Tobě

Hledám varianty 'tobě' [ ty (1195) tobě (506) ti (1616) tebou (414) tebe (429) (1043) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:11... protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho...
Genesis 3:15...budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí...
Genesis 3:16...patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého hotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži...
Genesis 3:17...a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst...
Genesis 3:18...svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V...
Genesis 4:7..."Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak  nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš...
Genesis 4:12...kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem,  ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj...
Genesis 4:14... vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a...
Genesis 6:4...na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou...
Genesis 6:18...tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s...
Genesis 6:19...do archy po páru od každého druhu, aby přežilitebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z...
Genesis 6:20...druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval...
Genesis 7:23...ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noeti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto...
Genesis 8:16...Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archyty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď...
Genesis 12:1...a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám...
Genesis 12:2...domu do země, kterou ti ukážu. Učinímtebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a...
Genesis 12:3...ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám m, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji....
Genesis 12:12...Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena.   Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí ,...
Genesis 12:13... Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram...
Genesis 13:8...Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnoutebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece...
Genesis 13:9...rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo,...
Genesis 13:15...i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene...
Genesis 13:17...símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u...
Genesis 14:3...Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře)....
Genesis 14:14...služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho...
Genesis 14:23...Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek...
Genesis 15:7... Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž  vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto...
Genesis 15:15... a tak odtud potom vyjdou s velikým jměnímTy sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben...
Genesis 16:5... Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když...
Genesis 16:13..." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem...
Genesis 17:2...přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvutebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sámtebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se...
Genesis 17:5...otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem  učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně...
Genesis 17:6...Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učinímtebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou...
Genesis 17:7...králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvutebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních:...
Genesis 17:8...budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semeneTobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou...
Genesis 17:9...a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve...
Genesis 17:16...bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z ...
Genesis 17:18...porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá...
Genesis 17:19...Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu...
Genesis 17:20...smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem  i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se...
Genesis 17:21...národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním...
Genesis 18:10... Na to host řekl: "Za rok touto dobou setobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít...
Genesis 18:14...nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, setobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu...
Genesis 18:16...jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s...
Genesis 18:22...donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě...
Genesis 19:1... Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a...
Genesis 19:5...po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď...
Genesis 19:9..." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přishovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř...
Genesis 19:10...Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveřeTi dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a...
Genesis 19:11...Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili...
Genesis 19:12...slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny,...
Genesis 19:15...svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby  nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad...
Genesis 19:21...- vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž...
Genesis 20:6... Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jis, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem ...
Genesis 20:7...vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš,...
Genesis 20:8...služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama...
Genesis 20:9...a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na království přivedl...
Genesis 20:10... se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co  to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl:...
Genesis 20:15...jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal...
Genesis 20:16..." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede...
Genesis 21:12...kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze...
Genesis 21:17...a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam,...
Genesis 21:22...svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh jetebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni,...
Genesis 21:23...chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval tobě." Abraham řekl: "To odpřisáhnu...
Genesis 22:2...Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého...
Genesis 22:17...jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na...
Genesis 23:6...mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou."...
Genesis 23:11...města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je...
Genesis 23:13..."Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám...
Genesis 23:15... Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona...
Genesis 24:3...jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych  zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země,...
Genesis 24:7...nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám...
Genesis 24:8...abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby  ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy...
Genesis 24:40...mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošletebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému...
Genesis 24:41...mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zprošn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji;...
Genesis 25:4...pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a EldaáhTi všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co...
Genesis 26:2...filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi,...
Genesis 26:3...kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budutebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny...
Genesis 26:24...Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsemtebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi,...
Genesis 26:28..."Jasně jsme poznali, že Hospodin jetebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou...
Genesis 26:29...neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili v...
Genesis 26:35...Beerího, a Basematu, dceru Chetejce ElonaTy působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom...
Genesis 27:4...pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák...
Genesis 27:7...a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj,...
Genesis 27:8...umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a...
Genesis 27:10... Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece...
Genesis 27:21...Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne...
Genesis 27:25...mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl;...
Genesis 27:28...vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin  ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. ...
Genesis 27:29...zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti...
Genesis 27:35...odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob,...
Genesis 27:36...mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl:...
Genesis 27:37...jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen...
Genesis 27:42...Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se ší, že zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechni:...
Genesis 27:45...něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl....
Genesis 28:3...vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby...
Genesis 28:4...rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni,...
Genesis 28:13...Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a...
Genesis 28:14...na západ i na východ, na sever i na jih. Nadtotobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země....
Genesis 28:15...požehnání všechny rodiny země. Hle, jsemtebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu...
Genesis 28:22...Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi...
Genesis 29:18...) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában...
Genesis 29:19...tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob...
Genesis 29:25...mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem...
Genesis 29:27...mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm...
Genesis 30:2...na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla...
Genesis 30:15... žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ješ milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře,"...
Genesis 30:16...pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou...
Genesis 30:26...vrátím domů do své země. Dej mi ženy a ti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece,...
Genesis 30:27...odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal:...
Genesis 30:28...mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl:...
Genesis 30:29..." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo,...
Genesis 30:30... než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci...
Genesis 30:31...starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu...
Genesis 30:38...kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do...
Genesis 30:41...statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata...
Genesis 31:3...svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budutebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole...
Genesis 31:12...‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouš ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť...
Genesis 31:16... je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na...
Genesis 31:27...pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych  s veselím a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal...
Genesis 31:30...‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském...
Genesis 31:32... věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.)...
Genesis 31:34...stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na ....
Genesis 31:35...otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky...
Genesis 31:38... i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsemtebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily...
Genesis 31:39...stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi...
Genesis 31:41...ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale...
Genesis 31:44...Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy...
Genesis 31:49...řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnoutebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo...
Genesis 31:51... Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ješ řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný...
Genesis 31:52... Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že setobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za...
Genesis 32:7... doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi,...
Genesis 32:10...a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a...
Genesis 32:13...a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jis způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého...
Genesis 32:18...nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když setebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a...
Genesis 32:27... Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se...
Genesis 33:1...oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě...
Genesis 33:5...oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je totebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:8...ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl:...
Genesis 33:9..." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi...
Genesis 33:11...Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 33:12... Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdutebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou...
Genesis 33:15...svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedytebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu...
Genesis 35:1... Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob...
Genesis 35:11...jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a budetebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých...
Genesis 35:12... Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde...
Genesis 37:8...můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl...
Genesis 37:10... otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři...
Genesis 37:13..."Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu  za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu...
Genesis 37:28... naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 38:16... Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci setebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.)...
Genesis 38:17...Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš...
Genesis 38:18... musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a...
Genesis 38:26... čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než -...
Genesis 39:9...větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 40:11... Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak...
Genesis 40:12..." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snuTy tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao...
Genesis 40:13...snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny  farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi...
Genesis 40:14...to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 40:18..." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snuTy tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o...
Genesis 40:19...snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny  farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe...
Genesis 41:7...klasů hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom...
Genesis 41:15...sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem všaktobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi...
Genesis 41:20...ošklivost v celé egyptské zemi ještě nevidělTy vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních,...
Genesis 41:24...planých, hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem...
Genesis 41:39...jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a...
Genesis 41:40...vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako tyTy budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí...
Genesis 41:41..." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji  správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky...
Genesis 42:35...pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich otec....
Genesis 42:37...příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a...
Genesis 43:4...bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám...
Genesis 43:8...a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj!...
Genesis 43:9...zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li hotobě a nepostavím ho před tebou, za to před tebou nesu...
Genesis 43:16...Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes...
Genesis 43:29... o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl...
Genesis 44:4...řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro...
Genesis 44:8...by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli...
Genesis 44:23...opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 44:32...otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li hotobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane...
Genesis 45:10...bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízkuty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a...
Genesis 45:11...tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam setebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys...
Genesis 46:3...řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tamtebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a ...
Genesis 46:4...z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egyptatebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou...
Genesis 46:18...Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové Ráchel,...
Genesis 46:25...Bilhy, kterou Lában daroval své dceři RáchelTy zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch,...
Genesis 46:30...řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvářty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé...
Genesis 46:32...přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali...
Genesis 47:5...kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišlitobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před...
Genesis 47:6...otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; ...
Genesis 47:8...požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu...
Genesis 47:12...chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde...
Genesis 47:14...shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyp a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty peníze...
Genesis 47:15...Josef odváděl do faraonova domu. A když v Egyp a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k...
Genesis 47:19... nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší...
Genesis 48:2... A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přicházítobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na...
Genesis 48:4... aby ses rozplodil a rozmnožil. Učinímtebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do...
Genesis 48:5...Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a...
Genesis 48:22...s vámi a přivede vás zpět do země vašich otcůTobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům -...
Genesis 49:8...je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judotebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých...
Genesis 49:25... Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes...
Genesis 50:6..."Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž  zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a...
Genesis 50:17...smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a...
Exodus 1:17... zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim...
Exodus 1:18... a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil....
Exodus 1:20...porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal...
Exodus 1:21...a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec...
Exodus 2:7...dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko...
Exodus 2:9...řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a  ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A...
Exodus 2:14..."Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo  udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako...
Exodus 2:16...se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcerty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby...
Exodus 3:10...je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu  k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z...
Exodus 3:12...a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budutebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem ...
Exodus 3:18...do země oplývající mlékem a medem.' Uposlechnou  a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému...
Exodus 4:1..."Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Urči řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho...
Exodus 4:5...mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 4:8... byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému...
Exodus 4:9... uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani m dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu,...
Exodus 4:12...Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu  učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj;...
Exodus 4:14...Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se,  ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost. Budeš...
Exodus 4:16...vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš...
Exodus 4:19..." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta,...
Exodus 4:21... Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven...
Exodus 4:23...- Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však...
Exodus 5:9...‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat...
Exodus 5:23...tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ješ hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale...
Exodus 6:9...Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli....
Exodus 6:29...egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám!...
Exodus 7:2...bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby...
Exodus 7:16...v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na...
Exodus 7:28...na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žabty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do...
Exodus 7:29...tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" ...
Exodus 8:5... aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za...
Exodus 8:7... náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu."...
Exodus 8:15... Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však...
Exodus 8:17... Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím...
Exodus 8:25..."Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i...
Exodus 9:14...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát  totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu...
Exodus 9:15...býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem ...
Exodus 9:16...tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem  však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti ukázal...
Exodus 9:30...abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem,...
Exodus 10:7...tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ješ budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží...
Exodus 10:19...a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky...
Exodus 11:8...za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu...
Exodus 12:23...dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit...
Exodus 12:24...dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám...
Exodus 12:31... "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vyti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu,...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u...
Exodus 13:5...vycházíte, v měsíci avivu.   Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 13:7...se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne setebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas....
Exodus 13:9...zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin  vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto...
Exodus 13:11...toto ustanovení v patřičný čas rok co rok.   Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou...
Exodus 13:14...prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se  v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu:...
Exodus 14:12...Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme...
Exodus 15:11... jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve...
Exodus 15:26...a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt...
Exodus 17:6...udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z ...
Exodus 18:6... Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdutobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel...
Exodus 18:14...dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před...
Exodus 18:18..."To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpášty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly,...
Exodus 18:19...jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a...
Exodus 18:21...muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatkyTy nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad...
Exodus 18:22...běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni...
Exodus 18:23...s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát,  ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na...
Exodus 18:26...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiTi běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi,...
Exodus 19:9...Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou...
Exodus 20:2...tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě...
Exodus 20:8...bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou...
Exodus 20:10... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé...
Exodus 20:12...Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti...
Exodus 20:19...se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 20:24...a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám...
Exodus 21:2..."Když koupíš hebrejského otroka, tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na...
Exodus 21:13...o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně...
Exodus 22:24...peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který jetebou, nechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok....
Exodus 23:5...jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo  nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho!...
Exodus 23:15... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi...
Exodus 23:17...své práce. Třikrát za rok se každý, kdo jetebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem....
Exodus 23:20...kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl na...
Exodus 23:23...tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům,...
Exodus 23:26...nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu...
Exodus 23:27...neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím....
Exodus 23:28...nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce...
Exodus 23:29...Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se...
Exodus 23:30...se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci...
Exodus 23:33...do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby  nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům...
Exodus 24:1..." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k HospodinuTy, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se...
Exodus 24:12...řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem napsal k...
Exodus 25:9...jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude...
Exodus 25:16... Do truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 25:21...na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma...
Exodus 25:22... do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam setebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad...
Exodus 25:40...zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z...
Exodus 26:6...sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden...
Exodus 26:11...kusu. Vyrob také padesát bronzových sponTy spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek...
Exodus 26:29...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence...
Exodus 26:30...pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře....
Exodus 27:8...dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří....
Exodus 27:20...bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby...
Exodus 28:14...zlata; uděláš je točené na způsob šňůrekty stočené řetízky připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš...
Exodus 28:24... které připevníš na oba jeho horní okrajeTy dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na...
Exodus 28:33...jablka z modré, purpurové a šarlatové látkyTy prostřídej zlatými zvonky: zlatý zvonek a granátové...
Exodus 29:33...s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a...
Exodus 29:34...nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána,...
Exodus 29:35...naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní....
Exodus 29:42... Tam se s vámi budu setkávat, abych tamtebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak...
Exodus 30:6...před slitovnici přikrývající Svědectví, kde setebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo....
Exodus 30:36...před Svědectví ve Stanu setkávání, kde setebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté....
Exodus 30:37...si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím...
Exodus 31:6...obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici...
Exodus 31:11...služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal."...
Exodus 32:4... Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten  vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před...
Exodus 32:8...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli...
Exodus 32:10...zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, aletebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina,...
Exodus 32:16...popsané z obou stran, popsané zepředu i zezaduTy desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté...
Exodus 32:21...pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?"...
Exodus 32:34...mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde...
Exodus 33:2...s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce, Chetejce,...
Exodus 33:3...do země oplývající mlékem a medem, avšak tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil, neboť jste...
Exodus 33:12...jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám  osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně...
Exodus 33:13...ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť...
Exodus 33:14...tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjdetebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi...
Exodus 33:17..."Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsemtobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž...
Exodus 33:19...mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou...
Exodus 33:22...na skále. tudy půjde sláva, postavím  do skalní rozsedliny a přikryji svou dlaní, dokud...
Exodus 34:3...hory, staneš u mne. Nikdo ale nevystupujetebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a...
Exodus 34:10...jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, cotebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes...
Exodus 34:11...s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat...
Exodus 34:12...s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich...
Exodus 34:15...smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich...
Exodus 34:18... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci...
Exodus 34:23...konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo jetebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem,...
Exodus 34:24...svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo...
Exodus 34:27...Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle chto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem."...
Exodus 36:2...řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručnostíTi všichni cítili nutkání přistoupit k práci a dát se do...
Exodus 36:13... Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek....
Exodus 36:34...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence...
Exodus 39:16...také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužkyTy dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníkuTy dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na...
Leviticus 1:8...oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 7:34...oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal...
Leviticus 8:20...stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti...
Leviticus 10:6...zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpoušjte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha,...
Leviticus 10:9..."Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste...
Leviticus 10:13... neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém mís, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých...
Leviticus 10:14...i kýtu odevzdání budete jíst na čistém mís - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou...
Leviticus 10:15...Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak...
Leviticus 11:4...přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 15:10...pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 16:8...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhý...
Leviticus 19:13...Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe...
Leviticus 19:33...a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu...
Leviticus 21:8... neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý....
Leviticus 24:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se...
Leviticus 25:5...neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej...
Leviticus 25:6...země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host,...
Leviticus 25:8...též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let....
Leviticus 25:15...jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš...
Leviticus 25:16...méně zbývá let, tím bude cena nižší - prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý...
Leviticus 25:35...to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi...
Leviticus 25:36...se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu...
Leviticus 25:39...zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá,...
Leviticus 25:40...prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. jetebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit...
Leviticus 25:41...bude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své...
Leviticus 25:45...i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přishovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců,...
Leviticus 25:47...bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přishovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj...
Leviticus 26:17... vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás...
Leviticus 26:39...mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltíTi, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých...
Numeri 1:3...domů; pořiďte jmenný seznam všech mužůTy a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné...
Numeri 2:9...Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužůTi pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:16...v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužůTi pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan...
Numeri 2:24...v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužůTi pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:31...Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužůTi pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je...
Numeri 3:28...celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíceTi měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily...
Numeri 3:32...byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 3:48...pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral...
Numeri 3:49...počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral...
Numeri 5:19...prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestližetebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k...
Numeri 5:20...svého manžela odklonila a poskvrnila ses, kdyžtebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude...
Numeri 5:21...přísežnou kletbou a řekne - ‚pak   Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a...
Numeri 6:24...žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou...
Numeri 6:25...ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k...
Numeri 6:26...svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodintobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou...
Numeri 8:8...s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejemty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď...
Numeri 10:2..."Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat...
Numeri 10:3... Když se na dlouze zatroubí, sejde setobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li...
Numeri 10:4...obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou setobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když...
Numeri 10:29...řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře setebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci...
Numeri 10:32...naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme setebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se...
Numeri 10:33...cestu. Po tři dny putovali od hory HospodinovyTy tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi,...
Numeri 10:35... Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak...
Numeri 11:11...jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem...
Numeri 11:16...Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postavítebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu...
Numeri 11:17...tam postaví s tebou. sestoupím a budu tamtebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý...
Numeri 11:23...Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil...
Numeri 11:29...můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli...
Numeri 12:5...do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi...
Numeri 14:12...vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš...
Numeri 14:14...to doslechnou a povědí to obyvatelům této zeměTi slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu;...
Numeri 14:15...tento lid do posledního vybiješ, národy, kterétobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti,...
Numeri 14:31...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ...
Numeri 15:33... přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dřívíTi, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi...
Numeri 16:3...obce, členové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete...
Numeri 16:10...Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si...
Numeri 16:11...k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu...
Numeri 16:13... syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a...
Numeri 16:16...jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s...
Numeri 16:17...přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě s padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou...
Numeri 16:22...tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřešíty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 16:32...pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i...
Numeri 17:4...tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení...
Numeri 17:22...rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří...
Numeri 17:24...hole vynesl od Hospodina před syny IzraeleTi je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl...
Numeri 18:1...vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem...
Numeri 18:2...Levi, z tvého otcovského kmene, se připojítobě a slouží ti. Budou držet stráž a starat se o tebe i o...
Numeri 18:3...a slouží ti. Budou držet stráž a starat setebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení...
Numeri 18:4...- jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí setobě, aby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu...
Numeri 18:7...vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co...
Numeri 18:8...Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými...
Numeri 18:9...synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětíti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako...
Numeri 18:10...jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo jetebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě. Také...
Numeri 18:11...pohlaví. Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují...
Numeri 18:12...olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny...
Numeri 18:13... které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou...
Numeri 18:14...Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze...
Numeri 18:15... tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž...
Numeri 18:18...příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta....
Numeri 18:19...Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně...
Numeri 18:20...v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví...
Numeri 19:2...jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není...
Numeri 20:18..." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli:...
Numeri 21:7...se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás...
Numeri 21:29...Ar Moábský, obyvatele arnonských návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil...
Numeri 22:9... Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák...
Numeri 22:17...‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci  zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš....
Numeri 22:20...pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když  ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však...
Numeri 22:28...rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici...
Numeri 22:29..."Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych  zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil...
Numeri 22:30... dodnes. Mám snad ve zvyku chovat setobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi...
Numeri 22:32...jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice ...
Numeri 22:33...přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych  zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu...
Numeri 22:34...jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův...
Numeri 22:35...domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdimi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s...
Numeri 22:37... Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych ...
Numeri 22:38...Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsemtobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to...
Numeri 23:3... Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká;...
Numeri 23:11...to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a...
Numeri 23:26...Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak...
Numeri 23:27...Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu  na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil...
Numeri 24:9...- kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti...
Numeri 24:10... a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu:...
Numeri 24:11...Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu  poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám...
Numeri 24:14...Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ješ ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem."...
Numeri 24:19... Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka,...
Numeri 24:22...tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co  Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď:...
Numeri 25:2...v Šitimu, začal lid smilnit s místními MoábkamiTy je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a...
Numeri 25:5...izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali...
Numeri 26:33... syn Cheferův, neměl syny, jen samé dceryTy se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To...
Numeri 27:13...dávám synům Izraele. ji spatříš, budešty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj...
Numeri 31:15...tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly...
Numeri 31:30...ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořisném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze...
Numeri 31:47...Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty...
Numeri 31:51...a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané...
Numeri 33:55... Pokud obyvatele země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v...
Numeri 34:29... syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili...
Deuteronomium 1:21...Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůhti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin,...
Deuteronomium 1:31... Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako...
Deuteronomium 1:37...vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam...
Deuteronomium 1:38..."Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi ...
Deuteronomium 1:39...on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové...
Deuteronomium 2:7...proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůhti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé...
Deuteronomium 2:9...na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do...
Deuteronomium 2:19... Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil do...
Deuteronomium 2:23...osadách v okolí Gazy, zase vyhladili KaftorštíTi přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru!...
Deuteronomium 2:25...boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem poušt strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší, budou se před...
Deuteronomium 2:28...ani nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak...
Deuteronomium 2:31...Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji."...
Deuteronomium 3:25... spatřím tu krásnou zem, která je za nímty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám...
Deuteronomium 4:21...Jordán a nevejdu do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této...
Deuteronomium 4:23... a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:30...srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše  ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k...
Deuteronomium 4:31... Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá  a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými...
Deuteronomium 4:32...Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od...
Deuteronomium 4:33...mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za...
Deuteronomium 4:35...v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vásTobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh;...
Deuteronomium 4:36...je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal...
Deuteronomium 4:37...miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí síměTebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před...
Deuteronomium 4:38...vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby ...
Deuteronomium 4:40...Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a...
Deuteronomium 5:6...horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě...
Deuteronomium 5:12...bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní...
Deuteronomium 5:14... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka,...
Deuteronomium 5:15...v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti...
Deuteronomium 5:16...tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 5:27...nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou...
Deuteronomium 5:28...vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen...
Deuteronomium 5:31...a řekni jim, se vrátí ke svým stanůmTy však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání,...
Deuteronomium 6:2...v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili...
Deuteronomium 6:3... Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně...
Deuteronomium 6:6...duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým...
Deuteronomium 6:10...svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 6:12...na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 6:15...národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě...
Deuteronomium 6:17... svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré....
Deuteronomium 6:18...je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin...
Deuteronomium 6:19... obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá:...
Deuteronomium 6:20...své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se  v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví,...
Deuteronomium 7:1...všechna tato přikázání, jak nám uložil."   Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 7:2...a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté....
Deuteronomium 7:4...dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul...
Deuteronomium 7:6... Jsi přece svatý lid Hospodina, svého BohaTebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho...
Deuteronomium 7:8... že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás...
Deuteronomium 7:11...tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla...
Deuteronomium 7:12...a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým...
Deuteronomium 7:13...oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude  milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu...
Deuteronomium 7:14...požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne setebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem....
Deuteronomium 7:15...neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých...
Deuteronomium 7:16... kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí...
Deuteronomium 7:19...a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž  Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:20...na pošle i sršně, dokud nezahyne i posledních, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť...
Deuteronomium 7:21...skryli. Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin,...
Deuteronomium 7:22... veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat...
Deuteronomium 7:23...nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou...
Deuteronomium 7:24...takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů...
Deuteronomium 8:1... Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli...
Deuteronomium 8:2...tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou  Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti,...
Deuteronomium 8:3...zachovávat jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval  a dopouštěl na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi...
Deuteronomium 8:5...svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po...
Deuteronomium 8:7...po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními...
Deuteronomium 8:10...hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou...
Deuteronomium 8:11...jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš krásné...
Deuteronomium 8:14...bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on  vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on provedl...
Deuteronomium 8:15...To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on  provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a...
Deuteronomium 8:16... To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on  na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby ...
Deuteronomium 8:18...na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou...
Deuteronomium 9:1... abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid,...
Deuteronomium 9:3...tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on je před...
Deuteronomium 9:4...řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost...
Deuteronomium 9:5...země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůhty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a proto,...
Deuteronomium 9:6...a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůhti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost...
Deuteronomium 9:14...vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, aletebe učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni."...
Deuteronomium 9:17...kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima...
Deuteronomium 10:1...řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou...
Deuteronomium 10:2...mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách,...
Deuteronomium 10:4...v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero,...
Deuteronomium 10:10...jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel...
Deuteronomium 10:12... že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina,...
Deuteronomium 10:13...Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu,...
Deuteronomium 10:21...oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu...
Deuteronomium 10:22...otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je...
Deuteronomium 11:1... svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne...
Deuteronomium 11:4...s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je...
Deuteronomium 11:29...se za cizími bohy, které jste nepoznali.   Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 12:1...svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto...
Deuteronomium 12:7...radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu...
Deuteronomium 12:9...nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán...
Deuteronomium 12:14...místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na mís, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam...
Deuteronomium 12:15...Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém měs, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak...
Deuteronomium 12:20... Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože...
Deuteronomium 12:21...které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti...
Deuteronomium 12:25...krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez jiTobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co...
Deuteronomium 12:28... Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně navěky,...
Deuteronomium 12:29... co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je vyženeš a...
Deuteronomium 12:30... co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy...
Deuteronomium 13:2...mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí...
Deuteronomium 13:3... i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 13:6...otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť  ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal...
Deuteronomium 13:7...níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by  tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera,...
Deuteronomium 13:11... a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 13:13...by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu...
Deuteronomium 13:18...není vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatběti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého...
Deuteronomium 13:19...Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 14:2... Jsi přece svatý lid Hospodina, svého BohaTebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním...
Deuteronomium 14:7...přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Deuteronomium 14:24...které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš...
Deuteronomium 14:26...místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí,...
Deuteronomium 14:27... Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém měs, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí...
Deuteronomium 14:29...a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenžtebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek...
Deuteronomium 15:4...u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě...
Deuteronomium 15:5...pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti...
Deuteronomium 15:6... která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůhti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým...
Deuteronomium 15:7...mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-litebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v...
Deuteronomium 15:9...bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně,...
Deuteronomium 15:11...v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve...
Deuteronomium 15:12... kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví,...
Deuteronomium 15:14...na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Šdře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s...
Deuteronomium 15:15...zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však:...
Deuteronomium 15:16...vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou...
Deuteronomium 15:18... Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku.  ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za...
Deuteronomium 16:4...den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní setebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval...
Deuteronomium 16:5...pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na...
Deuteronomium 16:10...týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na...
Deuteronomium 16:15...pro Hospodina, svého Boha, slavnost na mís, které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece...
Deuteronomium 16:16...oslav! Třikrát za rok se každý, kdo jetebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem,...
Deuteronomium 16:18...požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte...
Deuteronomium 16:20...Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš...
Deuteronomium 17:2... je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli měs, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž...
Deuteronomium 17:4...zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to...
Deuteronomium 17:9...nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který...
Deuteronomium 17:10...výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž...
Deuteronomium 17:11...pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž  poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku,...
Deuteronomium 17:14... jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v ....
Deuteronomium 18:3... Toto budou kněží právoplatně dostávat od liduTi, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu -...
Deuteronomium 18:9...kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných...
Deuteronomium 18:10...podle ohavných způsobů oněch národů. setebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!...
Deuteronomium 18:12...takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu...
Deuteronomium 18:14...Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin,...
Deuteronomium 18:15... tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůhti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem -...
Deuteronomium 18:18...jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu...
Deuteronomium 19:1... Neboj se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem...
Deuteronomium 19:2...v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi,...
Deuteronomium 19:3...Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a...
Deuteronomium 19:7...nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 19:8...přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a  ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem...
Deuteronomium 19:10...ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala...
Deuteronomium 19:13...z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví...
Deuteronomium 19:14...předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu...
Deuteronomium 20:1...za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš...
Deuteronomium 20:11...mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím...
Deuteronomium 20:12... Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnoutebou bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá...
Deuteronomium 20:14... kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, ti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a...
Deuteronomium 20:15... tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která...
Deuteronomium 20:16...zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho...
Deuteronomium 20:17... Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 20:19... nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jis, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten...
Deuteronomium 20:20... aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš...
Deuteronomium 21:1...s tebou bojuje, nepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku...
Deuteronomium 21:10...očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je...
Deuteronomium 21:14...staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat...
Deuteronomium 21:23...zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho lo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne,...
Deuteronomium 22:2...ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy...
Deuteronomium 22:7...mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když...
Deuteronomium 23:5...shromáždění, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto...
Deuteronomium 23:6...Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z láskytobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po...
Deuteronomium 23:15...své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a...
Deuteronomium 23:16...tebe nevidí žádnou nepatřičnost! Otroka, jenžtobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli...
Deuteronomium 23:17...k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlítebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u...
Deuteronomium 23:21...svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůhti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou...
Deuteronomium 23:22... neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu...
Deuteronomium 24:4...poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno...
Deuteronomium 24:11...domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát...
Deuteronomium 24:12...zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s plášm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu...
Deuteronomium 24:13...mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost...
Deuteronomium 24:15...města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ješ před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý,...
Deuteronomium 24:18...roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyp otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To...
Deuteronomium 24:19...na poli snop, nevracej se pro něj. Připadne přishovalci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:22... sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyp otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. ...
Deuteronomium 25:3...tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při...
Deuteronomium 25:15...míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto pocti závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ...
Deuteronomium 25:17...před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha,...
Deuteronomium 25:18...vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl  na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj...
Deuteronomium 25:19... všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu.  ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních...
Deuteronomium 26:1...nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a...
Deuteronomium 26:2... ovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává...
Deuteronomium 26:4...níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého...
Deuteronomium 26:11... pokloníš se před ním. Spolu s levitou a přishovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti...
Deuteronomium 26:16...tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato...
Deuteronomium 26:18...budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 26:19... Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání, pak  vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny...
Deuteronomium 27:2... V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které...
Deuteronomium 27:3...Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a...
Deuteronomium 27:8...a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to...
Deuteronomium 27:10...Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu...
Deuteronomium 28:1...pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade všechny...
Deuteronomium 28:2...poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato požehnání: Požehnaný budeš...
Deuteronomium 28:7... požehnaný budeš i při vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří napadnou. Jednou cestou...
Deuteronomium 28:8... sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 28:9... ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si  zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li...
Deuteronomium 28:10...spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se  bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého...
Deuteronomium 28:11...Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého...
Deuteronomium 28:12...přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi...
Deuteronomium 28:13...mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin  učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a...
Deuteronomium 28:15...všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 28:20... prokletý budeš i při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání,...
Deuteronomium 28:21...rychle zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin  postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou...
Deuteronomium 28:22...neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin  raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a...
Deuteronomium 28:23... bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo....
Deuteronomium 28:24...v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude...
Deuteronomium 28:25...vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele,   porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami...
Deuteronomium 28:27...divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin  raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z...
Deuteronomium 28:28...prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin  raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne...
Deuteronomium 28:29...nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by zachránil....
Deuteronomium 28:31...vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti...
Deuteronomium 28:35...z podívané, kterou uvidíš. Hospodin  na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se...
Deuteronomium 28:36...se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě. Hospodin  odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který...
Deuteronomium 28:37...bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž  Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a...
Deuteronomium 28:41...opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země...
Deuteronomium 28:43...tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přishovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a ty...
Deuteronomium 28:44...a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna...
Deuteronomium 28:45...hlavou a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého...
Deuteronomium 28:46...a stíhat, dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi...
Deuteronomium 28:48... Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v nahotě a...
Deuteronomium 28:49... nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ,...
Deuteronomium 28:51...plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého...
Deuteronomium 28:52...mláďata tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře  ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí...
Deuteronomium 28:53...Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření,   sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod -...
Deuteronomium 28:55...které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření,   tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu...
Deuteronomium 28:57...naprostém nedostatku a v zoufalém sevření,   tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní!...
Deuteronomium 28:60...rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak ...
Deuteronomium 28:61...jichž ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou...
Deuteronomium 28:64...budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi...
Deuteronomium 28:65...ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi mi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani...
Deuteronomium 28:68...a večer zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin  vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem...
Deuteronomium 29:2...vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znameníty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal...
Deuteronomium 29:11...do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tutebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil...
Deuteronomium 29:12...s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si  ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak...
Deuteronomium 30:1...plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe...
Deuteronomium 30:2...tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se...
Deuteronomium 30:3... tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět a shromáždí ze všech národů, mezi...
Deuteronomium 30:4...kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud  Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá!...
Deuteronomium 30:5... i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji...
Deuteronomium 30:7...nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a...
Deuteronomium 30:8... kteří nenáviděli a kteří pronásledovaliTy pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna...
Deuteronomium 30:9... která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůhti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu...
Deuteronomium 30:11... celým srdcem a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené!...
Deuteronomium 30:14...je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen...
Deuteronomium 30:15...ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí....
Deuteronomium 30:16...Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po...
Deuteronomium 30:19...obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život...
Deuteronomium 31:5...a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí.  ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle...
Deuteronomium 31:7...Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 31:8...jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani nenechá,...
Deuteronomium 31:23...Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečnýTy přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s...
Deuteronomium 32:6...Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který  učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta...
Deuteronomium 32:7...pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval...
Deuteronomium 32:18...je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl!...
Deuteronomium 32:37...pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde...
Deuteronomium 32:38... ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich...
Deuteronomium 33:8..."Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel ses s...
Deuteronomium 33:10...učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltář. Požehnej,...
Deuteronomium 33:18...řekl: "Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy...
Deuteronomium 33:26...bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh...
Deuteronomium 33:27...oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočišm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene...
Deuteronomium 33:29...padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé...
Deuteronomium 34:4...se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam,...
Jozue 1:2... synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřelTy ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi...
Jozue 1:5...zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s...
Jozue 1:6...a neopustím . Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal...
Jozue 1:7... abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj...
Jozue 1:8...budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se...
Jozue 1:9...úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť...
Jozue 1:17...jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchattebe. Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s...
Jozue 2:3...zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu!...
Jozue 2:4...muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Anoti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za...
Jozue 2:14...smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli  ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin...
Jozue 2:19...bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokolitebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši...
Jozue 3:7... Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby...
Jozue 3:8...že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke...
Jozue 4:6...pro vás staly znamením. se vás v budoucnu ti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože...
Jozue 4:21...v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše ti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?'...
Jozue 5:4...mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti....
Jozue 5:7...mlékem a medem. Místo nich postavil jejich synyTy Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je...
Jozue 6:2... Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy...
Jozue 6:23... kdo k patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i...
Jozue 7:22...stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal poslyti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve...
Jozue 7:25... Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do nešstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý...
Jozue 8:1...s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho...
Jozue 8:19...šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhlti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého...
Jozue 8:22...dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl...
Jozue 9:16...co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí...
Jozue 10:5... král Jarmutu, král Lachiše a král EglonuTi vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a...
Jozue 10:8...Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí."...
Jozue 10:12...Izraele řekl: "Slunce, zastav se v GibeonuTy, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál,...
Jozue 10:20...rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich...
Jozue 10:24...Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže....
Jozue 11:4...a pod Hermonem v kraji Micpa byli HivejciTi vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na...
Jozue 11:5...břehu a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se společně u...
Jozue 13:6...tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví...
Jozue 13:12... celou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším...
Jozue 14:6...Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži...
Jozue 14:9...přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jis připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát...
Jozue 17:4...se: Machla, Noa, Chogla, Milka a TirsaTy předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu, syna...
Jozue 17:18...les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude vašeTy Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné...
Jozue 18:4...vašich otců? Z každého kmene si určete tři mužeTy vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých...
Jozue 20:4...mstou. Když se provinilý uteče do jednohochto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a...
Jozue 21:4...pastviny: První los připadl na rody KehatovyTi levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem...
Jozue 21:13...Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich...
Jozue 21:21...pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města...
Jozue 21:27...pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami....
Jozue 21:32...Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s...
Jozue 21:38...Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s...
Jozue 24:12...jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem....
Jozue 24:18... Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit...
Soudců 1:24... kudy do města," řekli mu, "a zachováme setobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to...
Soudců 2:7...stařešinů, kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue,...
Soudců 2:16...soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval soudceti je zachraňovali z ruky nájezdníků. Neposlouchali však...
Soudců 3:4...pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátuTi zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo...
Soudců 3:18... Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim...
Soudců 3:19...přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl....
Soudců 3:20...všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samo v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupil...
Soudců 4:6...Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraeleti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z...
Soudců 4:7...jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou,...
Soudců 4:9... Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdutebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš....
Soudců 4:14...tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám...
Soudců 4:16...vozu a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo...
Soudců 4:20...ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ješ, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu...
Soudců 4:22...Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s...
Soudců 5:14...lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách...
Soudců 5:21...Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje...
Soudců 5:31... Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítelTi, kdo milují, jsou však jako slunce, když vychází v...
Soudců 6:12...anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodintebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane,...
Soudců 6:13...proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý:...
Soudců 6:14...nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z...
Soudců 6:16...v rodném domě poslední." "Ano, ale budutebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na...
Soudců 6:17... "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s...
Soudců 6:18...mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud setobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On odpověděl:...
Soudců 7:4...stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,' ten s tebou...
Soudců 7:7...si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S mi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám...
Soudců 7:8...poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen ch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich...
Soudců 7:9...Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s...
Soudců 8:16...máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou...
Soudců 8:18...pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které...
Soudců 8:22... Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni námty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z...
Soudců 8:26...každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů,...
Soudců 9:3...to všechno o něm pověděli šechemským měšťanůmti se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný...
Soudců 9:10...se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody...
Soudců 9:12...se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat...
Soudců 9:14...nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud ...
Soudců 9:25...mu na vrcholcích hor nastražili zálohyty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech...
Soudců 9:31...se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se...
Soudců 9:33...na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy...
Soudců 9:36...sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však...
Soudců 9:38...dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
Soudců 10:10...tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!"...
Soudců 11:8...mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se...
Soudců 11:23... vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj...
Soudců 11:24... a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám...
Soudců 11:27... Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně...
Soudců 11:36...nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil -...
Soudců 12:1...k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šlitebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali...
Soudců 12:9...Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet dcerTy provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinud....
Soudců 13:11...ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl...
Soudců 13:15...to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom  tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl...
Soudců 13:17...anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom  poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však...
Soudců 13:20...anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženyTi ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak ...
Soudců 14:15..."Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak  i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali,...
Soudců 14:16...Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem...
Soudců 15:2...otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu...
Soudců 15:5...připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i...
Soudců 15:12...totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme  spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte,...
Soudců 15:13...Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme  jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho...
Soudců 16:5...filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli...
Soudců 16:9...na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když...
Soudců 16:12...na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty...
Soudců 16:14...na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a...
Soudců 16:20... Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu...
Soudců 17:2...jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem...
Soudců 18:8...byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se...
Soudců 18:23...k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste...
Soudců 18:24...pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič....
Soudců 19:22...hospodáře: "Vyveď toho mužského, co přišeltobě domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se...
Soudců 19:29...rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusůTy pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to...
Soudců 20:1... Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebuti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před...
Soudců 20:13..."Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z...
Soudců 20:25...druhého dne Izraelci zaútočili na BenjamínceTi jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili...
Soudců 21:12...se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ješ nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské...
Soudců 21:17...ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice, aby z...
Růt 1:4... pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma synyTi si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá...
Růt 1:10...ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdemetebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery,"...
Růt 1:16...s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych  opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde...
Růt 1:17...Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla...
Růt 2:4... "Hospodin s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz...
Růt 2:9... a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se  ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a...
Růt 2:12...a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění...
Růt 2:19... "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se  ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz."...
Růt 2:22...chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových...
Růt 3:1...tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz,...
Růt 3:4...jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš,"...
Růt 3:10...svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě...
Růt 3:11...ani bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi...
Růt 3:13...příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí....
Růt 4:4...našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito...
Růt 4:12...úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj...
Růt 4:14...tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který  ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli...
Růt 4:15...bez příbuzného. v Izraeli jméno! On  vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila...
1. Samuel 1:8...Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a...
1. Samuel 1:17..." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke...
1. Samuel 1:26... můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se...
1. Samuel 2:2...svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými...
1. Samuel 2:4...lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly seti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro...
1. Samuel 2:15...do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ješ než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval:...
1. Samuel 2:17...to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu,...
1. Samuel 2:30... Teď ale Hospodin praví: V žádném případěTy, kdo ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však...
1. Samuel 2:34...se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasoviti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak...
1. Samuel 3:5...jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout...
1. Samuel 3:6...jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž...
1. Samuel 3:9... Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když  zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník...
1. Samuel 3:17... synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. ...
1. Samuel 4:8...ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky chto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt...
1. Samuel 5:12...hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžceTi, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města...
1. Samuel 6:3... "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha,...
1. Samuel 6:8... Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůzty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění,...
1. Samuel 6:11...naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k...
1. Samuel 6:19...na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly...
1. Samuel 8:5...se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách....
1. Samuel 8:7...Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl...
1. Samuel 8:8...je vyvedl z Egypta, dodnes - když opoušli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě....
1. Samuel 9:3..."Vezmi s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj...
1. Samuel 9:12...se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé...
1. Samuel 9:16...Samuelovi prozradil: "Zítra touto doboutobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce...
1. Samuel 9:17...promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány...
1. Samuel 9:19...na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než setebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A...
1. Samuel 9:20... povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej...
1. Samuel 9:23...řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař...
1. Samuel 9:24...a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli,...
1. Samuel 9:26...pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ješ za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal:...
1. Samuel 10:1...mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin  právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes...
1. Samuel 10:2...území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec...
1. Samuel 10:3...půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde  potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden...
1. Samuel 10:4...tři pecny chleba a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na...
1. Samuel 10:6...v prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy  uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a...
1. Samuel 10:7...s nimi a proměníš se v jiného člověka. se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh...
1. Samuel 10:8...jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš...
1. Samuel 11:1... Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi...
1. Samuel 11:3... Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a...
1. Samuel 11:4...nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno...
1. Samuel 11:9...k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a...
1. Samuel 11:11...pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu....
1. Samuel 11:12...že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den...
1. Samuel 12:8...k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a ÁronaTi vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě....
1. Samuel 12:9...do rukou Filištínů a do rukou moábského králeTi všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu:...
1. Samuel 12:10... Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď...
1. Samuel 13:11...odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíháty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v...
1. Samuel 13:13...zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování...
1. Samuel 13:14...srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel...
1. Samuel 13:19...zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo...
1. Samuel 14:7...mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přecetebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se,...
1. Samuel 14:21...se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli mečiTi Hebrejové, kteří předtím byli s Filištíny a přešli do...
1. Samuel 14:46... Saul pak ukončil pronásledování Filištínůti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování...
1. Samuel 15:1...k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych  pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď...
1. Samuel 15:13...dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení...
1. Samuel 15:15...Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil...
1. Samuel 15:16..." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul....
1. Samuel 15:17..."Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal...
1. Samuel 15:18... pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin  vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné...
1. Samuel 15:23...mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věš je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole....
1. Samuel 15:26... abych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím setebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl...
1. Samuel 15:28...odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu,...
1. Samuel 16:1...odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám  k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho...
1. Samuel 16:3...jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém...
1. Samuel 16:15...od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To  děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým...
1. Samuel 16:16...umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy...
1. Samuel 17:37..." řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodintebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na...
1. Samuel 17:39...bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na...
1. Samuel 17:45...ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti...
1. Samuel 17:46... Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes  Hospodin sevře do ruky, zabiju a useknu ti hlavu....
1. Samuel 18:17...řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy...
1. Samuel 18:22..."Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král  rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš...
1. Samuel 19:2...velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul  chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se...
1. Samuel 19:3...otcem na pole, kde budeš, a promluvím s nímtobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před...
1. Samuel 19:4...svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl....
1. Samuel 19:17...odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech jít, nebo  zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k...
1. Samuel 19:21...se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, aleti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také...
1. Samuel 20:3...mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec urči , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom...
1. Samuel 20:4... jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak...
1. Samuel 20:9...nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se  můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo...
1. Samuel 20:10... určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana....
1. Samuel 20:12... co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych...
1. Samuel 20:13... nebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin...
1. Samuel 20:14...tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:21...na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy...
1. Samuel 20:22...řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč....
1. Samuel 20:30...' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak...
1. Samuel 21:2... "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Pročtebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl:...
1. Samuel 21:3...jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč  posílám a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:16..." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechuty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které...
1. Samuel 22:18...se Hospodinových kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský se...
1. Samuel 23:4...mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do...
1. Samuel 23:17...Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula  nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít...
1. Samuel 23:18...pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David...
1. Samuel 24:5...koutech jeskyně ale seděl David se svými mužiTi mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal...
1. Samuel 24:10...řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči,...
1. Samuel 24:11...Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi  v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, ...
1. Samuel 24:12... otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláš. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem . Pohleď...
1. Samuel 24:13...na číháš, abys připravil o život! tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu, kterou...
1. Samuel 24:14...přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to...
1. Samuel 24:16...je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí tebou. pohlédne a ujme se pře a obhájí před...
1. Samuel 24:18... "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš...
1. Samuel 24:19...dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého nepřítele, copak...
1. Samuel 24:20...nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes...
1. Samuel 25:6...a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším,...
1. Samuel 25:8...neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece...
1. Samuel 25:15...pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadalTi muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a...
1. Samuel 25:25...takový i je - jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost. , tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence,...
1. Samuel 25:26...ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu...
1. Samuel 25:28...provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jis zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje...
1. Samuel 25:29...tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl  pronásledovat a usilovat ti o život, tvůj život, můj...
1. Samuel 25:30...prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj...
1. Samuel 25:32..."Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi  dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama...
1. Samuel 25:33... dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrostty sama buď požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil...
1. Samuel 25:34...Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do...
1. Samuel 25:35...řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem  poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy vrátila k...
1. Samuel 25:40...za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se...
1. Samuel 26:6..."Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" "tebou půjdu," odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešli...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |