Tehdy

Hledám varianty 'tehdy' [ tehdy ]. Nalezeno 946 veršù.
Genesis 1:11...vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobréTehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí...
Genesis 1:26...zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobréTehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší...
Genesis 3:7...i svému muži, který byl s , a také on jedlTehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí....
Genesis 3:8...procházejícího se zahradou za denního vánkuTehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem...
Genesis 3:14... a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi...
Genesis 3:22...ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť...
Genesis 4:1...se svou ženou Evou a ta počala a porodila KainaTehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila...
Genesis 4:26...se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, ČlověkTehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha...
Genesis 6:3...brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtěloTehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku...
Genesis 6:7... že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdciTehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z...
Genesis 8:15...sedmého dne druhého měsíce byla země sucháTehdy Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s...
Genesis 8:20...po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých...
Genesis 9:1... chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a...
Genesis 9:12... nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s...
Genesis 11:3... našli planinu v zemi Šineár a usadili se na Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je...
Genesis 12:7... k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám...
Genesis 13:8...tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi...
Genesis 14:20... jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi...
Genesis 15:6..." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost....
Genesis 15:13...spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tmaTehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci...
Genesis 18:17...k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodilTehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se...
Genesis 19:9...dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře....
Genesis 21:19...se o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy,...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu...
Genesis 22:5...Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálceTehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a...
Genesis 24:2...věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který...
Genesis 24:26...a obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy:...
Genesis 24:41... přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti jitehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k...
Genesis 24:47...‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.' Tehdy jsem navlékl na nos kroužek a na ruce náramky,...
Genesis 25:30...kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady...
Genesis 26:16... Filištíni zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než...
Genesis 26:26...stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnuTehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem...
Genesis 27:2...řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl EzauTehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi...
Genesis 27:25...opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl JákobTehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna,...
Genesis 27:40...budeš sloužit. Jen když se staneš tulákemtehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu...
Genesis 27:41...otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidětTehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým...
Genesis 28:20... ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li...
Genesis 29:3... teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho...
Genesis 29:35...Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, ChválaTehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi...
Genesis 30:6...Bilha počala a porodila mu synaTehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas...
Genesis 30:8...počala znovu a porodila Jákobovi druhého synaTehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a...
Genesis 30:14...mandragory a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných...
Genesis 30:18...počala a porodila Jákobovi pátého synaTehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala...
Genesis 30:20...počala znovu a porodila Jákobovi šestého synaTehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj...
Genesis 31:3... viděl, že mu není nakloněn jako dříveTehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a...
Genesis 31:11...ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a strakatíTehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když...
Genesis 31:36... Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašelTehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu:...
Genesis 32:25...převedl je přes potok; převedl všechno, co mělTehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, dokud...
Genesis 32:27... takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčelTehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud...
Genesis 35:8...se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratremTehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod...
Genesis 38:11...Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jehoTehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě...
Genesis 39:12...práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva domaTehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však...
Genesis 39:17...ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pánTehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám...
Genesis 40:20...a vystrojil všem svým služebníkům hostinuTehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního...
Genesis 41:9...své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložitTehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes...
Genesis 41:45...nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s...
Genesis 41:56...vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní,...
Genesis 42:21...a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém...
Genesis 42:34...přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidéTehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit...
Genesis 43:8... že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se...
Genesis 43:28... tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a...
Genesis 44:21...z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho...
Genesis 45:14...viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a...
Genesis 45:27...povozy, které Josef poslal, aby ho přivezlitehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To...
Genesis 46:5...tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové...
Genesis 46:30...kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou...
Genesis 47:25...a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ...
Genesis 48:8...ji pohřbil, na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to...
Genesis 48:11...Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímalTehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě...
Genesis 50:18...provinění." Josef se při těch slovech rozplakalTehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme...
Genesis 50:25...zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh...
Exodus 1:15... dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se...
Exodus 2:7...řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou:...
Exodus 3:14...odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal:...
Exodus 3:18...oplývající mlékem a medem.' Uposlechnou tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a...
Exodus 4:14..."Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr,...
Exodus 4:22...posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejítTehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je...
Exodus 6:10...a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému...
Exodus 7:5... ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středutehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron...
Exodus 8:4...- i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k...
Exodus 8:21...mračna much. Celá země byla zamořena mouchamiTehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte,...
Exodus 9:13...Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl jeTehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se...
Exodus 9:27...synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám...
Exodus 10:1...Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil.  Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil...
Exodus 10:7...se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této...
Exodus 10:12... ale jen muži!" A vyhnali je od faraonaTehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou...
Exodus 10:21...hrdost, a tak syny Izraele nepropustilTehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na...
Exodus 11:8...poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi...
Exodus 12:12...prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytekTehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem...
Exodus 12:27... Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a...
Exodus 13:12...zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z...
Exodus 14:4...pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:11...Izraelité samým strachem úpěli k HospodinuTehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost...
Exodus 14:15...bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům...
Exodus 14:17...Egypťanů, takže vejdou do moře za vámiTehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho...
Exodus 14:18...jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcíchTehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím...
Exodus 14:25...jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnoutTehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za...
Exodus 15:1...a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.  Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu:...
Exodus 15:15... to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátíTehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní...
Exodus 15:20...suchou nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriamtehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami...
Exodus 15:24...byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali....
Exodus 16:4...abyste celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet...
Exodus 16:25... a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červiTehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je...
Exodus 16:28...někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašliTehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat...
Exodus 17:15...Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je ...
Exodus 32:4... vytvaroval formu a odlil z toho sochu teleteTehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z...
Exodus 33:10...do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a...
Exodus 34:5...sestoupil v oblaku a postavil se k němuTehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a...
Exodus 34:35...a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázánoTehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si...
Exodus 39:33...přesně tak, jak Hospodin přikázal MojžíšoviTehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho...
Exodus 40:34...pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončilTehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila...
Leviticus 8:6...jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je...
Leviticus 8:31...jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich rouchaTehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u...
Leviticus 9:6...obec přistoupila a postavila se před HospodinaTehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to...
Leviticus 10:2...Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázalTehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli...
Leviticus 16:23...do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustíTehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná...
Leviticus 23:16...po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dníTehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých...
Leviticus 25:18... pravidla a zákony zachovávejte a plňtetehdy budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude...
Leviticus 25:41...bude u tebe sloužit do léta milostiTehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se...
Leviticus 26:23...tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět...
Leviticus 26:30...jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcerTehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové...
Leviticus 26:34...sobot; vy však budete v zemi svých nepřátelTehdy si země odpočine a vynahradí si své soboty. Po celou...
Leviticus 26:42...srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trestTehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s...
Numeri 4:15...vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí...
Numeri 5:21...když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a...
Numeri 9:19... Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dnítehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál...
Numeri 9:20...se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dnítehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle...
Numeri 11:17...s tebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvitTehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na ,...
Numeri 11:25...stařešinů z lidu a postavil je okolo StanuTehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z...
Numeri 14:1...tak jsme připadali i my jim!" V celé obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal...
Numeri 14:5...si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář...
Numeri 16:8... Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové:...
Numeri 17:27...tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni...
Numeri 19:17...jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dníTehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za...
Numeri 21:2... napadl Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich...
Numeri 21:17...řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice!...
Numeri 22:27...Hospodinova anděla, lehla si pod BalaámemTehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom...
Numeri 23:1...návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi...
Numeri 23:7...všemi moábskými hodnostáři u své zápalné obětiTehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl ...
Numeri 23:18... Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš,...
Numeri 23:29...vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinouTehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a...
Numeri 24:3...tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží DuchTehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn...
Numeri 24:15... jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn...
Numeri 25:8...onoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřiškuTehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou...
Numeri 26:10...a Áronovi při svém odboji proti HospodinuTehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta...
Numeri 27:1...než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův.  Tehdy přistoupily dcery Celofchada, syna Cheferova, syna...
Numeri 32:13... syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet...
Numeri 32:22...tohoto závazku k Hospodinu a k IzraeliTehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím...
Numeri 36:1...- Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!"  Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna...
Deuteronomium 1:20...pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barnéTehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců -...
Deuteronomium 1:31...totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na pouštiTehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí...
Deuteronomium 1:41...obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu!...
Deuteronomium 2:26... budou se před tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovi, králi...
Deuteronomium 3:3... sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůhtehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším...
Deuteronomium 3:20... kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánemtehdy se vrátíte každý k vlastnictví, které jsem vám...
Deuteronomium 4:12... k samému nebi; kolem tma, oblak a mračnoTehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli...
Deuteronomium 6:24...zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcůmTehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito...
Deuteronomium 9:10...dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vodyTehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím...
Deuteronomium 9:13...jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný!...
Deuteronomium 12:11... váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jménotehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a...
Deuteronomium 13:3...cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti...
Deuteronomium 13:15...sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři; důkladně se na to vyptej....
Deuteronomium 18:17...Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed...
Deuteronomium 21:8...prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele!" Tehdy budou zproštěni viny za tu krev. Takto odstraníš...
Deuteronomium 22:2...zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptátTehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho...
Deuteronomium 25:19... obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictvítehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem....
Deuteronomium 26:5...a postaví ji před oltář Hospodina, tvého BohaTehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec,...
Deuteronomium 26:13...a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytostiTehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem...
Deuteronomium 27:1...Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte...
Deuteronomium 27:14...pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený...
Deuteronomium 31:11... tvým Bohem, na místě, které si on vyvolíTehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby...
Deuteronomium 31:17...hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvářTehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou...
Deuteronomium 31:20...otcům, budou jíst do sytosti, k otylostiTehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak...
Jozue 1:8... abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psánoTehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude...
Jozue 3:7...tedy Truhlu smlouvy a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého...
Jozue 3:13... Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánutehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda přitékající...
Jozue 4:10... Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny...
Jozue 5:9...na místě v táboře, dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil...
Jozue 6:10...ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít...
Jozue 6:26...posly, které Jozue vyslal na výzvědy do JerichaTehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo...
Jozue 7:5...od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue...
Jozue 7:26...velikou hromadu kamení, která je tam dodnesTehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to...
Jozue 8:18... Nechali město otevřené a pronásledovali IzraelTehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v...
Jozue 9:21...porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich...
Jozue 10:2...s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimiTehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké...
Jozue 10:24...muže. Velitele bojovníků, kteří šli s nímtehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch...
Jozue 10:33... jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho...
Jozue 11:23...za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země,...
Jozue 14:11...mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát,...
Jozue 14:15...Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu...
Jozue 15:16...Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu...
Jozue 20:1... Tím skončilo rozdělování země. Hospodin tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si...
Jozue 20:6... kdo bude v době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do...
Jozue 22:1...Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo.  Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu pokolení...
Jozue 22:17...Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte...
Jozue 23:13...a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůhtehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám...
Jozue 24:1...krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete."  Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu....
Jozue 24:7...kde vaše otce dostihli Egypťané s vozy a jezdciTehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany...
Soudců 1:7...mu palce na rukou i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i...
Soudců 1:12...Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu...
Soudců 4:14...vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin...
Soudců 4:15...z hory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé...
Soudců 5:11...vítězstvích, o vítězstvích izraelských sedlákůTehdy opět lid Hospodinův k branám sestoupil. Vzhůru,...
Soudců 5:13...Abinoamův, chop se zajatců! Zbytek vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti...
Soudců 5:15...byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly...
Soudců 5:19...vyrazil! Přišli králové, bojovali, bojovali tehdy králové kanaánští v Taanachu u megidské vody, stříbro...
Soudců 6:7...zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu,...
Soudců 6:10...jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vámTehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte...
Soudců 6:34...a utábořili se v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a...
Soudců 7:3...domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi:...
Soudců 10:10... Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano,...
Soudců 10:17...nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se...
Soudců 11:19...území - Arnon totiž tvořil moábskou hraniciTehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi...
Soudců 11:21... Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od...
Soudců 11:29...Jiftachova slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem,...
Soudců 12:5...- uprostřed Efraima a Manasese!" Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z...
Soudců 13:17...totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš...
Soudců 13:21...jeho žena pak Hospodinova anděla neviděliTehdy si Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův anděl....
Soudců 14:19...kdybyste neorali, hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu,...
Soudců 15:16... popadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla...
Soudců 16:17...den, jednou měl toho dotírání k smrti dostTehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva,...
Soudců 16:28...a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se SamsonemTehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj,...
Soudců 19:9..." A než oba pojedli, zdrželi se do odpoledneTehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou....
Soudců 20:27...Hospodinu zápalné a pokojné oběti. Izraelci se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v době byla Truhla...
Soudců 20:29... "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci...
Soudců 20:32...mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, je...
Soudců 20:35...vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové...
Soudců 21:6...k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes...
Růt 1:8...na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám....
Růt 1:14...trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni...
Růt 3:7...a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohuTehdy se přikradla, odkryla plášť po jeho boku a ulehla....
Růt 4:5... jsem hned po tobě." A on řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to...
Růt 4:9...řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste...
Růt 4:14...a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode...
1. Samuel 1:10...právě seděl na stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým...
1. Samuel 1:27...a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě...
1. Samuel 2:18...hříchu, protože znevažovali Hospodinovy obětiTehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený...
1. Samuel 3:8...šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl muTehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. Proto...
1. Samuel 3:11..." odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli...
1. Samuel 4:1...svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se...
1. Samuel 7:12...se za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-karTehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen...
1. Samuel 8:4...právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď,"...
1. Samuel 8:18... že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele...
1. Samuel 9:9...Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci,...
1. Samuel 10:1...se na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo."  Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a...
1. Samuel 10:6...budou v prorockém vytržení sestupovat z návršíTehdy uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi...
1. Samuel 10:25...Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy...
1. Samuel 11:12... takže z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude...
1. Samuel 12:1...všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem...
1. Samuel 12:10...moábského krále. Ti všichni proti nim bojovaliTehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme...
1. Samuel 12:17...volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšťTehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových...
1. Samuel 14:12...zavolali: "Vylezte k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou....
1. Samuel 14:18...a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží truhla...
1. Samuel 14:28...ochutnal a oči se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený...
1. Samuel 15:10...podřadné a slabé vyhladili jako proklatéTehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem...
1. Samuel 15:22...Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako...
1. Samuel 15:27...odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a...
1. Samuel 15:32... to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude...
1. Samuel 16:14...pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina....
1. Samuel 17:1...lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se...
1. Samuel 18:1... Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho...
1. Samuel 20:8...se ale rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabítTehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se...
1. Samuel 23:1... usiluje i o tvůj, u jsi ale v bezpečí."  Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. ...
1. Samuel 23:16...a usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v...
1. Samuel 23:18... Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak...
1. Samuel 25:31...ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraeletehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi...
1. Samuel 28:14...se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpovědělaTehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a...
1. Samuel 30:6...Abigail, vdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho...
2. Samuel 1:15...Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to DavidTehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!"...
2. Samuel 2:8...pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerůvtehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta, odvedl ho do Machanajim...
2. Samuel 2:14...na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a...
2. Samuel 3:22...Abnera propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se...
2. Samuel 3:33...hlasitě plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít...
2. Samuel 3:38...Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl...
2. Samuel 5:3...lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové...
2. Samuel 5:12...tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palácTehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad...
2. Samuel 5:20...tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tamTehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou...
2. Samuel 5:24...moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko...
2. Samuel 10:14...na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma....
2. Samuel 11:21...kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'"...
2. Samuel 13:31...královské syny a že z nich nezůstal ani jedenTehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem....
2. Samuel 13:36...dorazili královští synové s hlasitým pláčemTehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do velmi...
2. Samuel 14:11...ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém...
2. Samuel 14:13...ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolilTehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu...
2. Samuel 14:30...tedy znovu, ale on nechtěl přijít ani podruhéTehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole...
2. Samuel 15:19...z Gatu - ti všichni procházeli před králemTehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s...
2. Samuel 15:31...hlavu a celou cestu vzhůru plakali. David se tehdy dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je také...
2. Samuel 16:9...špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Cerujitehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému...
2. Samuel 16:11...' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj...
2. Samuel 16:16...do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s nímTehdy k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník Chušaj...
2. Samuel 18:5...lid pochodoval ven po stovkách a tisících. Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi...
2. Samuel 18:17...nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě...
2. Samuel 18:19... Abšalomův pomník. Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že...
2. Samuel 19:6...Abšalome, synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny...
2. Samuel 20:1...muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji.  Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce...
2. Samuel 20:2...se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští...
2. Samuel 21:16...kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale...
2. Samuel 21:17...zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď, ...
2. Samuel 21:18...Později vypukla v Gobu další válka s FilištínyTehdy Sibechaj Chušatský zabil Safa, dalšího potomka...
2. Samuel 21:19... Když pak v Gobu začala další válka s Filištínytehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil bratra Goliáše...
2. Samuel 23:10...shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelcitehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že...
2. Samuel 23:12...pole, uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství. Tito tři z třicítky...
2. Samuel 23:14...údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny....
1. Královská 1:5...krále, pečovala o něj, ale král s nic nemělTehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat...
1. Královská 1:11...ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to...
1. Královská 2:21..."Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl králTehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu...
1. Královská 2:23...Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě...
1. Královská 2:44...Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi...
1. Královská 3:24...‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy...
1. Královská 3:27...řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první...
1. Královská 6:11...a k chrámu byla připojena cedrovými trámyTehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám...
1. Královská 8:1... a uložil je do pokladnice Hospodinova chrámu.  Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny...
1. Královská 8:12...Hospodinův chrám naplnila Hospodinova slávaTehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil...
1. Královská 8:65...oběť i tuk oněch pokojných obětí. Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od...
1. Královská 9:2...a uskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal...
1. Královská 11:14... ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského...
1. Královská 11:17...měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadadtehdy ještě chlapec, tenkrát s několika edomskými...
1. Královská 11:21...Joáb. "Propusť zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své...
1. Královská 12:22... synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží mužtehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu...
1. Královská 13:3...oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil...
1. Královská 13:6... které Boží muž na Hospodinův rozkaz určilTehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u...
1. Královská 16:1... kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananihotehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem ...
1. Královská 16:15...Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile se v táboře...
1. Královská 17:8...době ale potok vyschl, protože v zemi nepršeloTehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty...
1. Královská 18:3...Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce...
1. Královská 18:30...se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezvaTehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu...
1. Královská 18:44... jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď,...
1. Královská 20:22...Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si...
1. Královská 20:34...a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému...
1. Královská 21:17...Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří...
1. Královská 21:28...v pytlovině a choval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou...
1. Královská 22:34...to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále...
1. Královská 22:48... které přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat...
2. Královská 1:15... můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A...
2. Královská 3:7...vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý IzraelTehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král...
2. Královská 3:27...se probil k edomskému králi, ale nedokázal toTehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po...
2. Královská 7:16...se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky...
2. Královská 7:17...dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně....
2. Královská 7:19...stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak...
2. Královská 8:11...se ani nepohnula, z toho byl Chazael nesvůjTehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal...
2. Královská 12:18...chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžímTehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a...
2. Královská 13:5... kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraele z moci...
2. Královská 13:19...o zem! Izraelský král udeřil třikrát a přestalTehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát...
2. Královská 13:25...jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn Joachazůvtehdy na Ben-hadadovi, synu Chazelovu, znovu dobyl města,...
2. Královská 15:5...smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu....
2. Královská 16:5...kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým,...
2. Královská 16:8...a izraelského krále, kteří napadli." Achaz tehdy pobral stříbro a zlato, které se našlo v Hospodinově...
2. Královská 17:26... poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a...
2. Královská 19:15...a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž...
2. Královská 19:20... Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn Amosůvtehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 22:8... protože jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově...
2. Královská 25:4...městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jístTehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci...
2. Královská 25:24...- ti všichni i se svými muži. Gedaliáš je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit...
1. Letopisů 11:3... ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové...
1. Letopisů 11:6...Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první,...
1. Letopisů 11:16...údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny....
1. Letopisů 12:23... a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, z nich bylo...
1. Letopisů 12:41... víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli...
1. Letopisů 14:2...a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palácTehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad...
1. Letopisů 15:26... Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů...
1. Letopisů 16:19...zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z...
1. Letopisů 20:4... Později vypukla v Gezeru válka s FilištínyTehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipaje, potomka Refajců, a...
1. Letopisů 21:2...a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte...
1. Letopisů 21:9...Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv...
1. Letopisů 21:16... David i stařešinové, oblečeni pytlovinoutehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem...
1. Letopisů 21:21...synové, kteří tam byli s ním, se schovali. Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a...
1. Letopisů 22:1...protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude...
1. Letopisů 22:13... abys dodržoval Zákon Hospodina, svého BohaTehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat...
1. Letopisů 29:10... Také král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu:...
2. Letopisů 5:2... a uložil je do pokladnice Božího chrámuTehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny...
2. Letopisů 6:1... protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva.  Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil...
2. Letopisů 6:33...přišli a modlili se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ...
2. Letopisů 7:7...před celým nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam...
2. Letopisů 7:12...Hospodinův chrám nebo o jeho palác, se zdařiloTehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu:...
2. Letopisů 11:2...království Rechoboámovi. Šemajáš, Boží mužtehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu...
2. Letopisů 12:6...v rukou Šišakových." Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli: "Hospodin je spravedlivý!" Hospodin...
2. Letopisů 14:8...štítem a lukem, samé statečné bojovníkyTehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádou...
2. Letopisů 16:10...se tak, že ho dal ve vězení vsadit do kládyTehdy se také k některým z lidu dopustil velikých krutostí....
2. Letopisů 17:10...a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo...
2. Letopisů 18:33...to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále...
2. Letopisů 24:18...a klaněli se králi. A král jim začal naslouchatTehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali...
2. Letopisů 24:25... odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněnéhoTehdy se jeho dvořané proti němu spikli, protože prolil...
2. Letopisů 25:10...z Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní...
2. Letopisů 25:15... klaněl se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu...
2. Letopisů 26:21...byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu....
2. Letopisů 28:12... Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš, syn...
2. Letopisů 32:21... se za to modlili a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky,...
Ezdráš 4:24...přestat. Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále...
Ezdráš 5:1...Dareia. Ageus prorok a Zachariáš, syn Idůvtehdy prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu...
Ezdráš 8:21...sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamuTehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali...
Nehemiáš 1:2...roku jsem byl v královském paláci v SúsáchTehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z...
Nehemiáš 4:4...proti nim jsme ve dne i v noci stavěli strážTehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je...
Nehemiáš 4:16...kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdyTehdy jsem řekl lidu: "Všichni přespávají se svými...
Nehemiáš 5:1...zbraň ani u vody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali:...
Nehemiáš 6:2...tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď, setkáme...
Nehemiáš 8:1... synové Izraele bydleli ve svých městech.  Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na...
Nehemiáš 9:2...hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své...
Nehemiáš 9:19...ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne...
Nehemiáš 9:26...se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobrotyTehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili...
Nehemiáš 9:27...Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal...
Nehemiáš 13:7...požádal o svolení a vrátil se do JeruzalémaTehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliašib provedl,...
Ester 1:3...trůnil v královském sídelním paláci v SúsáchTehdy, třetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro...
Ester 2:8...péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohled strážce žen...
Ester 5:8...Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojímTehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman...
Ester 7:10...na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval...
Ester 8:9...jménem a zapečeťte to královým prstenem." Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli...
Ester 8:17... hody a svátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy požidovštili, protože na padl strach z Židů. ...
Ester 9:23...dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen...
Job 3:2...ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc,...
Job 3:9... ti, kdo jsou připraveni dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekala...
Job 4:15... do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily....
Job 7:14...lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že...
Job 11:15...odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezprávítehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez...
Job 11:16...bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavyTehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé...
Job 22:27...se k němu modlit a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou...
Job 28:27...dešti určil cíl a dráhu mrakům bouřkovýmtehdy ji spatřil a ocenil, prozkoumal ji a potvrdil. A řekl...
Job 32:6... vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem...
Job 33:16...zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotětehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To...
Job 33:27...tvář s jásáním a Bůh mu navrátí jeho blahobyt. A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo...
Job 36:9...řetězy, v provazech bídy jsou-li chycenitehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a jak...
Job 37:7...k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I...
Job 37:8... aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává ležet v peleších. Jen...
Job 38:8...radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo ven, když jsem je přioblékl oblakem,...
Job 38:14...uchopila zem za okraje a ničemy z hnala venTehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho začíná...
Job 38:15... jak roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže se přerazí...
Job 39:3...jejich březosti? Znáš čas, kdy mají poroditTehdy se skloní a mladé vrhají, přichází konec jejich...
Job 40:1...hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!"  Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucího,...
Job 40:6...nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si...
Žalmy 11:3...střílejí na upřímné! Když samy základy bortí setehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin je v chrámu své...
Žalmy 27:3...toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po...
Žalmy 27:6...ve skrýši svého stanu a na skálu vyzdvihneTehdy hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech...
Žalmy 31:23...mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčenTehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem...
Žalmy 35:10...se bude z jeho záchrany. Všechny kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ...
Žalmy 40:8...otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápalyTehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně v Knize...
Žalmy 43:4... provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš tyTehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a...
Žalmy 51:21...se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavějTehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez...
Žalmy 64:8...pátrá v hlubinách srdce člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky...
Žalmy 78:44...soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli!...
Žalmy 78:59...Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu,...
Žalmy 78:60...a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhlTehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi...
Žalmy 78:62... svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil....
Žalmy 78:64...pannám nezazněly písně svatební. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán...
Žalmy 78:65...tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohlyTehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl...
Žalmy 78:66...ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařenTehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně!...
Žalmy 89:20...náš král! Ve vidění jsi kdysi promluviltehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil,...
Žalmy 95:8...zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové. Zkusili ...
Žalmy 102:18...znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávěTehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich...
Žalmy 104:21...zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce...
Žalmy 104:23... aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se zešeří. Kolik...
Žalmy 105:43...zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom jim...
Žalmy 106:12...nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich neutekTehdy věřili jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem....
Žalmy 106:33... také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty. Potom...
Žalmy 106:38... své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev synů svých a svých dcer. Modlám v...
Žalmy 107:6...žízní, umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl...
Žalmy 107:13... klesali a nebylo pomoci. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Ze...
Žalmy 107:19... k branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí....
Žalmy 107:28...zkušenost byla ta tam. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Proměnil...
Žalmy 114:2...z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazykatehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho...
Žalmy 116:4...hrobu přepadly, úzkost a trápení přemohlyTehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život...
Žalmy 116:11... a tak jsem mluvil, i když svíral hrozný žalTehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!"...
Žalmy 119:80...svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddanétehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení,...
Žalmy 124:3...nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadlitehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění....
Žalmy 124:4...byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsněníTehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by...
Žalmy 124:5...vody odplavily, naše životy proud by pohltilTehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán...
Žalmy 126:2...zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi...
Žalmy 142:8...mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavitTehdy spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš....
Přísloví 2:5... pátrat po jak po pokladech, úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin...
Přísloví 3:4...si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým...
Kazatel 7:26...pochopil i zlou tupost a hloupou bezhlavostTehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu,...
Kazatel 8:17...nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu dění na zemiTehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se...
Kazatel 12:3...znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady...
Kazatel 12:4... ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoříTehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne,...
Kazatel 12:5...ptáků, všechny písně však budou zastřenéTehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu...
Izaiáš 1:27...nazýváno: Město spravedlnosti, Věrné město. Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní spravedlností....
Izaiáš 2:4...bude soudit mezi národy, zástupy lidí napravíTehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ...
Izaiáš 2:21... své zlaté modly, které si vyrobil ke klaněníTehdy se schová do skalních slují, do horských rozsedlin v...
Izaiáš 3:6...se vrhnou na staré a nicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď...
Izaiáš 4:3...na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v...
Izaiáš 4:4...každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer...
Izaiáš 5:30...nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a trápení - světlo...
Izaiáš 6:5...se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmemTehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s...
Izaiáš 6:9...nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsemTehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a...
Izaiáš 7:3... jako se chvějí stromy ve větru. Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna Šear-jašuba a vyjdi...
Izaiáš 13:11...všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že...
Izaiáš 16:5...přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne...
Izaiáš 28:21...povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své...
Izaiáš 29:4... oblehnu věžemi, náspy proti tobě navršímTehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé...
Izaiáš 29:23...ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mýchtehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí;...
Izaiáš 30:22...za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete...
Izaiáš 30:29...marnosti, sevřít jim čelisti uzdou blouděníTehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují...
Izaiáš 32:15...dobytka. se však na nás vylije shůry Duchtehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat....
Izaiáš 35:5...se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy...
Izaiáš 35:6...prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti...
Izaiáš 35:10...přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tváříchTehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je...
Izaiáš 37:15...domu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele,...
Izaiáš 37:21...ty, Hospodine, jsi jediný!" Izaiáš, syn Amosůvtehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele...
Izaiáš 37:36...učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185...
Izaiáš 38:4...očích správné." A Ezechiáš plakal a plakalTehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni...
Izaiáš 48:8...jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že jsi zrádce, že jsi od...
Izaiáš 49:21..."Je mi tu těsno, uhni mi, se tu zabydlím." Tehdy si v srdci pomyslíš: "Kdo mi je porodil? Byla jsem...
Izaiáš 49:23...před tebou, lízat ti budou prach na nohoutehdy poznáš, že jsem Hospodin a že se nezklamou, kdo ve...
Izaiáš 49:26... svou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tvůj...
Izaiáš 51:9...od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora, kdo tehdy toho draka udolal? Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty...
Izaiáš 51:11...přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tváříchTehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je...
Izaiáš 58:8... přestat být netečný k vlastním příbuznýmTehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle...
Izaiáš 58:9...předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavřeTehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc vykřikneš a...
Izaiáš 58:10...když se štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápenétehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako...
Izaiáš 58:11...vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledneTehdy Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi...
Izaiáš 58:14... aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneštehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a dovedu na výšiny...
Izaiáš 60:17...ti bronz a místo kamení železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé...
Izaiáš 60:18... o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti...
Izaiáš 61:9...potomci mezi národy: Všichni, kdo je uvidítehdy uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin. V...
Izaiáš 62:2...spravedlnost i všichni králové slávu tvoutehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou....
Jeremiáš 1:9...s tebou, abych vysvobozoval, praví Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi:...
Jeremiáš 3:16...srdce a ti vás budou pást moudře a rozumně. A tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, praví...
Jeremiáš 4:9...Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine,...
Jeremiáš 7:22...hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězteTehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s...
Jeremiáš 7:34... V judských městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha...
Jeremiáš 11:5... a budete mým lidem a budu vaším BohemTehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že...
Jeremiáš 11:11...na neštěstí, kterému nebudou moci utéciTehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si...
Jeremiáš 13:8...ho, a hle - pás byl plesnivý a úplně na nicTehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin:...
Jeremiáš 18:5...dělal z jinou nádobu, která by se mu líbilaTehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi...
Jeremiáš 22:16...mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohýchtehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví...
Jeremiáš 22:22...vítr požene, tví milenci půjdou do zajetítehdy se konečně budeš hanbit a stydět za všechny své...
Jeremiáš 24:4... ale ty špatné jsou tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin,...
Jeremiáš 26:11...průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt!...
Jeremiáš 26:16...všechna tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt....
Jeremiáš 27:7... než přijde čas i pro něj a pro jeho zemitehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby...
Jeremiáš 27:22...dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví HospodinTehdy je dám přinést a navrátím je zpět na toto místo." ...
Jeremiáš 28:11...na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na...
Jeremiáš 28:15...polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: "Poslyš, Chananiáši!...
Jeremiáš 29:30...ale ten dopis přečetl proroku JeremiášoviTehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem...
Jeremiáš 31:13...zahradou a chřadnout nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí a mládenci i starci spolu s ....
Jeremiáš 32:26...si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh...
Jeremiáš 34:12... přivedli zase zpět a zotročili je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin,...
Jeremiáš 35:12...do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví...
Jeremiáš 36:10...z judských měst, vyhlášen půst před HospodinemTehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře...
Jeremiáš 37:4...za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z...
Jeremiáš 40:9...muži. Gedaliáš, syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat...
Jeremiáš 41:14...se. Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu Kareachovu....
Jeremiáš 51:53...k nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin."...
Jeremiáš 52:7...městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jístTehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci...
Ezechiel 1:28... Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvářtehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 2:2... vstoupil do Duch a postavil na nohyTehdy jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 3:22... protože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na...
Ezechiel 3:24... Vstoupil však do Duch a postavil na nohyTehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi....
Ezechiel 4:8...a s obnaženou paží prorokuj proti němu.  tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku...
Ezechiel 5:13...strany; s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim se utiší...
Ezechiel 6:9...očima smilně šilhajícíma po hnusných modláchTehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou...
Ezechiel 6:12...kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že jsem Hospodin -...
Ezechiel 7:17...roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude zmáčené. Jejich oděvem...
Ezechiel 8:4...hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni! "Synu člověčí," řekl...
Ezechiel 9:3...místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámuTehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským...
Ezechiel 9:9...Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš...
Ezechiel 10:16...zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. Když...
Ezechiel 10:18...v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby....
Ezechiel 11:5...prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak...
Ezechiel 11:10...mečem. Budu vás soudit na izraelském územítehdy poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě...
Ezechiel 11:12...v hrnci. Budu vás soudit na izraelském územítehdy poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými...
Ezechiel 11:20... dodržovali zákony a jednali podle nichTehdy budou mým lidem a budu jejich Bohem. Ale těm,...
Ezechiel 12:16...přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostechTehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:20...zůstanou ležet v troskách a země bude zničenaTehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 13:9...nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročíTehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin. To všechno...
Ezechiel 13:12... strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadneTehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?'...
Ezechiel 13:14...její základy. Spadne a vy skončíte pod tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv...
Ezechiel 13:21...z vašeho sevření, aby nebyli vaší kořistíTehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou lží...
Ezechiel 15:7... I když se z ohně vynořili, oheň je strávíTehdy poznáte, že jsem Hospodin - se proti nim...
Ezechiel 16:8..., a hle - přišel tvůj čas, čas milováníTehdy jsem zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji...
Ezechiel 16:42...s tvým smilněním - žádní zaplacení milenciTehdy se můj hněv proti tobě vybouří a žárlivost se...
Ezechiel 16:61...dnů tvého mládí a uzavřu s tebou smlouvu věčnouTehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět, ...
Ezechiel 16:63...svoji smlouvu a poznáš, že jsem HospodinTehdy se rozpomeneš a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš...
Ezechiel 17:21... kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stranTehdy poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak praví...
Ezechiel 17:24...stín pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že jsem Hospodin: snižuji strom vysoký...
Ezechiel 20:42...a prokážu na vás svou svatost před očima národůTehdy poznáte, že jsem Hospodin - vás přivedu na půdu...
Ezechiel 20:44...jste páchali, se budete sami sobě ošklivitTehdy poznáte, že jsem Hospodin - s vámi kvůli svému...
Ezechiel 21:4...všechny tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že jsem ten neuhasitelný oheň zažehl ...
Ezechiel 21:5...jsem ten neuhasitelný oheň zažehl Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! tak o...
Ezechiel 21:10...meč z pochvy proti všem od jihu na severTehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tasil z...
Ezechiel 21:12...odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce, ochabnou všechny ruce,...
Ezechiel 22:16...skoncuji. V očích národů budeš v opovrženítehdy poznáš, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:22...uvnitř pece, tak se roztavíte v JeruzaléměTehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv."...
Ezechiel 23:17...a poslala za nimi do chaldejské země vyslanceTehdy k Babyloňané vlezli do postele a poskvrnili ji...
Ezechiel 23:27...a smilstvem, které ses naučila v EgyptěTehdy po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti...
Ezechiel 23:49...ponesete trest za své hříšné modlářstvíTehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin." Desátého dne...
Ezechiel 25:5...pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovceTehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník...
Ezechiel 25:14... který Edomu pocítit můj hněv a rozhořčeníTehdy poznají mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak...
Ezechiel 26:6...a jeho osady na pevnině budou vyvražděny mečemTehdy poznají, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník...
Ezechiel 26:17... kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebouTehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo,...
Ezechiel 26:20...tebou zavře hlubina a mocné vody přikryjítehdy srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo dávno...
Ezechiel 28:24...jej bodají jako trní a píchají jako bodláčíTehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak praví...
Ezechiel 28:25... prokážu na nich svou svatost před očima pohanůTehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému...
Ezechiel 28:26...nad všemi zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy poznají, že jsem jejich Bůh, Hospodin." ...
Ezechiel 29:16... ale připomínkou viny, že se obraceli za nimiTehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin." Prvního dne...
Ezechiel 29:21...silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeněTehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 30:8...a jeho města budou nejzbořenější ze všech městTehdy poznají, že jsem Hospodin, v Egyptě zapálím...
Ezechiel 30:12... Vytasí meče na Egypt a naplní tu zemi padlýmiTehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi...
Ezechiel 30:18...jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. Vykonám...
Ezechiel 31:16...do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze...
Ezechiel 32:14...noha člověka, nezkalí je ani zvířecí kopytaTehdy ty jejich vody ustálím a nechám je plynout podobné...
Ezechiel 32:15...všeho v , pobiji všechny, kdo v bydlelitehdy poznají, že jsem Hospodin. Toto je žalozpěv určený...
Ezechiel 33:28...tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy...
Ezechiel 33:29...pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že jsem Hospodin. Synu člověčí! Tví...
Ezechiel 33:33... to však přijde - a hle, to přicházítehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem...
Ezechiel 34:27...vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečíTehdy poznají, že jsem Hospodin, rozlámu jejich jho...
Ezechiel 34:30...trpět hladem a nebudou snášet posměch pohanůTehdy poznají, že Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že...
Ezechiel 35:4...nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustinaTehdy poznáš, že jsem Hospodin. Kvůli své dávné...
Ezechiel 35:9...věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlenaTehdy poznáte, že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy...
Ezechiel 35:12...a dám se mezi nimi poznat, budu souditTehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky...
Ezechiel 35:15... pohoří Seír, i celý Edom se vším všudyTehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčí,...
Ezechiel 36:23...národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětiliTehdy národy poznají, že jsem Hospodin - na vás před...
Ezechiel 36:38...se ta rozbořená města zaplní lidmi jako ovcemiTehdy poznají, že jsem Hospodin." Spočinula na mně ruka...
Ezechiel 37:4...Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim:...
Ezechiel 37:6...vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožilyTehdy poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy,...
Ezechiel 37:9...svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě nemělyTehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a...
Ezechiel 37:13... lide můj, a přivedu vás do izraelské zeměTehdy poznáte, že jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a...
Ezechiel 37:14... abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemiTehdy poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem řekl, tak...
Ezechiel 37:28...nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj lidTehdy národy poznají, že jsem Hospodin, Posvětitel...
Ezechiel 38:17...své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že přivedu proti nim. V ten den,...
Ezechiel 38:23...svatost a dám se poznat před očima mnoha národůTehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčí,...
Ezechiel 39:6...a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežíchTehdy poznají, že jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu...
Ezechiel 39:7...a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěcenoTehdy národy poznají, že Hospodin jsem Svatý v Izraeli....
Ezechiel 39:23...Izraele vědět, že jsem Hospodin, jejich BůhTehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za...
Ezechiel 39:28...na nich svou svatost před očima mnoha národůTehdy poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh - ačkoli...
Ezechiel 42:13... kterým se do na východní straně vcházeloTehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s...
Ezechiel 43:18...k němu stoupají schody. "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy...
Ezechiel 46:2... ale v sobotní den a v den novoluní se otevřeTehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u...
Ezechiel 46:20...si tam jakéhosi místa na jeho západním konciTehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti...
Daniel 3:8... zlaté soše, kterou vztyčil král NabukadnezarTehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. "...
Daniel 3:28...nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a...
Daniel 4:31...nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátilTehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil...
Daniel 4:33...a vzhled příslušný ke královské velebnostiTehdy našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu...
Daniel 6:16... a usiloval o jeho záchranu do západu slunceTehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na...
Daniel 6:17... Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš...
Daniel 7:22...Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých NejvyššíhoTehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Ten, který...
Daniel 8:16...stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu...
Daniel 8:17...se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemiTehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí...
Daniel 8:25... se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o...
Daniel 8:27...se týká vzdálené budoucnosti." Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem...
Daniel 9:3...potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát letTehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v...
Daniel 10:12...promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstalTehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního dne,...
Daniel 10:20...a řekl jsem: "Mluv, pane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se...
Daniel 11:11... zaútočí i na jeho pevnost. Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní...
Daniel 11:14...a vyzbrojenou armádou na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se...
Daniel 11:41...zemí, přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom,...
Daniel 12:1... veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali...
Daniel 12:2...lid zachráněn - každý, kdo je zapsán ve knizeTehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k...
Daniel 12:7..."Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky,...
Ozeáš 2:9... ale nedožene je, bude je hledat, ale nenajdeTehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť...
Ozeáš 2:17... kde k láskyplně promluvím. Její vinice  tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane Bránou k naději,...
Ozeáš 5:13... jak je nemocný, a Juda uviděl svá zraněnítehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále...
Ozeáš 5:15...jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat Tehdy pak ve svých úzkostech budou hledat horlivě. ...
Ozeáš 7:1...svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravímtehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří: Zabývají...
Ozeáš 9:9... Hluboko tonou ve své zvrácenosti tak jako tehdy v Gibeji; Bůh si však vzpomene na jejich viny a...
Ozeáš 9:15...začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého...
Ozeáš 10:3...posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však...
Ozeáš 10:6...do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále. Efraim tehdy bude zahanben, vlastní plány zklamou Izrael! Zanikne...
Ozeáš 10:8...- a na jejich oltářích vzroste trní a bodláčíTehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na...
Ozeáš 10:9... Izraeli, od gibejských dní, tam jsi se tehdy zastavil. Copak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti...
Ozeáš 11:1...byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jejtehdy jsem povolal svého syna z Egypta. Čím jsem je ale...
Ozeáš 12:5... Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním...
Joel 2:27...zázraky: Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem ,...
Joel 4:17...pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na...
Amos 6:10..."Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!"...
Amos 7:8...se Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsemTehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého...
Amos 7:10...proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti...
Amos 8:2...se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsemTehdy mi Hospodin řekl: "Můj lid Izrael je zralý pro konec!...
Amos 9:12...obnovím - vztyčím jej jako za dávných dnůTehdy jim připadne zbytek Edomu i všechny národy jméno...
Amos 9:13...a toho, kdo šlape hrozny, rozsévač. Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékat. Svůj...
Micheáš 4:3...lidské zástupy, napraví i daleké mocné národyTehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ...
Micheáš 5:3...jménu Hospodina, svého Boha, které je vznešenéTehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký po...
Micheáš 7:15...v Bášanu i Gileádu jako za dávných dnů! "Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky." ...
Micheáš 7:20...Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel nad Ninive. Kniha vidění...
Sofoniáš 1:17...proti městům s hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože...
Sofoniáš 3:9... Ano! Žár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno...
Sofoniáš 3:11...muset stydět za všechny své vzpoury proti mněTehdy z vašeho středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny....
Ageus 1:12...Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova...
Ageus 2:16...chrámu začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen...
Zachariáš 1:6...prorokům, ty přece vaše otce dostihlyTehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s...
Zachariáš 2:13...po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin zástupů. "Jásej a...
Zachariáš 2:15...a budou mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě poslal Hospodin zástupů....
Zachariáš 4:4...dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to...
Zachariáš 4:9...tento chrám založily a jeho ruce ho dokončíTehdy poznáš, že k vám poslal Hospodin zástupů. Kdo by...
Zachariáš 4:14...znamená?" řekl mi. "Ne, pane," odpověděl jsemTehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří...
Zachariáš 6:15...budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrámtehdy poznáte, že k vám poslal Hospodin zástupů. To se...
Zachariáš 7:4...a postit se, jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu...
Zachariáš 11:11... Obchodníci s ovcemi, kteří pozorovalitehdy poznali, že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim:...
Zachariáš 11:13..." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrnýchTehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu...
Zachariáš 11:15... abych zrušil bratrství mezi Judou a IzraelemTehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni se ještě za ztřeštěného...
Zachariáš 12:5...ale všechny koně národů oslepím. Vůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v...
Zachariáš 12:10...Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modlitebtehdy pohlédnou na , jehož probodli. Budou ho oplakávat,...
Zachariáš 14:3...do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane ve městěTehdy Hospodin vytáhne a bude bojovat s těmi národy - tak,...
Zachariáš 14:4...východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí vedví, takže od východu na západ vznikne širé...
Zachariáš 14:5...zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V...
Malachiáš 1:5...hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní očitehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské území!"...
Malachiáš 2:4...vašich svátečních obětí, aby vás s nimi vynesliTehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla...
Malachiáš 3:16...zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin...
Malachiáš 3:18... jako je laskavý otec k synovi, který mu sloužíTehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným;...
Malachiáš 3:21...budete dovádět jako telátka vypuštěná z maštaleTehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel...
Matouš 2:1...narodil v judském Betlémě za dnů krále HerodaTehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten...
Matouš 2:7...vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy...
Matouš 2:17...dvou let, podle času, na který se vyptal mudrcůTehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je...
Matouš 3:5... Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v...
Matouš 3:13... ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od...
Matouš 4:1...je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."  Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen...
Matouš 4:5... ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na...
Matouš 5:15... aby ji postavili pod vědro, ale na svícentehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září...
Matouš 7:5... vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra....
Matouš 7:23...Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode...
Matouš 8:19...učedníkům, se přeplaví na druhý břehTehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy:...
Matouš 8:33...srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli, a když přišli do města, všechno to o těch...
Matouš 9:6...Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi...
Matouš 9:15...s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť...
Matouš 9:37...byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýřeTehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků...
Matouš 10:21... který mluví ve vás. Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a...
Matouš 11:20... ve kterých se stalo nejvíce jeho zázrakůtehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: "Běda tobě,...
Matouš 12:13...než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl,...
Matouš 12:29... pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo...
Matouš 12:38... svými vlastními slovy budeš odsouzen." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli:...
Matouš 12:44...místech a hledá odpočinek, ale nenacházíTehdy si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel...
Matouš 13:10... uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi...
Matouš 13:26...odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodutehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy...
Matouš 13:36... budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho...
Matouš 13:43...pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo ...
Matouš 14:21... které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom...
Matouš 15:1...roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.  Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma...
Matouš 15:12...mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází." Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se...
Matouš 15:30...jezeru, vystoupil na horu a posadil se tamTehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou...
Matouš 15:38...kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil...
Matouš 16:4...znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na...
Matouš 16:12...Varujte se farizejského a saducejského kvasu!" Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali...
Matouš 16:20...cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi." Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on...
Matouš 16:22...být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraň, Pane,...
Matouš 16:27...přijde ve slávě svého Otce se svými andělytehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám,...
Matouš 17:13... co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli. A...
Matouš 18:21...tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti...
Matouš 19:3...za ním veliké zástupy a on je tam uzdravilTehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z...
Matouš 19:13...království. Kdo to může přijmout, to přijme." Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na vkládal ruce a...
Matouš 19:23...uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetkuTehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro...
Matouš 20:20...ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen." Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny,...
Matouš 22:15...totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za...
Matouš 23:1...dne se ho nikdo neodvážil na nic zeptat.  Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na...
Matouš 24:1... jenž přichází v Hospodinově jménu!'"  Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho...
Matouš 24:9...všechno jsou jen počátky porodních bolestíTehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás...
Matouš 24:10...mému jménu vás budou nenávidět všechny národyTehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a...
Matouš 24:16... o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na...
Matouš 24:21...nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní denTehdy totiž nastane velké soužení, jaké do doby nebylo...
Matouš 24:23...vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!'...
Matouš 24:30...padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou...
Matouš 24:40...smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověkaTehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán....
Matouš 25:1...mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám,...
Matouš 25:8...družičky vstaly a připravily si lampyTehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu...
Matouš 25:34...po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého...
Matouš 25:37..., byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli...
Matouš 25:41... to jste udělali pro .' Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně,...
Matouš 25:44... nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo...
Matouš 26:2...učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou VelikonoceTehdy bude Syn člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře...
Matouš 26:14...z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotskýtehdy odešel k vrchním kněžím. "Co mi dáte, když vám ho...
Matouš 26:31...když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horuTehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete....
Matouš 26:56...se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše...
Matouš 26:62...zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na...
Matouš 26:65...pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "Rouhal se! K...
Matouš 26:74...k nim patříš. I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Toho člověka neznám!"...
Matouš 27:9...se mu dodnes říká Krvavé poleTehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet...
Matouš 27:16...o svátcích na přání lidu jednoho vězněTehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se...
Marek 2:10...Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si...
Marek 2:15...v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci....
Marek 2:20...postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu...
Marek 3:27... pokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Amen, říkám vám, že všechny hříchy...
Marek 3:31...totiž o něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a...
Marek 4:13...aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství nechápete? A jak...
Marek 4:37...ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďkyTehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď...
Marek 5:1...druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!"  Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje....
Marek 5:14...ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se...
Marek 6:31...a oznámili mu všechno, co dělali a co učiliTehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné...
Marek 6:34...k nim, protože byli jako ovce bez pastýřeTehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se připozdilo,...
Marek 6:39..." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na...
Marek 8:9...košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned...
Marek 8:11...učedníky na loď a přijel do dalmanutského krajeTehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet...
Marek 8:31...přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkaliTehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a...
Marek 10:2...zástupy a on je podle svého zvyku opět učilTehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí...
Marek 10:13...opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale...
Marek 10:32...a oni ho ohromeně a se strachem následovaliTehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat,...
Marek 10:35...a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se...
Marek 11:21...fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistře, podívej se, ten fíkovník...
Marek 12:1... jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš.  Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk vysadil...
Marek 12:43... hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amen, říkám vám, že...
Marek 13:14... jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na...
Marek 13:21... Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam...
Marek 13:26...padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s...
Marek 14:10...z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotskýtehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to...
Marek 14:24... vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichniTehdy jim řekl: "To je krev nové smlouvy, která se...
Marek 14:27...když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horuTehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je přece...
Marek 14:36...se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minulaTehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi...
Marek 14:50... nezatkli jste . se však naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustili a utekli. Jeden mladík ho ale...
Marek 14:63...po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "K čemu ještě...
Marek 14:71..."Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi Galilejec!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Člověka, o kterém...
Marek 15:7...zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězněTehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře...
Lukáš 1:38...Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a...
Lukáš 1:57...tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její...
Lukáš 3:22...sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem...
Lukáš 4:3...nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladovělTehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni,...
Lukáš 4:9...Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek...
Lukáš 5:24...Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si...
Lukáš 5:33...jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí,...
Lukáš 5:35...s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit." Řekl jim ještě další...
Lukáš 6:35...k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpětTehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího,...
Lukáš 6:42... vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys mohl vytáhnout třísku z oka svého...
Lukáš 7:14... Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastaviliTehdy řekl: "Chlapče, říkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se...
Lukáš 7:18... Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšem s otázkou:...
Lukáš 7:48...miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté...
Lukáš 8:19... kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu...
Lukáš 8:55...ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal tedy...
Lukáš 9:10...za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělaliTehdy je vzal s sebou a odešel s nimi do ústraní poblíž...
Lukáš 9:21...se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu PetrTehdy je přísně napomenul, aby to nikomu neříkali. Pověděl...
Lukáš 9:46... takže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptatTehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší....
Lukáš 12:15..."kdo ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor, varujte se veškeré...
Lukáš 13:18...radoval ze všech slavných skutků, které dělalTehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu ho...
Lukáš 13:23...se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám,...
Lukáš 14:9... neboť mohl být pozván někdo váženější než tyTehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.'...
Lukáš 14:23...se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a...
Lukáš 17:23...ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte. Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za...
Lukáš 18:6... právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý...
Lukáš 18:18...království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám...
Lukáš 18:28...možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou."...
Lukáš 18:31...mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme...
Lukáš 19:11...přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další podobenství, protože...
Lukáš 19:24... abych si je po návratu vybral i s úroky?' Tehdy řekl své družině: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji...
Lukáš 20:9... jakým právem to dělám," odpověděl jim JežíšTehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství:...
Lukáš 20:27...za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkliTehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají...
Lukáš 21:10...se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a království...
Lukáš 21:21...obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkázaTehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve...
Lukáš 21:27...svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásatTehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a...
Lukáš 21:29...hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a...
Lukáš 22:3...hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se liduTehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který...
Lukáš 22:15...ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůlTehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto...
Lukáš 22:43...kalich. se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve...
Lukáš 22:52...Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil hoTehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším...
Lukáš 23:30... jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte...
Lukáš 23:34...- jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!"...
Lukáš 24:8...ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od...
Lukáš 24:25...tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli." Tehdy jim řekl: "Jak jste nechápaví! Jak je vám zatěžko...
Lukáš 24:32...oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizelTehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když...
Lukáš 24:45...v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim:...
Jan 2:11...v Káně Galilejské jako počátek svých zázrakůTehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili....
Jan 2:15... ovcí a holubic a směnárníky sedící za stolyTehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s...
Jan 2:17...z domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům ...
Jan 3:25...totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu...
Jan 4:53...ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu...
Jan 6:21...on jim řekl: "To jsem , nebojte se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu,...
Jan 6:60... Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?"...
Jan 6:67...nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl...
Jan 7:28...odkud je." Ježíš, který zatím vyučoval v chrámětehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel...
Jan 7:45... ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali:...
Jan 8:3...se tedy a učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili...
Jan 8:28...jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověkatehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale...
Jan 8:59... říkám vám: Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale...
Jan 9:28...znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme...
Jan 9:39... Pane!" zvolal a padl před ním na kolenaTehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu:...
Jan 10:16...ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec miluje,...
Jan 11:16...uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s...
Jan 11:45...přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům a pověděli...
Jan 12:3...byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu,...
Jan 12:16...nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaventehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na...
Jan 12:19...mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý...
Jan 12:28...přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."...
Jan 18:10...těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl...
Jan 18:12...Otec?" Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve k...
Jan 18:40... Chcete, abych propustil židovského krále?" Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten...
Jan 19:1...Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli...
Jan 19:11... že mám moc ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc,...
Jan 19:16...krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněžíTehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci....
Jan 20:24...komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy." Když tehdy mezi Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný...
Jan 21:7...v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš milovaltehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel...
Jan 21:16... Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal...
Jan 21:20... kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?")...
Skutky 1:12...vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící...
Skutky 2:5... jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když...
Skutky 2:14...ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim...
Skutky 4:8...je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu...
Skutky 5:11... Na celou církev i na všechny, kdo to slyšelitehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi...
Skutky 5:17...nečistými duchy a ti všichni byli uzdravovániTehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž...
Skutky 5:34... rozzuřili se a začali se radit, jak je zabítTehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel,...
Skutky 6:9...a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázrakyTehdy povstali někteří z takzvané synagogy Libertinů (totiž...
Skutky 7:4...příbuzenstva a pojď do země, kterou ti ukážu.' Tehdy odešel ze země Chaldejců a usadil se v Cháranu. Když...
Skutky 7:8...odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak Abraham zplodil...
Skutky 7:41...s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli modle oběti a radovali...
Skutky 7:58...ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco...
Skutky 10:46... jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou,...
Skutky 11:7...čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptákyTehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!'...
Skutky 11:16...na Duch svatý stejně jako na počátku na násTehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou,...
Skutky 12:20...se z Judska do Cesareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské. Proto se za ním...
Skutky 15:8...úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako...
Skutky 17:33...řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy jindy." Tehdy je Pavel opustil. Někteří se ale k němu připojili a...
Skutky 19:22...Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erastatehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v...
Skutky 25:2...do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a...
Skutky 27:30...ze zádi čtyři kotvy a toužebně očekávali denTehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou,...
Římanům 11:4...jsem jen , a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů,...
1. Korintským 4:5... co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcítehdy každého ocení Bůh. Bratři, použil jsem tu sebe a...
1. Korintským 5:5...s vámi a bude s vámi moc našeho Pána JežíšeTehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho...
1. Korintským 13:10...části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalétehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem...
1. Korintským 15:54...a toto smrtelné oblékne nesmrtelnosttehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo...
2. Korintským 3:10... slávu nesrovnatelně větší! To, co tehdy bylo slavné, ve srovnání s touto nesmírnou slávou...
2. Korintským 3:18...tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávutehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od...
Galatským 1:16... abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma...
Galatským 2:2...a vzal jsem s sebou i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjevení. Sešel jsem se soukromě s váženými...
Galatským 2:3...ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku Titovi....
Galatským 4:29...Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného...
Koloským 3:4...ukryt v Bohu. se ukáže Kristus, váš živottehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své...
1. Tesalonickým 4:16...a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebetehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme...
Židům 3:8... když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové ...
Židům 3:10...po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí, cesty...
Židům 3:15... když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel...
Židům 4:6...do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své...
Židům 8:12... po největšího z nich, mne totiž budou znátTehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy...
Židům 10:7...a oběti za hřích neoblíbil sisTehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako je o mně v Knize...
Židům 12:26...se od Toho, který je z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu...
1. Petr 3:19...těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal životTehdy přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za...
2. Petr 3:12...dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale...
Zjevení 6:16...se ukryli do jeskyní a do horských skalTehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás...
Zjevení 7:14...přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení...
Zjevení 8:3...stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnicTehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se...
Zjevení 8:5... naplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji na zemTehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení....
Zjevení 8:11...vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám...
Zjevení 9:15... kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu...
Zjevení 10:5..."Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi,...
Zjevení 11:15...pominulo, hle, třetí "běda" se rychle blížíTehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy...
Zjevení 11:16...jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!" Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech...
Zjevení 11:19...i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla...
Zjevení 12:17...řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drakTehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s...
Zjevení 14:16...nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!" Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a...
Zjevení 14:19...hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a...
Zjevení 16:1... dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů.  Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi...
Zjevení 16:7...proroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane...
Zjevení 16:13...byla připravena cesta králům od východu slunceTehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst...
Zjevení 16:19...nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký...
Zjevení 16:20...Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvuTehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z...
Zjevení 17:1...Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká.  Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm...
Zjevení 17:3...jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušťTehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná...
Zjevení 18:4...kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: "Vyjděte z , můj...
Zjevení 18:21...- Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vásTehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský...
Zjevení 19:6...služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk...
Zjevení 19:9..." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k...
Zjevení 20:11...tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věkůTehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl...
Zjevení 20:13...v těch knihách, totiž podle svých skutkůTehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a...
Zjevení 21:9...které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli...
Zjevení 22:6...Pán Bůh; a budou kralovat na věky věkůTehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá."...

Slova obsahující tehdy: tehdy (960) tehdys (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |