Telete

Hledám varianty 'telete' [ teleti (1) teletem (1) telete (4) tele (24) telaty (1) telatům (1) telata (13) telat (4) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 18:7...a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit....
Exodus 32:4...přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten ...
Exodus 32:8...z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj...
Exodus 32:19...Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v...
Exodus 32:20...a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na...
Exodus 32:24... a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k...
Exodus 32:35...pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin promluvil k...
Leviticus 9:2...Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez...
Leviticus 9:3...pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hříchtele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady), také...
Leviticus 9:8..." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali...
Leviticus 22:27...promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky....
Deuteronomium 9:16...Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal...
Deuteronomium 9:21...modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil...
1. Samuel 6:7...šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otele krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy...
1. Samuel 6:10...se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otele krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli...
1. Samuel 14:32...Proto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytektelata, na místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo...
1. Samuel 28:24...se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z ...
1. Královská 1:9... Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene En-rogel a...
1. Královská 1:19...pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny královské syny...
1. Královská 1:25...on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i...
1. Královská 12:28...se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil....
1. Královská 12:29...bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký...
1. Královská 12:32...na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné...
2. Královská 10:29... který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi...
2. Královská 17:16...přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem...
2. Letopisů 11:15...kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsytelata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim...
2. Letopisů 13:8...Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali...
2. Letopisů 18:2...a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koztelat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti...
Nehemiáš 9:18...velmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.'...
Job 21:10...je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci...
Žalmy 106:19... spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu svého Boha...
Izaiáš 11:6...bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzletetele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede....
Jeremiáš 34:18...přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jakoteletem, které rozťali vedví, aby prošli mezi jeho...
Jeremiáš 34:19...kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo...
Jeremiáš 46:21... Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou...
Ozeáš 8:5...a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho...
Ozeáš 8:6...proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh?...
Ozeáš 10:6...naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále....
Ozeáš 13:2...Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána...
Micheáš 6:6...Mám před něj přijít se zápaly, s jednoletými telaty? Hospodin zalíbení v tisíci beranech, v...
Matouš 22:4...vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i vykrmená telata, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni...
Lukáš 15:23...mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn...
Lukáš 15:27...‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého.' Ale on se...
Lukáš 15:30...majetek s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a všechno,...
Skutky 7:41... který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli modle oběti a radovali se z výtvoru svých...
Židům 9:12...do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlůtelat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné...
Židům 9:19...všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil...
Zjevení 4:7...i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala...

Slova obsahující telete: telete (4) teletem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |