Tento

Hledám pøesnì 'tento'. Nalezeny 224 verše. Další varianty: tomuto (60) tomto (85) tohoto (124) tímto (54) tento (229)
Genesis 28:20...městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na ...
Genesis 28:22...svého otcovského domu, bude Hospodin mým BohemTento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane...
Genesis 31:43...dcery jsou dcery, tyto děti jsou dětitento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje....
Genesis 31:52...mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a...
Genesis 32:11...jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva...
Genesis 33:10..."Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode  tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář...
Genesis 38:28...chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven...
Genesis 41:31...tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zemTento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude...
Exodus 5:22...obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od...
Exodus 12:2...Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás...
Exodus 12:14...a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhneTento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako...
Exodus 12:17...toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z EgyptaTento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to...
Exodus 12:25...vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás...
Exodus 12:26... se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka...
Exodus 13:3... je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví,...
Exodus 13:5..., do země oplývající mlékem a medem, budetetento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst...
Exodus 18:18... co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - tytento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám...
Exodus 18:23...obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého...
Exodus 30:6...vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatemTento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu...
Exodus 30:13...(měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje...
Exodus 30:15...výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více...
Exodus 32:9...z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí...
Exodus 32:21...synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?"...
Exodus 32:22..."Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké  tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha,...
Exodus 32:31...se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata!...
Exodus 33:12...Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš....
Exodus 33:13... znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost...
Exodus 35:24...chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u...
Leviticus 2:2...hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidloTento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 6:8...kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni...
Leviticus 6:13...budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou...
Leviticus 14:2...malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za...
Leviticus 15:3...uniká nebo se v jeho těle zadržuje, bude pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící...
Leviticus 16:30...- domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni;...
Leviticus 23:14...ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 25:11...vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodiněTento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít...
Numeri 11:13...jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso,...
Numeri 14:11... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes...
Numeri 14:13..."Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to...
Numeri 14:15...sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě...
Numeri 21:2... Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako...
Numeri 31:29... a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravuTento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi...
Numeri 31:41...000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi,...
Numeri 32:15...Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete...
Deuteronomium 1:5...Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na...
Deuteronomium 3:27... na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď...
Deuteronomium 4:8...pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však a...
Deuteronomium 5:28...slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli...
Deuteronomium 9:13...si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a...
Deuteronomium 16:2...vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu....
Deuteronomium 21:20...jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen...
Deuteronomium 24:3...list, ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který...
Deuteronomium 31:2...a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před...
Deuteronomium 31:9... neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili...
Deuteronomium 31:11...on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže,...
Deuteronomium 31:16...řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcůmTento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi...
Jozue 5:4...předkožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta,...
Jozue 7:7...Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců?...
Jozue 22:25...Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranicitento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak...
Jozue 24:27...ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hletento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu,...
Soudců 2:20...proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich...
Soudců 17:5...z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v doměTento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a...
Růt 4:7...(Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul...
1. Samuel 1:3... Penina měla děti, ale Hana byla bezdětnáTento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se...
1. Samuel 1:11...modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na...
1. Samuel 4:18...zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžkýTento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha,...
1. Samuel 6:6...jako to udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli...
1. Samuel 11:13...ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli...
1. Samuel 25:3...a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovceTento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala...
1. Samuel 25:27...mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, ...
2. Samuel 1:17...pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili tuto...
2. Samuel 2:18...také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a AsaelTento Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za...
2. Samuel 3:33...lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce...
2. Samuel 13:3... Amnon měl jednoho přítele jménem JonadabTento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý...
2. Samuel 15:8...totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma,...
2. Samuel 16:11...i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, zlořečí, jestli mu to...
2. Samuel 16:18...mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu...
2. Samuel 22:33...Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš BůhTento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou,...
1. Královská 3:9...dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun...
1. Královská 6:20...pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvyTento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký...
1. Královská 8:27...ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu...
1. Královská 9:3...prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo...
1. Královská 9:8...bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem,...
1. Královská 11:27...Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v...
1. Královská 13:3..."Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hletento oltář se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile...
1. Královská 18:37...příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi.  tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich...
2. Královská 5:1...skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězstvíTento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při...
2. Královská 5:6...šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku...
2. Královská 10:2...opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a...
2. Královská 23:15... syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na...
2. Královská 23:23...roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a...
1. Letopisů 6:39...územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny...
1. Letopisů 26:26... Ješajáše, Jorama, Zichriho a ŠelomitaTento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny...
1. Letopisů 28:19...zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou...
2. Letopisů 1:10... abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj...
2. Letopisů 6:18...ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu...
2. Letopisů 7:16...nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo...
2. Letopisů 7:21...bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem,...
2. Letopisů 20:9... meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá...
2. Letopisů 35:19...a se všemi přítomnými z Judy i z IzraeleTento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova...
Ezdráš 5:13...Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní...
Ezdráš 6:2...médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal...
Ezdráš 6:11...a jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude...
Ezdráš 7:6... syna Eleazarova, syna prvního velekněze ÁronaTento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona...
Nehemiáš 5:19... Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a...
Ester 3:14...adar. Co kdo po nich ukořistí, si necháTento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé...
Ester 8:13...třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adarTento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé...
Ester 9:27...zažili a co se jim vyprávělo, Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro...
Žalmy 18:33...Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš BůhTento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou....
Žalmy 48:15...tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámiTento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem,...
Žalmy 68:21...nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze...
Žalmy 119:56...nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnitTento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty,...
Kazatel 2:17...moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je...
Kazatel 9:13...chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno...
Izaiáš 6:7...z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hletento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a...
Izaiáš 8:12...cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte...
Izaiáš 9:2...v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují...
Izaiáš 9:18... Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zemtento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani...
Izaiáš 14:4...poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o babylonském králi: Jaký konec potkal...
Izaiáš 14:28...odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíni, že je...
Izaiáš 29:13...čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán pravíTento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty,...
Izaiáš 29:14...to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí;...
Izaiáš 30:13...lsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se...
Jeremiáš 4:10...Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v...
Jeremiáš 5:14...do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka,...
Jeremiáš 5:23...ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale nevylijí seTento lid však srdce odbojné a zpupné; odvrátili se a...
Jeremiáš 6:19... co se jim stane. Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť ...
Jeremiáš 7:11...páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem...
Jeremiáš 7:16...bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento lid. Nevysílej za prosby a modlitby. Nenaléhej na...
Jeremiáš 8:5...Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále...
Jeremiáš 9:14...zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi...
Jeremiáš 11:14... oltářů k pálení kadidla Baalovi. Nemodli se za tento lid. Nevysílej za prosby a modlitby. ke mně...
Jeremiáš 13:10...zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu JeruzalémaTento zlý lid, který odmítá poslouchat slova, který se...
Jeremiáš 14:11...jejich hřích." Hospodin mi řekl: "Nemodli se za tento lid, za jeho blahobyt. Ani když se budou postit,...
Jeremiáš 18:6...Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v ...
Jeremiáš 19:11...hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívat,...
Jeremiáš 26:9...se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude...
Jeremiáš 28:15... Chananiáši! Hospodin neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 32:42...duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na uvedu...
Jeremiáš 33:24...dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené...
Jeremiáš 35:16... dodržují, co jim jejich otec přikázal. ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 42:2...Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho...
Ezechiel 3:1..." řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel...
Ezechiel 12:10...děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník HospodinTento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu...
Ezechiel 24:2...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčítento den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes král...
Ezechiel 26:17...bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři,...
Ezechiel 43:10...navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí...
Ezechiel 43:14...v zemi k okraji spodního stupně jsou to 2 loktyTento stupeň je na loket široký. Od tohoto nižšího stupně k...
Ezechiel 48:10... bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů širokýTento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude...
Ezechiel 48:11...široký. Uprostřed něj bude Hospodinova svatyněTento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových,...
Ezechiel 48:12...zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle kněžského...
Ezechiel 48:20...území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktůTento čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně...
Daniel 3:29... Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak postaral, aby se Šadrachovi, Mešachovi...
Daniel 5:15...mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale...
Daniel 6:8...by se mělo vydat královské nařízení potvrzující tento výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech...
Daniel 11:16... ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstátTento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před...
Ozeáš 5:1... dávej pozor, královský dome, nakloň uchoTento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past...
Micheáš 2:11... tak zní proroctví" - to by byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe, jistěže...
Ageus 1:2... synu Jocadakovu: "Tak praví Hospodin zástupůTento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat...
Ageus 1:4...si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů:...
Ageus 2:3...lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď?...
Ageus 2:7...národy, takže přijdou se svými poklady, a  tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je...
Zachariáš 4:9...jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš,...
Matouš 13:38..."Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol...
Matouš 15:8... Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený....
Matouš 26:42...podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li  tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje...
Matouš 26:61...svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny...
Marek 7:6...pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený....
Marek 9:29...jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu."...
Marek 14:36... Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode  tento kalich! se však nestane vůle, ale tvá." Když se...
Marek 14:58...němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný,...
Lukáš 15:24...tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!'...
Lukáš 15:32... Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen...
Lukáš 17:18...z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra ...
Lukáš 18:14...se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý,...
Lukáš 19:42... rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoňtento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým...
Lukáš 21:34...obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním setento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past,...
Lukáš 22:20..." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi, která se prolévá za...
Lukáš 22:42...a modlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode  tento kalich. se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy...
Lukáš 23:2... Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři...
Jan 1:9... ale přišel, aby o Světle vydal svědectvíTento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka...
Jan 2:19...nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím."...
Jan 6:58...jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo  tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v...
Jan 9:39...ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli...
Jan 11:50... aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale...
Jan 11:51...veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby...
Jan 11:52... že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v...
Jan 19:21...Pilátovi namítali: "NepišŽidovský král', aleTento říkal: Jsem židovský král.'" "Co jsem napsal, to jsem...
Skutky 1:11...jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, GalilejciTento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě...
Skutky 3:12...svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich...
Skutky 4:10...vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista...
Skutky 5:38...říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li...
Skutky 7:36...se mu prostřednictvím anděla ukázal v onom keřiTento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a zázraky v...
Skutky 7:37...zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na pouštiTento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů...
Skutky 7:38...z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál...
Skutky 7:45... aby ho udělal podle vzoru, který vidělTento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na...
Skutky 7:60...Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt...
Skutky 13:7...do přízně místního prokonzula Sergia PavlaTento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat,...
Skutky 13:17..."Izraelité a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid...
Skutky 15:23...(zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví...
Skutky 18:13...Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se...
Skutky 21:11...slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a...
Skutky 24:5...s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že tento muž je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce sekty...
Skutky 27:12...se dorazit do Fénixu, kde by mohli přezimovatTento krétský přístav byl totiž obrácený k jihozápadu a...
Římanům 9:9...zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára bude mít syna." A to není vše. Z...
Římanům 16:22... Pozdravuji vás v Pánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i...
1. Korintským 11:25..." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj...
1. Korintským 11:26...pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt,...
1. Korintským 11:27...Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se...
1. Korintským 15:19... zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale...
2. Korintským 4:7...poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše KristaTento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo...
2. Korintským 9:5...tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o...
Efeským 3:11...v nebesích svou přerozmanitou moudrostTento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem...
Filipským 3:15...Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh...
Koloským 4:16...i Nymfu a církev v jejím domě. u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, je přečten také v...
1. Tesalonickým 5:27...svatým polibkem. Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost...
2. Timoteus 2:19...vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo...
2. Timoteus 4:10...vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil ; odešel do Tesaloniky, Krescens do...
Titus 1:2...věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo...
Židům 1:4...a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostechTento Syn o tolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména...
Židům 7:1...stal veleknězem podle Melchisedechova řádu.  Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha,...
1. Petr 5:12...považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že...
1. Jan 2:15...svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha...
Zjevení 12:4...vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zemTento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby...

Slova obsahující tento: tento (229) tentokrát (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |