Takoví

Hledám pøesnì 'takoví'. Nalezeno 29 veršù. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
2. Královská 9:11...chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to....
Job 24:2...' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníky a pasou stáda, která...
Job 24:13...pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se neznají...
Žalmy 24:6...požehnání a spravedlnost od Boha, své spásyTakoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář,...
Žalmy 55:24... Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - ale v tebe skládám naději! Pro...
Žalmy 89:16... jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá...
Žalmy 94:21...zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápeníTakoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují...
Žalmy 101:6...nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížímtakoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový...
Žalmy 107:24...moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslemtakoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině....
Přísloví 4:17...neublíží, nemohou spát, než někoho podrazíTakoví se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí!...
Přísloví 24:25...spílat národy. Žalobci však bývají oblíbenitakoví se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty...
Izaiáš 42:17...na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitkytakoví budou s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte, slepí,...
Izaiáš 65:5...tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!" Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny....
Izaiáš 66:5...se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas...
Jeremiáš 10:11...tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemitakoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou...
Amos 8:14... Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak...
Zachariáš 4:10...zástupů. Kdo by pohrdal dnem malých začátkůTakoví se zaradují, uvidí ten znamenitý kámen v ruce...
Matouš 25:46...nejmenšího z nich, to jste neudělali pro .' Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do...
Marek 2:15...i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové...
Jan 1:13...Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jménoTakoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle...
Římanům 16:18...učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jimTakoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu....
1. Korintským 6:11...nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a...
1. Korintským 15:48...člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu zemětakoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i...
2. Korintským 10:11... že jací jsme na dálku ve svých dopisechtakoví budeme i v činech, k vám přijdeme. Nemáme ovšem...
2. Korintským 11:13...nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobatTakoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci,...
2. Korintským 11:19...mnozí chlubí tak tělesně, pochlubím se i . Vytakoví mudrci, si přece na blázny potrpíte! Klidně snášíte,...
Filipským 3:19...bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostechTakoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v...
2. Petr 3:5...zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno...
1. Jan 4:17...důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |