Tele

Hledám varianty 'tele' [ teleti (1) teletem (1) telete (4) tele (24) telaty (1) telatům (1) telata (13) telat (4) tel (7) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 18:7...a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit....
Exodus 32:4...přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten ...
Exodus 32:8...z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj...
Exodus 32:19...Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v...
Exodus 32:20...a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na...
Exodus 32:24... a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k...
Exodus 32:35...pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin promluvil k...
Leviticus 9:2...Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez...
Leviticus 9:3...pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hříchtele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady), také...
Leviticus 9:8..." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali...
Leviticus 22:27...promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky....
Deuteronomium 9:16...Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal...
Deuteronomium 9:21...modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil...
1. Samuel 6:7...šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otele krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy...
1. Samuel 6:10...se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otele krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli...
1. Samuel 14:32...Proto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytektelata, na místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo...
1. Samuel 28:24...se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z ...
1. Královská 1:9... Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene En-rogel a...
1. Královská 1:19...pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny královské syny...
1. Královská 1:25...on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i...
1. Královská 12:28...se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil....
1. Královská 12:29...bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký...
1. Královská 12:32...na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné...
2. Královská 10:29... který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi...
2. Královská 17:16...přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem...
2. Královská 19:12...Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid EdenuTel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města...
2. Letopisů 11:15...kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsytelata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim...
2. Letopisů 13:8...Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali...
2. Letopisů 18:2...a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koztelat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti...
Ezdráš 2:59...služebníků celkem 392. Další přišliTel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale...
Nehemiáš 7:61...služebníků bylo celkem 392. Další přišliTel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale...
Nehemiáš 9:18...velmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.'...
Job 21:10...je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci...
Žalmy 106:19... spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu svého Boha...
Izaiáš 11:6...bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzletetele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede....
Izaiáš 37:12...Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid EdenuTel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města...
Jeremiáš 34:18...přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jakoteletem, které rozťali vedví, aby prošli mezi jeho...
Jeremiáš 34:19...kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo...
Jeremiáš 46:21... Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou...
Ezechiel 3:15... Přišel jsem k vyhnancům usazeným v osadě Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět...
Ozeáš 8:5...a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho...
Ozeáš 8:6...proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh?...
Ozeáš 10:6...naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále....
Ozeáš 13:2...Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána...
Micheáš 6:6...Mám před něj přijít se zápaly, s jednoletými telaty? Hospodin zalíbení v tisíci beranech, v...
Matouš 22:4...vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i vykrmená telata, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni...
Lukáš 15:23...mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn...
Lukáš 15:27...‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého.' Ale on se...
Lukáš 15:30...majetek s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a všechno,...
Skutky 7:41... který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli modle oběti a radovali se z výtvoru svých...
Židům 9:12...do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlůtelat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné...
Židům 9:19...všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil...
Zjevení 4:7...i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala...

Slova obsahující tele: ctitele (4) dobyvatele (1) kazatele (6) křtitele (9) majitele (1) majitelem (1) místodržitele (3) mstitele (2) mstitelem (3) nepřátele (55) nepřítele (24) nepřítelem (8) ničitele (3) obnovitelem (1) obyvatele (66) ortelem (2) otelené (2) pachatele (3) plnitelem (1) postele (4) pronásledovatele (4) přátele (20) představitele (3) přítele (15) přítelem (8) ručitelem (1) spasitele (18) spasitelem (1) stavitele (1) stavitelem (3) stvořitele (5) stvořitelem (3) tele (24) telecím (1) telem (2) telete (4) teletem (1) teleti (1) těšitele (3) učitele (10) učitelem (1) ukazatele (1) utěšitele (2) utiskovatele (3) utlačitele (3) utlačovatele (2) veletele (1) velitele (44) velitelem (32) vychovatele (1) vykupitele (1) vykupitelem (1) vysvoboditele (2) završitele (1) zvěstovatelem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |