Tohle

Hledám varianty 'tohle' [ tohle (39) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 25:22...děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin ...
Genesis 37:32...svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?"...
Genesis 43:11...řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a...
Genesis 43:29...bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom...
Exodus 32:24...je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je...
Numeri 20:5...Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místoTohle není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová...
Jozue 9:12...‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili...
Soudců 6:13... pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o...
Soudců 8:7...a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!" Vydal...
1. Samuel 20:2...ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale...
2. Samuel 14:3... dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králitohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta...
2. Královská 4:43... se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to...
Nehemiáš 13:18...jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto...
Job 20:2...Naámský mu na to řekl: "Na tohle musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším...
Izaiáš 23:7...někam za moře, obyvatelé pobřeží, kvílejteTohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny,...
Izaiáš 43:9... se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své...
Izaiáš 48:14...se shromážděte a poslyšte: Kterýpak z bohů tohle předpověděl? Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho...
Izaiáš 48:16...a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mnětohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve...
Izaiáš 58:5...naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem, který Hospodin v oblibě?...
Jeremiáš 10:11... národy neobstojí, když se rozhněvá. Řekněte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze...
Jeremiáš 32:23... neplnili, a tak jsi na přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k...
Ezechiel 11:5... "Mluv!" řekl mi. "Tak praví HospodinTohle říkáte, dome izraelský; ale vím i to, co vás v...
Amos 4:1...vymizí, praví Hospodin. Vy, bášanské krávytohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy,...
Micheáš 2:7..."Copak Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad slova užitek těm,...
Matouš 12:23...a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli farizeové, řekli:...
Matouš 14:15... Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě. Propusť zástupy,...
Matouš 16:17... Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v...
Matouš 21:21...víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře:...
Matouš 21:38...' Když ale vinaři toho syna uviděli, řekli si: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví!'...
Marek 6:35...se připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je...
Marek 12:7...mým synem se zastydí.' Vinaři si ale řekli: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!'...
Lukáš 12:18...kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich...
Lukáš 20:14...Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!' Pak ho...
Jan 6:61...učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka...
Jan 9:19...a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich...
Skutky 2:12...žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co  tohle znamenat?" ptali se jeden druhého. Někteří se ale...
Skutky 8:10...největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto,...
1. Korintským 10:28...svědomí nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na...
Galatským 5:21...věci. Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |