Tma

Hledám varianty 'tma' [ tmy (26) tmu (15) tmou (10) tmě (21) tmách (10) tma (30) ]. Nalezen 101 verš.
Genesis 1:2...Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je...
Genesis 1:4... že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer...
Genesis 1:5...oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh...
Genesis 1:18...nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno,...
Genesis 15:12...spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví...
Genesis 15:17...není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla...
Exodus 10:21..."Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl...
Exodus 10:22...k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po...
Exodus 14:20...egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakemtmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po...
Deuteronomium 4:11...horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z...
Deuteronomium 5:23...je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně -...
1. Samuel 2:9...svých věrných opatruje, darebáci však hynoutmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi...
2. Samuel 22:12...se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru...
2. Samuel 22:29... jsi přece mou svící, sám Hospodin mi zářítmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby...
2. Královská 7:7... táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i...
Job 3:5...nezačal s úsvitem! Kéž by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho bylo přikrylo, zatmění kéž by ho...
Job 5:14... záměry zvrácených on podvrací. Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. Před...
Job 10:22...do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je...
Job 11:17...tvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klidný, vždyť je tu naděje -...
Job 18:6...ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok znejistí,...
Job 20:26...hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo...
Job 22:11... děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma a přikrývá záplava. Copak Bůh není tam v nebi...
Job 24:16...neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu...
Job 24:17...je temno svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy. voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich...
Job 28:3...lidé těží ze země a kámen taví v měď. Vytlačují tmu za nové hranice, pronikají každou krajní mez, po rudě...
Job 29:3...nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému...
Job 37:19...ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci...
Žalmy 18:12...se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan...
Žalmy 18:29... rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi zářítmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby...
Žalmy 74:20...svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem násilí! utlačení nejsou...
Žalmy 91:6...ani střel, jež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém...
Žalmy 104:20... i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po...
Žalmy 105:28...znamení, v Chamově zemi konali zázraky! Poslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli....
Žalmy 107:14... tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy....
Žalmy 112:4... jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a...
Žalmy 139:11...by držela! Kdybych si řekl - Snad pohltí  tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná...
Žalmy 139:12...kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu...
Přísloví 4:19...září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na slova dej pozor,...
Přísloví 7:9...jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po setmě, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v...
Kazatel 2:14... "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudítmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva!...
Kazatel 5:16...se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem...
Kazatel 6:4...dítě je šťastnější než on! Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce...
Kazatel 12:3...v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna...
Izaiáš 5:20... kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost...
Izaiáš 5:30...burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a trápení - světlo se skryje za mraky! V roce, kdy...
Izaiáš 8:22...i svému Bohu. Pohlédne na zemi a hle - souženítma, děsivé černo a bezvýchodná temnota! Soužená země však...
Izaiáš 8:23...temnota! Soužená země však nezůstanetmách. Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí,...
Izaiáš 29:15...Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?"...
Izaiáš 29:18...knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení se v Hospodinu znovu zaradují, ve Svatém...
Izaiáš 42:16...je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro ...
Izaiáš 45:7...a žádný jiný není! formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to všechno...
Izaiáš 47:5... jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčkytmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou nad...
Izaiáš 49:9... abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit,...
Izaiáš 50:10...a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodítmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá,...
Izaiáš 59:9...spravedlnost! Čekáme na světlo, a hletma; na úsvit, ale kráčíme v temnotách. Jak slepí se...
Izaiáš 60:2...je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hletma přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde...
Jeremiáš 4:28... A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem...
Jeremiáš 13:16... Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří...
Jeremiáš 23:12... Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstí v...
Pláč 3:2... jak trestá jeho rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací...
Ezechiel 32:8...nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy, praví Panovník Hospodin. Mnohé národy znepokojím v...
Daniel 2:22...věci skryté v hlubinách, on , co ležítmách, a světlo u něj přebývá. Chválím a oslavuji, Bože...
Joel 3:4... krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den...
Amos 4:13...člověku své myšlenky, ten, který tvoří svítánítmu a překračuje zemské výšiny, jméno Hospodin, Bůh...
Amos 5:18...dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijdetmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a...
Amos 5:20...hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky,...
Micheáš 7:8...jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin. Proti Hospodinu hřešil jsem,...
Nahum 1:8...v nezadržitelné záplavě; své nepřátele do tmy zažene! Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný...
Zachariáš 14:6...svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den - jen Hospodin ho zná - kdy zmizí...
Matouš 6:23...tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma...
Matouš 8:12...synové království budou vyvrženi do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů." Tomu setníkovi pak...
Matouš 10:27...nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte...
Matouš 22:13...‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho...
Matouš 25:30...neužitečného služebníka vyhoďte do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'" " přijde Syn...
Lukáš 11:35...temné. Dej tedy pozor, světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část...
Lukáš 12:3...tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích...
Jan 1:5...ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem...
Jan 3:19...na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo,...
Jan 12:35... Choďte, dokud máte světlo, vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte...
Jan 12:46...na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím;...
Jan 20:1...prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k...
Skutky 2:20... krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátítmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův...
Skutky 26:18... abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne...
Římanům 1:21...marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni...
Římanům 13:12...pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v...
1. Korintským 4:5...soudy. přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratři,...
2. Korintským 4:6...pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten zazářil v našich srdcích, aby nás...
Efeským 5:8...s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla,...
Efeským 5:11...se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají...
1. Tesalonickým 5:4... a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste...
1. Tesalonickým 5:5...jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví...
1. Petr 2:9...hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli...
2. Petr 2:4... ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět,...
2. Petr 2:17...vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným...
1. Jan 1:5...vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme...
1. Jan 1:6... že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle,...
1. Jan 2:8...přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vásTma pomíjí a pravé světlo svítí. Kdo říká, že je ve...
1. Jan 2:9...světle, a přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není...
1. Jan 2:11...úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma...
Juda 1:6...je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se...
Juda 1:13... bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch,...

Slova obsahující tma: hejtman (3) hejtmanech (2) hejtmani (3) hejtmanu (3) hejtmanů (6) hejtmanům (1) hejtmany (6) jitma (1) tma (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |