Tomto

Hledám pøesnì 'tomto'. Nalezeno 85 veršù. Další varianty: tomuto (60) tomto (85) tohoto (124) tímto (54) tento (229)
Genesis 7:1...do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnoutomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat...
Genesis 19:2...na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však na velmi naléhal,...
Genesis 20:11...věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě...
Genesis 28:16...jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V...
Genesis 42:19... budete žít. Když jste tak slušní, zůstanetomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste...
Exodus 28:20... ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů...
Exodus 39:13... ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček....
Leviticus 25:13... Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví....
Jozue 20:6... aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Budetomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a...
1. Samuel 12:8... Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli....
1. Královská 8:31...pak přišel a složil přísahu před tvým oltářemtomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své...
1. Královská 8:33... chválili tvé jméno, modlili se a prosili tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého...
1. Královská 13:8...polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal...
2. Královská 2:19...muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je...
2. Královská 3:16... "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubnětomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak...
2. Královská 9:26...jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom...
2. Královská 16:15... Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní...
2. Královská 21:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů...
2. Královská 22:19... která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsemtomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na přijde...
2. Letopisů 6:22...pak přišel a složil přísahu před tvým oltářemtomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své...
2. Letopisů 6:24... chválili tvé jméno, modlili se a prosili tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu...
2. Letopisů 6:40...tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému...
2. Letopisů 20:9... meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá...
2. Letopisů 33:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu....
Ester 9:22...dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve...
Žalmy 1:2...nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu...
Jeremiáš 7:6... sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní...
Jeremiáš 7:10...bohy a pak si přijít stoupnout přede tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme...
Jeremiáš 14:10...patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodintomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří!...
Jeremiáš 14:13...‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci...
Jeremiáš 16:2...slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 16:9...Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas...
Jeremiáš 19:7...ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám...
Jeremiáš 21:6...a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijítomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem,...
Jeremiáš 21:7...Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdotomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského...
Jeremiáš 21:9...vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstanetomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde...
Jeremiáš 21:10... ten přežije a zachrání si život. Rozhodl jsemtomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví...
Jeremiáš 22:3...Nechovejte se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle...
Jeremiáš 26:12...lidu řekl: "Hospodin poslal prorokovattomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď...
Jeremiáš 27:19... o stojanech a ostatních cennostech, kterétomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je...
Jeremiáš 29:16...Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstaltomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do...
Jeremiáš 29:32...bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodinytomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro svůj lid,...
Jeremiáš 33:4... Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domechtomto městě a o judských královských palácích, jež byly na...
Jeremiáš 33:12... praví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve...
Jeremiáš 38:2...všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstanetomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde...
Jeremiáš 39:16... Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slovatomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se...
Jeremiáš 44:29... A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti...
Jeremiáš 51:62...přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsitomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo...
Ezechiel 11:6...i to, co vás v duchu napadá. Povraždili jstetomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly!...
Daniel 8:2...vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě...
Daniel 12:5...jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže...
Amos 9:8...z Kíru? Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země,...
Sofoniáš 1:4...i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou...
Ageus 2:9...a je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví...
Matouš 12:32...proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno anitomto věku, ani v budoucím. Šlechtěte strom, a jeho ovoce...
Marek 8:38... člověk na oplátku za svůj život? Kdo by setomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za a za ...
Marek 10:30...kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nynítomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a...
Lukáš 18:30...děti kvůli Božímu království a nepřijal bytomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život."...
Lukáš 24:44...a pojedl před nimi. Potom jim řekl: "Právětomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se...
Jan 7:27...přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenžetomto víme, odkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo nebude...
Jan 12:25...životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životětomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi...
Jan 13:1...Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešeltohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě,...
Skutky 7:7...' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak...
Skutky 18:10...se ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozítomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal...
Skutky 22:3...v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zdetomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší...
Skutky 24:2...zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti všetomto národě spěje k lepšímu, což bezvýhradně a všeobecně...
Skutky 25:26...vás a zvláště před tebe, králi Agrippo, abych po tomto slyšení měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné...
Římanům 8:3...s hříchem v těle, jaké hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona...
Římanům 11:25...vlastní olivy? Nechci, bratři, abyste nevědělitomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost):...
1. Korintským 3:18...se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve...
1. Korintským 16:16... a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát...
2. Korintským 5:2... jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsmetomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském...
2. Korintským 5:4...totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsmetomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení,...
2. Korintským 5:6...smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme domatomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne...
2. Korintským 8:7...kterou jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet...
2. Korintským 9:3... aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebylatomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem...
Galatským 2:20...Nežiji - Kristus žije ve mně! Svůj živottomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si ...
Efeským 1:21...i nad každé jméno, které se vyslovuje, tomto věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho...
Filipským 1:22... a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživutomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím,...
Filipským 1:24...být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstattomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě,...
2. Tesalonickým 3:14...dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkámetomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním,...
1. Timoteus 6:17...patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsoutomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví. ...
Titus 2:12...zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání ...
2. Petr 1:13...v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývámtomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a...
1. Jan 4:17...mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |