filipským 1:29...záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro...
Filipským 2:13...úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co...
Filipským 2:17...zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohutotiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s...
Filipským 2:21...by měl o vás tak opravdovou starost. Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O...
Filipským 3:3...na ty řezníky! Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem...
Filipským 3:18...si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o...
Filipským 4:11...proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a...
Koloským 1:5...v nebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdytotiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se...
Koloským 1:14...Syna, v němž se nám dostalo vykoupenítotiž odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha,...
Koloským 1:24...část Kristových soužení, jež nést jeho tělototiž církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření...
Koloským 2:5...nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když...
1. Tesalonickým 1:9...v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se...
1. Tesalonickým 2:13...jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně jetotiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vy,...
1. Tesalonickým 4:7... Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to odmítá...
1. Tesalonickým 4:9...lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také...
2. Tesalonickým 2:6...ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této bezbožnosti ...
1. Timoteus 3:13...své děti a rodiny. Ti, kdo se ve službě osvědčítotiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde...
1. Timoteus 5:15...žádnou příležitost k pomluvám. Některé se  totiž odvrátily za satanem. Jestliže někdo věřící v...
1. Timoteus 6:10...lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili...
2. Timoteus 4:3...a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se...
2. Timoteus 4:6...kazatele evangelia, naplň svou službu.  totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu....
2. Timoteus 4:12...sebou; velmi potřebuji jeho pomoc. (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.) půjdeš, přines mi plášť, který...
Titus 1:10...zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi...
Titus 1:15...a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha,...
Titus 2:11...našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli...
Titus 3:8...v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi. Hloupým hádkám, vykládání...
Filemon 1:22... A ještě něco - připrav pro pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit....
Židům 2:10... Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval...
Židům 2:11...posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je...
Židům 4:8...ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak nemluvil o...
Židům 6:13...skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším...
Židům 7:20...Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu....
Židům 8:11... od nejmenšího po největšího z nich, mne totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na...
Židům 9:16...přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost ...
Židům 10:15... Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech...
Židům 10:26... čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v...
Židům 11:10...Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které základy, město, jehož stavitelem a...
Židům 11:19..."Tvé símě bude povoláno v Izákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých; a odtud...
Židům 12:20... prosili, aby k nim nemluvil. (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen...
Židům 13:15... Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chválytotiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte...
Židům 13:17...ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit...
Jakub 1:6...víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. ...
Jakub 1:8...Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. se bratr, který je nízko, raduje...
Jakub 1:10...povýšení a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár,...
Jakub 1:25...se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo...
Jakub 2:10...a Zákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal,...
Jakub 3:16... ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká...
1. Petr 3:20... v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest,...
2. Petr 1:21...nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili,...
2. Petr 3:9...myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání....
1. Jan 4:1...rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto...
1. Jan 4:4...jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa;...
1. Jan 5:20...schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v němtotiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a...
2. Jan 1:7...od počátku, a tak podle něj žijte. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše...
2. Jan 1:12... ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří...
3. Jan 1:14...více, ale nechci ti psát inkoustem a perem. Mám totiž naději, že brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v...
Juda 1:4...byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno...
Zjevení 3:17...ani horký, vyplivnu ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a...
Zjevení 9:16...čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich...
Zjevení 18:3...ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s smilnili a...
Zjevení 20:3...národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty,...
Zjevení 20:12...knihy. A byla otevřena ještě jiná knihatotiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co...
Zjevení 21:22...jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |