Teprve

Hledám varianty 'teprve' [ teprve ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 19:16...se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho venteprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z...
Genesis 29:3... Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovaliteprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy...
Genesis 29:8...nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovceteprve se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z...
Genesis 45:15...líbal všechny své bratry a plakal nad nimiTeprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit....
Exodus 3:20...Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonámTeprve pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto...
Exodus 6:1...nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby...
Exodus 11:8...‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen...
Exodus 19:13...zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupitteprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy...
Leviticus 5:3...- jakékoli nečistoty poskvrňující člověka - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Také když nerozvážně...
Leviticus 5:4...přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když se tedy jednou...
Leviticus 14:36...vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečistéTeprve potom kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu:...
Leviticus 16:26...Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodouteprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla...
Leviticus 16:28...je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodouteprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným...
Leviticus 17:15... omyje se vodou a bude nečistý do večeraTeprve pak bude čistý. Pokud si však oděv nevypere a tělo...
Leviticus 19:25...oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úroduTeprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh...
Leviticus 22:27...nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matkyTeprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé...
Numeri 4:15...vybavení svatyně, než tábor potáhne dálteprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých...
Numeri 6:20...odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro knězeTeprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o...
Numeri 12:14...dní? je tedy na sedm dní vykázána z táborateprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní...
Numeri 19:7... Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodouteprve potom vejde do tábora. do večera však bude...
Numeri 31:24... Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistíTeprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 35:28...útočištném městě do smrti nejvyššího knězeTeprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek....
Deuteronomium 16:20...o spravedlnost, o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 20:9... aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do...
Deuteronomium 21:13...celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matkuTeprve poté se s spojíš a staneš se jejím mužem a ona...
Jozue 20:6...smrti toho, kdo bude v době nejvyšším knězemTeprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů...
Soudců 1:35...zůstat v Har-cheresu, v Ajalonu i v ŠaalbimuTeprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni...
1. Samuel 9:13...nepřijde, protože on obětní hod požehnatTeprve pak se pozvaní dají do jídla. Když vyrazíte hned,...
1. Samuel 14:30...oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské...
1. Samuel 25:37... Proto mu do rozednění neřekla vůbec nicTeprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno...
2. Samuel 3:13...mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru MíkalTeprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal...
2. Samuel 15:20... který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi někam...
2. Samuel 20:18..."Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale...
2. Samuel 21:14...kraji. Vykonali všechno, co král přikázalTeprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny...
1. Královská 18:44..." řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl EliášTeprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá...
2. Královská 18:10...král Šalman-assar proti Samaří a oblehl jeTeprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce...
2. Královská 23:20...na jejich oltářích a pálil na nich lidské kostiTeprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal...
2. Letopisů 31:1...i v Efraimovi a Manasesovi, dokud je nevymýtiliTeprve pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý...
2. Letopisů 35:14...a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen lidTeprve potom připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové...
Ezdráš 9:5...nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně...
Ezdráš 10:5... levity i všechen Izrael, že se tak zachovajíTeprve když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu...
Nehemiáš 13:27...Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou...
Ester 6:13...je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně."...
Ester 7:10...pověsili na kůl, který postavil pro MordechajeTeprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes...
Ester 9:18... patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho dne. A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v...
Job 35:14...marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u...
Přísloví 20:25...v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svatéteprve potom přemýšlel. Moudrý král se vypořádá s darebáky:...
Jeremiáš 35:11...a chováme se přesně tak, jak nám přikázalTeprve když do země vtrhl babylonský král Nabukadnezar,...
Ezechiel 5:13...na všechny strany; s taseným mečem je poženuTeprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim...
Ezechiel 6:12... a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hlademTeprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že jsem...
Ezechiel 14:21...sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč,...
Ezechiel 15:5...když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu se ještě ...
Daniel 11:28...projeví své nepřátelství proti svaté smlouvěTeprve pak se vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu...
Matouš 5:24...oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratremTeprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se...
Matouš 12:29...majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutáTeprve tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti...
Marek 3:27...majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutáTeprve tehdy vyloupí jeho dům. Amen, říkám vám, že všechny...
Skutky 2:15...vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy...
Římanům 5:14...jako Adam. Adam byl předobrazem Toho, který měl teprve přijít. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl....
Římanům 11:12...svět a jejich umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem...
1. Korintským 3:18...světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha...
1. Korintským 15:46...však není to duchovní, ale to přirozenéteprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země,...
1. Korintským 16:2... kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. Jakmile přijdu, dám vámi schváleným...
Galatským 1:18...jsem do Arábie a později se vrátil do DamaškuTeprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se...
1. Timoteus 2:13... je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adamteprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale...
1. Petr 4:17...na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje námteprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží...
1. Jan 3:20...ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a všechno!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |