Temnotu

Hledám varianty 'temnotu' [ temnoty (12) temnotu (2) temnotou (3) temnotě (15) temnotách (7) temnota (6) ]. Nalezeno 45 veršù.
Deuteronomium 28:29...mysli. I v poledne budeš tápat jako slepectemnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny...
Jozue 24:7...k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na moře a zatopil je. Na vlastní oči...
Job 3:6...kéž by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců...
Job 10:22...vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota." Sofar Naámský mu na to...
Job 12:22...hanbě, odzbrojuje i statečné. Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádí, co bylo v příšeří. Rozmnožuje...
Job 12:25...bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápajítemnotě, nechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem...
Job 15:22... klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava...
Job 15:23...tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž...
Job 15:30...vliv nebude se šířit po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho...
Job 17:12...srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov...
Job 17:13...nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat ložetemnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou...
Job 19:8... Cestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z...
Job 23:17... Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale nezmlkltemnotách, i když mi obličej přikryl mrak. Když...
Job 26:10...nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světlatemnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho...
Job 34:22...lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeří, kde by se zločinci před ním...
Job 38:17...Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu...
Job 38:19...Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do...
Žalmy 44:20...ale drtil v kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak...
Žalmy 82:5...ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy!...
Žalmy 88:13...věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázraktemnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? však,...
Žalmy 88:19...i známé jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana Ezrachejského...
Žalmy 107:10...lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví! Žilitemnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy,...
Žalmy 143:3... zašlapat chce do země! Nutí bydlettemnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí,...
Přísloví 2:13...se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si...
Přísloví 20:20...Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasnetemnotě. Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na...
Kazatel 2:13...lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v...
Kazatel 11:8...- ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnůtemnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku, ze...
Izaiáš 8:22...hle - soužení a tma, děsivé černo a bezvýchodná temnota! Soužená země však nezůstane v tmách. Tak jako...
Izaiáš 9:1...Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který chodiltemnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu...
Izaiáš 42:7...vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedítemnotě. jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu...
Izaiáš 50:3...není dost vody a žízní lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je pláštěm pytlovým. Panovník Hospodin mi...
Izaiáš 58:10...nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejdetemnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy Hospodin...
Izaiáš 59:9...na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale kráčímetemnotách. Jak slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako...
Jeremiáš 2:31...praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou?...
Pláč 3:6... a obklopil hořkou útrapou. Usadil do temnoty jak dávno mrtvého. Zazdil , nemohu pryč, obtížil...
Sofoniáš 1:15...a sevření, den zkázy a pohromy, den chmurytemnoty, den mračna a setmění, den troubení na roh beraní...
Matouš 4:16...za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který bydleltemnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu...
Lukáš 1:79...jako Svítání shůry, aby se ukázal bydlícímtemnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje."...
Lukáš 22:53...se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho zatkli a odvedli do domu nejvyššího kněze....
Jan 8:12...světa. Kdo následuje, nebude chodittemnotě, ale bude mít světlo života." Farizeové mu namítli:...
2. Korintským 6:14...s nepravostí? Jaký může mít vztah světlotemnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a...
Efeským 6:12...proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách....
Koloským 1:13...svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v...
Židům 12:18...k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnutemnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu...
2. Petr 1:19...dobře, že se ho držíte jako lampy zářícítemnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |