Tolik

Hledám varianty 'tolik' [ tolik ]. Nalezeny 112 verše.
Genesis 15:5...hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a...
Genesis 16:10... řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle,...
Genesis 43:6...bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího...
Exodus 10:14...celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také nikdy nebude....
Exodus 36:17...podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrobili...
Exodus 38:26...beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání,...
Numeri 1:20...Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetltolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného,...
Numeri 20:11...a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z  tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin...
Numeri 35:5...tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní straně města, tak aby...
Soudců 11:25...toho, co nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsitolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se...
Soudců 16:24...náš dal našeho nepřítele, naší země ničiteletolik našich zmordoval!" A když byli v nejlepším, řekli:...
1. Samuel 26:21...můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák -...
1. Královská 5:9...nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova...
1. Královská 7:47...mezi Sukotem a Caretánem. Bylo jich dohromady tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha...
1. Královská 8:5... jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik...
1. Královská 10:10...balzámů a drahokamů. nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna...
1. Královská 10:12...zpěváky. Dodnes se nedovezlo, ba ani nevidělotolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze...
2. Královská 3:2... co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka - odstranil alespoň...
2. Královská 19:23...Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům,...
2. Královská 21:16...otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po...
1. Letopisů 4:27...synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako...
1. Letopisů 22:3...na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového dřeva...
1. Letopisů 22:8...bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale...
1. Letopisů 22:14...zlata a milion talentů stříbra, bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to...
2. Letopisů 2:15... olej a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich...
2. Letopisů 4:18...vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun...
2. Letopisů 5:6... jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat,...
2. Letopisů 13:8...v rukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata,...
2. Letopisů 14:12...pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se nevzchopili, protože je stihla drtivá...
2. Letopisů 20:25... že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého...
2. Letopisů 24:16...Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti...
2. Letopisů 31:10... Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 32:4...si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil...
Nehemiáš 5:2...na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme obilí, abychom měli...
Nehemiáš 9:30...se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěliTolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je...
Job 7:17...Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš,...
Job 20:3...odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš...
Job 39:11...tebou orat v údolích? Spolehneš na něj, když  tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti...
Žalmy 5:11... na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe...
Žalmy 38:9...zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsemtolik zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane,...
Žalmy 55:19...tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh vyslyší a pokoří je, ten, který...
Žalmy 74:1... Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Božetolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce?...
Žalmy 100:5...jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po...
Žalmy 106:15... Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy,  tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas v táboře...
Žalmy 106:33...také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty. Potom...
Žalmy 109:20...ztrestá žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro jméno...
Žalmy 119:162...slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi...
Žalmy 129:1...i děti dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseňTolik týrali od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik...
Žalmy 129:2... týrali od dětství - jen řekni, IzraeliTolik týrali od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes...
Žalmy 138:6..."Hospodinova sláva je největší!" je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky o...
Přísloví 9:17..."Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v...
Kazatel 1:16...vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, rozhodl jsem se okusit moudrost,...
Kazatel 2:15... i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po...
Kazatel 7:28...s druhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem...
Kazatel 12:12... Cokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka...
Píseň 1:3...- nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to proto...
Píseň 2:14... svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je tolik lahodný, tvůj obličej tak líbezný! Pochytejte nám...
Píseň 4:3... Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky granátových jablek jsou pod...
Píseň 5:16...cedr ztepilý. Jeho ústa jsou nejsladší, celý je tolik žádoucí! Takový je můj milý, takový můj druh, dcery...
Izaiáš 7:22...zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude...
Izaiáš 31:1... spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet, k Svatému izraelskému...
Izaiáš 37:24...Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům,...
Izaiáš 42:20...jsem vykoupil - slepý jako Hospodinův služebníkTolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale...
Izaiáš 43:4... Habeší a Sábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak miluji, že za...
Izaiáš 57:11...život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani...
Jeremiáš 2:28... přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z čeho ...
Jeremiáš 11:13...by je nespasili v čase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je...
Jeremiáš 14:19...zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic...
Jeremiáš 30:14...nepřítel, ztrestal jako surovec, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad...
Jeremiáš 30:15...vyléčit. To jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo ...
Jeremiáš 48:39...džbán, který nikdo nechce, praví HospodinTolik střepů! Tolik kvílení! Moáb se v hanbě zády obrací....
Jeremiáš 51:5... neopustil jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu. Utečte z...
Ezechiel 4:5...na boku, poneseš jejich vinu. Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu...
Ezechiel 11:6...v duchu napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak...
Ezechiel 23:9...jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kterých tolik toužila. Ti ji vysvlékli donaha, vzali syny i...
Ezechiel 25:12..." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil,...
Ezechiel 25:15...praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili, protože se s chutí zlomyslně mstili a s...
Ezechiel 28:18...očima králů, aby viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými...
Ezechiel 40:19...brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktůTolik východ; nyní k severu. Muž změřil délku i šířku...
Ezechiel 47:10...sítě od En-gedi po En-eglajim. Budou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři...
Daniel 2:36... se stal velikou horou a zaplnil celou zemTolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty,...
Daniel 5:10... " žiješ, králi, navěky!" řekla. "Neděs se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž...
Ozeáš 8:11...začali břemeno krále nad velmoži. Efraim  tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale staly...
Ozeáš 8:12...k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by nerozuměli! Když mi...
Ozeáš 12:9... jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný...
Abdiáš 1:12...syny v den jejich záhuby! Nevychloubej se tolik v den soužení! Nevcházej do brány mého lidu v den...
Jonáš 4:11...nerozeznají svou pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!" Slovo Hospodinovo, které dostal Micheáš...
Nahum 3:4... přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak vábivá, mistryně kouzel,...
Zachariáš 2:8...a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám...
Zachariáš 7:3...měsíci truchlit a postit se, jak to děláme  tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina...
Zachariáš 10:8... protože jsem je vykoupil; bude jich zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v dálce...
Matouš 15:33...padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit...
Marek 3:10...loďku, aby ho neumačkali. Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj...
Marek 6:31...k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o...
Marek 10:30...a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s...
Jan 6:9...pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí."...
Jan 12:37...a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo...
Jan 21:11...síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš....
Jan 21:25...vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem...
Skutky 5:8...Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se...
Skutky 22:24...vyslýchají bičováním, aby zjistil, proč na něj tolik křičeli. Poté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil...
Římanům 16:6...v Asii. Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala. Pozdravujte Andronika s Junií, ...
Římanům 16:12...Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a...
1. Korintským 11:30...své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají....
1. Korintským 14:10...budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu....
2. Korintským 8:7...dříve započal, nyní také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve slově, v poznání, v největší...
2. Korintským 11:27...na moři, ohrožován mezi falešnými bratryTolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím, co je...
Galatským 3:4...rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělemTolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k ničemu?...
1. Tesalonickým 2:8...vlídní jako matka, jež kojí své děti v náručíTolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen...
Židům 1:4...po pravici Velebnosti na výsostech. Tento Syntolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména se mu...
2. Petr 2:11...se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí...
Zjevení 18:7...dvojnásob! Nakolik se chlubila, nakolik hýřilatolik dejte muk a kvílení. Myslí si o sobě: ‚Trůním,...

Slova obsahující tolik: natolik (7) tolik (119) tolika (9) tolikrát (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |