Tenhle

Hledám varianty 'tenhle' [ tyhle (4) tomhle (3) tohohle (1) tímhle (4) tihle (9) tenhle (22) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 19:9... střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranouTenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s...
Genesis 48:18...na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otčeTenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!"...
Soudců 16:26...za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i...
1. Samuel 9:6...bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno,...
1. Samuel 10:27...srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On...
1. Samuel 17:26...zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?"...
1. Samuel 17:36... Tvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože...
1. Samuel 21:16... že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznilTenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a...
1. Samuel 30:22...s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou...
2. Samuel 16:9...Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč  tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu...
1. Královská 3:21...v ranním světle a vidím - to není můj syntohohle jsem neporodila!" Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne,...
2. Královská 10:9...pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin...
Ester 7:6...Ester. "Ten zavilý padouch," řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou...
Job 26:4...hluboké pochopení jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví...
Job 35:4...tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i tvým přátelům:...
Žalmy 87:6...Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci...
Přísloví 1:18...síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečnéTihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši...
Izaiáš 28:7...bude pro soudce a u brány silou pro obránceTihle jsou ale vínem zmámení, potácejí se pivem opilí: kněz...
Izaiáš 44:19...jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď pokleknout?" Takový člověk se krmí...
Izaiáš 49:21...a neplodná, odstrčená a vyhnaná - kdo všechny tyhle vychoval? Byla jsem opuštěná v samotě - kde všichni...
Jeremiáš 40:2...mu: "Hospodin, tvůj Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to...
Pláč 2:16...cení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali a dočkali jsme se - je tady!"...
Ezechiel 3:3...dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si...
Ezechiel 13:10...klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídkutihle ji nahazují omítkou. Řekni těm omítačům: Spadne to!...
Zachariáš 2:4...Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavuTihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům,...
Malachiáš 1:9...Boha, aby se nad vámi slitoval - jenžetímhle v rukách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví...
Matouš 12:24...Davidův?" Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem, knížetem...
Matouš 13:54...synagoze tak, že žasli a říkali: "Odkud  tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad...
Matouš 20:12...když ho dostali, začali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil...
Matouš 26:71... ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však...
Lukáš 14:30...dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo...
Lukáš 15:30... abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami,...
Lukáš 18:11... nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky...
Lukáš 22:56...ho všimla, upřeně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také s ním." On to ale zapřel: " ho neznám,...
Lukáš 22:59...uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také - vždyť je to Galilejec!" Petr...
Lukáš 23:41...spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň...
Jan 6:52..." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen,...
Jan 9:29...učedníci! Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, aletomhle nevíme, co je zač." "To je právě divné," odpověděl...
Jan 10:41...neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekltomhle muži, byla pravda." A mnozí tam v něho uvěřili....
Jan 11:37...otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení přišel Ježíš...
Jan 17:25...Spravedlivý Otče, svět nezná, ale známTihle poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal poznat...
2. Petr 2:12...nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudekTihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |