Tohoto

Hledám pøesnì 'tohoto'. Nalezen 121 verš. Další varianty: tomuto (60) tomto (85) tohoto (124) tímto (54) tento (229)
Genesis 19:15...dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a...
Genesis 26:11...přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v ...
Genesis 29:33...slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi daltohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala...
Genesis 44:29...a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny...
Exodus 12:3...roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu....
Exodus 12:6...koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění...
Numeri 5:30...ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou...
Numeri 9:3...beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech...
Numeri 14:14... Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář,...
Numeri 32:22... budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před...
Deuteronomium 1:35...se a přísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdotohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem...
Deuteronomium 3:14...s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil...
Deuteronomium 3:28...Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou...
Deuteronomium 9:27...Abrahama, Izáka a Jákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemi,...
Deuteronomium 17:18... si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po...
Deuteronomium 17:19... svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce...
Deuteronomium 17:20...nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho...
Deuteronomium 27:3...překročíš Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává...
Deuteronomium 27:8...Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s...
Deuteronomium 27:26..."Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li...
Deuteronomium 28:58...sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k...
Deuteronomium 28:61...a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi...
Deuteronomium 29:28...našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí,...
Deuteronomium 31:12... vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto...
Deuteronomium 31:24... a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům...
Deuteronomium 32:46...svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je...
Jozue 1:8... a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o...
2. Samuel 7:17...nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak...
1. Královská 14:2...Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán...
1. Královská 22:27...a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví králTohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu,...
2. Královská 5:6...šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku...
2. Královská 15:5...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své...
2. Královská 19:32...praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu...
2. Královská 19:33...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit...
1. Letopisů 17:15...nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak...
2. Letopisů 1:10... abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj...
2. Letopisů 7:15...budou otevřené a uši nakloněné k modlitbětohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v...
2. Letopisů 7:20...vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu...
2. Letopisů 18:26...synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví králTohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu,...
Ezdráš 3:12... když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk...
Nehemiáš 5:13...a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl...
Nehemiáš 8:2...zákona, který Hospodin přikázal IzraeliTohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl...
Žalmy 55:19...úpím a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupítohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je...
Žalmy 107:43...zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm...
Izaiáš 6:10... hleďte a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli...
Izaiáš 8:11...rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá...
Izaiáš 9:15... ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat...
Izaiáš 20:6...zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme...
Izaiáš 37:33...praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu...
Izaiáš 37:34...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit...
Jeremiáš 7:33...pohřbívat, nebude ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a nebude, kdo...
Jeremiáš 16:5... nechoď truchlit a neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit, praví...
Jeremiáš 17:24...Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a...
Jeremiáš 17:25...v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na...
Jeremiáš 20:5...do Babylonu a pobije mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho...
Jeremiáš 21:4... kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou...
Jeremiáš 22:4...zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu....
Jeremiáš 22:5...přísahám při sobě samém, praví Hospodin, žetohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 22:8... budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to...
Jeremiáš 26:6...posílám (a vy jste je neposlouchali!), paktímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto...
Jeremiáš 26:9...se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude...
Jeremiáš 33:10...lidu způsobím. Tak praví Hospodin: Říkáte, žetohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v...
Jeremiáš 38:4...zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou,"...
Ezechiel 43:14...v zemi k okraji spodního stupně jsou to 2 loktyTento stupeň je na loket široký. Od tohoto nižšího stupně k...
Ageus 2:9...a je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví...
Zachariáš 8:6...praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být nemožné i...
Zachariáš 8:11...proti všem. Teď ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve, praví Hospodin zástupů...
Zachariáš 8:12...a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou...
Matouš 3:9... že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomkytohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromů....
Matouš 13:15... zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně...
Matouš 13:22...je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se...
Matouš 13:39... který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol...
Matouš 27:24...a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal:...
Marek 4:19... kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších...
Lukáš 3:8...vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomkytohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekera. Každý...
Lukáš 7:31...Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které...
Lukáš 8:14...bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v...
Lukáš 11:31... Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa,...
Lukáš 12:30... Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte...
Lukáš 16:28...pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham....
Lukáš 19:9... vrátím mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece...
Lukáš 20:34...mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni...
Lukáš 22:15...jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že ho...
Lukáš 23:14... přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho...
Jan 8:23...jim: "Vy jste zdola, jsem shora. Vy jstetohoto světa, nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl...
Jan 10:16...za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsoutohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a...
Jan 11:9...Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá...
Jan 12:31...kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A...
Jan 13:1...Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešeltohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě,...
Jan 14:30...vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět...
Jan 16:11...jdu k Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci,...
Jan 18:29...Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec,...
Jan 18:36... vydali. Co jsi udělal?" " království nenítohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z...
Jan 19:19... Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis...
Skutky 2:40...mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte setohoto zvráceného pokolení!" Ti, kdo ochotně přijali jeho...
Skutky 5:20...se v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a...
Skutky 7:35...vysvobodil. Nyní tedy pojď, pošlu do Egypta.' Tohoto Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ...
Skutky 13:17..."Izraelité a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid...
Skutky 19:25...oborů a promluvil k nim: "Pánové, víte, žetohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a...
Skutky 23:18...Pavel zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho vzal za...
Skutky 23:25...k prokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora...
Skutky 23:27...Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora FelixeTohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem...
Skutky 26:17...v čem se ti ještě ukážu. Budu vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým posílám, abys otvíral...
Skutky 28:27... zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně...
Římanům 7:24...údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo vysvobodítohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze...
Římanům 9:31...plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na...
1. Korintským 1:27...mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto...
1. Korintským 1:28...silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil...
1. Korintským 3:19...bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On...
1. Korintským 5:10...se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť...
1. Korintským 7:31... jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž...
2. Korintským 1:10... ale na Boha, který křísí mrtvé a který nástohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí....
2. Korintským 4:4...pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia...
Galatským 4:3... byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého...
Efeským 2:2... jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá...
Efeským 3:7...a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu JežíšiTohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti...
Koloským 1:27...i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje...
Jakub 2:5... milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni...
1. Petr 3:21...jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu...
1. Jan 4:2...totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává...
Zjevení 1:3... Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |