Talent

Hledám varianty 'talent' [ talenty (4) talentů (35) talentu (2) talent (7) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 25:39...bude spolu se vším tímto náčiním vyrobentalentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru,...
Exodus 37:24... Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobiltalentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z...
Exodus 38:24...(šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně. Stříbra od...
Exodus 38:25...od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyně. Jeden beka z...
Exodus 38:27...výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a...
Exodus 38:29...příčky. Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu...
2. Samuel 12:30...ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David...
1. Královská 9:14...(to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené...
1. Královská 9:28... Vypravili se do Ofiru, naložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také...
1. Královská 10:10...právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. ...
1. Královská 10:14...do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, z...
1. Královská 16:24...v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a...
1. Královská 20:39...ztratí, zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním,...
2. Královská 5:5...se tedy vypravil na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero...
2. Královská 5:22...učedníků z Efraimských hor. Dej jim, prosímtalent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!"...
2. Královská 5:23...Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlů,...
2. Královská 15:19...asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu a udržel si...
2. Královská 18:14...judskému králi Ezechiášovi uložil zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal...
2. Královská 23:33...v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Namísto jeho otce Jošiáše...
1. Letopisů 19:6... a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozy a jezdce z mezopotamského...
1. Letopisů 20:2...korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David...
1. Letopisů 22:14...jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a železa...
1. Letopisů 29:4...co jsem pro ten svatý chrám připravil: 3 000 talentů ofirského zlata, 7 000 talentů přetaveného stříbra...
1. Letopisů 29:7...díla a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra, 18...
2. Letopisů 3:8...délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát...
2. Letopisů 8:18...služebníky vydali do Ofiru. Přivezli odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi. Také...
2. Letopisů 9:9...právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. Takové...
2. Letopisů 9:13...do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, kupců a...
2. Letopisů 25:6...mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele...
2. Letopisů 25:9...dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?" namítl...
2. Letopisů 27:5...zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene....
2. Letopisů 36:3...sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za...
Ezdráš 7:22... nechť je bezodkladně vykonáno, a to do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů...
Ezdráš 8:26... Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů...
Ester 3:9...vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových pokladnic."...

Slova obsahující talent: talent (7) talentu (2) talentů (35) talenty (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |