Tisíci

Hledám varianty 'tisíci' [ tisícům (6) tisíců (21) tisících (1) tisíci (21) tisícem (3) tisíce (32) tisíc (84) ]. Nalezeny 153 verše.
Genesis 20:16..." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede...
Genesis 24:60..."Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel."...
Exodus 18:21...úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí...
Exodus 18:25...a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili...
Exodus 20:6...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Exodus 32:28...Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby...
Exodus 34:7...laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích...
Leviticus 26:8...jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím...
Numeri 1:16...svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované...
Numeri 10:4...se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod...
Numeri 10:36... říkával: "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý...
Numeri 31:4...Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po...
Numeri 31:5...k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů...
Numeri 31:6...vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze...
Numeri 31:14... Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení,...
Numeri 31:48...přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci...
Numeri 31:54...každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu...
Numeri 35:4...městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní...
Numeri 35:5...do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na...
Deuteronomium 1:15...ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti a za představené...
Deuteronomium 5:10...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Deuteronomium 32:30...by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být...
Deuteronomium 33:2... tak jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice....
Deuteronomium 33:17...končinon těmi rohy porazí. Takové jsou desetitisíce Efraimovy, takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi...
Jozue 3:4.... Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za ,...
Jozue 4:13...Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na...
Jozue 7:3...všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid,...
Jozue 7:4...je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští...
Jozue 8:3...přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v noci s rozkazem:...
Jozue 8:12... Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem,...
Jozue 8:25...ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž...
Jozue 22:14...izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do...
Jozue 22:21...na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin!...
Jozue 22:30... vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, Gádovi a...
Jozue 23:10...vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám zaslíbil!...
Soudců 4:6...Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu...
Soudců 5:8...boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s...
Soudců 9:49...všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej...
Soudců 15:11... "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské...
Soudců 15:15...čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s  tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem...
Soudců 15:16..."Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvil, čelist odhodil a nazval...
Soudců 16:27...filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem....
Soudců 20:10...kmenech vybereme deset mužů ze sta, stotisíce a tisíc z desetitisíce, aby zásobovali vojsko. To se...
Soudců 20:34...ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok...
Soudců 20:44...na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní...
Soudců 20:45...Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili....
1. Samuel 6:19... Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužůtisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid...
1. Samuel 8:12...jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a...
1. Samuel 13:2...Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v...
1. Samuel 18:7...a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo,...
1. Samuel 18:8...si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul...
1. Samuel 18:13... Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si...
1. Samuel 21:12...se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal...
1. Samuel 22:7...pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli!...
1. Samuel 24:3...je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho...
1. Samuel 26:2...Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby...
1. Samuel 29:2...vládci pochodovali se svými stovkamitisíci, David a jeho muži pochodovali vzadu s Achišem....
1. Samuel 29:5...o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida...
2. Samuel 6:1...všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v...
2. Samuel 17:1...řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat...
2. Samuel 18:1...David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi,...
2. Samuel 18:3...polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě."...
2. Samuel 18:4...bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkáchtisících. Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi:...
2. Samuel 18:12...Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl!...
1. Královská 3:4... Na tamním oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v...
1. Královská 5:12...proslulo po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil o...
1. Královská 19:18...zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali...
2. Královská 3:4...Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti...
2. Královská 5:5...cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů....
2. Královská 18:23...vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš...
1. Letopisů 13:1... David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským shromážděním pak...
1. Letopisů 15:25... Potom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu...
1. Letopisů 16:15...Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
1. Letopisů 18:5... na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji...
1. Letopisů 18:12...Amalekovcům. Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu posádky a...
1. Letopisů 19:6...popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozy a jezdce z...
1. Letopisů 19:7...Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem...
1. Letopisů 22:14...jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a...
1. Letopisů 26:26...král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. Šlo o dary z...
1. Letopisů 27:1...Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech...
1. Letopisů 28:1...kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho...
1. Letopisů 29:6...rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla a věnovali...
2. Letopisů 1:2...mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené vůdce...
2. Letopisů 1:6...u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a...
2. Letopisů 17:14...je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných...
2. Letopisů 25:5...a celého Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a...
Nehemiáš 3:13... osadili vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil...
Ester 3:9...jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových...
Ester 9:16...si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo...
Job 9:3...Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou moudrost a...
Job 33:23...však anděl při tom člověku, prostředník, jedentisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a...
Žalmy 60:2...se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale,...
Žalmy 68:18...zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně!...
Žalmy 84:11...den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych...
Žalmy 90:4..."Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!...
Žalmy 91:7...rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být....
Žalmy 105:8...Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
Žalmy 119:72... Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce učinily a uhnětly,...
Žalmy 144:13... oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny. Náš dobytek...
Kazatel 6:6...od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což všichni tamtéž...
Kazatel 7:28...duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného muže, ženu jsem ale mezi tolika...
Píseň 4:4...je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na zavěšeno, pavézy všech mužů udatných....
Píseň 5:10...Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak...
Píseň 8:11... Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj si,...
Píseň 8:12...vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež...
Izaiáš 7:23...jíst med a smetanu. V ten den každá vinicetisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trním a bodláčím....
Izaiáš 30:17...Nuže, budou vás rychle pronásledovatTisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět,...
Izaiáš 36:8...vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš...
Jeremiáš 32:18...tebe nic není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům....
Ezechiel 47:3...s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl vodou - sahala po kotníky. Odměřil...
Ezechiel 47:4... vodou - sahala po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl vodou - sahala po kolena. Odměřil...
Ezechiel 47:5... vodou - sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit,...
Daniel 5:1...Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno....
Daniel 11:12...bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží. Severní...
Amos 5:3...Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhnetisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se stem vytáhne,...
Jonáš 4:11...města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice -...
Micheáš 6:7... s jednoletými telaty? Hospodin zalíbenítisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého...
Matouš 14:21...dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, ...
Matouš 15:38...zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy,...
Matouš 16:9...Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů...
Matouš 16:10...košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete,...
Matouš 18:24... přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán,...
Marek 6:44...kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na...
Marek 8:9...kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s...
Marek 8:19...nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste...
Marek 8:20..." odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste...
Lukáš 9:14...jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti," řekl...
Lukáš 14:31...si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?...
Jan 6:10...hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával...
Skutky 2:41...dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství...
Skutky 4:4...však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští...
Skutky 19:19...jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a...
Skutky 21:20...Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci...
Skutky 21:38...nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho...
Římanům 11:4...mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i nyní...
1. Korintským 4:15...jako své milované děti. I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem...
1. Korintským 10:8...smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich...
1. Korintským 14:19...raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích. Bratři, přestaňte myslet jako malé...
2. Petr 3:8...si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit...
Juda 1:14... když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého...
Zjevení 7:4...slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele: z...
Zjevení 11:3...ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty...
Zjevení 11:13...veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali...
Zjevení 12:6...měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a...
Zjevení 14:1...na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno...
Zjevení 14:3...nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se...
Zjevení 20:2...hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad...
Zjevení 20:3... aby nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil...
Zjevení 20:4...čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo...
Zjevení 20:5...mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo ...
Zjevení 20:6...kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn...
Zjevení 20:7...a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět...

Slova obsahující tisíci: tisíci (21) tisícihlavých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |