Ten

Hledám varianty 'ten' [ ty (1195) tu (620) tou (59) tomu (347) tom (369) toho (742) to (4255) tím (298) ti (1616) ten (1347) těmi (109) těm (239) těch (452) (364) ta (354) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:12... Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a...
Genesis 2:13...a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchonta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a...
Genesis 2:17...jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš."...
Genesis 3:1...zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl hadTen řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech...
Genesis 3:5...nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojítetoho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete...
Genesis 3:10...jsi?" volal Hospodin Bůh na AdamaTen odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal...
Genesis 3:11... protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho...
Genesis 3:12..."Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnouta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to...
Genesis 3:15...polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám ta nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím...
Genesis 3:16...patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš...
Genesis 3:18...svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V...
Genesis 4:1...života. Adam se miloval se svou ženou Evouta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od...
Genesis 4:7...dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po to. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl:...
Genesis 4:12...kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem,  ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj...
Genesis 4:14...a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!"...
Genesis 4:17...východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženouta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval...
Genesis 4:20...Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho...
Genesis 4:25...Adam se znovu miloval se svou ženouta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada)....
Genesis 5:29...syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou...
Genesis 6:4...trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a ta později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží...
Genesis 6:18...na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a...
Genesis 6:20...druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval...
Genesis 7:7...vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli  vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové,...
Genesis 7:11...sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne...
Genesis 7:23...člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním...
Genesis 8:7...Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na...
Genesis 8:16...Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archyty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď...
Genesis 9:6...každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověkatoho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu...
Genesis 9:22...ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem...
Genesis 10:11...byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z  země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír...
Genesis 11:5...rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové...
Genesis 12:1...a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám...
Genesis 12:2...ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám...
Genesis 12:3...ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji....
Genesis 12:6...kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi...
Genesis 12:14...tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když...
Genesis 13:17...sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."...
Genesis 14:3...Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře)....
Genesis 14:13...a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce...
Genesis 14:14...služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho...
Genesis 14:23...Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek...
Genesis 15:4...Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude;...
Genesis 15:6...tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinuten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem...
Genesis 15:7...a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu ta: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru,...
Genesis 15:10... také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část...
Genesis 15:15... a tak odtud potom vyjdou s velikým jměnímTy sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben...
Genesis 15:17...ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat...
Genesis 15:18...mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto...
Genesis 16:5... Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když...
Genesis 16:13..." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem...
Genesis 16:14...zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice...
Genesis 17:9...a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve...
Genesis 17:16...bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z ...
Genesis 17:19...Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu...
Genesis 17:21...národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním...
Genesis 18:16...jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s...
Genesis 18:22...donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě...
Genesis 18:24...s ničemným také spravedlivého? Možná, že jetom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš...
Genesis 18:26...Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:28... ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm...
Genesis 18:29...Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti,"...
Genesis 18:31...ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti,"...
Genesis 18:32...ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti,"...
Genesis 19:1... Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a...
Genesis 19:5...po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď...
Genesis 19:8...s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však...
Genesis 19:9... střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranouTenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s...
Genesis 19:10...Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveřeTi dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a...
Genesis 19:11...Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili...
Genesis 19:12... ranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny,...
Genesis 19:15...si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad...
Genesis 19:28... Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece....
Genesis 19:31...dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla  mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s...
Genesis 19:33...s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se...
Genesis 19:34...když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla  mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem....
Genesis 19:35...spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I  noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla...
Genesis 19:37...syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlýTen je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší...
Genesis 19:38... Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého...
Genesis 20:6...Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel,...
Genesis 20:7... a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za...
Genesis 20:8... kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc...
Genesis 20:12...bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne...
Genesis 20:15...Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc...
Genesis 20:16..." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede...
Genesis 21:6...řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdotom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl...
Genesis 21:10... je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit...
Genesis 21:11...dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale...
Genesis 21:12...kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze...
Genesis 21:17...a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam,...
Genesis 21:20...a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcemten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník...
Genesis 21:22...a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl...
Genesis 21:26... Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška...
Genesis 21:29...Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která...
Genesis 21:30...těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu...
Genesis 22:2... svého milovaného Izáka, a jdi do země MoriaTam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím."...
Genesis 22:5...místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se...
Genesis 22:13...uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého...
Genesis 22:17...jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na...
Genesis 23:6...mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou."...
Genesis 23:7... abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil...
Genesis 23:8...lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 23:11...brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mneTo pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm....
Genesis 23:12...pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem  země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k...
Genesis 23:13..."Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj paneTa země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro...
Genesis 24:5...manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této...
Genesis 24:7...nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám...
Genesis 24:8...odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby  ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn;...
Genesis 24:14...měšťanů vycházejí pro vodu. Když jednétěch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil...
Genesis 24:15... že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem...
Genesis 24:21...pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudyTen muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin...
Genesis 24:22...cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté...
Genesis 24:29...své matky. Rebeka měla bratra jménem Lábanten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten...
Genesis 24:30...se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry...
Genesis 24:32... jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:39...syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby  ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před...
Genesis 24:41... přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy...
Genesis 24:44...džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta,...
Genesis 24:50...se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k...
Genesis 24:53...jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a...
Genesis 24:56...potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte  tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu...
Genesis 24:58... co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeštím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou...
Genesis 24:65... a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po...
Genesis 24:67...všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho...
Genesis 25:2...si vzal ještě další ženu jménem KeturaTa mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
Genesis 25:4...pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a EldaáhTi všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co...
Genesis 25:25...a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčataTen, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z...
Genesis 25:30... Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem...
Genesis 25:33...Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a...
Genesis 25:34... Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kašiten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl...
Genesis 26:1... Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů...
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v...
Genesis 26:3...Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývejto zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a...
Genesis 26:12...nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu...
Genesis 26:13...stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal...
Genesis 26:19...jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebnícitom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští...
Genesis 26:20...pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval...
Genesis 26:21...nazval Esek, Rozepře, protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji...
Genesis 26:22...nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu že noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama...
Genesis 26:29...vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zléhotak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze...
Genesis 26:35...Beerího, a Basematu, dceru Chetejce ElonaTy působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom...
Genesis 27:4...pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák...
Genesis 27:7...a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj,...
Genesis 27:8...umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a...
Genesis 27:10...tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutkuTu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal...
Genesis 27:13...mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která...
Genesis 27:18...Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj...
Genesis 27:22...opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas...
Genesis 27:25...mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl;...
Genesis 27:28...vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin  ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. ...
Genesis 27:29...zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti...
Genesis 27:33...zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než...
Genesis 27:35...žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti...
Genesis 27:36..."Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť...
Genesis 27:41...staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba...
Genesis 27:46...bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil...
Genesis 28:3...vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby...
Genesis 28:4...rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni,...
Genesis 28:5...svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu...
Genesis 28:11...a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na...
Genesis 28:15...chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do to země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl."...
Genesis 28:19...jej jako památník a polil jeho vrchol olejemTo místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu...
Genesis 28:22...svého otcovského domu, bude Hospodin mým BohemTento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane...
Genesis 29:2...národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna...
Genesis 29:3... V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam...
Genesis 29:18... překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru...
Genesis 29:19...tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob...
Genesis 29:23...pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákoboviten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak...
Genesis 29:27...mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm...
Genesis 30:2...na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla...
Genesis 30:14... Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však...
Genesis 30:15...těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď...
Genesis 30:16...pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou...
Genesis 30:26...vrátím domů do své země. Dej mi ženy a ti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece,...
Genesis 30:28...mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl:...
Genesis 30:29..."Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému...
Genesis 30:30...sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařiloTo málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo...
Genesis 30:31...starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu...
Genesis 30:38...proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do...
Genesis 30:39...zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná,...
Genesis 30:40...pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek...
Genesis 30:41...k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby...
Genesis 30:43...Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statnýTakto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád,...
Genesis 31:11... Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem...
Genesis 31:12... skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný...
Genesis 31:16... které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak...
Genesis 31:24...sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl...
Genesis 31:25...se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se...
Genesis 31:30...a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po...
Genesis 31:32... věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.)...
Genesis 31:34...z Léina stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na...
Genesis 31:39...stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi...
Genesis 31:41...žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očíTak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem...
Genesis 31:44...své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to pro...
Genesis 31:46...tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili...
Genesis 31:51...svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi...
Genesis 31:52...kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístilTato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě...
Genesis 31:54...tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby...
Genesis 32:7... doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi,...
Genesis 32:9...Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého...
Genesis 32:10...a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a...
Genesis 32:13...s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako...
Genesis 32:14... nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro...
Genesis 32:18...mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau...
Genesis 32:20...dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Ta druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda...
Genesis 32:26... že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubutakže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl:...
Genesis 32:32...minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli  kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí...
Genesis 33:1...do kyčelního kloubu u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním...
Genesis 33:8...Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On...
Genesis 33:9...příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl:...
Genesis 33:11...Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 33:12...dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijalTen potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob...
Genesis 33:13...tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy;...
Genesis 34:2...navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže  země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal...
Genesis 34:4...duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu...
Genesis 34:12...a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli...
Genesis 34:19...se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbilaten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově...
Genesis 34:24...naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli...
Genesis 35:1...s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu....
Genesis 35:4... jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží...
Genesis 35:20...(což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel ...
Genesis 35:22...za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržovaltom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou...
Genesis 36:8...stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří...
Genesis 36:20...jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmenyToto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v zemi: Lotan...
Genesis 36:24... Ebal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když...
Genesis 36:43...Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen IramTo jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní...
Genesis 37:5...ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj...
Genesis 37:7...sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a...
Genesis 37:8...ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl...
Genesis 37:10...se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za...
Genesis 37:11...Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otectom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce...
Genesis 37:23...ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli...
Genesis 37:24... co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu....
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Cotoho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme...
Genesis 37:28... naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:32...suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji...
Genesis 38:1...dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k...
Genesis 38:9...svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou...
Genesis 38:17...Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš...
Genesis 38:18..."Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své...
Genesis 38:20...závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy...
Genesis 38:21...ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale:...
Genesis 38:24...se zachovala jako nevěstka! Dokonce jetoho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je...
Genesis 38:26... čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než -...
Genesis 39:4...k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefaten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil...
Genesis 39:5...domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od  chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky...
Genesis 39:14...řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl se se...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 39:17...nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel...
Genesis 40:8...nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad...
Genesis 40:11...zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova...
Genesis 40:12...jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za...
Genesis 40:13...tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to...
Genesis 40:14...to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 40:17... Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené...
Genesis 40:18...je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za...
Genesis 41:3...a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených;...
Genesis 41:4...postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilutyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a...
Genesis 41:7...klasů hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom...
Genesis 41:15...oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonoviTen Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit....
Genesis 41:20...ošklivost v celé egyptské zemi ještě nevidělTy vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních,...
Genesis 41:24...planých, hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem...
Genesis 41:27...a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm...
Genesis 41:30...sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu...
Genesis 41:32...hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je...
Genesis 41:34...egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. usta nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti...
Genesis 41:35...pětinu úrody egyptské země. Úředníci během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny...
Genesis 41:36...pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají jeTak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let...
Genesis 41:37...hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky:...
Genesis 41:39...jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a...
Genesis 41:40...vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako tyTy budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí...
Genesis 42:13...nejmladší je právě doma s naším otcem a jedenten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste...
Genesis 42:20... Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratraTak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili....
Genesis 42:22...se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme...
Genesis 42:24...tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k...
Genesis 42:30...země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za...
Genesis 42:33...je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste...
Genesis 42:35...pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich otec....
Genesis 42:37...příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a...
Genesis 43:3...znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého...
Genesis 43:4...bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám...
Genesis 43:5...ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdemeTen muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého...
Genesis 43:6...bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:8...Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme...
Genesis 43:11...Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých...
Genesis 43:13...- snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh...
Genesis 43:16...Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes...
Genesis 43:17...připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce....
Genesis 43:18...se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás...
Genesis 43:23...vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte seTen poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše...
Genesis 43:26...přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi....
Genesis 43:29...svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi...
Genesis 44:1...A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů...
Genesis 44:2...každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohárten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu...
Genesis 44:4...svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty...
Genesis 44:5... řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co...
Genesis 44:6...věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to...
Genesis 44:8...by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli...
Genesis 44:10...On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni...
Genesis 44:12...je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v...
Genesis 44:16...služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - myten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych...
Genesis 44:17...ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého...
Genesis 44:22...vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Paneten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec...
Genesis 44:23...opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 44:26... Když s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to...
Genesis 44:29...jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi ta tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete ...
Genesis 44:32... zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li...
Genesis 44:33...tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj,  tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a...
Genesis 45:1...dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!"  Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl...
Genesis 45:10...bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízkuty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a...
Genesis 45:11...synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co mášTam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových...
Genesis 46:2...Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce IzákaTu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!"...
Genesis 46:18...Serach a Beria měl syny Chebera a MalkielaTo jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée,...
Genesis 46:25...Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a ŠilemTo jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři...
Genesis 46:26...zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta...
Genesis 46:30...řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvářty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé...
Genesis 46:32...přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali...
Genesis 47:8... Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let,"...
Genesis 47:12...v nejlepší části egyptské země, v kraji RamesesTam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se...
Genesis 47:14...i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a...
Genesis 47:18...dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli:...
Genesis 47:19...vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půdaTo ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s...
Genesis 47:22...půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své...
Genesis 48:5...Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a...
Genesis 48:14...mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před...
Genesis 48:20...on a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat...
Genesis 49:10...hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat...
Genesis 49:25... Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes...
Genesis 50:11...otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají...
Genesis 50:17...Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům...
Exodus 1:9...nastoupil nový král, který nezažil JosefaTen řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš...
Exodus 1:12...města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany...
Exodus 1:14...cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší  dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl...
Exodus 1:17... zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim...
Exodus 1:18... a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil....
Exodus 1:20...porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal...
Exodus 1:21...a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec...
Exodus 2:2...z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerouTa pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný,...
Exodus 2:7...z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen...
Exodus 2:9...dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala...
Exodus 2:10...chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceřita ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla:...
Exodus 2:12...Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku....
Exodus 2:13...dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo...
Exodus 2:14...tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš ...
Exodus 2:15...si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když setom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš...
Exodus 2:16...se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcerty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila...
Exodus 3:3...ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to,...
Exodus 3:8...na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych...
Exodus 3:10...utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k faraonovity vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu...
Exodus 3:12...z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : vyvedeš lid...
Exodus 3:16...po všechna pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich...
Exodus 4:1.... Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?"...
Exodus 4:5... chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců -...
Exodus 4:8... byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému...
Exodus 4:9... uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu,...
Exodus 4:14...na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti...
Exodus 4:16... co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha....
Exodus 4:17... že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se...
Exodus 4:19..." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta,...
Exodus 4:23...- Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od...
Exodus 5:9...‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat...
Exodus 5:23...mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi...
Exodus 6:9...vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti...
Exodus 6:20...podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se...
Exodus 6:23... dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara. Synové...
Exodus 6:25...Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodináchTo je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte...
Exodus 6:27...syny Izraele z egyptské země houf za houfem."  To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:2...bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby...
Exodus 7:15...za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou...
Exodus 7:17...a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnoutTakto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!'...
Exodus 7:28...na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žabty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do...
Exodus 8:4... "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali...
Exodus 8:5... aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za...
Exodus 8:8...odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl. Hospodin splnil...
Exodus 8:15... Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však...
Exodus 8:18...i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam...
Exodus 8:27...prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však...
Exodus 9:11...vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na...
Exodus 9:15...! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze...
Exodus 9:16...tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti...
Exodus 9:19...a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití...
Exodus 9:24... To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se...
Exodus 9:28... Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl:...
Exodus 9:30...abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem,...
Exodus 10:2...znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávěttom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem...
Exodus 10:5...na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se...
Exodus 10:7...na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budemeto pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému...
Exodus 10:8...Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim...
Exodus 10:11...s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadneteTo tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit...
Exodus 10:12...všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou...
Exodus 10:13...přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr,...
Exodus 10:24...Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti...
Exodus 10:26... našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke...
Exodus 11:8...za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu...
Exodus 12:4...souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez...
Exodus 12:8...veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jístTu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby;...
Exodus 12:13...nad všemi egyptskými bohy: jsem HospodinTu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím...
Exodus 12:16... bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech...
Exodus 12:17...svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den...
Exodus 12:22...svazek yzopu, namočte jej do misky s krvítou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí...
Exodus 12:23...dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit...
Exodus 12:30...žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a...
Exodus 12:31...nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte...
Exodus 12:41...synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy...
Exodus 12:42...let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z EgyptaTo je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z...
Exodus 12:51...jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf...
Exodus 13:5...a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem, budete v tento...
Exodus 13:8... na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal...
Exodus 13:11...do země Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil to a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co...
Exodus 13:19...v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh...
Exodus 14:12...Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme...
Exodus 14:21...se do moře opřel silným východním větremTen vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se...
Exodus 14:30...a vody jim byly stěnou po pravici i leviciToho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael...
Exodus 15:11... jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve...
Exodus 16:4...každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či...
Exodus 16:5...žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šesho dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho...
Exodus 16:15...lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu...
Exodus 16:18...učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo,...
Exodus 16:19...potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " sitoho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše...
Exodus 16:22...(ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šesho dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to MojžíšoviTen jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude...
Exodus 16:24... co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a...
Exodus 16:32...medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna...
Exodus 16:35...přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu...
Exodus 17:6...do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda,...
Exodus 18:14...viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od...
Exodus 18:18..."To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpášty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly,...
Exodus 18:19...Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty...
Exodus 18:21...jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si ta ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže,...
Exodus 18:23...si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také...
Exodus 18:26...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiTi běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi,...
Exodus 18:27...Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země....
Exodus 19:3... Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto...
Exodus 19:20...a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na...
Exodus 20:5...nepravost otců na synech do třetího i čtvrho pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji...
Exodus 20:6...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Exodus 20:7...jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá...
Exodus 20:8...nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš...
Exodus 20:10... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé...
Exodus 20:12...Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti...
Exodus 20:19...se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 20:24... Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na...
Exodus 20:26...kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jejTa nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se...
Exodus 21:4...ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženuta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u...
Exodus 21:7... Když někdo prodá svou dceru jako děvečkuta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže...
Exodus 21:8...vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého...
Exodus 21:10...k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském styku....
Exodus 21:13...o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně...
Exodus 21:18...svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten...
Exodus 21:19...pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo...
Exodus 21:22... Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde,...
Exodus 21:27...nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou,...
Exodus 21:28...za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se...
Exodus 21:29...toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho majitel byl varován,...
Exodus 21:34...a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel  jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si...
Exodus 21:36...ho nehlídal, musí nahradit býka za býkatoho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka...
Exodus 22:1...beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten,...
Exodus 22:4...dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli,...
Exodus 22:5...své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí křovítakže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí...
Exodus 22:6...bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude...
Exodus 22:8...obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníkaten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo...
Exodus 22:13...vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, kdyžtoho nebude jeho majitel, musí je nahradit. Jestliže u toho...
Exodus 22:14...jeho majitel, musí je nahradit. Jestližetoho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté,...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu!...
Exodus 23:15... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi...
Exodus 23:16... Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli....
Exodus 24:1...sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab,...
Exodus 24:6... Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misektou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy...
Exodus 24:7...misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal ta Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme...
Exodus 24:12...Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky -...
Exodus 24:14...tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle...
Exodus 25:9...jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude...
Exodus 25:16...v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. Do  truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k ...
Exodus 25:21...k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš...
Exodus 25:22...truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dámTam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby...
Exodus 25:30...číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení."...
Exodus 25:40...zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z...
Exodus 26:5...koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka ...
Exodus 26:6...kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob ta padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě....
Exodus 26:9...rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houníTu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu....
Exodus 26:11...podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob ta padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a...
Exodus 26:19... jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 26:29...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence...
Exodus 26:30...pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře....
Exodus 27:8... Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš...
Exodus 28:11...na druhý kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeťtak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele....
Exodus 28:14...také zlaté obroučky a dva řetízky z čisho zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené...
Exodus 28:24... které připevníš na oba jeho horní okrajeTy dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na...
Exodus 28:33... Podél celého jeho spodního lemu udělej granáto jablka z modré, purpurové a šarlatové látky. Ty...
Exodus 29:3...pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma...
Exodus 29:14...je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Masotoho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za...
Exodus 29:21... Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Po vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje...
Exodus 29:28... náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť...
Exodus 29:32...místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je...
Exodus 29:33...z toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli...
Exodus 29:34...nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána,...
Exodus 29:35...na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svatéTakto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti...
Exodus 30:4...rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy,...
Exodus 30:12...sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi...
Exodus 30:14...20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem HospodinuTen věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od...
Exodus 30:19...Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj voduTou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy....
Exodus 30:25...hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem paktoho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To...
Exodus 30:35...s čistým kadidlem a voňavkářským způsobemtoho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistou a svatou....
Exodus 30:37... Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové...
Exodus 31:6...a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu ta Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého...
Exodus 31:11...služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal."...
Exodus 31:14...jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý,...
Exodus 32:1...by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co jetím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl:...
Exodus 32:4...strhal zlaté náušnice a přinesli je k ÁronoviTen od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z...
Exodus 32:8...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli...
Exodus 32:16...popsané z obou stran, popsané zepředu i zezaduTy desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté...
Exodus 32:18...lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není...
Exodus 32:21...pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?"...
Exodus 32:23...nám boha, který by nás vedl! Kdo , co jetím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem...
Exodus 32:28...synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž...
Exodus 32:32...hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z...
Exodus 32:33...Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam...
Exodus 32:34...mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde...
Exodus 33:4... neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou...
Exodus 33:14...milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti...
Exodus 34:1...řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch...
Exodus 34:4..." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj,...
Exodus 34:11...s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat...
Exodus 34:12...i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se...
Exodus 34:15...žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou smilnit...
Exodus 34:18... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci...
Exodus 34:34... přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku...
Exodus 35:2...se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v...
Exodus 36:2... udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým...
Exodus 36:13...kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili ta padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě....
Exodus 36:24... jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 36:34...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence...
Exodus 37:27...rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy,...
Exodus 39:16...na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili ta dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníkuTy dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na...
Leviticus 1:4...před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to...
Leviticus 1:5...a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové...
Leviticus 1:8...oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 1:11...strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká...
Leviticus 2:1...moučnou oběť, ji daruje z jemné moukyTu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k...
Leviticus 2:2...přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz paktoho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo....
Leviticus 2:8... je připravena z jemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude...
Leviticus 4:5... Pomazaný kněz pak vezme trochu krvetoho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v...
Leviticus 4:20...tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naložítím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za...
Leviticus 4:21...býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění....
Leviticus 5:4...- a teprve pak si to uvědomí, provinil seTa když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - ...
Leviticus 5:8...a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke kněziten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za...
Leviticus 5:11... Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako...
Leviticus 5:12...neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke kněziten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na...
Leviticus 5:16...podle šekelu svatyně). To je oběť odškodněníTo, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu...
Leviticus 5:17...a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a...
Leviticus 5:24... anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své...
Leviticus 6:8...před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo,...
Leviticus 6:23...žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta...
Leviticus 7:14...kromě bochánků také kvašený chléb. Z každéhotěchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek...
Leviticus 7:18...dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval,...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleTen, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné...
Leviticus 7:33...jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé ty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev...
Leviticus 7:34...krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i tu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich...
Leviticus 8:20...stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti...
Leviticus 8:30...pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která...
Leviticus 10:3...zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:6...řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný...
Leviticus 10:14...tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázánoTa hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém...
Leviticus 10:19...Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou...
Leviticus 11:4...přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 11:34...musíte rozbít. Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v...
Leviticus 11:39... Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo...
Leviticus 11:40...jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo by zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý ...
Leviticus 13:19...bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna,...
Leviticus 13:31...bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédneta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na ...
Leviticus 13:44...otokem, podobná kožnímu malomocenství, je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit...
Leviticus 13:49...lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv koženéhota rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána...
Leviticus 13:52...lněná tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí...
Leviticus 14:4...malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky,...
Leviticus 14:6... Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákem v krvi...
Leviticus 14:7...ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a...
Leviticus 14:8...za čistého. Živého ptáka pak vypustí do krajeTen, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré...
Leviticus 14:11...oběť a jednu mírku oleje. Očišťující kněz posta očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke...
Leviticus 14:15...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme ta trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně,...
Leviticus 14:16...z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí sitom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem...
Leviticus 14:18... Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná...
Leviticus 14:19...za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce...
Leviticus 14:21...vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro...
Leviticus 14:31...druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětíTakto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho,...
Leviticus 14:34...vám dávám do vlastnictví, a na některý dům zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a...
Leviticus 14:36...‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům...
Leviticus 14:45...se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo...
Leviticus 14:46...na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý ...
Leviticus 14:47...uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo bytom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom...
Leviticus 14:53...hříchu, vypustí živého ptáka za městem do krajeTak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je...
Leviticus 15:2...k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl tokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro...
Leviticus 15:10... Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící tokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci...
Leviticus 15:13...dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém...
Leviticus 15:15...ke vchodu do Stanu setkávání a je kněziTen bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako...
Leviticus 15:23...dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s...
Leviticus 15:27...jako při jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 16:8...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhý...
Leviticus 16:14...zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme ta trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní...
Leviticus 16:20... Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svaty, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla....
Leviticus 16:21...synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchytak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k...
Leviticus 16:26...oběti za hřích pak nechá dýmat na oltářiTen, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje...
Leviticus 16:28...kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohniTa ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo...
Leviticus 17:10... kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu...
Leviticus 17:11...z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů....
Leviticus 17:14... Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákonyTen, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin....
Leviticus 18:7...svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to...
Leviticus 18:8...Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to...
Leviticus 18:14... Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho...
Leviticus 18:18... Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou...
Leviticus 18:24... Je to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnoutěchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které...
Leviticus 18:27...- domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi...
Leviticus 18:28...zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ,...
Leviticus 19:22...svou oběť odškodnění - berana odškodněníTím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad...
Leviticus 19:29...žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by...
Leviticus 20:5...své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i...
Leviticus 20:16...zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře...
Leviticus 21:4...se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželkytím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na...
Leviticus 21:10... Kněz, který je mezi svými bratry nejvyššíten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl...
Leviticus 22:8...vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem...
Leviticus 22:11...jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otrokaten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí...
Leviticus 22:14...nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je sva, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu...
Leviticus 22:20...nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť,...
Leviticus 22:21...svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla...
Leviticus 23:11...první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení;...
Leviticus 23:13...vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící...
Leviticus 23:18...dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady,...
Leviticus 23:21... Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění;...
Leviticus 23:28...postit a přinášet ohnivé oběti HospodinuToho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den...
Leviticus 23:29...před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by...
Leviticus 23:30... bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu....
Leviticus 25:5...své pole neosívej a neprořezávej svou viniciTo, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici...
Leviticus 25:6...nepořádej vinobraní: země rok odpočinkuTo, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty,...
Leviticus 25:8...ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si ž sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba...
Leviticus 25:15...kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle...
Leviticus 25:16...sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá lettím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena...
Leviticus 25:18...a zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody,...
Leviticus 25:22...budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda,...
Leviticus 25:27... co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá ta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej...
Leviticus 25:30... Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Leviticus 25:39... Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratřítakže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. ...
Leviticus 25:44...budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit...
Leviticus 25:45...koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit ta z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z...
Leviticus 25:47...u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudnetakže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho...
Leviticus 25:50...anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolutím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta...
Leviticus 26:10...potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet...
Leviticus 26:17...budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli...
Leviticus 26:36...(když jste v ještě bydleli) neodpočívalaTěm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu...
Leviticus 26:39...mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltíTi, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých...
Leviticus 27:8...za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného...
Leviticus 27:12...nepřináší, postaví to zvíře před knězeTen určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu...
Leviticus 27:14...lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít...
Leviticus 27:15...jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené...
Leviticus 27:19...milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:23... spočítá mu kněz výši určené ceny do ta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako...
Leviticus 27:24...určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž...
Leviticus 27:33... Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej zaměnil; nebude jej moci...
Numeri 1:3...domů; pořiďte jmenný seznam všech mužůTy a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné...
Numeri 1:44...Neftalí čítalo 53 400 mužůToto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti...
Numeri 2:9...Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužůTi pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:16...v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužůTi pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan...
Numeri 2:24...v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužůTi pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:31...Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužůTi pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je...
Numeri 3:28... hebronský a uzielský; to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na...
Numeri 3:32...byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 3:46...jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet...
Numeri 3:48...(měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty...
Numeri 3:49...výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali...
Numeri 4:5...nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstou Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu...
Numeri 5:3... kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak mužetak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor...
Numeri 5:7...provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a...
Numeri 5:17...před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej...
Numeri 5:18...z podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do...
Numeri 5:21...jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak ...
Numeri 5:24...je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí   ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz...
Numeri 5:26...ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na...
Numeri 5:27...ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v ...
Numeri 6:11...jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběťTak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při...
Numeri 6:21...pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít vínoToto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar...
Numeri 6:24...žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou...
Numeri 6:25...Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří ...
Numeri 8:2...Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej,  těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to...
Numeri 8:8...s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejemty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď...
Numeri 8:12...synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levi pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj...
Numeri 9:6... neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili...
Numeri 9:16...rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohněTak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl...
Numeri 10:2..."Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat...
Numeri 10:33...o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory...
Numeri 10:35...oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví...
Numeri 11:6... Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou...
Numeri 11:10...slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem...
Numeri 11:11...a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým...
Numeri 11:12... žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý...
Numeri 11:25...a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na...
Numeri 11:28... který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu...
Numeri 11:29...můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli...
Numeri 12:5...setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a...
Numeri 12:14..."Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z...
Numeri 13:18... potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je...
Numeri 13:20... v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne?...
Numeri 13:21...ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u...
Numeri 13:24...granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol,...
Numeri 13:26...a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země....
Numeri 13:28...a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká...
Numeri 13:30...Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a...
Numeri 13:31... kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali...
Numeri 14:3...na této poušti! Proč nás Hospodin vede do  země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly...
Numeri 14:6...izraelskou obcí padli na tvář. Dvatěch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb,...
Numeri 14:8...zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do  země a nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se...
Numeri 14:9...oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako...
Numeri 14:14...tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine,...
Numeri 14:16... které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země,...
Numeri 14:22...a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdotěch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal...
Numeri 14:23...jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdotěch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ...
Numeri 14:31...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ...
Numeri 14:34...mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž...
Numeri 14:37...celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou...
Numeri 14:38...pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn...
Numeri 14:39... a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého...
Numeri 14:45...tábor. Amalekovci a Kananejci, kteřítěch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili...
Numeri 15:4...slavnostech, ze skotu nebo z bravu, pak  ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž...
Numeri 15:9...nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přinestím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné...
Numeri 15:14...oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i pro...
Numeri 15:22...prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která...
Numeri 15:28...roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem....
Numeri 15:33... přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dřívíTi, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi...
Numeri 15:35...se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje...
Numeri 16:3...obce, členové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete...
Numeri 16:5...to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno...
Numeri 16:10...Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si...
Numeri 16:11...k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu...
Numeri 16:13... syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a...
Numeri 16:14...a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi...
Numeri 16:16...nevzal, ani jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte...
Numeri 16:17...před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnicTa ty a Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal...
Numeri 16:22...tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřešíty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 16:26...stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od sta těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co...
Numeri 16:31...muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa...
Numeri 16:32... země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s...
Numeri 16:35...nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheňtěch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin...
Numeri 17:3... Uhlí z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané...
Numeri 17:4...tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení...
Numeri 17:14...se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavilaTěch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo...
Numeri 17:20...Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se...
Numeri 17:22...rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří...
Numeri 17:24...hole vynesl od Hospodina před syny IzraeleTi je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl...
Numeri 18:1...vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem...
Numeri 18:2...synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení...
Numeri 18:7...vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co...
Numeri 18:8...Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými...
Numeri 18:9...dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý...
Numeri 18:11...mužského pohlaví. Co je svaté, připadne toběTa toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové...
Numeri 18:18...příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne to, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta....
Numeri 18:20...v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví...
Numeri 18:29...Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků...
Numeri 18:32...mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Kdyžtoho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích;...
Numeri 19:3...nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazaroviten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti...
Numeri 19:4... Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krvetou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání....
Numeri 19:6...spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a...
Numeri 19:8...tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si...
Numeri 19:9... do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo za...
Numeri 19:10...očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do...
Numeri 19:12...nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však...
Numeri 19:14... Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na němToto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli...
Numeri 19:15...po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádobatom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá....
Numeri 19:18...vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně...
Numeri 19:21... Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistýToto pro bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán...
Numeri 19:22...do večera. Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečis, a kdokoli se toho dotkne, bude nečistý do večera." ...
Numeri 20:4...Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z...
Numeri 20:5...náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není...
Numeri 20:13...toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele...
Numeri 20:15...útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané...
Numeri 21:5...ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na...
Numeri 21:7...se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás...
Numeri 21:9...na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak...
Numeri 21:16...ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl...
Numeri 21:24...na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl IzraelTen jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od...
Numeri 22:3...Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským...
Numeri 22:4... děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit...
Numeri 22:8... vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin...
Numeri 22:9... Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák...
Numeri 22:12...Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl...
Numeri 22:17...se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'"...
Numeri 22:19...Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne...
Numeri 22:20...Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když  ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen...
Numeri 22:28... Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co...
Numeri 22:32..."Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hleto jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí....
Numeri 22:34..."Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů."...
Numeri 22:35...domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jditěmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s...
Numeri 22:37...na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč...
Numeri 23:1...zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 23:3... Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká;...
Numeri 23:11... kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys ...
Numeri 23:24...Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hleten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než...
Numeri 23:26...Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak...
Numeri 23:29...nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 24:4...Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý mužToto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění...
Numeri 24:9...- kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti...
Numeri 24:10...žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu:...
Numeri 24:11...zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám...
Numeri 24:14...Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem."...
Numeri 24:16...Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý mužToto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od...
Numeri 24:19... Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka,...
Numeri 25:2...v Šitimu, začal lid smilnit s místními MoábkamiTy je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a...
Numeri 25:5...izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali...
Numeri 25:8...se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl -...
Numeri 25:9... Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavilaTěch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin...
Numeri 25:13...řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokojeTa bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného...
Numeri 25:15...midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera CurovaTen byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lsti napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí...
Numeri 26:9...měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, tana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce,...
Numeri 26:10...odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch...
Numeri 26:33... syn Cheferův, neměl syny, jen samé dceryTy se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To...
Numeri 26:59...byla levitská dcera narozená Levimu v EgyptěTa Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam....
Numeri 26:65...sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a...
Numeri 27:3...Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti...
Numeri 27:11...dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho roduten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním...
Numeri 27:13...dávám synům Izraele. ji spatříš, budešty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj...
Numeri 27:14...lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr ÁronTo proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin,...
Numeri 27:21...jej celá izraelská obec poslouchala. se posta před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na...
Numeri 27:23... vložil na něj ruce a dal mu pověření, jaktom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:10...mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbouTo je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé...
Numeri 28:17...bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnácho dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte...
Numeri 28:21...na býčka, dvě desetiny na berana a na každéhotěch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla...
Numeri 28:29... dvě desetiny na jednoho berana a na každéhotěch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla,...
Numeri 29:4...efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla...
Numeri 29:10... dvě desetiny na jednoho berana a na každéhotěch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla...
Numeri 29:14...přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na...
Numeri 29:15...na každého z těch dvou beranů a na každéhotěch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako...
Numeri 29:18...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:21...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:24...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:27...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:30...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:33...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:37...berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 30:5...nějakým slibem nebo závazkem a její otectom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a...
Numeri 30:6...a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud  to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný...
Numeri 30:8...nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou...
Numeri 30:9... pak budou její sliby i závazky platit. Pokud  to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím...
Numeri 30:12...muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i...
Numeri 30:13...platit. Pokud by je však manžel v den, kdytom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly...
Numeri 30:15... potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by všaktomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil...
Numeri 31:15...tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly...
Numeri 31:16...syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy...
Numeri 31:21..." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin...
Numeri 31:30...jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti...
Numeri 31:36...žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z...
Numeri 31:42...obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od  patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů bravu,...
Numeri 31:47...000 osob. Z to poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom...
Numeri 31:51...a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané...
Numeri 32:10...do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo...
Numeri 32:11...toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdotěch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří...
Numeri 32:16...déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit...
Numeri 32:40...Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl...
Numeri 33:53...a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! ...
Numeri 33:54...neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu...
Numeri 33:55...zem podle otcovských pokolení. Pokud obyvatele  země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte,...
Numeri 34:13...ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal,...
Numeri 34:19...vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení...
Numeri 34:29... syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele...
Numeri 35:2... ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst dejte levitům....
Numeri 35:3...také pastviny okolo těch měst dejte levitůmTa města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny...
Numeri 35:6..." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil....
Numeri 35:8...čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinamiTa města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od...
Numeri 35:11...a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich...
Numeri 35:12...moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabilTa města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem,...
Numeri 35:14... která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta slouží jako...
Numeri 35:21...zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít...
Numeri 35:24...nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle...
Numeri 35:25...podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat...
Numeri 35:26...kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého...
Numeri 35:28...a zabije ho, nebude mstitel vinen prolitou krvíTen, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném...
Numeri 35:32...život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte...
Numeri 35:33...kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve,...
Deuteronomium 1:7...do celé kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal....
Deuteronomium 1:8... po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleďtu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin...
Deuteronomium 1:21...Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůhti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin,...
Deuteronomium 1:22...přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou se...
Deuteronomium 1:23...máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů...
Deuteronomium 1:28...nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli:...
Deuteronomium 1:35...vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádnýtěchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu...
Deuteronomium 1:36...ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunůvten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil,...
Deuteronomium 1:37...vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam...
Deuteronomium 1:38..."Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi ...
Deuteronomium 1:39...on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové...
Deuteronomium 1:44...jste se vydali do hor. Emorejci, kteřítěch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi...
Deuteronomium 2:7...proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůhti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé...
Deuteronomium 2:9...přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám...
Deuteronomium 2:19...územím u města Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné...
Deuteronomium 2:23...v osadách v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.)...
Deuteronomium 2:30...nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůhtotiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do...
Deuteronomium 2:31...je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď,  to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji...
Deuteronomium 3:5...kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a...
Deuteronomium 3:7...- muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořisttěch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma...
Deuteronomium 3:14...s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil...
Deuteronomium 3:21... které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co...
Deuteronomium 3:25...tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!"...
Deuteronomium 3:26...Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou...
Deuteronomium 4:9...na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své...
Deuteronomium 4:10...srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnukyToho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na...
Deuteronomium 4:15...je dodržovali v zemi, kterou jdete obsaditToho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z...
Deuteronomium 4:20...pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedltavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho...
Deuteronomium 4:21... Přísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu do  krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 4:22... tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřuto zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte...
Deuteronomium 4:23... a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:25...Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V  zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se...
Deuteronomium 4:33...mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za...
Deuteronomium 4:36...je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal...
Deuteronomium 4:38...tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví,...
Deuteronomium 4:40...Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a...
Deuteronomium 4:42...tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho...
Deuteronomium 4:46...synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi...
Deuteronomium 5:3... náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvuTuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi,...
Deuteronomium 5:5...mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil...
Deuteronomium 5:9...nepravost otců na synech do třetího i čtvrho pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji...
Deuteronomium 5:10...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Deuteronomium 5:11...jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá...
Deuteronomium 5:12...bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní...
Deuteronomium 5:14... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka,...
Deuteronomium 5:15...spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:16...tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 5:23...kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm,...
Deuteronomium 5:24...dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkemten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť...
Deuteronomium 5:25...naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset...
Deuteronomium 5:28...my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 5:31...a řekni jim, se vrátí ke svým stanůmTy však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání,...
Deuteronomium 6:1...život v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš...
Deuteronomium 6:2...v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili...
Deuteronomium 6:3... Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně...
Deuteronomium 6:6...srdcem, celou svou duší a celou svou silou.  tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci....
Deuteronomium 6:10...tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.  ti v veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy...
Deuteronomium 6:17... svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré....
Deuteronomium 6:18...je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin...
Deuteronomium 6:19... obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá:...
Deuteronomium 6:20...se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 6:24...nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám...
Deuteronomium 6:25...dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost jetom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna...
Deuteronomium 7:1...- sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je...
Deuteronomium 7:2...a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté....
Deuteronomium 7:9... Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do...
Deuteronomium 7:10...těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázáníTěm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil....
Deuteronomium 7:11...tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla...
Deuteronomium 7:13... jak přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům...
Deuteronomium 7:16... kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí...
Deuteronomium 7:20...na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslednítěch, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť...
Deuteronomium 7:22...a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle,...
Deuteronomium 7:23...nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou...
Deuteronomium 7:26...Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona....
Deuteronomium 8:1... Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli...
Deuteronomium 8:2...Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl...
Deuteronomium 8:3...na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude...
Deuteronomium 8:4... co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy...
Deuteronomium 8:10...je železo a z jejíchž hor budeš těžit měďTam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu,...
Deuteronomium 8:11...na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která...
Deuteronomium 8:15...Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctvíTo on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých...
Deuteronomium 8:16...vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skályTo on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali,...
Deuteronomium 8:18...své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává...
Deuteronomium 9:1... abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid,...
Deuteronomium 9:3... On sám je vyhladí, on je před tebou pokořítakže je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl....
Deuteronomium 9:4...Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu...
Deuteronomium 9:5...svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 9:6...a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůhti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost...
Deuteronomium 9:9...tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky...
Deuteronomium 9:11...na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě...
Deuteronomium 9:17...kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima...
Deuteronomium 9:19...tuto hanebnost a popudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že...
Deuteronomium 9:21... a proto jsem se tenkrát modlil i za ÁronaTo vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v...
Deuteronomium 10:1...jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!"  Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky,...
Deuteronomium 10:2...mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách,...
Deuteronomium 10:3...dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu...
Deuteronomium 10:4...v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero,...
Deuteronomium 10:11...a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu...
Deuteronomium 10:13...duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle,...
Deuteronomium 10:15...svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá...
Deuteronomium 11:1...rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej...
Deuteronomium 11:4...s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je...
Deuteronomium 11:17...jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť,...
Deuteronomium 11:24...národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude...
Deuteronomium 12:1...a pravidla, která vám dnes předkládám.  Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny...
Deuteronomium 12:7...oběti a prvorozené ze svého skotu i bravuTam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a...
Deuteronomium 12:8... tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. ...
Deuteronomium 12:9...sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 12:14...si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenůtam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co...
a další...

Slova obsahující ten: beten (1) čtenář (1) čtení (4) devatenáct (1) devatenáctém (2) devatenáctý (2) hněten (1) matenaj (3) odečten (1) ochoten (5) osten (1) pláten (1) počteni (1) pomatenci (1) pomatenec (1) pomatení (1) pomatením (1) pomatenost (1) prsten (4) prstence (2) prstencem (2) prstencové (1) prstenem (8) prsteny (4) přečten (4) přičtena (1) připočten (1) sečteného (1) sečteni (5) sečteno (1) sečteny (2) sečtený (1) sečtených (1) smeten (1) smetena (1) smeteni (3) smeteno (2) smeteny (1) sostena (1) sostenes (1) spletené (1) spleteně (1) spočteny (1) šťasten (1) tamten (1) tatenaj (3) tatenajovi (1) těhotenství (2) ten (1347) tenat (1) tenhle (22) tenké (1) tenkrát (107) tento (229) tentokrát (15) tentýž (20) uhněten (1) upletenou (1) vřeteno (1) vymetený (2) zapleteni (1) započten (3) započteni (2) započteno (2) započtených (1) zmatení (3) zmatený (2) ztenčí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |