Tomuto

Hledám pøesnì 'tomuto'. Nalezeno 57 veršù. Další varianty: tomuto (60) tomto (85) tohoto (124) tímto (54) tento (229)
Exodus 3:21...pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťanytomuto lidu tak příznivě, že půjdete, rozhodně...
Numeri 14:19...' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od...
Deuteronomium 22:16...stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý:...
Jozue 1:6...neopustím . Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich...
Soudců 9:29...sloužili Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu:...
1. Královská 5:21... který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto...
1. Královská 8:29...předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřenytomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno...
1. Královská 8:30...lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směremtomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš,...
1. Královská 8:35...a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směremtomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se...
1. Královská 8:38...připustil, že jde o ránu, a vzepjal by rucetomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou...
1. Královská 8:42...paži), kdyby přišel a modlil se směremtomuto chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň...
1. Královská 9:8...bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem,...
2. Královská 22:17... veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému...
2. Letopisů 6:20...předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřenytomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé...
2. Letopisů 6:21...lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směremtomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchej a...
2. Letopisů 6:26...a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směremtomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se...
2. Letopisů 6:29... že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by rucetomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a...
2. Letopisů 6:32...paži - kdyby přišli a modlili se směremtomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň...
2. Letopisů 6:34...bys je poslal, a modlili by se k tobě směremtomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem...
2. Letopisů 34:27...jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce,...
Žalmy 71:18... Neopouštěj , Bože, když stárnu a šedivímtomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než...
Kazatel 9:1...jsem o tom všem v srdci uvažoval, dospěl jsemtomuto: Spravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých...
Izaiáš 6:9...!" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte,...
Jeremiáš 4:11...a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti...
Jeremiáš 6:21...nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i děti,...
Jeremiáš 15:1...Mojžíš a Samuel, nenechal bych se naklonittomuto lidu. Odežeň je ode . jdou! se zeptají:...
Jeremiáš 15:20... ty se neobracej k nim. Postavil jsem proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě...
Jeremiáš 16:10...radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty.  tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč...
Jeremiáš 19:6...hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale...
Jeremiáš 21:8...meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitováníTomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám...
Jeremiáš 22:8... budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to...
Jeremiáš 23:32...je neposlal a nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin." "Když se ...
Jeremiáš 26:11..."Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na...
Jeremiáš 26:20...syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš....
Jeremiáš 27:16...i s těmi svými proroky." Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 34:22... vydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu jetomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou je a spálí je....
Jeremiáš 36:7...se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem!" Baruch, syn...
Jeremiáš 37:18..."Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste dali do vězení? A kde jsou...
Matouš 4:3...Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby." On však odpověděl:...
Matouš 20:14...Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém...
Matouš 23:23...Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnostTomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí...
Lukáš 4:3... Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl:...
Lukáš 10:5...domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine...
Lukáš 21:23...na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do...
Skutky 3:16...jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se...
Skutky 6:13... kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat,...
Skutky 14:21... Druhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali...
Skutky 21:28...To je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu...
Skutky 26:23... jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům." Festus však Pavlovu obhajobu...
Skutky 28:26...řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jditomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte,...
1. Korintským 1:21...toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové...
1. Korintským 8:7...něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni aletomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na...
1. Korintským 14:21... V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rtytomuto lidu promluvím, ani tak však neposlechnou," praví...
1. Korintským 15:11...je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl...
2. Korintským 5:18...skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal...
Židům 9:11...rukama, to jest stánkem, který nepatřítomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější...
Zjevení 18:18...jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a s pláčem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |