Takovou

Hledám pøesnì 'takovou'. Nalezeno 30 veršù. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
Genesis 18:25...kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsouTakovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také...
Genesis 20:10...se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na...
Genesis 39:9... poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa...
Genesis 41:19... nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty...
Genesis 44:7..."O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země...
Exodus 30:33...a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován...
Leviticus 26:36... pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i šelest poletujícího listí...
Jozue 14:11... vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkráttakovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o...
Soudců 19:23...zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu dcera, ještě panna, a také jeho...
1. Samuel 30:16...slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera...
2. Samuel 12:6...ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl...
2. Samuel 13:12...To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se...
1. Královská 20:25... Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na rovině....
1. Letopisů 17:18...může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro...
1. Letopisů 29:25...celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný...
Nehemiáš 13:27... Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s...
Jeremiáš 31:32...a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den,...
Jeremiáš 32:35... to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město...
Ezechiel 25:6...Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí,...
Daniel 11:4... Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato a...
Zachariáš 14:18...pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly...
Matouš 7:2...nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudítetakovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám...
Matouš 8:10... řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vámtakovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že...
Matouš 9:8...jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem...
Matouš 13:54...tak, že žasli a říkali: "Odkud tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad syn...
Marek 4:24...pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měřítetakovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno. Tomu,...
Lukáš 6:38...se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měřítetakovou vám bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání:...
Lukáš 7:9...zástupu, který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak...
2. Korintským 7:16...to, jak jste ho přijali s posvátnou úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři,...
Židům 8:9...smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den,...

Slova obsahující takovou: takovou (30) takovouto (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |