Tchánem

Hledám varianty 'tchánem' [ tchánu (2) tchánovi (3) tchánem (2) tchána (5) tchán (13) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 38:13...ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy...
Genesis 38:25...upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto...
Exodus 3:1... Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo...
Exodus 4:18...s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými...
Exodus 18:1...Amalekovi do posledního pokolení." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh...
Exodus 18:2...co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se...
Exodus 18:5...zachránil před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť,...
Exodus 18:6...u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími...
Exodus 18:7...a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden...
Exodus 18:8...daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi...
Exodus 18:12...Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil...
Exodus 18:14...před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s...
Exodus 18:17...a oznamuji Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš...
Exodus 18:24...dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral...
Exodus 18:27...menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně tři...
Numeri 10:29...řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl:...
Soudců 1:16...pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam dorazili, usídlili se mezi...
Soudců 19:4...ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny...
Soudců 19:7...a pohov si." On se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno...
Soudců 19:9...družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlí k večeru....
1. Samuel 4:19...zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodila, neboť...
1. Samuel 4:21..." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží...
Ezechiel 22:11...tobě páchá ohavnost s manželkou svého bližníhotchán przní vlastní snachu a bratr znásilňuje sestru, dceru...
Jan 18:13... Přivedli ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (To byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |