Tedy

Hledám varianty 'tedy' [ tedy (1238) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:21...zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých...
Genesis 2:15...od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji...
Genesis 2:20...nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu...
Genesis 2:21...se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal...
Genesis 3:6...budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý...
Genesis 3:7...otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli...
Genesis 3:22...jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu...
Genesis 4:6...to rozlítilo, se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou...
Genesis 4:16... aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na...
Genesis 8:9...neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy....
Genesis 8:12...Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k...
Genesis 8:13...měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, zemský...
Genesis 8:18...na zemi a se na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho...
Genesis 9:7...k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na ...
Genesis 9:23...o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli...
Genesis 12:4...rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když...
Genesis 12:14...dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena...
Genesis 13:1...i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel...
Genesis 13:11... než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ....
Genesis 13:18...tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je...
Genesis 14:5...třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a...
Genesis 14:8... Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coarutedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim:...
Genesis 16:2..."Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram...
Genesis 16:4... a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná,...
Genesis 16:6...je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od Hagar utekla. U pramene vody v...
Genesis 17:18...Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však...
Genesis 19:3...se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než...
Genesis 19:6... "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři...
Genesis 19:14...že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho...
Genesis 19:30...v horách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou...
Genesis 19:35... abychom zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on...
Genesis 20:2...Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k...
Genesis 20:8...- ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když...
Genesis 20:14... o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi...
Genesis 21:10...porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn ...
Genesis 21:14...na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když voda v měchu...
Genesis 21:19... Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl...
Genesis 22:13...neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy...
Genesis 23:7...hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a...
Genesis 23:20...Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od...
Genesis 24:9...jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl...
Genesis 24:30...říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž...
Genesis 24:32...připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:42...ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého...
Genesis 24:49...svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně,...
Genesis 24:57..., mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali...
Genesis 24:58...ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu...
Genesis 24:65...je můj pán," odpověděl služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal...
Genesis 25:26...jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka...
Genesis 26:9...Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena!...
Genesis 26:22...a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali,...
Genesis 26:25...Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj...
Genesis 26:30... Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a...
Genesis 26:33... kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje...
Genesis 27:8...ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni  tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber...
Genesis 27:22... zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a...
Genesis 27:27..."Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto...
Genesis 27:43... tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní  tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru...
Genesis 28:1... jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si...
Genesis 29:1... co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních...
Genesis 29:22...naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu....
Genesis 29:28...to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu...
Genesis 29:30...daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu....
Genesis 29:33...jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když...
Genesis 30:13...pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně,...
Genesis 30:20...úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala ...
Genesis 30:23...Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil ...
Genesis 30:34... jež nebude načernalé, počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však...
Genesis 31:4...svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a...
Genesis 31:23...o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho...
Genesis 31:25...mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a...
Genesis 31:33...totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou...
Genesis 31:45...- je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl...
Genesis 31:53... Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné...
Genesis 33:1...přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil...
Genesis 33:15...ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl:...
Genesis 34:5...právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k...
Genesis 34:20...otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním...
Genesis 34:21..."Tito muži se k nám chovají pokojně.  tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece...
Genesis 34:23...a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány...
Genesis 35:2...když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se...
Genesis 35:4...se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i...
Genesis 35:14...k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž...
Genesis 36:8...jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod...
Genesis 37:17...jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel....
Genesis 37:28...ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě...
Genesis 37:29...potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy:...
Genesis 38:2...dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 38:8...odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň...
Genesis 38:11..."Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době...
Genesis 38:14...jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom...
Genesis 38:16...nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl...
Genesis 38:23...nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece...
Genesis 38:29...vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno...
Genesis 40:7... pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho...
Genesis 40:9...Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před...
Genesis 41:14...vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když...
Genesis 41:17... ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu...
Genesis 41:25... ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh...
Genesis 41:33...věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho...
Genesis 41:39... v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše,...
Genesis 41:48...země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny...
Genesis 42:26...jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden...
Genesis 43:15..., mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína....
Genesis 43:19...do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k...
Genesis 43:32...a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany,...
Genesis 44:2...spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán...
Genesis 44:11...se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal...
Genesis 45:8...vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil...
Genesis 45:9...a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj...
Genesis 46:27... kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl...
Genesis 47:1...totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli...
Genesis 47:17...vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za...
Genesis 47:20...svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke...
Genesis 47:26... že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné dodnes:...
Genesis 47:27... Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali...
Genesis 48:1...bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo...
Genesis 48:5...budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili...
Genesis 48:9...jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám."...
Genesis 48:17...na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na...
Genesis 50:7...otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé...
Genesis 50:16...za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto...
Genesis 50:17...hřích a všechno zlé, co ti provedli.' Prosíme  tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše...
Genesis 50:21...- aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je...
Genesis 50:22...Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se...
Exodus 1:11...k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a...
Exodus 2:8... přiveď!" odpověděla faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla:...
Exodus 2:9...to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec odrostl,...
Exodus 2:12...Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil...
Exodus 2:13...druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil:...
Exodus 2:14...zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom ...
Exodus 3:3... keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou...
Exodus 3:10...také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny...
Exodus 3:20...odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které...
Exodus 4:3..." odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal...
Exodus 4:4...vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnil v...
Exodus 4:6...řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla...
Exodus 4:7...znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhl,...
Exodus 4:18...vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych...
Exodus 4:20... kdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se...
Exodus 4:27...Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho....
Exodus 5:1... padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 5:3...Hospodina neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám...
Exodus 5:10...přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat...
Exodus 5:15...množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se...
Exodus 6:12... synové Izraele neposlechli - jak by  tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak...
Exodus 7:14...Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit...
Exodus 7:20...i ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když ...
Exodus 8:6...jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš...
Exodus 8:12...Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu,...
Exodus 8:16...Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k...
Exodus 8:24...Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali...
Exodus 9:1...však farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto...
Exodus 9:8...zůstal zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti...
Exodus 9:18...nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití,...
Exodus 9:20...to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a...
Exodus 9:33...potlučeny nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k...
Exodus 10:11...dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu,...
Exodus 10:13...v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal...
Exodus 10:22...tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla...
Exodus 10:24... bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl....
Exodus 12:21...příbytcích budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte,...
Exodus 12:34...ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a...
Exodus 13:3...lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z...
Exodus 13:18... mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové...
Exodus 13:20...zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště....
Exodus 14:27... na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se...
Exodus 15:25...proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když...
Exodus 16:6... než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás...
Exodus 16:17... koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to...
Exodus 16:22...více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je...
Exodus 17:2... nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!"...
Exodus 17:4...s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za...
Exodus 18:5... před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš...
Exodus 18:24...tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl....
Exodus 19:5...orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat...
Exodus 19:14... teprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali...
Exodus 19:25...k Hospodinu, aby se na neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna...
Exodus 20:21...a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu...
Exodus 24:8...vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev...
Exodus 24:13...jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům...
Exodus 24:15...bude něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova...
Exodus 26:25...s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 32:3...náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od...
Exodus 32:26...jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 33:6...se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval...
Exodus 34:4...a skot se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy...
Exodus 36:1...Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány.  tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem,...
Exodus 36:3...přistoupit k práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci...
Exodus 36:4...řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali...
Exodus 36:6...dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte ...
Exodus 36:30...to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 38:26...byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výšetedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na...
Leviticus 4:3...se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid.  tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého...
Leviticus 5:5...a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se...
Leviticus 5:18... co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť...
Leviticus 5:23...takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit - to...
Leviticus 8:4...celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec...
Leviticus 9:5...olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá...
Leviticus 9:8... obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za...
Leviticus 10:4...tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele, Áronova...
Leviticus 10:5...bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim...
Leviticus 10:7...na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil k...
Leviticus 10:16...hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl:...
Leviticus 11:4...sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá...
Leviticus 11:5...sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá...
Leviticus 11:6...sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice rozdělené kopyto, ale...
Leviticus 11:7...sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich...
Leviticus 13:52...zhoubného malomocenství - je to nečisté. je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený...
Leviticus 16:11...a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad...
Leviticus 16:20...očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu...
Leviticus 17:7...jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit....
Leviticus 21:8...ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro...
Leviticus 23:39...dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu zemětedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost....
Leviticus 25:24... U veškeré půdy, již budete vlastnittedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z...
Numeri 1:17... náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce...
Numeri 3:9...budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad...
Numeri 3:12... vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy...
Numeri 3:16...všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo...
Numeri 3:42...synů Izraele vezmeš dobytek levitů." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené...
Numeri 5:4... mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak...
Numeri 5:7...Hospodinu, takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné...
Numeri 7:6... každému v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům...
Numeri 8:3...kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen,...
Numeri 8:20...věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 8:22...za obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání...
Numeri 10:6...na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchodu se tedy bude troubit s přefukováním, zatímco ke svolání...
Numeri 10:12...vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak...
Numeri 11:2...vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu...
Numeri 11:10...v noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu,...
Numeri 11:18...To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět...
Numeri 11:24...se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil...
Numeri 12:4...tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil...
Numeri 12:13...z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!"...
Numeri 12:14...do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata...
Numeri 12:15...z tábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál,...
Numeri 14:45...a Kananejci, kteří v těch horách bydlelitedy sestoupili, udeřili na a bili je k Chormě. ...
Numeri 15:36...celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak...
Numeri 16:3...jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?" Když to...
Numeri 16:11...ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že...
Numeri 16:15...těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich...
Numeri 16:18...Také ty a Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na ...
Numeri 16:22...této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!"...
Numeri 16:27...smeteni se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova...
Numeri 17:4...pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli...
Numeri 17:10...této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici,...
Numeri 17:12...vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel...
Numeri 17:21...Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali...
Numeri 20:6...jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu...
Numeri 20:9...skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před...
Numeri 20:16...a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a...
Numeri 20:27...bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce...
Numeri 21:6...a ten mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho...
Numeri 21:9... Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když...
Numeri 22:7... je prokletý." Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k...
Numeri 22:13...Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do...
Numeri 22:14...mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s...
Numeri 22:21...s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými...
Numeri 22:23...mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův...
Numeri 22:25... takže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil se do...
Numeri 22:35...těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšel,...
Numeri 23:6..."Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři...
Numeri 23:17..."Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen...
Numeri 26:3...do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu...
Numeri 27:5...vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 27:22...všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil...
Numeri 31:7...náčiním a s trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 31:17...tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která spala...
Numeri 31:31...o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek...
Numeri 31:51...životů před Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky....
Numeri 32:2...vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům...
Numeri 32:16...tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady...
Numeri 32:28...před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu...
Numeri 32:33...získáme dědičné vlastnictví v Zajordání." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení...
Numeri 32:40...a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v...
Deuteronomium 1:15...jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a...
Deuteronomium 4:1...jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím...
Deuteronomium 4:15... jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si...
Deuteronomium 4:23...ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina,...
Deuteronomium 4:39... jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj...
Deuteronomium 4:40...je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak...
Deuteronomium 4:47... Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Ogatedy zem obou emorejských králů na východním břehu Jordánu:...
Deuteronomium 7:9...otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh,...
Deuteronomium 7:11... kdo jej nenávidí, odplatí osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a...
Deuteronomium 8:5...čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna,...
Deuteronomium 9:3..."Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako...
Deuteronomium 9:6...tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za...
Deuteronomium 9:15...a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupil...
Deuteronomium 10:3... a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky...
Deuteronomium 10:10... jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a...
Deuteronomium 10:12...jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to...
Deuteronomium 10:16... totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin...
Deuteronomium 11:2...jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil...
Deuteronomium 12:23...nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na...
Deuteronomium 14:7...přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice rozdělené kopyto, ale...
Deuteronomium 14:8... rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich...
Deuteronomium 23:15... vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele. je tedy tvůj tábor svatý! u tebe nevidí žádnou...
Deuteronomium 24:1...na najde nějakou nepatřičnost. Napíše  tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z...
Deuteronomium 25:8...švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a...
Deuteronomium 26:7... utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel...
Deuteronomium 26:15...jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému...
Deuteronomium 31:14...setkávání, kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy šli a postavili se do Stanu setkávání. Hospodin se ve...
Jozue 1:10... tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte...
Jozue 2:1...prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde...
Jozue 2:7...lnu, které tam měla rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody....
Jozue 2:15...se k tobě milosrdně a věrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi,...
Jozue 3:6...Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl...
Jozue 3:9...jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova...
Jozue 4:4...je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele,...
Jozue 4:8...Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed...
Jozue 4:17...Truhlu svědectví, vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží...
Jozue 5:3...nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u...
Jozue 5:10...dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho...
Jozue 6:6...města, každý tam, kde bude." Jozue, syn Nunůvtedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a...
Jozue 7:2...a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k Jozuovi, řekli...
Jozue 7:17...po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův....
Jozue 7:18...rod po rodinách, byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan,...
Jozue 7:23...u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a...
Jozue 8:3...městem si proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti...
Jozue 8:6...si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohy,...
Jozue 8:9...slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a...
Jozue 8:13...a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města....
Jozue 8:18... proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji...
Jozue 9:26... co považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby...
Jozue 10:24... položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a stoupali jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte se a...
Jozue 11:7...vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na ...
Jozue 14:13...se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví...
Jozue 14:15...Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arbatedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy...
Jozue 17:5...jejich otce, jak přikázal Hospodin. Manasesovi tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země...
Jozue 18:8...přidělil Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo...
Jozue 18:9...pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká...
Jozue 20:7...zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v...
Jozue 21:3...a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého...
Jozue 21:13...Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili...
Jozue 21:19...- celkem čtyři města. Áronovým synům, kněžímtedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Ostatním...
Jozue 21:26...- celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové...
Jozue 21:33...a Kartan - celkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Synové...
Jozue 21:34...třináct měst s pastvinami. Synové Merarihotedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení...
Jozue 21:40... Merariho synům, totiž zbytku levitských rodůtedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na...
Jozue 22:9...Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v...
Jozue 22:26...syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro zápaly a...
Jozue 23:14... dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov,...
Jozue 24:14...z vinic a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte...
Jozue 24:18...a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale...
Jozue 24:23...jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou,"...
Jozue 24:32...mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v dědictví Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronův,...
Soudců 1:3...s vámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel. Juda vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i...
Soudců 1:25... "a zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče....
Soudců 1:32... Achzibu, Chelby, Afeku ani Rechobu. Ašerovci se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože...
Soudců 2:5...Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam...
Soudců 2:23...usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když...
Soudců 3:3...zkušenost s bojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a všechny Kananejce,...
Soudců 3:25...střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev!...
Soudců 4:18... můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi...
Soudců 4:19...trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se...
Soudců 4:22..."Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s  tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem...
Soudců 6:27...na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu...
Soudců 6:30..."Udělal to Gedeon, syn Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to...
Soudců 6:32...hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí....
Soudců 7:5...řeknu: ‚Nepůjde s tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl:...
Soudců 7:8...do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři...
Soudců 7:11...si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na...
Soudců 7:24...brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili a zabrali jordánské brody k Bet-baře....
Soudců 8:21...to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků...
Soudců 9:10...i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To...
Soudců 9:12...v sladkosti, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad...
Soudců 9:14...lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát...
Soudců 9:34... naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy...
Soudců 9:39...ses vysmíval? No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy vytáhl v čele Šechemských, aby bojoval s Abimelechem....
Soudců 9:49...Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi...
Soudců 9:54... se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli, že...
Soudců 11:3...řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k...
Soudců 11:11...stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele....
Soudců 11:14... po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto...
Soudců 11:17...k moábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští....
Soudců 11:27...jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně...
Soudců 11:38..."Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství....
Soudců 12:4...dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje...
Soudců 13:8...své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím...
Soudců 13:19...se ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále...
Soudců 14:5...totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli...
Soudců 14:16...sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty...
Soudců 14:18...svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo...
Soudců 15:7... "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A bil je hlava...
Soudců 15:11... co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás...
Soudců 16:2...Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou...
Soudců 16:6...ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta...
Soudců 16:8...slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za  tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly...
Soudců 16:9... když se dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach,...
Soudců 16:11...mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl  tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se...
Soudců 16:13...Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl  tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do...
Soudců 16:18...- všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k  tedy přišli a přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona...
Soudců 16:25..."Zavolejte Samsona, je zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi...
Soudců 18:3... poznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu...
Soudců 18:4...dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám...
Soudců 18:5..."Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha,...
Soudců 18:21... bůžky i tu modlu a připojil se k nim. Vydali se tedy na další pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jít...
Soudců 19:28..." řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal...
Soudců 20:11... kterou spáchali v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu....
Soudců 20:19...Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale...
Soudců 20:33...od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v Baal-tamaru. Izraelská...
Růt 1:22...stojí proti mně, Všemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje přišla Moábka...
Růt 2:3...dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten...
Růt 2:8...rána doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné...
Růt 2:14...chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla si tedy k žencům, a když podal pražené zrní, jedla do...
Růt 2:23... Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a paběrkovala, dokud...
Růt 3:14...Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl...
Růt 4:8...Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz...
Růt 4:13...Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a...
1. Samuel 1:28...mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život...
1. Samuel 2:29...svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil...
1. Samuel 3:6...na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu....
1. Samuel 3:8...ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu....
1. Samuel 3:9...Hospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul...
1. Samuel 6:21...Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili...
1. Samuel 7:6...se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem,...
1. Samuel 7:9...Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé...
1. Samuel 7:13...totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po...
1. Samuel 8:5...tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech...
1. Samuel 8:10...způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na...
1. Samuel 8:21...král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu....
1. Samuel 9:4...mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic....
1. Samuel 9:10...) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak...
1. Samuel 9:14...vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim jde...
1. Samuel 9:24... o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před...
1. Samuel 9:26..."Vstávej, se s tebou rozloučím." Saul tedy vstal a společně se Samuelem vyšli ven. Když se...
1. Samuel 10:19... Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem."...
1. Samuel 10:21...kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a...
1. Samuel 11:9...okolo poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se...
1. Samuel 12:2...říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové...
1. Samuel 12:9...na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery, velitele chacorského vojska, a také...
1. Samuel 12:11...našich nepřátel a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby...
1. Samuel 12:18...spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití...
1. Samuel 13:16...a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco Filištíni...
1. Samuel 13:20...nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice, motyky,...
1. Samuel 13:22...nebo ostření bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí...
1. Samuel 14:11... že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli:...
1. Samuel 14:34...Hospodinu pojídáním masa s krví!" Každý z vojska tedy noci přivedl svého býka a porazil ho tam. Saul...
1. Samuel 14:37... Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli...
1. Samuel 14:40... musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se...
1. Samuel 14:45... který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy...
1. Samuel 15:3...němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří,...
1. Samuel 15:4...nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu: 200 000...
1. Samuel 15:17...noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses...
1. Samuel 15:19...s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a...
1. Samuel 15:31...se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom...
1. Samuel 16:4... Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma,...
1. Samuel 16:13...on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal....
1. Samuel 16:17...přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom,...
1. Samuel 16:19...mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně...
1. Samuel 17:20...muži v údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel...
1. Samuel 17:27...neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho...
1. Samuel 17:37... vysvobodí i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s...
1. Samuel 18:27...je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil,...
1. Samuel 19:6...Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 19:16...ho ke mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy...
1. Samuel 19:20...oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf...
1. Samuel 19:22...posly, ale ti také začali prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v...
1. Samuel 19:23...se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a...
1. Samuel 20:5..."Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní...
1. Samuel 20:24... je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostině....
1. Samuel 20:27... bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera...
1. Samuel 20:29...oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím navštívit své...
1. Samuel 21:6...jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný...
1. Samuel 22:4...nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se...
1. Samuel 23:2...Keilu. plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi,"...
1. Samuel 23:4...jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a...
1. Samuel 23:12..." "Ano, přitáhne," odpověděl Hospodin. David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští a muže Saulovi do...
1. Samuel 23:20...na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme,...
1. Samuel 23:24...ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na...
1. Samuel 23:28..."Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům...
1. Samuel 24:3..."David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel...
1. Samuel 24:5... abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom...
1. Samuel 24:16...pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu! je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí s tebou. ...
1. Samuel 25:8...Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou...
1. Samuel 25:9...Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně,...
1. Samuel 25:12...ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky. Jakmile dorazili k...
1. Samuel 25:13...si připásejte meč." Všichni včetně Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem...
1. Samuel 25:21... (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec...
1. Samuel 25:36...jsem poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody....
1. Samuel 26:2...ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na...
1. Samuel 26:7...tebou půjdu," odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed...
1. Samuel 26:15...v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu...
1. Samuel 26:19... Pokud proti mně podnítil Hospodin,  tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak...
1. Samuel 27:3...Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji...
1. Samuel 27:6...bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským...
1. Samuel 28:2...i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to...
1. Samuel 28:4... přitáhli a utábořili se v Šunemu. Saul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa....
1. Samuel 28:7...sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni....
1. Samuel 28:11... žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela,"...
1. Samuel 28:22...život, když jsem udělala, o cos žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k...
1. Samuel 29:6...své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi...
1. Samuel 29:7...co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem...
1. Samuel 30:9..."Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor,...
1. Samuel 30:16...mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a...
1. Samuel 31:4...se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul...
2. Samuel 2:7...prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský...
2. Samuel 2:15... předstoupí," odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců...
2. Samuel 2:22...výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak ...
2. Samuel 3:15...za stovku filištínských předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna...
2. Samuel 3:18...jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze...
2. Samuel 3:30...holi, padlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že...
2. Samuel 5:20... "Filištíny ti jistě vydám do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl:...
2. Samuel 6:12...požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží truhlu přenést z...
2. Samuel 9:5... v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal...
2. Samuel 10:4...město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady,...
2. Samuel 10:19...vazaly, viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se...
2. Samuel 11:1...a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě...
2. Samuel 11:6...Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem. Když k němu Uriáš přišel,...
2. Samuel 11:12...tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu ...
2. Samuel 11:14...na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi....
2. Samuel 11:16...od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém...
2. Samuel 11:22...‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s...
2. Samuel 12:28...na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je...
2. Samuel 12:29... a vítězství nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě....
2. Samuel 13:6... abych se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel...
2. Samuel 13:8...svého bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval...
2. Samuel 13:10..."Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka, která připravila, a donesla je Amnonovi...
2. Samuel 13:18... odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveře. Měla na sobě zdobenou...
2. Samuel 14:24...sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli...
2. Samuel 14:29...něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj tedy znovu, ale on nechtěl přijít ani podruhé. Tehdy...
2. Samuel 14:33...mně zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k...
2. Samuel 15:22..." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se...
2. Samuel 15:35...tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím...
2. Samuel 15:37... cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval...
2. Samuel 16:4...lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu na...
2. Samuel 16:13...mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél...
2. Samuel 17:6... si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje...
2. Samuel 17:20..." za potokem," odpověděla jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když...
2. Samuel 17:22... Achitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se...
2. Samuel 17:26...matky Ceruji.) Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David dorazil do...
2. Samuel 18:4...zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven...
2. Samuel 18:21... ale dnes ne - vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi...
2. Samuel 18:23...Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes jordánskou...
2. Samuel 18:30...se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil Habešan: "Dobrá...
2. Samuel 19:9...než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci...
2. Samuel 19:11...jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do...
2. Samuel 19:16..."Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži...
2. Samuel 19:28... Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece...
2. Samuel 19:39... jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za...
2. Samuel 20:5...judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl....
2. Samuel 20:18...požádala ho. "Poslouchám," odvětil. Pokračovala tedy: "Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve...
2. Samuel 21:2...krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze...
2. Samuel 21:3...pro Izrael a Judu snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás...
2. Samuel 24:2...Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny...
2. Samuel 24:13...trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít...
2. Samuel 24:15... Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného...
2. Samuel 24:19...oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin přikázal....
1. Královská 1:12...kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i svému synu...
1. Královská 1:13...syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem,...
1. Královská 1:15...tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a...
1. Královská 1:38...Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna...
1. Královská 2:6...svých bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně...
1. Královská 2:16...z Hospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv,"...
1. Královská 2:30...ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl tak a tak." Král na...
1. Královská 2:34...pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadůvtedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na...
1. Královská 2:43...řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král...
1. Královská 3:9...velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit...
1. Královská 3:15...se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu Panovníkovy...
1. Královská 3:24...král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král....
1. Královská 4:1... v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou...
1. Královská 5:20... ten postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou...
1. Královská 5:24...přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové...
1. Královská 5:32...spolu s kameníky od Chírama a z Gebalu. Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. ...
1. Královská 6:17...svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loďtedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu...
1. Královská 6:22...a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i...
1. Královská 7:14...i dovedností k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho...
1. Královská 8:2... z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci...
1. Královská 8:26...přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi...
1. Královská 8:52...jsi je z Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k...
1. Královská 9:12...dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal...
1. Královská 11:20...ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci mezi faraonovými syny. Pak ale...
1. Královská 12:2... kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět....
1. Královská 12:5...mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří...
1. Královská 12:15...vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se...
1. Královská 12:24...domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl...
1. Královská 12:28... vrátí se k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost...
1. Královská 13:10...nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do...
1. Královská 13:19...napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě...
1. Královská 14:17...a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh...
1. Královská 17:5...jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se...
1. Královská 17:10...jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle,...
1. Královská 17:15... do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli...
1. Královská 18:2...Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. ...
1. Královská 18:6...koně i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a...
1. Královská 18:16...tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned...
1. Královská 18:26...jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno...
1. Královská 18:42... jez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol...
1. Královská 18:43..."Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát...
1. Královská 19:6...anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové placky a džbán vody....
1. Královská 19:8...řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel...
1. Královská 19:19... kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s...
1. Královská 20:15...zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorok. Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich...
1. Královská 20:33...pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu...
1. Královská 20:37...šel od něj, potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a...
1. Královská 21:6...tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl  tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu:...
1. Královská 21:11...a urození muži z města, kde Nábot bydleltedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim...
1. Královská 21:13..."Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel...
1. Královská 22:6...se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám...
1. Královská 22:9...neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle,...
1. Královská 22:13...do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž...
1. Královská 22:17...jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách...
1. Královská 22:32...si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové...
2. Královská 1:9...pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na...
2. Královská 1:11...oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti. Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten...
2. Královská 1:13...oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když...
2. Královská 2:11... tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil...
2. Královská 2:17...byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli...
2. Královská 3:9...cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po...
2. Královská 3:12...slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale...
2. Královská 3:15...bych ti jediný pohled! Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou...
2. Královská 4:11... když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a...
2. Královská 4:31... ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil."...
2. Královská 4:36...Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna."...
2. Královská 5:5...zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra,...
2. Královská 5:13...uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak...
2. Královská 5:15...- bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži....
2. Královská 5:18... se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanět v Rimonově chrámu, kéž to Hospodin tvému...
2. Královská 5:23...ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlů, přidal k tomu dvoje...
2. Královská 6:13...králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam...
2. Královská 6:23...a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a napili,...
2. Královská 7:5...nás zabijí, beztak zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli k jeho...
2. Královská 7:15...aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě...
2. Královská 8:9...Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů...
2. Královská 8:22...prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době...
2. Královská 9:18... se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co...
2. Královská 9:19..."Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš...
2. Královská 9:21..." "Zapřahej!" rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také judský král...
2. Královská 9:35...ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku, nohy a ruce....
2. Královská 10:6...nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete ...
2. Královská 10:14..." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a všech dvaačtyřicet jich pak pobili u...
2. Královská 10:25..."Jděte a bijte je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci a...
2. Královská 12:9...stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že od lidí nebudou vybírat stříbro a že...
2. Královská 13:21... když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž dopadl na...
2. Královská 14:11...Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u...
2. Královská 17:23...Jeroboám, a neodvrátili se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je...
2. Královská 17:28... země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil je, jak uctívat...
2. Královská 18:14...ponesu, jen ode prosím odtáhni." Asyrský král tedy judskému králi Ezechiášovi uložil zaplatit 300 talentů...
2. Královská 18:35...zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel....
2. Královská 19:5...z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte...
2. Královská 19:8... že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král...
2. Královská 19:25...ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti!...
2. Královská 20:10... aby stín o deset stupňů postoupil. se tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal...
2. Královská 22:14..." Kněz Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy,...
2. Královská 22:20...na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny...
2. Královská 23:16...si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho...
2. Královská 23:18...to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A...
2. Královská 23:35... musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil stříbro, jak mu bylo vyměřeno. Joakim to...
2. Královská 24:12...babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin...
1. Letopisů 2:4...mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět. Synové Peresovi: Checron a Chamul...
1. Letopisů 2:52... K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roetedy polovina Manachatských, a kiriat-jearimské rody...
1. Letopisů 6:45... Alemet a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům...
1. Letopisů 10:4...se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul...
1. Letopisů 13:5...tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k...
1. Letopisů 14:11...mu Hospodin. "Vydám ti je do rukou." Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David...
1. Letopisů 15:14...totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele...
1. Letopisů 15:17...hudebních nástrojů, citer, lyr a činelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa...
1. Letopisů 19:4...prohledali, podvrátili a proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim...
1. Letopisů 21:11...trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin -...
1. Letopisů 21:14... Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a...
1. Letopisů 22:16... stříbra, bronzu i železa je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal...
1. Letopisů 22:19...tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a...
2. Letopisů 1:10...králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i přicházet...
2. Letopisů 5:3... z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na...
2. Letopisů 6:17...tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo,...
2. Letopisů 6:40...svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny...
2. Letopisů 10:2... kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět....
2. Letopisů 10:5...mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se radil se starci, kteří...
2. Letopisů 10:15...vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se...
2. Letopisů 11:4...domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi....
2. Letopisů 12:5..."Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali , i  tedy zanechávám vás v rukou Šišakových." Izraelští vůdcové...
2. Letopisů 14:6...nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských...
2. Letopisů 18:5...prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme...
2. Letopisů 18:8...neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle,...
2. Letopisů 18:16...Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách...
2. Letopisů 18:31... řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu...
2. Letopisů 19:7... Když vynášíte soud, on je s vámi. vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť...
2. Letopisů 21:4...Jehoramovi, svému prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc,...
2. Letopisů 21:10... ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době...
2. Letopisů 22:11... a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy Achaziášova sestra Jošeba, manželka kněze Jojady a...
2. Letopisů 24:5...rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských...
2. Letopisů 24:6...si s tím." Levité ale nespěchali. Král si tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses...
2. Letopisů 25:10...ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se...
2. Letopisů 25:16...Jestli je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s...
2. Letopisů 25:21...uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u...
2. Letopisů 28:14... aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i...
2. Letopisů 29:12...jakožto jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů Kehatových Machat, syn Amasajův, a...
2. Letopisů 29:18...šestnáctého dne prvního měsíce byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme...
2. Letopisů 29:22... je obětují na Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s oltář...
2. Letopisů 29:31...s pokojnými a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý,...
2. Letopisů 30:6...neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto...
2. Letopisů 30:10...Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu...
2. Letopisů 32:14...dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit vás? Nenechte se...
2. Letopisů 34:15...zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově...
2. Letopisů 34:28...i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny...
2. Letopisů 35:24...svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na jiný vůz a odvezli do...
Ezdráš 1:5...i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z...
Ezdráš 5:16...dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od...
Ezdráš 6:1...laskavě sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil, jsou prohledány záznamy uložené v...
Ezdráš 6:13...kraje Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia....
Ezdráš 8:16...po levitech, ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba,...
Ezdráš 8:23...proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem...
Ezdráš 8:26...jakož i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů...
Ezdráš 8:30...komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež...
Ezdráš 10:5...úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i...
Ezdráš 10:14...dva. věci se dopustilo příliš mnoho z nás.  tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v...
Nehemiáš 2:4... je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu...
Nehemiáš 2:15...pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby. Pak...
Nehemiáš 4:3...Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v...
Nehemiáš 4:15... Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud...
Nehemiáš 5:12...nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se...
Nehemiáš 8:2...Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy...
Nehemiáš 8:16...postavte si přístřešky, jak je předepsáno." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili přístřešky...
Nehemiáš 11:8...Itielova, syna Ješajášova. Po něm Gabaj a Salajtedy 928 mužů. Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho....
Nehemiáš 12:47... chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na...
Nehemiáš 13:11...Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid...
Nehemiáš 13:19...rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou,...
Ester 4:5...a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který byl...
Ester 4:6...zjistí, co se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác....
Ester 4:17...to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího...
Ester 5:14...dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a...
Ester 6:1...ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z ...
Ester 6:7...by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, ...
Job 9:14...se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho...
Job 13:6...vzbudili byste dojem moudrosti! Moji námitku teď tedy poslyšte, věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli...
Job 18:21...i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle dopadá!'" ...
Job 27:12... Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům...
Job 28:20... nejryzejším zlatem se nedá zaplatit. Odkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá je...
Job 32:17... když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své...
Job 33:1...- to by můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej...
Job 33:7... i jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej se  tedy a neměj strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na...
Job 33:13...ti povídám, Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž...
Job 33:29...do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši...
Job 34:16... lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by...
Job 34:31...nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud...
Job 35:4...z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i tvým přátelům: Podívej se k nebi...
Job 35:12...a který nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí...
Job 37:19...pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč...
Job 41:2... Nikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo chce vyzvat, mu...
Job 42:9...Elifaz Temanský, Bildad Šuchský a Sofar Naámský tedy šli a udělali, co jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba...
Job 42:12...minci a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž...
Žalmy 27:8...srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář!...
Žalmy 34:14...šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není...
Žalmy 58:12...v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí...
Žalmy 73:16...tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal jsem ale, jak je to nesnadné....
Žalmy 81:13... Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se řídili tím, co si vymyslí....
Žalmy 106:15...poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas...
Žalmy 106:26...reptání, poslouchat Hospodina odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že...
Přísloví 23:25... důvod k radosti. Tvůj otec i matka  tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi,...
Kazatel 3:9...a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění?...
Kazatel 3:22...vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla,...
Kazatel 5:10...marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo...
Izaiáš 2:22... povstane, aby zděsil zem. Přestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za...
Izaiáš 5:5...hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot...
Izaiáš 20:2...z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj...
Izaiáš 27:9...odvál pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu...
Izaiáš 36:20...zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však...
Izaiáš 37:5...z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte...
Izaiáš 37:8... že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král...
Izaiáš 37:26...ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti!...
Izaiáš 40:25...hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu  tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná?...
Izaiáš 40:27...je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta...
Izaiáš 46:5...nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu  tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým ...
Izaiáš 47:8...k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a...
Izaiáš 52:5...do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden...
Izaiáš 56:3... zdržuje svou ruku od všeho zla.  tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu:...
Izaiáš 65:12... vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se skloníte a budete pobiti,...
Jeremiáš 2:14...otrok? Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem...
Jeremiáš 6:5...nachýlil, večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 6:11...hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť...
Jeremiáš 8:5...nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále...
Jeremiáš 8:9... jak ho komolí lživé pero učenců! Ti mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo...
Jeremiáš 12:6...křičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být,...
Jeremiáš 13:2...bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy bederní pás, jak Hospodin řekl, a opásal se jím. Znovu...
Jeremiáš 13:5...a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin přikázal. Po...
Jeremiáš 13:7... který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval,...
Jeremiáš 16:18...před mýma očima neskryjí svůj hřích. Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích,...
Jeremiáš 17:15...mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým pastýřem, nepřál...
Jeremiáš 18:3...domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském...
Jeremiáš 18:11...od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví...
Jeremiáš 18:18...rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova vůbec nedbejme!" Všimni si ,...
Jeremiáš 22:28...střep? Hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do země, kterou...
Jeremiáš 25:17...kvůli meči, který na sesílám." Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy...
Jeremiáš 29:27... máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze...
Jeremiáš 30:6...se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako rodičky, s...
Jeremiáš 34:17...každý svému bratru, svému bližnímu. Hle,  tedy vyhlašujisvobodu' vám, praví Hospodin - svobodu pro...
Jeremiáš 35:3...domě a nabídni jim víno." Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna Jeremiáše, syna Chabaciniášova, i...
Jeremiáš 36:4...jim odpustil jejich hříchy a zločiny." Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna Neriášova, a nadiktoval mu...
Jeremiáš 36:14...předčítal lidu z oné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna...
Jeremiáš 36:15...se a přečti nám to," vyzvali ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se...
Jeremiáš 36:20...Baruchovi. " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy, vstoupili do dvorany...
Jeremiáš 36:32...varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi, synu...
Jeremiáš 37:21...písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří....
Jeremiáš 38:6...Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která...
Jeremiáš 38:8...právě zasedal v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti...
Jeremiáš 38:11...Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce...
Jeremiáš 39:13...i všichni ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního...
Jeremiáš 40:12...syna Achikama, syna Šafanova. Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za...
Jeremiáš 42:8...pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele, kteří...
Jeremiáš 42:15...hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak...
Jeremiáš 42:21... řekne, a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha,...
Jeremiáš 44:20... úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu takto...
Jeremiáš 49:1...Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech?...
Pláč 3:39...i dobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích potrestán?...
Ezechiel 3:2... Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 3:3...žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 3:23..." řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva!...
Ezechiel 8:8...člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem tedy prokopávat zeď a hle - objevil se průchod. "Vejdi,"...
Ezechiel 8:10... jaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty...
Ezechiel 9:6...nepřibližujte. Začněte od svatyně." Začali tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim...
Ezechiel 12:7... totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl svůj...
Ezechiel 16:29...jsi s nimi, ale neměla jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii, zemi...
Ezechiel 16:34...smilnit z celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy lišíš od coury. Lišíš se tím, že o tvé služby nikdo...
Ezechiel 20:8...oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj hněv, že proti nim vybuchnu...
Ezechiel 20:10...očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá...
Ezechiel 20:13...a velmi znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi...
Ezechiel 20:21...bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému...
Ezechiel 20:25...a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají....
Ezechiel 28:17...své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem  tedy srazil k zemi, před očima králů, aby viděli. Kvůli...
Ezechiel 36:18...očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na svůj hněv, neboť v zemi prolévali krev a...
Ezechiel 37:7...poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval,...
Ezechiel 40:41...jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné a čtyři z...
Ezechiel 42:12...a východů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku...
Ezechiel 47:17... po Chacer-tikon na pomezí Chavranu. Hranice tedy půjde od moře k Chacar-enanu, takže bude na severu...
Ezechiel 48:13...loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude 25 000 loktů na délku a 20 000 loktů na šířku....
Ezechiel 48:20...izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec...
Ezechiel 48:22...svatyní. Majetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude...
Ezechiel 48:35...brána Ašerova a brána Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude...
Daniel 1:11...by kvůli vám připravil o hlavu!" Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi,...
Daniel 1:14...naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti...
Daniel 1:16... kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít,...
Daniel 2:7...mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten...
Daniel 2:26...muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl...
Daniel 3:3... hodnostáři a všichni úředníci provincií se tedy shromáždili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král...
Daniel 3:7...ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh,...
Daniel 4:5...v něm duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z věštců, vím, že v...
Daniel 4:15...ním může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi...
Daniel 4:21...se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém...
Daniel 5:8...v království!" Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten nápis přečíst...
Daniel 6:13... jak se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt:...
Daniel 6:17...královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedou a hodí ho do...
Daniel 7:16...mysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to...
Daniel 7:21...vypadal mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým...
Daniel 7:23...svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na...
Daniel 8:17..."Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze...
Daniel 9:17...staly terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka....
Daniel 9:23...ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej slova a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát...
Daniel 10:8...taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna...
Daniel 10:13...Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů, ale teď jsem přišel, abych ti...
Daniel 10:16...podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem ...
Daniel 11:2...povstal, abych jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a...
Daniel 11:18...škodil. To se mu však nepodaří a nesplní. Obrátí tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z nich dobude....
Ozeáš 3:2...milují posvátné rozinkové koláče." Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a půldruhého chomeru...
Amos 4:12...jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraeli, naložím, a protože tak s tebou...
Jonáš 1:7... kvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám...
Jonáš 1:14...marně. Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme...
Jonáš 3:3...města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive...
Micheáš 4:9...dávná vláda, království Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak zahynul...
Micheáš 5:2...je pradávný, ode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek...
Nahum 3:7...je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly...
Abakuk 1:13...přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když darebák požírá...
Ageus 1:4...Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech,...
Zachariáš 1:14...slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro...
Zachariáš 3:5..."Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův...
Zachariáš 3:8...daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před...
Zachariáš 11:7...zemi na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili....
Zachariáš 11:12...mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď...
Zachariáš 11:13...- tu úžasnou cenu, kterou ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u...
Malachiáš 1:6...úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň...
Malachiáš 2:1...zástupů, a jméno je obávané mezi národy! Teď tedy, kněží, varování pro vás: Jestliže neposlechnete a...
Malachiáš 2:10...jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni...
Malachiáš 2:15...dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste...
Malachiáš 2:16...násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi....
Malachiáš 3:5...Hospodinu tak jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky...
Matouš 1:17... z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct...
Matouš 2:14...bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde...
Matouš 2:21...usilovali o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské...
Matouš 5:37...jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od...
Matouš 5:48...jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." ...
Matouš 6:7...Otec, který vidí vskrytu, odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si...
Matouš 6:30...slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra...
Matouš 6:31...snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít?...
Matouš 7:11...když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary,...
Matouš 7:17...se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese...
Matouš 7:20...dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká...
Matouš 8:25...vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!"...
Matouš 8:31...se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda...
Matouš 9:1... žádali ho, opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města. Vtom k...
Matouš 9:19... Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se...
Matouš 9:29...se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!"...
Matouš 11:9...k vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na...
Matouš 12:26...satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám démony...
Matouš 13:18... co vy slyšíte, ale neslyšeli. Poslechněte si tedy význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší...
Matouš 13:27...se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli...
Matouš 13:40...konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci...
Matouš 13:56...Nejsou snad všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovali....
Matouš 14:5..."Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za...
Matouš 14:8...jakékoli přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!"...
Matouš 14:10...svým hostům poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli...
Matouš 15:24...ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl  tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu...
Matouš 15:35... "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a...
Matouš 16:7...se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali."...
Matouš 17:10...z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?"...
Matouš 17:26..."Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazili,...
Matouš 18:8... skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li  tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro...
Matouš 18:17... A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám...
Matouš 18:27...se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít....
Matouš 18:32...a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem...
Matouš 19:7...spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat...
Matouš 19:15...právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel...
Matouš 19:25...učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na podíval a...
Matouš 20:7...‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice...
Matouš 20:9... počínaje od posledních po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po...
Matouš 21:19...němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe navěky nerodí ovoce!" A ten fíkovník...
Matouš 21:25...Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne:...
Matouš 21:27..." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš....
Matouš 21:36... jiného zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali...
Matouš 21:40...se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?"...
Matouš 22:4...hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným:...
Matouš 22:10...a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulic a shromáždili všechny, které našli - zlé...
Matouš 22:19... pokrytci? Ukažte mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten obraz a nápis?" zeptal se jich...
Matouš 22:21...zeptal se jich. "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim....
Matouš 22:28...pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení? Měli ji...
Matouš 22:43..."Davidův," odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece:...
Matouš 22:45... než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo...
Matouš 23:32...jako syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli...
Matouš 24:45...Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad...
Matouš 25:27...nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát peníze směnárníkům a bych si po návratu vzal...
Matouš 25:46...z nich, to jste neudělali pro .' Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného...
Matouš 26:19...se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka....
Matouš 26:44...že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy....
Matouš 27:7... jsou to přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k...
Matouš 27:24... Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a...
Matouš 27:26..."Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal...
Matouš 27:64...ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne, aby snad...
Matouš 28:8...měl říci." S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům...
Marek 1:39...kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony....
Marek 3:23...a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan...
Marek 3:26...rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže...
Marek 4:36...řekl: "Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i...
Marek 4:38...ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: "Mistře, nezajímá , že umíráme?" Když se probudil,...
Marek 5:20...udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj...
Marek 6:24...přání do polovice mého království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O...
Marek 6:32...tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli,...
Marek 7:5...nádob a lehátek. Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle...
Marek 8:6...zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal...
Marek 8:16...kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale...
Marek 9:10...Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to jevstát z...
Marek 9:35...sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li...
Marek 10:24...Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího...
Marek 10:26...naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U...
Marek 11:4...‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici...
Marek 11:33...proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. ...
Marek 12:4...ho a poslali pryč s prázdnou. Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a...
Marek 12:6...zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal ho tedy k nim, neboť si říkal: ‚Před mým synem se zastydí.'...
Marek 12:9...se ho, zabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici ...
Marek 12:17...obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim...
Marek 12:23...potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena.  tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude...
Marek 12:28...a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: "Které přikázání je ze všech...
Marek 12:37...nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád...
Marek 13:23...to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem." "Ve dnech po...
Marek 14:11...se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne...
Marek 14:13...připravit k jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam...
Marek 14:16... Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli všechno tak, jak...
Marek 16:13...jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se...
Lukáš 1:62...ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat. Požádal...
Lukáš 2:3...se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z...
Lukáš 2:16...se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící...
Lukáš 2:27... dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše,...
Lukáš 4:44...také jiným městům; to je poslání." Kázal tedy v judských synagogách. Jednou, když stál na břehu...
Lukáš 6:8...řekl: "Vstaň a postav se doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim...
Lukáš 6:11... jeho ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. V těch dnech...
Lukáš 7:4... aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží si, abys to...
Lukáš 7:6...náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domu, poslal k...
Lukáš 7:26...k vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na...
Lukáš 7:36...z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna...
Lukáš 8:24...nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstal,...
Lukáš 8:37... neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli...
Lukáš 8:39... jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval po celém městě, jak veliké věci pro něj...
Lukáš 8:42...dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna...
Lukáš 8:55...se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal  tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale...
Lukáš 9:9... "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním...
Lukáš 9:11...dozvěděly zástupy, vydaly se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo...
Lukáš 9:56...se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu ...
Lukáš 11:13...poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary,...
Lukáš 11:35... Když je však lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé...
Lukáš 13:7... Přišel a hledal na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházím a hledám na...
Lukáš 14:21...jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se...
Lukáš 14:33...bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co , nemůže být...
Lukáš 15:3..."On přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a...
Lukáš 16:2...ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého...
Lukáš 16:9...věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat...
Lukáš 16:25...užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a...
Lukáš 16:27...' On na to řekl: ‚Prosím , otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - je varuje...
Lukáš 18:26...jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je...
Lukáš 19:4...kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, ...
Lukáš 19:6...dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si...
Lukáš 19:23...neuložil, a sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi tedy nedal peníze směnárníkům, abych si je po návratu...
Lukáš 20:8...mu řekli: "Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš....
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |