Tenkrát

Hledám varianty 'tenkrát' [ tenkrát (107) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 2:4... To je příběh nebe a země, o jejich stvořeníTenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi...
Genesis 2:23...Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z...
Genesis 5:1...jména. Toto je kniha Adamova příběhuTenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své...
Genesis 12:6...k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin...
Genesis 13:7...stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi...
Genesis 19:29... viděl, jak ze země stoupá kouř jako z peceTenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na...
Genesis 23:17...všemi stromy rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví před očima...
Genesis 27:46...bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil...
Genesis 29:24... přivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako...
Genesis 30:37...tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové pruty...
Genesis 35:6...tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské...
Genesis 47:14...i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a...
Genesis 47:23...žili. Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou...
Genesis 49:1...z rukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co...
Exodus 4:26...A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl...
Exodus 6:28...z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 17:9...Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do...
Exodus 18:10... když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z...
Numeri 33:40...Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 letTenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v...
Deuteronomium 1:9...Jákobovi, že ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin,...
Deuteronomium 1:16...za představené vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit...
Deuteronomium 1:18...nesnadná, vznesete na a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom...
Deuteronomium 1:32... kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli...
Deuteronomium 2:34...ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidemTenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme...
Deuteronomium 3:4...nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali -...
Deuteronomium 3:8...a kořist z těch měst jsme si pak rozebraliTenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali...
Deuteronomium 3:12...našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým -...
Deuteronomium 3:18...Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východěTenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto...
Deuteronomium 3:21... které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co...
Deuteronomium 3:23...se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane...
Deuteronomium 4:14...totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné deskyTenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto...
Deuteronomium 5:5...mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil...
Deuteronomium 9:16...rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněmTenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu,...
Deuteronomium 9:19...vám rozlítil tak, že by vás vyhladil. Aletenkrát Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona...
Deuteronomium 9:20...Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele,...
Deuteronomium 10:1...jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!"  Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky,...
Deuteronomium 10:8...Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků plných vodyTenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu...
Deuteronomium 10:10...tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel a svolil, že nezahubí....
Jozue 10:12... než kolik jich synové Izraele pobili mečemTenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin...
Jozue 14:11... když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty...
Jozue 14:12...hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná...
Soudců 3:29...brody a nedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky....
Soudců 9:15...všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě...
Soudců 9:26...nich procházel. Abimelech se to však dozvědělTenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův,...
Soudců 11:33... po Abel-keramim. Kvůli hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se...
Soudců 12:6...vyslovit správně), popadli ho a zamordovaliTenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců....
Soudců 15:19...To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla voda...
Soudců 17:6...ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském...
Soudců 18:1...- vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by...
Soudců 19:1...dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel...
Soudců 21:14...skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z...
Soudců 21:24...svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému...
Soudců 21:25...svému rodu, každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy...
1. Samuel 2:1...život." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem...
1. Samuel 14:35...noci přivedl svého býka a porazil ho tam. Saul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co...
1. Samuel 28:6...hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze...
2. Samuel 4:2...a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval...
2. Samuel 4:4... (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohyTenkrát, když z Jizreelu dorazila zpráva o Saulovi a...
2. Samuel 16:23...svého otce. Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto...
2. Samuel 23:15...pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z ...
2. Samuel 23:20...lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lvatenkrát, když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s...
1. Královská 2:8...Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z BachurimTenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými...
1. Královská 11:17...Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy ještě chlapectenkrát s několika edomskými služebníky svého otce uprchl...
1. Královská 16:21...v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za...
2. Královská 14:8...ji na Jokteel a tak se jmenuje dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze,...
2. Královská 15:16...sepsány v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli...
2. Královská 18:16...královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které...
2. Královská 20:7...pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli je,...
2. Královská 23:21...kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu,...
1. Letopisů 11:17...pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z ...
1. Letopisů 11:22...lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lvatenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra...
1. Letopisů 12:19...nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje:...
1. Letopisů 21:28...andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského...
2. Letopisů 5:13...k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali...
2. Letopisů 8:17... Tak se završila stavba Hospodinova chrámuTenkrát se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na...
2. Letopisů 13:18...500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili, protože se...
2. Letopisů 14:11...přece proti tobě neobstojí smrtelník!" Hospodin tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil,...
2. Letopisů 16:8...vojsko s obrovským množstvím vozů a jezdcůTenkrát ses ale spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do...
2. Letopisů 24:20...k němu. Varovali je, ale oni neposlouchaliTenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze...
2. Letopisů 35:17...na Hospodinově oltáři. Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost...
Job 15:19...(země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny,...
Job 29:4...hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu...
Job 29:6...býval se mnou a děti všude kolem Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily...
Žalmy 48:7... vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí tak jako...
Žalmy 68:15...pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem...
Žalmy 83:11...a Jabínovi u potoka Kíšonu. Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži...
Žalmy 95:11...srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" ...
Žalmy 105:12...zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z...
Žalmy 105:23... jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově....
Žalmy 106:20...tomu odlitku se klaněli. Slávu svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli na...
Žalmy 124:2...jen řekni, Izraeli: Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa...
Přísloví 2:9...cestu spravedlivých svých. Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke štěstí....
Izaiáš 38:21...dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a...
Jeremiáš 2:17...nemůžeš sama? Opustilas Hospodina, svého Bohatenkrát, když s tebou putoval. Co z toho máš, chodit do...
Jeremiáš 32:2...rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na...
Jeremiáš 34:7...v Jeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská...
Jeremiáš 41:3...zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě s...
Jeremiáš 44:17...v judských městech a v ulicích JeruzalémaTenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého...
Pláč 1:7...rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a smál se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská...
Ezechiel 16:4...byl Emorejec a matka Chetejka. A tvoje narozeníTenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra nebyla...
Ezechiel 16:5...pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělalTenkrát, když ses narodila, pohodili někam ven jako...
Ezechiel 23:43...těm ženám navlékali náramky a skvostné čelenkyTenkrát jsem si o staré běhně pomyslel: To s budou...
Ezechiel 32:27...na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny. Ty...
Ageus 1:14..." jsem s vámi, praví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela,...
Matouš 4:11...Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a...
Židům 3:11...bloudí, cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!"...
Židům 4:3...jsme uvěřili. On přece řekl: "Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |