Tisíc

Hledám varianty 'tisíc' [ tisícům (6) tisíců (21) tisících (1) tisíci (21) tisícem (3) tisíce (32) tisíc (84) ]. Nalezeny 153 verše.
Genesis 20:16..." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede...
Genesis 24:60..."Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel."...
Exodus 18:21...úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí...
Exodus 18:25...a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili...
Exodus 20:6...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Exodus 32:28...Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby...
Exodus 34:7...laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích...
Leviticus 26:8...jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím...
Numeri 1:16...svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované...
Numeri 10:4...se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod...
Numeri 10:36... říkával: "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý...
Numeri 31:4...Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po...
Numeri 31:5...k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů...
Numeri 31:6...vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze...
Numeri 31:14... Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení,...
Numeri 31:48...přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci...
Numeri 31:54...každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu...
Numeri 35:4...městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní...
Numeri 35:5...do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na...
Deuteronomium 1:15...ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti a za představené...
Deuteronomium 5:10...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Deuteronomium 32:30...by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být...
Deuteronomium 33:2... tak jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice....
Deuteronomium 33:17...končinon těmi rohy porazí. Takové jsou desetitisíce Efraimovy, takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi...
Jozue 3:4.... Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za ,...
Jozue 4:13...Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na...
Jozue 7:3...všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid,...
Jozue 7:4...je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští...
Jozue 8:3...přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v noci s rozkazem:...
Jozue 8:12... Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem,...
Jozue 8:25...ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž...
Jozue 22:14...izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do...
Jozue 22:21...na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin!...
Jozue 22:30... vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, Gádovi a...
Jozue 23:10...vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám zaslíbil!...
Soudců 4:6...Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu...
Soudců 5:8...boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s...
Soudců 9:49...všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej...
Soudců 15:11... "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské...
Soudců 15:15...čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s  tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem...
Soudců 15:16..."Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvil, čelist odhodil a nazval...
Soudců 16:27...filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem....
Soudců 20:10...kmenech vybereme deset mužů ze sta, stotisíce a tisíc z desetitisíce, aby zásobovali vojsko. To se...
Soudců 20:34...ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok...
Soudců 20:44...na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní...
Soudců 20:45...Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili....
1. Samuel 6:19... Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužůtisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid...
1. Samuel 8:12...jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a...
1. Samuel 13:2...Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v...
1. Samuel 18:7...a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo,...
1. Samuel 18:8...si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul...
1. Samuel 18:13... Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si...
1. Samuel 21:12...se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal...
1. Samuel 22:7...pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli!...
1. Samuel 24:3...je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho...
1. Samuel 26:2...Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby...
1. Samuel 29:2...vládci pochodovali se svými stovkamitisíci, David a jeho muži pochodovali vzadu s Achišem....
1. Samuel 29:5...o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida...
2. Samuel 6:1...všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v...
2. Samuel 17:1...řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat...
2. Samuel 18:1...David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi,...
2. Samuel 18:3...polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě."...
2. Samuel 18:4...bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkáchtisících. Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi:...
2. Samuel 18:12...Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl!...
1. Královská 3:4... Na tamním oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v...
1. Královská 5:12...proslulo po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil o...
1. Královská 19:18...zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali...
2. Královská 3:4...Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti...
2. Královská 5:5...cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů....
2. Královská 18:23...vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš...
1. Letopisů 13:1... David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským shromážděním pak...
1. Letopisů 15:25... Potom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu...
1. Letopisů 16:15...Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
1. Letopisů 18:5... na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji...
1. Letopisů 18:12...Amalekovcům. Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu posádky a...
1. Letopisů 19:6...popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozy a jezdce z...
1. Letopisů 19:7...Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem...
1. Letopisů 22:14...jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a...
1. Letopisů 26:26...král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. Šlo o dary z...
1. Letopisů 27:1...Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech...
1. Letopisů 28:1...kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho...
1. Letopisů 29:6...rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla a věnovali...
2. Letopisů 1:2...mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené vůdce...
2. Letopisů 1:6...u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a...
2. Letopisů 17:14...je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných...
2. Letopisů 25:5...a celého Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a...
Nehemiáš 3:13... osadili vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil...
Ester 3:9...jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových...
Ester 9:16...si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo...
Job 9:3...Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou moudrost a...
Job 33:23...však anděl při tom člověku, prostředník, jedentisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a...
Žalmy 60:2...se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale,...
Žalmy 68:18...zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně!...
Žalmy 84:11...den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych...
Žalmy 90:4..."Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!...
Žalmy 91:7...rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být....
Žalmy 105:8...Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
Žalmy 119:72... Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce učinily a uhnětly,...
Žalmy 144:13... oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny. Náš dobytek...
Kazatel 6:6...od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což všichni tamtéž...
Kazatel 7:28...duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného muže, ženu jsem ale mezi tolika...
Píseň 4:4...je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na zavěšeno, pavézy všech mužů udatných....
Píseň 5:10...Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak...
Píseň 8:11... Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj si,...
Píseň 8:12...vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež...
Izaiáš 7:23...jíst med a smetanu. V ten den každá vinicetisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trním a bodláčím....
Izaiáš 30:17...Nuže, budou vás rychle pronásledovatTisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět,...
Izaiáš 36:8...vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš...
Jeremiáš 32:18...tebe nic není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům....
Ezechiel 47:3...s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl vodou - sahala po kotníky. Odměřil...
Ezechiel 47:4... vodou - sahala po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl vodou - sahala po kolena. Odměřil...
Ezechiel 47:5... vodou - sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit,...
Daniel 5:1...Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno....
Daniel 11:12...bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží. Severní...
Amos 5:3...Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhnetisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se stem vytáhne,...
Jonáš 4:11...města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice -...
Micheáš 6:7... s jednoletými telaty? Hospodin zalíbenítisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého...
Matouš 14:21...dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, ...
Matouš 15:38...zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy,...
Matouš 16:9...Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů...
Matouš 16:10...košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete,...
Matouš 18:24... přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán,...
Marek 6:44...kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na...
Marek 8:9...kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s...
Marek 8:19...nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste...
Marek 8:20..." odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste...
Lukáš 9:14...jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti," řekl...
Lukáš 14:31...si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?...
Jan 6:10...hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával...
Skutky 2:41...dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství...
Skutky 4:4...však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští...
Skutky 19:19...jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a...
Skutky 21:20...Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci...
Skutky 21:38...nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho...
Římanům 11:4...mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i nyní...
1. Korintským 4:15...jako své milované děti. I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem...
1. Korintským 10:8...smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich...
1. Korintským 14:19...raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích. Bratři, přestaňte myslet jako malé...
2. Petr 3:8...si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit...
Juda 1:14... když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého...
Zjevení 7:4...slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele: z...
Zjevení 11:3...ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty...
Zjevení 11:13...veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali...
Zjevení 12:6...měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a...
Zjevení 14:1...na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno...
Zjevení 14:3...nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se...
Zjevení 20:2...hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad...
Zjevení 20:3... aby nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil...
Zjevení 20:4...čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo...
Zjevení 20:5...mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo ...
Zjevení 20:6...kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn...
Zjevení 20:7...a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět...

Slova obsahující tisíc: desetitisíce (2) dvoutisícové (1) mnohatisícový (1) tisíc (84) tisíce (32) tisícem (3) tisíci (21) tisícihlavých (1) tisícího (1) tisících (1) tisíckrát (1) tisícovce (1) tisícovka (1) tisíců (21) tisícům (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |