Takový

Hledám pøesnì 'takový'. Nalezeno 100 veršù. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
Leviticus 5:1...přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil toTakový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho...
Leviticus 17:9...do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinutakový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu...
Leviticus 19:8...vinu, neboť znesvětil, co je svaté HospodinuTakový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete...
Leviticus 20:18...se ženou při jejím krvácení a obcoval by s takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba jsou...
Leviticus 20:19...lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otceTakový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou...
Leviticus 22:3...jako svaté) ve stavu vlastní nečistotytakový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem...
Leviticus 22:6... který by ho poskvrnil nějakou nečistotou, každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých...
Numeri 5:6...vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinutakový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se...
Numeri 9:13... neboť v určený čas nepřinesl dar HospodinuTakový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod...
Numeri 15:30...nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinutakový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl...
Numeri 19:13...a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytekTakový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl...
Numeri 19:20...čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil setakový bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil...
Deuteronomium 13:6...poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněteTakový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť...
Deuteronomium 18:20...mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřiltakový prorok zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem...
Deuteronomium 27:20..."Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otcetakový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 29:17...národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná...
Deuteronomium 29:18...nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si...
Deuteronomium 29:23...ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili...
Jozue 10:14...nebe a nespěchalo k západu skoro celý denTakový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin...
Jozue 17:1...prvorozenému a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny...
Jozue 22:29...pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!"...
Soudců 7:13...voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil...
1. Samuel 17:42...si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapectakový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdeš s...
1. Samuel 25:17...i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě...
1. Samuel 25:25...nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenujetakový i je - jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost...
2. Samuel 7:19...dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu David...
1. Královská 22:8... abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát...
2. Královská 18:21...rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaňTakový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj...
2. Královská 23:22... svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi...
2. Královská 25:3... Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská...
2. Královská 25:17...jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně mřížování. Velitel...
2. Letopisů 18:7... abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát...
2. Letopisů 26:21...pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu...
2. Letopisů 28:22...svého soužení zrazoval Hospodina čím dál vícTakový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho...
2. Letopisů 35:18...i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebůTakovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela....
Nehemiáš 6:5...jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený...
Job 15:30...neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemiTakový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech...
Job 18:21...osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Achtakový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle...
Job 20:29...odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný denTakový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil...
Job 27:13...viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí...
Job 31:20...šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval?...
Žalmy 24:5... kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešněTakový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha,...
Žalmy 25:13...ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolitTakový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem...
Žalmy 101:6...nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížímtakoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový...
Žalmy 112:6...půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravujeTakový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti...
Žalmy 127:5... Blaze člověku, jenž jich plný toulectakový nebude zahanben, bude s protivníky jednat před...
Přísloví 10:26...základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouřetakový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k Hospodinu...
Přísloví 11:28...neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v bohatstvítakový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří...
Přísloví 23:7...lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je  takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež...
Přísloví 26:19...rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouštítakový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to...
Kazatel 1:13...a vyzkoušel vše, co se děje pod nebemtakový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali....
Píseň 5:16...Jeho ústa jsou nejsladší, celý je tolik žádoucíTakový je můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! ...
Izaiáš 17:14...náhlé hrůzy, než se však rozední, jsou pryčTakový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo...
Izaiáš 28:26...a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázaltakový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí,...
Izaiáš 33:16...vražedné plány a odmítá přihlížet neštěstíTakový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad,...
Izaiáš 36:6...rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaňTakový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj...
Izaiáš 44:20... před tímhle špalkem mám teď pokleknout?" Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej....
Izaiáš 56:12...chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!" Spravedliví umírají a...
Jeremiáš 5:9...je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Projděte jejich vinice a pustošte, ale nezničte je...
Jeremiáš 5:29...je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi děje? Hrůza!...
Jeremiáš 9:6...a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy...
Jeremiáš 9:8...je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními pastvinami...
Jeremiáš 12:17...jako můj lid. Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 14:19...a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se...
Jeremiáš 27:8...a nesklonilo by šíji pod jho babylonského králetakový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví...
Jeremiáš 27:11...šíji pod jho babylonského krále a poddá se mutakový ponechám v jeho zemi, praví Hospodin, aby ji...
Jeremiáš 38:2...se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si živottakový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město...
Jeremiáš 52:6... Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská...
Jeremiáš 52:22...jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně granátových jablek. Těch...
Ezechiel 4:17...odměřenou a pít ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý budou...
Ezechiel 18:9...se mými pravidly a věrně dodržuje zákonyTakový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví...
Ezechiel 18:13... půjčuje jako lichváři a vymáhá si úrokyTakový snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které...
Ezechiel 18:17...úroky, plní zákony a řídí se mými pravidlyTakový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho...
Ezechiel 18:19...a spravedlivě, dodržoval pravidla a plnil jetakový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn...
Ezechiel 18:21... pravidla a jednat poctivě a spravedlivětakový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž...
Ezechiel 18:28...se ode všech hříchů, jichž se dopustiltakový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však...
Ezechiel 30:16...hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestech, Théby...
Ezechiel 33:6... a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k...
Ezechiel 33:15...pravidly a přestane páchat bezprávítakový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž...
Daniel 6:11...podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna...
Ozeáš 9:4...truchlících - všichni, kdo ho jedí, se poskvrníTakový chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však...
Zachariáš 13:5...nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako nevolník...
Zachariáš 14:19... které by neputovaly slavit Svátek stánkůTakový bude trest Egypta a trest všech národů, které by...
Matouš 7:9... a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když prosí o...
Matouš 12:11...obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu...
Matouš 15:33...namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm...
Marek 3:20...zradil. Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to...
Marek 3:29...Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěnotakový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že...
Jan 6:5... Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby...
Jan 10:18... Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmoutTakový příkaz jsem přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům...
Římanům 2:29...v nitru a srdce obřezané Duchem, ne literouTakový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy...
1. Korintským 11:27...chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobemtakový se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám...
1. Korintským 11:29... aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělotakový a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi...
1. Timoteus 4:10...tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je...
Titus 1:6...a podle mých pokynů ustanovil po městech staršíTakový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který ...
Titus 3:11...po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. k...
Jakub 1:7... větrem bičované a hnané sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou...
1. Petr 3:10...šťastný život, chce někdo okusit dobré dnyTakový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ...
1. Jan 5:16...i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k...
2. Jan 1:7...nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom...

Slova obsahující takový: takový (108) takových (14) takovým (17) takovými (4) takovýmto (1) takovýto (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |