Tam

Hledám varianty 'tam' [ tam ]. Nalezeno 917 veršù.
Genesis 2:12... kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se...
Genesis 11:7...si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin...
Genesis 11:9... Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je...
Genesis 11:31...země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu....
Genesis 12:7...a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal....
Genesis 12:8...Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram...
Genesis 12:10...hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad....
Genesis 13:4...stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno....
Genesis 13:18...se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel,...
Genesis 15:13...budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejichtam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však...
Genesis 18:24...to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s...
Genesis 18:28...těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil...
Genesis 18:29...Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti,"...
Genesis 18:30... když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam...
Genesis 18:31...ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti,"...
Genesis 18:32...ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti,"...
Genesis 19:20...mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosímtamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké....
Genesis 19:22...němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A...
Genesis 21:17...Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj,...
Genesis 21:31...jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do...
Genesis 21:33...do filištínské země. Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha....
Genesis 22:2... svého milovaného Izáka, a jdi do země MoriaTam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím."...
Genesis 22:5..."Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme  tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal...
Genesis 22:9... Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna...
Genesis 23:4...mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 23:13... Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne,  tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 24:4... ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na...
Genesis 24:6...odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh...
Genesis 24:8...následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku...
Genesis 24:38...ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu...
Genesis 24:54...pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k...
Genesis 25:10... na poli, jež Abraham koupil od ChetejcůTam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově...
Genesis 26:8..." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když  tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna...
Genesis 26:17...odtud odešel, utábořil se v gerarském údolítam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za...
Genesis 26:25...kvůli Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj...
Genesis 28:2...Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti...
Genesis 28:11...se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom místě...
Genesis 29:3...kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek....
Genesis 32:5...tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábanatam jsem se dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav, otroky...
Genesis 32:30..."Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť...
Genesis 33:17...do Seíru, zatímco Jákob se vydal k SukotuTam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky....
Genesis 33:20...Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera,...
Genesis 35:1...řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi...
Genesis 35:3...šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-eluTam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti...
Genesis 35:7...zemi - on i všichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam...
Genesis 38:2...a uchýlil se k adulamskému muži jménem ChíraTam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si...
Genesis 38:22...jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si...
Genesis 39:1...Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do EgyptaTam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan...
Genesis 39:22...vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel...
Genesis 41:11...stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním...
Genesis 41:12... každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže....
Genesis 42:2...Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A...
Genesis 43:2...z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž...
Genesis 43:25...nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v...
Genesis 43:30...pohnut k slzám. Šel do svého pokojetam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním...
Genesis 44:14...se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a...
Genesis 45:11...synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co mášTam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových...
Genesis 46:3..." řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou...
Genesis 46:28...Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do...
Genesis 47:4...panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v...
Genesis 47:12...v nejlepší části egyptské země, v kraji RamesesTam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se...
Genesis 47:27...usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil...
Genesis 48:7...zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě k Efratě" (což je Betlém)....
Genesis 49:31...Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebištěTam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali...
Genesis 50:10...do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když...
Exodus 2:6...děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To...
Exodus 2:12...Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku....
Exodus 2:15...Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm...
Exodus 2:20...kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj...
Exodus 3:3...ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to,...
Exodus 3:18...vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' však vím, že vás...
Exodus 5:3...vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad...
Exodus 5:20...od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin...
Exodus 8:18...den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lidtam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem...
Exodus 8:23...Vydáme se na třídenní cestu do pouštětam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám...
Exodus 10:26...potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě Hospodinu...
Exodus 15:25...dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládlaTam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel....
Exodus 15:27...bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palemtam se utábořili u vody. Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý...
Exodus 16:3...jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v EgyptěTam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti!...
Exodus 16:10... a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Exodus 17:1...cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat:...
Exodus 17:3...na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi...
Exodus 17:6...do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda,...
Exodus 18:8...vyptali, jak se jim daří, vešli do stanuTam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin...
Exodus 19:2...vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinajtam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře....
Exodus 19:20... Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj...
Exodus 24:12...Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem...
Exodus 25:22...truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dámTam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby...
Exodus 26:25...s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě...
Exodus 29:42...před Hospodinem u vchodu do Stanu setkáváníTam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam...
Exodus 29:43...s vámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvilTam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo...
Exodus 34:2...se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinajtam, na vrcholu hory, staneš u mne. Nikdo ale...
Exodus 34:28...s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero,...
Exodus 36:30... Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě...
Exodus 40:3...vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a...
Leviticus 8:31...řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávánítam ho snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem...
Leviticus 16:17...Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjdeTam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé...
Leviticus 16:23...měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si...
Leviticus 16:27...vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si...
Leviticus 18:28... vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi. Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto...
Leviticus 26:39...nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu...
Numeri 8:9... Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před...
Numeri 9:17...hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinultam synové Izraele tábořili. Podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 11:3... To místo nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k...
Numeri 11:16...správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvit...
Numeri 11:17... se tam postaví s tebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě,...
Numeri 11:34...jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak...
Numeri 13:23...egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na...
Numeri 13:24...granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol,...
Numeri 13:28...města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v...
Numeri 13:32... požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i...
Numeri 13:33...viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali...
Numeri 17:7...setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan...
Numeri 17:9...a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť...
Numeri 19:9...jalovice a uloží jej na čisté místo za táboremtam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné...
Numeri 19:18...onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo...
Numeri 20:1...měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v KádešiTam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale...
Numeri 20:2... Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a...
Numeri 20:26... Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před...
Numeri 20:28...jeho roucho a oblékl je jeho synu EleazaroviTam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z...
Numeri 21:32... Dobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k...
Numeri 22:40...tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotuTam Balák obětoval skot a brav a pozval k hostině Balaáma i...
Numeri 23:15..."Postůj zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a...
Numeri 32:39...do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu...
Numeri 33:9...bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palemtam se utábořili u vody. Vyšli z Elimu a utábořili se u...
Numeri 33:38...Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hórtam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let...
Numeri 33:55... země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou...
Numeri 35:6... která dáte levitům, bude šest měst útočištnýchTam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim...
Numeri 35:15...i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li...
Numeri 35:25...mu návrat do útočištného města, kam se uchýlilTam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného...
Deuteronomium 1:28...jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se,...
Deuteronomium 1:37...se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam...
Deuteronomium 1:38...nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví...
Deuteronomium 2:10...určil do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako...
Deuteronomium 2:20...toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem nazývali Zamzumci -...
Deuteronomium 3:28...Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem,...
Deuteronomium 4:28... kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstkaTam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům...
Deuteronomium 4:29... kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítíTam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej...
Deuteronomium 4:42...tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho...
Deuteronomium 8:10...je železo a z jejíchž hor budeš těžit měďTam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu,...
Deuteronomium 10:6...Izraele táhli od studní Bne-jaakan do MoseryTam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal...
Deuteronomium 12:5...kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jménoTam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti,...
Deuteronomium 12:6...za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďtetam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky,...
Deuteronomium 12:7...oběti a prvorozené ze svého skotu i bravuTam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a...
Deuteronomium 12:12...nejlepší věci, které jste přislíbili HospodinuTam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a...
Deuteronomium 12:14...si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenůtam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co...
Deuteronomium 12:21...místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž...
Deuteronomium 12:27...na místo, které si vyvolí Hospodin, váš BůhTam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na...
Deuteronomium 14:24...místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam...
Deuteronomium 14:26...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno,...
Deuteronomium 17:9...se dotázat levitských kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok....
Deuteronomium 17:12...se někdo odvážil neuposlechnout kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ...
Deuteronomium 18:7...Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez...
Deuteronomium 19:17...před Hospodina - před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci věc důkladně prošetří....
Deuteronomium 20:5...správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji...
Deuteronomium 20:11...mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud...
Deuteronomium 20:13...do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a...
Deuteronomium 21:4...údolí, na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové...
Deuteronomium 22:27...na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku,...
Deuteronomium 26:3...pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu...
Deuteronomium 26:5...Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtuTam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným a...
Deuteronomium 27:5...kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů...
Deuteronomium 27:7...oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty...
Deuteronomium 28:36... k národu, který jsi neznal ty ani tví otcovéTam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem...
Deuteronomium 28:64...všechny národy, od jednoho konce světa po druhýTam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani...
Deuteronomium 28:65... Mezi těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam ...
Deuteronomium 28:68... o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříšTam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyně...
Deuteronomium 31:26...Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši vzpurnost a...
Deuteronomium 32:52... Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto...
Deuteronomium 33:19... v stanech svých! Na horu svolají různé národytam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského...
Deuteronomium 34:5...spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel...
Jozue 2:6...na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi...
Jozue 2:16... " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou...
Jozue 2:22... Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili....
Jozue 3:1... k Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem...
Jozue 4:9...dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou...
Jozue 6:5...hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl...
Jozue 6:11...jednou kolem dokola. Pak odešli do táboratam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli...
Jozue 6:20... hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak...
Jozue 6:26...prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm...
Jozue 7:3...k Jozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo...
Jozue 7:25...patřilo, a odnesli to všechno do rokle AchorTam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí?...
Jozue 7:26...nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého...
Jozue 8:11...Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na...
Jozue 8:20...stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil...
Jozue 8:24...ostřím meče, vrátil se celý Izrael do Aje a také tam je pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo...
Jozue 8:29...nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele,...
Jozue 8:32...oběti Hospodinu a obětovali pokojné oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v...
Jozue 8:33... kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a...
Jozue 10:18...k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat...
Jozue 10:27...ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne....
Jozue 10:30...meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil stejně, jako...
Jozue 14:12...dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li Hospodin...
Jozue 17:15...na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak těsno v...
Jozue 17:18... Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude vaše. Ty...
Jozue 20:3... jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil....
Jozue 20:9...nimi; kdokoli někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se...
Jozue 24:5...Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do EgyptaTam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními,...
Jozue 24:26...Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen...
Soudců 1:5...do jejich rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000Tam také narazili na Adoni-bezeka a bojovali s ním....
Soudců 1:7...tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzalématam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a...
Soudců 1:16...také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se...
Soudců 2:5...tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se...
Soudců 2:23...usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním,...
Soudců 3:25...koná v chladné komůrce potřebu. Přešlapovali tam, z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád...
Soudců 5:27... svalil se a ležel, k nohám klesl, svalil setam, kde klesl, svalil se zavražděn. Za oknem vyhlíží matka...
Soudců 6:24..." řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin...
Soudců 7:4...je stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodětam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,' ten s...
Soudců 7:5...' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolů k voděTam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu...
Soudců 7:10... neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš,...
Soudců 7:21...a křičeli: "Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně...
Soudců 8:8...Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako...
Soudců 8:14... se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu...
Soudců 8:25...dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté...
Soudců 8:27...a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i...
Soudců 8:29... syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder -...
Soudců 9:5...do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů...
Soudců 9:21...i z Bet-mila a sežehne Abimelecha!" Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru...
Soudců 9:47...chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem na...
Soudců 11:3...tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji TovTam se k němu přidali různí ničemové a podnikali s ním...
Soudců 14:1...do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a...
Soudců 14:8...s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na...
Soudců 14:19...Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo...
Soudců 15:1...za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak...
Soudců 16:1...let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k . Mezi obyvateli Gazy se...
Soudců 16:27...se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem...
Soudců 16:31...při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali....
Soudců 18:2... do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali po...
Soudců 18:10...tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou!  tam přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou...
Soudců 18:15...odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do...
Soudců 18:30... Předtím se ale to město jmenovalo Laiš. Danovci tam vztyčili tu modlu a Jonatan, syn Geršoma, syna...
Soudců 18:31...vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělattam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael...
Soudců 19:2...do domu svého otce v judském Betlémě. Když  tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde...
Soudců 19:4... ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť...
Soudců 19:7... že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že...
Soudců 19:10... vydáte se na cestu a dorazíte domů." On  tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se...
Soudců 19:11... odbočme do toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města,...
Soudců 19:15...Gibeji, slunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na...
Soudců 20:26...pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem,...
Soudců 20:27... Izraelci se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn...
Soudců 20:44... Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužůtam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské...
Soudců 21:2...Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě...
Soudců 21:4...odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti....
Soudců 21:9...totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných...
Soudců 21:10...- z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a...
Růt 1:2...Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama...
Růt 1:4...ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A...
Růt 1:16...se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneštam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde...
Růt 1:17...bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeštam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učiní a přidá...
Růt 4:1... Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím...
1. Samuel 1:3...chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými...
1. Samuel 1:22...svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána....
1. Samuel 1:28...mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V...
1. Samuel 3:10...na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv,"...
1. Samuel 5:8...se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale...
1. Samuel 5:9...tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě...
1. Samuel 6:14...dojel k poli Jošuy Betšemešského a zastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na...
1. Samuel 7:6...Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě...
1. Samuel 7:17...se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izraeltam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel...
1. Samuel 9:6...všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít."...
1. Samuel 10:8...napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat...
1. Samuel 10:23..."Schovává se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu...
1. Samuel 11:14...řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde...
1. Samuel 11:15... Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy...
1. Samuel 14:20...se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle - oni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové,...
1. Samuel 14:34...tedy noci přivedl svého býka a porazil ho tam. Saul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé,...
1. Samuel 15:12...Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak...
1. Samuel 15:33...bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom...
1. Samuel 17:22...své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi...
1. Samuel 19:24...před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i...
1. Samuel 20:6... aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne:...
1. Samuel 20:19...přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy, jako bych...
1. Samuel 21:7...dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z...
1. Samuel 21:8...byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne...
1. Samuel 22:22... David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě...
1. Samuel 23:22...a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A...
1. Samuel 24:4...skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních...
1. Samuel 26:2...vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na kopci...
1. Samuel 27:5...místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v...
1. Samuel 29:3...s Achišem. Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského...
1. Samuel 30:2...a Ciklagu, který dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili,...
1. Samuel 30:9...sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala. David pak pokračoval v pronásledování se...
1. Samuel 31:8...přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu...
1. Samuel 31:12...synů z betšanské hradby, vrátili se do Jábešetam je spálili. Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je...
2. Samuel 1:21...rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již...
2. Samuel 2:2...se David. "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam...
2. Samuel 2:4... a usadili se v Hebronu a okolních městechTam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za...
2. Samuel 2:18...vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento...
2. Samuel 2:23...kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde...
2. Samuel 3:16...šel za a plakal celou cestu do BachurimTam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátil....
2. Samuel 3:27...městské brány, aby si s ním promluvil o samotěTam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého...
2. Samuel 4:3...Beerotští uprchli do Gitajim a od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna...
2. Samuel 4:5... se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval....
2. Samuel 5:6...slepci a mrzáci odrazí!" Prohlašovali, že se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je...
2. Samuel 5:20...David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou...
2. Samuel 5:21...pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl....
2. Samuel 6:7...tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na...
2. Samuel 10:7...od Iš-toba. David se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a...
2. Samuel 11:16...postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města...
2. Samuel 14:6...měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého...
2. Samuel 14:32...měl vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina...
2. Samuel 15:16...odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s...
2. Samuel 15:21...bude můj královský pán, mrtev nebo živtam bude i tvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď...
2. Samuel 15:24...stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží...
2. Samuel 15:29...vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu...
2. Samuel 15:35...pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na...
2. Samuel 15:36... to oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan...
2. Samuel 17:17...Achimaac zůstávali u pramene En-rogel. Chodívala tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi....
2. Samuel 17:28... a s Barzilajem Gileádským z Rogelim mu tam přinesli lůžka a přikrývky, misky a džbány s pšenicí,...
2. Samuel 18:7... K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne...
2. Samuel 18:17...kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal...
2. Samuel 19:19...králem vběhli do Jordánu, že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé...
2. Samuel 19:32...z Rogelim a provázel krále k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu...
2. Samuel 20:3...do svého paláce, vzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v...
2. Samuel 20:14...kmeny po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci se tam shromáždili a přidali se k němu. Joábovi muži přitáhli...
2. Samuel 21:20... Také v Gatu proběhla válka s Filištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti...
2. Samuel 23:7... železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů:...
2. Samuel 23:17...chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy...
2. Samuel 24:25...ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné...
1. Královská 1:9...Zochelet nedaleko pramene En-rogel a sezval tam všechny své bratry, královské syny, i všechny královské...
1. Královská 1:14...Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke...
1. Královská 1:19...ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny královské syny i kněze Abiatara a velitele...
1. Královská 1:34...na moji mulu a dovezte ho k prameni GíchonTam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad...
1. Královská 3:1...dceru a přivedl si ji do Města DavidovaTam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a...
1. Královská 3:18...i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel,...
1. Královská 5:23...z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíšTam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také...
1. Královská 8:8...svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky,...
1. Královská 8:9...V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele...
1. Královská 8:29...k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj...
1. Královská 8:64...střed nádvoří před Hospodinovým chrámemTam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných...
1. Královská 9:3...jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo jméno. oči i srdce tam...
1. Královská 9:28...námořníky. Vypravili se do Ofiru, naložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. ...
1. Královská 11:16...padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud...
1. Královská 11:24... Odešli do Damašku, usídlili se v něm a založili tam Damašské království. Vedle zla, které představoval...
1. Královská 11:29...Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal...
1. Královská 11:36...v Jeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat,...
1. Královská 12:1... Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám,...
1. Královská 13:17...jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel...
1. Královská 13:22...jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v...
1. Královská 14:2...nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do ŠílaTam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu...
1. Královská 14:21...Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala...
1. Královská 15:17...Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které...
1. Královská 16:34...Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua,...
1. Královská 17:4...budeš pít a havranům jsem přikázal, aby  tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova...
1. Královská 17:9..."Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila...
1. Královská 17:10... Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve...
1. Královská 18:40...když je zajali, Eliáš je odvedl k potoku Kíšontam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! ...
1. Královská 18:43...na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš....
1. Královská 19:9...dní a čtyřicet nocí k Boží hoře OrébTam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo...
1. Královská 19:15...Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti.  tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak...
1. Královská 19:20...Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce...
1. Královská 20:30...pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby....
1. Královská 20:39...na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se...
1. Královská 21:19...ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví HospodinTam, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou...
1. Královská 22:48...jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby...
2. Královská 4:10... Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen, kde odpočívat, když...
2. Královská 4:11...odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku...
2. Královská 4:19... jednoho dne o žních šel za otcem na poleTam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho...
2. Královská 4:35... Potom se zvedl a přecházel po domě semtam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec...
2. Královská 5:18...Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o rámě, takže i se musím v...
2. Královská 5:24...k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také...
2. Královská 5:26..."Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti...
2. Královská 6:2... je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k...
2. Královská 6:6...to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on natáhl...
2. Královská 6:8...se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej...
2. Královská 6:9...pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu...
2. Královská 6:10...kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského...
2. Královská 6:13...tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu,"...
2. Královská 6:14...pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam v...
2. Královská 7:4...Máme snad jít do města, když je ve městě hladTam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna...
2. Královská 7:7...zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o...
2. Královská 7:17...pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za...
2. Královská 9:2...nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu.  tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho....
2. Královská 9:3...od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíkuTam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni:...
2. Královská 9:5... ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro...
2. Královská 9:6...řekl mu. A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 10:8..." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se...
2. Královská 10:13... Když projížděl Bet-ekedem pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?"...
2. Královská 10:17...v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je...
2. Královská 10:25...Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli do vnitřní...
2. Královská 10:27...Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam veřejné záchody, které tam jsou dodnes. Tak Jehu...
2. Královská 11:4...stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámuTam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim...
2. Královská 11:19...chrámu Bránou strážců do královského paláceTam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a...
2. Královská 14:19...zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachiše, aletam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na...
2. Královská 15:14...vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samařítam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil,...
2. Královská 15:16... vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se...
2. Královská 16:6... Potom se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi...
2. Královská 16:18...nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do...
2. Královská 17:18...rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval...
2. Královská 17:25...a zabydleli se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal...
2. Královská 17:27...země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam...
2. Královská 19:23...Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do...
2. Královská 19:27...uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš semtam, na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha...
2. Královská 23:10... Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako...
2. Královská 23:27...jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co...
2. Královská 23:29...proti němu, ale on ho zabil v Megidu, jakmile se tam objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z...
2. Královská 25:6...zajat a odveden k babylonskému králi do RiblyTam byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima...
2. Královská 25:12...ostatní obyvatelstvo. Jen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a...
2. Královská 25:21...a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl...
1. Letopisů 3:5... Dalších třiatřicet let kraloval v JeruzaléměTam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou...
1. Letopisů 3:6...byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet, Nogah,...
1. Letopisů 4:41...zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a...
1. Letopisů 4:43... Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam dodnes. Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten...
1. Letopisů 5:22...padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny...
1. Letopisů 6:16...David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě...
1. Letopisů 7:29... Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemiTam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové...
1. Letopisů 9:24...stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánkuTam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě,...
1. Letopisů 10:8...přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho...
1. Letopisů 11:4...vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!"...
1. Letopisů 12:40...Davida učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby....
1. Letopisů 14:12...to místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně...
1. Letopisů 16:19...Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili,...
1. Letopisů 16:27...nádhera je v jeho přítomnosti, síla a radost je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte...
1. Letopisů 19:8...do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a...
1. Letopisů 21:20...a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovali. Právě tehdy k Aravnovi...
1. Letopisů 21:26...za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné...
1. Letopisů 21:28...na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš...
1. Letopisů 21:30...i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč...
2. Letopisů 1:3...s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník...
2. Letopisů 1:5...Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina a na tom...
2. Letopisů 5:9...svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam...
2. Letopisů 5:10...dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele...
2. Letopisů 6:20...k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj...
2. Letopisů 7:7...střed nádvoří před Hospodinovým chrámemTam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí,...
2. Letopisů 7:16...v něm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec...
2. Letopisů 10:1... Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám,...
2. Letopisů 12:13...Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se...
2. Letopisů 15:5... najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj....
2. Letopisů 16:1...Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic...
2. Letopisů 16:5...to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli...
2. Letopisů 20:26...do údolí Beracha (to je: Dobrořečení), aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá...
2. Letopisů 22:9...hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho...
2. Letopisů 23:20...chrámu Horní bránou do královského paláceTam krále usadili na královský trůn. Všechen lid země se...
2. Letopisů 25:27...chystalo spiknutí. Utekl sice do Lachiše, aletam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na...
2. Letopisů 26:17...a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam šli za ním. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli...
2. Letopisů 28:9...spoustu kořisti, kterou si odnesli do SamaříTam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se...
2. Letopisů 28:18... Timnu a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi...
2. Letopisů 32:21...do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho tam srazili mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele...
2. Letopisů 33:12...ho bronzovými řetězy a odvedli do BabylonuTam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o...
2. Letopisů 35:23...ústech a vyrazil do bitvy na pláň MegidoTam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte !" řekl...
Ezdráš 1:3... Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v...
Ezdráš 8:21...220; všichni jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před...
Ezdráš 10:6...chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad...
Nehemiáš 2:11... Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen...
Nehemiáš 2:14...ke Studniční bráně a ke Královskému rybníkutam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval...
Nehemiáš 2:19... začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh...
Nehemiáš 4:14...od sebe daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohutam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme...
Nehemiáš 5:8...jsem jim a svolal kvůli nim veřejné shromážděníTam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své...
Nehemiáš 6:11...jako může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi...
Nehemiáš 9:24...do země vešli a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal...
Nehemiáš 13:1...veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z...
Nehemiáš 13:9...komory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem...
Nehemiáš 13:16...prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v...
Job 1:7...Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi semtam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka...
Job 2:2...Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi semtam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka...
Job 3:17...zahrabán, jako nemluvně, jež světlo nevídáTam ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni...
Job 3:18... tam si odpočinou všichni zdeptaní. Také i vězni tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik biřiců. Malí i...
Job 3:19...neuslyší tam pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je...
Job 7:4...vstát?' A noc se táhne a se převaluji semtam do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány na...
Job 16:19...odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teďtam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi vysmívají...
Job 20:8...známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak noční vidina. Oko, jež vídalo ho, ...
Job 22:12...tma a přikrývá záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej!...
Job 22:20...se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich bohatství oheň spolykal!' Poddej se Bohu a...
Job 23:8...svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho...
Job 23:9... ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severutam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on...
Job 26:5...v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním...
Job 26:10...závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinoutam, kde je hranice světla s temnotou. Nebeské pilíře...
Job 28:6...žár. Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji...
Job 28:7...skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí...
Job 28:8... Nekráčí po pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejí z...
Job 37:12... mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží semtam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na...
Job 38:16... jejich napřažená paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily...
Job 39:30...mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvolytam je hned!" Tehdy Hospodin promluvil k...
Žalmy 8:4...nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ,...
Žalmy 36:13...pyšných, ruka darebáků nepronásleduje Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou! ...
Žalmy 50:1... celou zem svolává od slunce východu  tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se...
Žalmy 59:16... štěkají jako psi, po celém městě běhají. Semtam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke...
Žalmy 68:9...ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele!...
Žalmy 68:30...dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se...
Žalmy 74:4...Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali,...
Žalmy 76:4...příbytek zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla...
Žalmy 78:69...Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam postavil a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil svého...
Žalmy 103:22...Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše Hospodinu! ...
Žalmy 104:26...lodě a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase...
Žalmy 105:24... Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich...
Žalmy 107:27...opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedl z...
Žalmy 107:34...zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní...
Žalmy 107:36...jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení....
Žalmy 113:3...jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce  tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je...
Žalmy 133:3...rosa z hory Hermonu sestupující na hory SionuTam přece Hospodin požehnání udílí - život navěky! ...
Žalmy 137:1...láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekamitam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion....
Žalmy 137:3...citery a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás...
Žalmy 139:8...kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupiltam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí - i tam jsi!...
Žalmy 139:10...jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych...
Přísloví 6:13...Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje semtam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry...
Přísloví 7:17... Svoji ložnici jsem myrhou provoněla, aloe je tam, skořice nechybí. Pojď, opijeme se milováním, do rána...
Přísloví 8:3... u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu...
Přísloví 8:29... propastné prameny když vytryskly. Byla jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly!...
Přísloví 11:2...jej potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné...
Kazatel 1:5... Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní vítr se mění v jižní, sem a...
Kazatel 1:6...vyjít . Severní vítr se mění v jižní, semtam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se....
Kazatel 1:7...řeky do moře míří, moře se ale nepřeplníTam, odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu...
Kazatel 3:17...si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soudtam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si:...
Píseň 1:8...v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových...
Píseň 7:13...zda se již otvírají, zda kvete granátový sadtam ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni...
Píseň 8:5...miláčkem v objetí? Pod jabloní jsem vzbudilatam, kde počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička....
Izaiáš 3:16...nahoře a se svůdnýma očima drobně cupitají semtam, řetízky cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán...
Izaiáš 4:5...krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn - všechnu tu...
Izaiáš 5:14...tlama zeje dokořán; výkvět i spodina spadne tam, celý ten rozjařený bujný dav! Člověk bude sražen a...
Izaiáš 7:6...Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.' Panovník Hospodin však praví:...
Izaiáš 7:24...stříbrných zaroste trním a bodláčím. Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním...
Izaiáš 13:20...žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín, nezastaví se tam pastýři. Budou tam uléhat...
Izaiáš 13:21...se tam beduín, nezastaví se tam pastýři. Budou tam uléhat pouštní příšery, domy se zaplní sovami, zabydlí...
Izaiáš 14:32...poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založiltam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V...
Izaiáš 16:10...v lisu nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam. srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro...
Izaiáš 18:6...ptákům z hor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen...
Izaiáš 22:18...klubíčka jako míč, zakutálí do širé krajinyTam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi...
Izaiáš 23:12... Dcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej na zemi Chaldejských...
Izaiáš 28:10...odstaveným od prsů? Prý: To a to a tak a taktam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečí a...
Izaiáš 28:13...slovo bude znít: "To a to a tak a taktam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Jen si jdou -...
Izaiáš 33:21...jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí ani jedinýTam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a...
Izaiáš 33:24...kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní! Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí,...
Izaiáš 34:14...šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají se tam příšery a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční...
Izaiáš 34:15...se tam usadí a najde odpočinutí. Uhnízdí se tam sova, aby vejce nakladla, vysedí je a ve svém stínu...
Izaiáš 35:9...- ani hloupí na cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam...
Izaiáš 37:24...Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do...
Izaiáš 37:28...uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš semtam, na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha...
Izaiáš 48:16...nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje,  tam jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem...
Izaiáš 51:3...podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít....
Izaiáš 55:10... Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození,...
Izaiáš 57:7...hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila...
Izaiáš 59:19...západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí,...
Izaiáš 65:5...je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!" Takoví ...
Izaiáš 65:19...- vždyť v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude dítě,...
Izaiáš 65:20... křik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude...
Jeremiáš 3:6...vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnila. Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se...
Jeremiáš 3:17...nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet všechny národy - k Hospodinovu jménu v...
Jeremiáš 4:20... vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším...
Jeremiáš 6:11... ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v ulicíchtam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s...
Jeremiáš 7:2..."Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z Judy,...
Jeremiáš 7:31...také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim...
Jeremiáš 8:3...tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolenítam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví...
Jeremiáš 8:14...Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst,  tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti,...
Jeremiáš 8:19...ciziny: Copak na Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč uráželi svými modlami, těmi...
Jeremiáš 8:22...přemožen. Copak není balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže...
Jeremiáš 13:4...a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratutam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval...
Jeremiáš 13:6...k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde...
Jeremiáš 16:13...do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcovéTam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad...
Jeremiáš 18:2...od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domuTam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova...
Jeremiáš 19:2...kněží a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinomTam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo...
Jeremiáš 19:5...nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi -...
Jeremiáš 20:6...domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonutam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé,...
Jeremiáš 22:1..."Sestup do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu...
Jeremiáš 22:12...musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří." "Běda...
Jeremiáš 22:26...do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte...
Jeremiáš 26:22...a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana, syna Achborova, a jeho muže,...
Jeremiáš 27:22...a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonutam zůstanou do dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví...
Jeremiáš 29:27...jsi tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu...
Jeremiáš 30:18... nad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní...
Jeremiáš 31:15...křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá...
Jeremiáš 31:24... příbytku spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i...
Jeremiáš 32:3...nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho: "Jak se opovažuješ...
Jeremiáš 32:35...Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi....
Jeremiáš 36:6..."Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi...
Jeremiáš 37:12...vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své dědictví. Jen co však...
Jeremiáš 37:13...co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna...
Jeremiáš 37:20...Neposílej zpátky do domu písaře Jonatana,  tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše...
Jeremiáš 37:21...přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel...
Jeremiáš 38:6... která byla na strážním nádvoří; spustili tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé...
Jeremiáš 38:9...naprosto zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!"...
Jeremiáš 38:10...mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve...
Jeremiáš 38:26... neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a...
Jeremiáš 39:5...králi Nabukadnezarovi do Ribly v chamátské zemiTam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible...
Jeremiáš 40:6...Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když...
Jeremiáš 41:3...s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Druhý den po zavraždění Gedaliáše, když o tom...
Jeremiáš 41:10...Micpě - královské dcery i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil...
Jeremiáš 42:14...zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do EgyptaTam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme...
Jeremiáš 42:15...Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a...
Jeremiáš 42:16...jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás...
Jeremiáš 42:17...ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani...
Jeremiáš 42:22...na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova...
Jeremiáš 44:12...- ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou...
Jeremiáš 46:6...nemohou utéci, neuniknou ani siláciTam na severu, u řeky Eufrat, vrávorají a padají! Kdo se to...
Jeremiáš 46:17...ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl...
Jeremiáš 49:1...Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin,...
Jeremiáš 49:3... oblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho...
Jeremiáš 50:39...modlářství, pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam...
Jeremiáš 51:61...Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni:...
Jeremiáš 52:9...k babylonskému králi do Ribly v chamátské zemiTam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible...
Jeremiáš 52:16...králi, a také zbytek řemeslníků. Zbytek chudiny tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali...
Jeremiáš 52:27...a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl...
Pláč 4:15... z cesty! Nedotýkejte se!" A když teď bloudí tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám...
Pláč 5:18...tím oči - že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj...
Ezechiel 1:3...Kebar v babylonské zemi slovo HospodinovoTam na něm spočinula ruka Hospodinova. Hle - spatřil jsem,...
Ezechiel 1:12...se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duchtam šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti...
Ezechiel 1:14... z něhož se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky. Díval jsem se na a hle - při každé z...
Ezechiel 1:20...zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duchtam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také...
Ezechiel 1:25...armády. Když se zastavily, křídla složily. Stály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou nad...
Ezechiel 3:15...osadě Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo,...
Ezechiel 3:22...Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle...
Ezechiel 3:23..." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva, jakou jsem viděl...
Ezechiel 5:4...nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak...
Ezechiel 8:1...a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na dolehla ruka Panovníka Hospodina. Podíval jsem se...
Ezechiel 8:4...urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na...
Ezechiel 8:14...severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu...
Ezechiel 10:2...hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu...
Ezechiel 10:11...a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlavatam jela kola a cestou nezatáčela. Celá jejich těla včetně...
Ezechiel 11:18...byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi.  tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti...
Ezechiel 16:6...odpadek. Šel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl...
Ezechiel 17:10... neuschne úplně? Na záhonech, kde byla zasazenatam uschne!'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 17:20...past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonutam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší...
Ezechiel 20:28...jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký zelenající se...
Ezechiel 20:35...zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na...
Ezechiel 20:40...Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do vlastitam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané...
Ezechiel 20:43... o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcůmTam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky,...
Ezechiel 21:19... synu člověčí, a tleskni do dlaní: Ten meč sekne tam a sem a potřetí, meč hrozných jatek, meč vraždění! ...
Ezechiel 21:27... Do pravice mu padne los pro JeruzalémTam postavit beranidla, dát rozkaz k vraždění, spustit...
Ezechiel 21:35...místě, kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíštam odsoudím. Vyliji na tebe své rozhořčení, zachvátím...
Ezechiel 22:20... tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitřtam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám...
Ezechiel 23:3...jako smilnice. Smilnily od mládí. Nechaly si tam laskat prsa, nechaly si osahávat své dívčí bradavky....
Ezechiel 23:8...svým smilstvem, které se naučila v Egyptě, když tam s souložili ještě zamlada, když osahávali její dívčí...
Ezechiel 23:42...který jsi nakladla můj olej a kadidla. Bývala tam spousta lidí, hluk a zábava. K nejrůznější holotě...
Ezechiel 25:4...kmenům z východu. Utáboří se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby...
Ezechiel 29:11...noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější...
Ezechiel 29:14...Egypta, do země, odkud pocházejí, a stanou se tam bezvýznamným královstvím. Bude bezvýznamnější než...
Ezechiel 30:18...půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den,  tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To...
Ezechiel 32:22...dole! Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola!...
Ezechiel 32:24...hrůzu v zemi živých, padli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola!...
Ezechiel 32:26...klesli do jámy. Jsou uloženi mezi padlými. Bude tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda - jejich hroby všude...
Ezechiel 32:29...zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost...
Ezechiel 32:30...s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou tam všichni severní vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes...
Ezechiel 34:14... Na výšinách izraelských hor pro bude pastvatam budou odpočívat na krásných loukách a pást se na...
Ezechiel 35:10...ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 39:12...Ge-hamon Gog, Údolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni...
Ezechiel 40:1...na mně spočinula ruka Hospodinova a přivedl  tam. V Božím vidění přivedl do izraelské země a postavil...
Ezechiel 40:3...se od jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl  tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v...
Ezechiel 40:41...po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné a...
Ezechiel 42:13...jsou svaté. Kněží, kteří přistupují k Hospodinutam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i...
Ezechiel 42:14...ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatá....
Ezechiel 46:19...kněží, obráceným na sever. A hle - všiml jsem si tam jakéhosi místa na jeho západním konci. Tehdy mi řekl:...
Ezechiel 47:9...ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví...
Ezechiel 47:23...i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žijetam mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin. Toto...
Ezechiel 48:35...toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k...
Daniel 1:21...a kouzelníky v celém jeho království. Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém...
Daniel 4:16...duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho...
Daniel 6:11...okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu...
Daniel 7:16... Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to...
Daniel 7:23...čas, aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté...
Daniel 11:19...se vrátí zpět do pevností ve své vlastní zemitam ale klesne, padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle...
Daniel 11:31...pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo...
Daniel 11:45...postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horouTam potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom čase...
Daniel 12:4...pro poslední čas. Mnozí budou procházet semtam a poznání se rozroste." Daniel jsem pak spatřil...
Ozeáš 2:1...písku, který se nedá změřit ani spočítatTam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat:...
Ozeáš 6:10...V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe,...
Ozeáš 9:1...Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí,...
Ozeáš 9:15...mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločinytam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu, které...
Ozeáš 10:9...na nás!" Hřešíš, Izraeli, od gibejských dnítam jsi se tehdy zastavil. Copak je nepostihl tehdy v...
Ozeáš 12:5...tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elutam s ním promluvil - Hospodin je Bůh zástupů, jméno...
Ozeáš 12:13...zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka...
Ozeáš 13:8...medvědice, vyrvu jim z hrudi srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! Izraeli, zničil...
Joel 1:18... I dobytek naříká! Stáda krav bloudí semtam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady...
Joel 4:2...všechny národy do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a dědictví, které...
Joel 4:11... všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! Jen se národy probudí a...
Joel 4:12...a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. Uchopte...
Amos 6:10...a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?"...
Amos 7:12...Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do JudskaTam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam. V Bet-elu ...
Amos 9:4...do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam vyhubil. Spočinu na nich svým pohledem - avšak ne v...
Jonáš 1:6...do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?!...
Jonáš 4:5...města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s...
Micheáš 4:10...budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jíttam dojdeš záchrany; tam Hospodin vykoupí z...
Nahum 2:11...hromadách! Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá...
Nahum 3:15... mačkej jíl, chop se formy na cihly! Stejně  tam ale zhltnou plameny a meč vyhladí; zhltne jako...
Abakuk 3:4...jas je jako svítání, z jeho ruky září paprskytam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v...
Sofoniáš 2:7... Připadne pozůstalým z Judova domu, kteří tam najdou pastvu. Večer pak ulehnou v domech Aškelonu -...
Ageus 2:16...přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro padesát měr,...
Zachariáš 5:11... "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a bude hotov, položí ho v něm na podstavec." ...
Zachariáš 8:5...toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to...
Zachariáš 10:11...Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho...
Zachariáš 14:10...stát a bude se tyčit od Benjamínské brány  tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže...
Malachiáš 1:11...mezi národy od východu slunce na západtam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti....
Matouš 2:11...se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a...
Matouš 2:13...vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat,...
Matouš 2:18...je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá...
Matouš 2:22...svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn,...
Matouš 2:23...pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova...
Matouš 4:1..." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a...
Matouš 5:23... Proto když bys přinášel na oltář svůj dartam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě, nech...
Matouš 5:24... že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem....
Matouš 6:21...a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla....
Matouš 8:12...království budou vyvrženi do venkovní tmyTam bude pláč a skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš...
Matouš 8:14... Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky,...
Matouš 9:10...ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s...
Matouš 10:11... Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete....
Matouš 12:45...než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku. Tak...
Matouš 13:36...světa." Tehdy propustil zástupy a šel domůTam za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to...
Matouš 13:42... kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé peceTam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v...
Matouš 13:50...zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé peceTam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno?"...
Matouš 13:58...vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o...
Matouš 14:21...kousky, které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned...
Matouš 14:23...o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od břehu, zmítána vlnami...
Matouš 15:29...jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou...
Matouš 15:38...kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když...
Matouš 17:20...zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě...
Matouš 18:20...kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménutam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a...
Matouš 19:2...za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho:...
Matouš 20:6...pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den...
Matouš 20:18...a řekl jim: "Hle, blížíme se k JeruzalémuTam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a...
Matouš 21:2...a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u oslátko. Odvažte je a...
Matouš 21:12...Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i...
Matouš 21:23...požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se...
Matouš 22:11...pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl...
Matouš 22:13...mu nohy a ruce a vyhoďte do venkovní tmyTam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných,...
Matouš 22:34...doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho...
Matouš 23:13... zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda vám,...
Matouš 24:28...oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvolatam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce...
Matouš 24:51...nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytceTam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude nebeské...
Matouš 25:30...služebníka vyhoďte do venkovní tmyTam bude pláč a skřípění zubů.'" " přijde Syn člověka ve...
Matouš 26:71..."Nevím, o čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s...
Matouš 27:16...o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly...
Matouš 27:36...ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. Pak tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho...
Matouš 28:7...vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galilejetam ho spatříte. To jsem vám měl říci." S rozechvěním a s...
Matouš 28:10..."Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do GalilejeTam spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže...
Marek 1:13...na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan...
Marek 1:22...v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo zmocnění, a...
Marek 1:30...domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o hned řekli. Přistoupil,...
Marek 1:35...rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místotam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním...
Marek 1:38..."Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázaltam. Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich...
Marek 2:6..." Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání!...
Marek 2:13...Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl...
Marek 5:11... je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili:...
Marek 5:15...viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach....
Marek 5:25...zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho...
Marek 6:5...svých příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil...
Marek 6:10...vejdete do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale někde nepřijali a...
Marek 6:33... mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš...
Marek 6:55...ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do měst nebo...
Marek 7:32...území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeruTam k němu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby...
Marek 8:9...sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil,...
Marek 10:1...přes krajinu za Jordánem přišel do judské zeměTam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku...
Marek 10:33...co se mu stát: "Hle, blížíme se k JeruzalémuTam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma....
Marek 12:41... jak do lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila...
Marek 12:42...hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své...
Marek 13:21...řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďtetam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a...
Marek 14:13...ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do městaTam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam...
Marek 14:14...muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejdetam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v...
Marek 14:15...horní místnost, prostřenou a při-pravenouTam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když...
Marek 14:52...kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k...
Marek 14:54...následoval dovnitř na veleknězův dvůrTam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s...
Marek 14:66...holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek, a když si všimla Petra,...
Marek 15:40... řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i...
Marek 16:7...i Petrovi, že vás předchází do GalilejeTam ho spatříte, jak vám řekl." A tak vyšly ven a utekly od...
Lukáš 2:6...svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého...
Lukáš 2:36... aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer....
Lukáš 4:2...svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty...
Lukáš 4:31... Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho...
Lukáš 5:4... Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinuTam roztáhněte sítě k lovu." "Mistře," řekl mu na to Šimon,...
Lukáš 5:12...šli za ním. Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na...
Lukáš 5:17...a modlil se. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech...
Lukáš 5:29...ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a...
Lukáš 6:8...postav se doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v...
Lukáš 7:2...posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi...
Lukáš 7:10...Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem...
Lukáš 8:43...za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením....
Lukáš 9:4...košile. Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás nepřijali,...
Lukáš 9:12...rozejdou do okolních vesnic a statků a najdou si tam nocleh a stravu, protože tady jsme v pustině."...
Lukáš 9:14...šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po...
Lukáš 9:36... Toho poslouchejte." Když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha a v těch dnech...
Lukáš 10:6... nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne,...
Lukáš 10:26...Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým...
Lukáš 10:30...přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden...
Lukáš 10:32...mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k...
Lukáš 11:26... než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." Během...
Lukáš 12:34...a kde mol neničí. Vždyť kde je váš pokladtam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené...
Lukáš 13:11...sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla...
Lukáš 13:28...Odejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte Abrahama, Izáka a...
Lukáš 17:21...zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království je přece mezi vámi!" Svým...
Lukáš 17:23... Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk...
Lukáš 17:37..." "Kde, Pane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvolatam se slétnou supi," odpověděl. Vyprávěl jim také...
Lukáš 18:31...a řekl jim: "Hle, blížíme se k JeruzalémuTam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze...
Lukáš 18:35...mluví. Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a...
Lukáš 19:2...přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč....
Lukáš 19:5...fíkovník, aby ho uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle...
Lukáš 19:30...se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě...
Lukáš 19:45...přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem...
Lukáš 21:2...pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato...
Lukáš 22:11...džbán vody. vejde do domu, jděte za nímTam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v...
Lukáš 22:12...ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídluTam připravte večeři." Odešli tedy, nalezli všechno tak,...
Lukáš 23:10...otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho...
Lukáš 23:33... Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici...
Lukáš 23:39...JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe...
Lukáš 24:12...se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se...
Lukáš 24:18...návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O...
Lukáš 24:33...Písma?" Ihned vstali a vrátili se do JeruzalémaTam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak...
Jan 1:35...svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl...
Jan 2:1...dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a...
Jan 2:6...služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování,...
Jan 3:22...Ježíš přišel se svými učedníky do judské zemětam s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž...
Jan 3:23... Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít...
Jan 4:6...který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ...
Jan 4:28..."Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem:...
Jan 4:40...přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě...
Jan 4:45...o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil...
Jan 4:46...Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v...
Jan 5:3...Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl...
Jan 5:6... nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být...
Jan 5:7...když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátko...
Jan 6:3...nemocných. Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc...
Jan 6:22...zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se...
Jan 6:24...Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do...
Jan 6:62...A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo...
Jan 7:8...jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami.  tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim řekl a...
Jan 7:34... poslal. Budete hledat, ale nenajdeteTam, kde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho...
Jan 7:36... když řekl: ‚Budete hledat, ale nenajdeteTam, kde jsem, se nedostanete'?" V poslední den, když...
Jan 8:9...vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš...
Jan 8:21... hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce...
Jan 8:22...to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola, ...
Jan 10:24...se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupovíTam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš...
Jan 10:40...Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice...
Jan 10:41... kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný...
Jan 10:42... co řekl o tomhle muži, byla pravda." A mnozí tam v něho uvěřili. Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie...
Jan 11:6... že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do...
Jan 11:8... "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct...
Jan 11:15..."Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný...
Jan 11:54...kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníky. Blížily se židovské Velikonoce....
Jan 11:56...vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou:...
Jan 12:2...bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvýchTam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl...
Jan 12:9..." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby viděli...
Jan 12:26...životu. Kdo mi chce sloužit, následujetam, kde jsem , bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží,...
Jan 12:29..."Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali:...
Jan 13:33... ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte...
Jan 13:36..." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš,...
Jan 14:3...zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte...
Jan 17:24...Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu, kterou jsi mi dal,...
Jan 18:2...místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou...
Jan 18:3...stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíš, vědom si...
Jan 18:18...rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal...
Jan 18:26...ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl tam v zahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal...
Jan 19:18...na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané GolgotaTam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše...
Jan 19:26...uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom...
Jan 19:29... řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili...
Jan 20:14... Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš,...
Jan 20:24...přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojčetam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!"...
Jan 20:25...rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku,...
Skutky 1:15...uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co...
Skutky 3:2...účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den...
Skutky 3:9...procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to...
Skutky 4:14... Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci. Poručili jim, ...
Skutky 5:13...čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil...
Skutky 5:22...Izraele) a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se...
Skutky 6:13...Štěpána nakonec zatkli a odvedli před VeleraduTam postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk...
Skutky 7:12...Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým...
Skutky 8:5...přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v...
Skutky 9:2...si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak muže, tak ženy...
Skutky 9:6... kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do městatam se dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu...
Skutky 9:33...církve a cestou přišel také ke svatým v LydděTam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a ...
Skutky 11:23... a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny...
Skutky 14:3...pohany a poštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který...
Skutky 14:7...měst Lystry a Derbe a jejich okolí. I tam šířili evangelium. V Lystře sedával jeden muž. Nemohl...
Skutky 14:27...Boží milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili církev a vyprávěli, co všechno...
Skutky 14:28...učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší čas. Potom přišli někteří z Judska...
Skutky 15:33...povzbuzovali a posilovali bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k...
Skutky 16:9...tedy Mysii a dorazili do TroadyTam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec...
Skutky 16:13... kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily....
Skutky 17:2...do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval...
Skutky 17:5...město a přitáhli k Jásonovu domu. Hledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud....
Skutky 17:10...v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito...
Skutky 17:13...že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla...
Skutky 17:14...Pavla hned poslali k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli do...
Skutky 17:21...to být." (Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby...
Skutky 18:2...se Pavel vydal z Athén do KorintuTam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu...
Skutky 18:18...před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a...
Skutky 18:19...vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho,...
Skutky 18:22... co přistál v Cesareji, se vydal do JeruzalémaTam pozdravil církev a odešel do Antiochie. Když tam...
Skutky 18:23...Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu....
Skutky 18:27...a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili....
Skutky 19:8...dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím...
Skutky 19:21...přes Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze...
Skutky 19:32...vzkazovali, se neodvažuje do divadlaTam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl...
Skutky 19:38... od toho jsou tu veřejné soudy a místodržiteléTam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou...
Skutky 20:6...jsme dorazili k nim do Troady a strávili jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k...
Skutky 20:13...k Assu, kde jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali...
Skutky 20:22...jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co  tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že...
Skutky 21:2...den jsme dorazili na Rhodos a odtud do PataryTam jsme našli loď, která plula do Fénicie, nalodili se a...
Skutky 21:10...čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok...
Skutky 21:17... Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi,...
Skutky 22:10...dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damaškutam se dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl jsem oslepen...
Skutky 22:20...prolévána krev tvého svědka Štěpána, stál jsem tam, schvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.'...
Skutky 25:5...v Cesareji, kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl...
Skutky 25:9... Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzalématam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl:...
Skutky 25:14...s Bereniké, aby pozdravili Festa. Zdrželi se tam delší dobu, a tak Festus králi vyprávěl o Pavlově při:...
Skutky 27:6...a Pamfylie do přistání v lykijské MyřeTam setník našel alexandrijskou loď mířící do Itálie a...
Skutky 27:16...do závětří jednoho ostrůvku zvaného KaudaTam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a vytáhli ho na...
Skutky 28:14... a tak jsme dalšího dne přistáli v PuteolechTam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich...
Římanům 5:20...se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hříchtam se ještě více rozmnožila milost! Proto tak jako hřích...
Římanům 15:20...evangeliem. Šlo mi o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím...
Římanům 16:14... Herma, Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich. Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a...
Římanům 16:15...také Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich. Pozdravte se navzájem svatým polibkem....
1. Korintským 14:23...církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že...
1. Korintským 14:28...dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ve shromáždění...
2. Korintským 2:12...s Kristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid,...
2. Korintským 2:13...dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s nimi...
2. Korintským 3:17... rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duchtam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle...
2. Korintským 7:5...Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku...
2. Korintským 10:16...daleko za vás. Pak budeme zvěstovat evangeliumtam dál za vámi, místo abychom se chlubili tím, co je...
Efeským 4:29...nic zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší....
Titus 3:12...do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu,...
Židům 7:8... Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci...
Židům 9:25... aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako...
Židům 10:18...nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba...
Jakub 1:6...totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané semtam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane...
Jakub 3:16...a ďábelská. Kde je totiž závist a svárlivosttam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost. Moudrost, která je...
Jakub 4:13...vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem" -...
Zjevení 2:13... který ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a...
Zjevení 12:6...poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj:...
Zjevení 20:10...ohně a síry, kde je i šelma a falešný proroktam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem...
Zjevení 21:25...brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů...
Zjevení 22:5...tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo...

Slova obsahující tam: baštami (1) cestami (12) etam (2) etama (1) etamské (2) etamskou (1) etamu (3) gatam (3) chotama (2) itamar (7) itamara (6) itamarovi (4) itamarovy (1) itamarových (2) itamarův (1) jotam (14) jotama (8) jotamova (1) jotamovy (2) jotamův (1) mezopotamského (3) mezopotamském (1) myrtami (1) odtamtud (25) plachtami (2) poctami (5) spoustami (1) tam (986) tamachovi (2) tamaru (3) tamaryšek (1) tamaryškem (2) tamburín (3) tamburína (1) tamburínami (2) tamburínou (2) tamburínu (1) tamburíny (8) tamější (7) tamějším (1) tamhle (8) tamní (3) tamních (1) tamním (2) tamten (1) tamtéž (1) tamti (3) tamto (2) tamtoho (2) tamty (1) tamúze (1) zetam (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |