Takoví

Hledám varianty 'takoví' [ takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24) ]. Nalezen 351 verš.
Genesis 18:25...kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsouTakovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také...
Genesis 20:10...se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na...
Genesis 21:26... Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška...
Genesis 32:20...všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle,...
Genesis 34:14...poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži...
Genesis 39:9... poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa...
Genesis 41:19... nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty...
Genesis 44:7..."O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země...
Exodus 9:24...toho krupobití se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal...
Exodus 10:6... Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato...
Exodus 10:14...a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také...
Exodus 10:21...ruku k nebi, na celý Egypt padne tmataková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k...
Exodus 21:14...Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližníhotakového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří...
Exodus 26:7...připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a...
Exodus 30:33...a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován...
Exodus 30:38...toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu."...
Exodus 32:21..."Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj....
Exodus 36:14...houně z kozí srsti; připravili jedenáct takových houní. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a...
Leviticus 5:1...přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil toTakový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho...
Leviticus 5:22...ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože se tedy...
Leviticus 10:19...za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s...
Leviticus 11:33...nečisté do večera; potom to bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v ...
Leviticus 11:34... bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistý. Cokoli, nač upadne taková...
Leviticus 11:35...takové nádobě bude nečistý. Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny -...
Leviticus 11:36...vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina...
Leviticus 11:37...dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo...
Leviticus 11:38...osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás...
Leviticus 17:4...setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběťtakovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev:...
Leviticus 17:9...do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinutakový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu...
Leviticus 17:10... kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu z...
Leviticus 19:8...vinu, neboť znesvětil, co je svaté HospodinuTakový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete...
Leviticus 20:3...lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval...
Leviticus 20:5... a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo...
Leviticus 20:18...se ženou při jejím krvácení a obcoval by s takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba jsou...
Leviticus 20:19...lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otceTakový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou...
Leviticus 22:3...jako svaté) ve stavu vlastní nečistotytakový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem...
Leviticus 22:6... který by ho poskvrnil nějakou nečistotou, každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých...
Leviticus 22:22... vředovitého, se svrabem či lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka...
Leviticus 22:25...dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení,...
Leviticus 24:20...oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobiltakové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je,...
Leviticus 25:21...shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete...
Leviticus 26:36... pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i šelest poletujícího listí...
Leviticus 27:12... bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určítaková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k...
Numeri 5:6...vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinutakový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se...
Numeri 9:13... neboť v určený čas nepřinesl dar HospodinuTakový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod...
Numeri 13:23...Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolesttakovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva...
Numeri 15:30...nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinutakový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl...
Numeri 19:13...a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytekTakový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl...
Numeri 19:20...čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil setakový bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil...
Deuteronomium 4:32...kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího...
Deuteronomium 5:29...řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali...
Deuteronomium 12:4...odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si Hospodin,...
Deuteronomium 12:31...svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy...
Deuteronomium 13:6...poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněteTakový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť...
Deuteronomium 13:15...najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To...
Deuteronomium 17:4...se najisto potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost...
Deuteronomium 17:15...národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 18:12... kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto...
Deuteronomium 18:19... slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok...
Deuteronomium 18:20...mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřiltakový prorok zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem...
Deuteronomium 19:12...zranil, by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou,...
Deuteronomium 20:20...jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoceTakové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud...
Deuteronomium 27:20..."Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otcetakový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 29:17...národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná...
Deuteronomium 29:18...nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si...
Deuteronomium 29:19...počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti němu...
Deuteronomium 29:23...ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili...
Deuteronomium 33:17...ze všech zemských končinon těmi rohy porazíTakové jsou desetitisíce Efraimovy, takové tisíce...
Jozue 10:14...nebe a nespěchalo k západu skoro celý denTakový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin...
Jozue 14:11... vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkráttakovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o...
Jozue 17:1...prvorozenému a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny...
Jozue 22:28...jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli, odpovíme: ‚Pohleďte na to...
Jozue 22:29...pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!"...
Soudců 7:13...voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil...
Soudců 11:35... roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal...
Soudců 19:23...zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu dcera, ještě panna, a také jeho...
1. Samuel 4:7...přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z...
1. Samuel 17:42...si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapectakový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdeš s...
1. Samuel 20:2...tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece...
1. Samuel 24:7...svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku - vždyť je to Hospodinův...
1. Samuel 25:17...i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě...
1. Samuel 25:25...nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenujetakový i je - jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost...
1. Samuel 30:16...slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera...
2. Samuel 7:19...dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu David...
2. Samuel 10:3...Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otcetakové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své...
2. Samuel 11:11...manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň...
2. Samuel 12:6...ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl...
2. Samuel 13:12...To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se...
2. Samuel 13:18...za dveře. Měla na sobě zdobenou suknicitakové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si...
2. Samuel 15:6... Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbilTakovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili...
2. Samuel 23:6...Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň...
2. Samuel 23:17...Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napítTakové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky...
2. Samuel 23:22... On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jímTakové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
2. Samuel 24:3...pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé...
1. Královská 4:20...spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a...
1. Královská 10:20...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny...
1. Královská 11:11...Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která...
1. Královská 20:25... Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na rovině....
1. Královská 22:8... abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát...
2. Královská 7:2...nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!"...
2. Královská 7:19...nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní...
2. Královská 8:13...to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem,"...
2. Královská 9:11...chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to....
2. Královská 18:21...rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaňTakový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj...
2. Královská 21:12... Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane...
2. Královská 23:22... svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi...
2. Královská 25:3... Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská...
2. Královská 25:17...jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně mřížování. Velitel...
1. Letopisů 11:19...s nasazením života!" A nechtěl se napítTakové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky...
1. Letopisů 11:24...s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jímTakové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Letopisů 17:18...může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro...
1. Letopisů 19:3...Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otcetakové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své...
1. Letopisů 29:25...celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný...
2. Letopisů 9:9...zlata a veliké množství balzámů a drahokamůTakové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna...
2. Letopisů 9:11...palác a také lyry a citery pro zpěváky. Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak...
2. Letopisů 9:19...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny...
2. Letopisů 14:10... nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe...
2. Letopisů 18:7... abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát...
2. Letopisů 20:25...svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že to...
2. Letopisů 26:21...pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu...
2. Letopisů 28:22...svého soužení zrazoval Hospodina čím dál vícTakový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho...
2. Letopisů 30:4...kněží a lid se ještě neshromáždil do JeruzalémaTakové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli,...
2. Letopisů 35:18...i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebůTakovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela....
Ezdráš 9:15...před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před...
Nehemiáš 5:15...lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb....
Nehemiáš 6:5...jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený...
Nehemiáš 8:17...a bydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to...
Nehemiáš 13:27... Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s...
Ester 7:5... "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch,"...
Job 6:7...chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se přání konečně...
Job 15:30...neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemiTakový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech...
Job 17:4... zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnostitakovým přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje...
Job 18:21...osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Achtakový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle...
Job 20:29...odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný denTakový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil...
Job 24:2...' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníky a pasou stáda, která...
Job 24:13...pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se neznají...
Job 24:18...svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy. voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky, ...
Job 27:12...jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví,...
Job 27:13...viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí...
Job 31:20...šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval?...
Job 36:31...šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubinyTakovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm...
Žalmy 24:5... kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešněTakový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha,...
Žalmy 24:6...požehnání a spravedlnost od Boha, své spásyTakoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář,...
Žalmy 25:13...ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolitTakový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem...
Žalmy 55:24... Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - ale v tebe skládám naději! Pro...
Žalmy 89:16... jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá...
Žalmy 94:21...zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápeníTakoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují...
Žalmy 101:6...nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížímtakoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový...
Žalmy 107:24...moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslemtakoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině....
Žalmy 112:6...půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravujeTakový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti...
Žalmy 115:9... na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a...
Žalmy 115:10... na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni -...
Žalmy 115:11...ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí:...
Žalmy 125:5...upřímné. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatýmtakové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli! Poutní...
Žalmy 127:5... Blaze člověku, jenž jich plný toulectakový nebude zahanben, bude s protivníky jednat před...
Žalmy 128:4...jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hletakové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti...
Žalmy 139:6...jsi obklopil, svou dlaň jsi na položilTakové poznání je nad chápání - je příliš hluboké, na to...
Přísloví 4:17...neublíží, nemohou spát, než někoho podrazíTakoví se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí!...
Přísloví 10:26...základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouřetakový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k Hospodinu...
Přísloví 11:28...neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v bohatstvítakový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří...
Přísloví 23:7...lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je  takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež...
Přísloví 24:24... Kdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmitakovému budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni,...
Přísloví 24:25...spílat národy. Žalobci však bývají oblíbenitakoví se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty...
Přísloví 26:19...rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouštítakový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to...
Přísloví 28:17... Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude,...
Přísloví 30:20...skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannouTaková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a...
Kazatel 1:13...a vyzkoušel vše, co se děje pod nebemtakový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali....
Kazatel 7:10...hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časyTakové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá jako...
Píseň 5:16...Jeho ústa jsou nejsladší, celý je tolik žádoucíTakový je můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! ...
Izaiáš 17:14...náhlé hrůzy, než se však rozední, jsou pryčTakový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo...
Izaiáš 24:3...bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupenatakové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý...
Izaiáš 28:26...a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázaltakový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí,...
Izaiáš 29:16...a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká...
Izaiáš 33:16...vražedné plány a odmítá přihlížet neštěstíTakový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad,...
Izaiáš 35:9...se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou...
Izaiáš 36:6...rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaňTakový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj...
Izaiáš 42:17...na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitkytakoví budou s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte, slepí,...
Izaiáš 44:20... před tímhle špalkem mám teď pokleknout?" Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej....
Izaiáš 55:11...aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo takové je i slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se...
Izaiáš 56:12...chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!" Spravedliví umírají a...
Izaiáš 60:12... Národ a království, jež ti neslouží, zahynoutakové národy v troskách zaniknou. Sláva Libanonu k tobě...
Izaiáš 65:5...tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!" Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny....
Izaiáš 66:5...se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas...
Izaiáš 66:8...zasténala, narodil se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v...
Jeremiáš 2:10...dobře se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to...
Jeremiáš 5:9...je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Projděte jejich vinice a pustošte, ale nezničte je...
Jeremiáš 5:14...tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž...
Jeremiáš 5:29...je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi děje? Hrůza!...
Jeremiáš 9:6...a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy...
Jeremiáš 9:8...je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními pastvinami...
Jeremiáš 10:11...tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemitakoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou...
Jeremiáš 12:17...jako můj lid. Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 14:19...a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se...
Jeremiáš 18:13...Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější...
Jeremiáš 19:3... Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane...
Jeremiáš 23:34...kněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát:...
Jeremiáš 24:7...a nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby znali, aby věděli, že jsem Hospodin...
Jeremiáš 27:8...a nesklonilo by šíji pod jho babylonského králetakový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví...
Jeremiáš 27:11...šíji pod jho babylonského krále a poddá se mutakový ponechám v jeho zemi, praví Hospodin, aby ji...
Jeremiáš 31:32...a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den,...
Jeremiáš 32:35... to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město...
Jeremiáš 33:11...navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 34:5...oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok...
Jeremiáš 38:2...se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si živottakový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město...
Jeremiáš 52:6... Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská...
Jeremiáš 52:22...jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně granátových jablek. Těch...
Ezechiel 1:11...tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orlaTakové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se...
Ezechiel 1:16...a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. Když...
Ezechiel 1:28...den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokolaTakové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem...
Ezechiel 3:6...slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslaltakovým, poslechli by . Dům Izraele ale nebude chtít...
Ezechiel 3:23...pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem...
Ezechiel 4:17...odměřenou a pít ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý budou...
Ezechiel 11:21...jejichž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostemtakovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník...
Ezechiel 14:8...skrze něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné...
Ezechiel 14:9...by promluvil, zesměšnil jsem ho Hospodin. Na takového proroka vztáhnu ruku a vyhladím ho ze svého lidu,...
Ezechiel 16:44...v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matkataková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého...
Ezechiel 18:9...se mými pravidly a věrně dodržuje zákonyTakový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví...
Ezechiel 18:13... půjčuje jako lichváři a vymáhá si úrokyTakový snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které...
Ezechiel 18:17...úroky, plní zákony a řídí se mými pravidlyTakový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho...
Ezechiel 18:19...a spravedlivě, dodržoval pravidla a plnil jetakový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn...
Ezechiel 18:21... pravidla a jednat poctivě a spravedlivětakový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž...
Ezechiel 18:28...se ode všech hříchů, jichž se dopustiltakový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však...
Ezechiel 23:39... vcházely do svatyně, aby ji znesvětilyTakové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly...
Ezechiel 25:6...Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí,...
Ezechiel 30:16...hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestech, Théby...
Ezechiel 33:6... a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k...
Ezechiel 33:15...pravidly a přestane páchat bezprávítakový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž...
Ezechiel 35:13...‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá...
Ezechiel 41:25...chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palemtakové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla...
Ezechiel 47:10... po En-eglajim. Budou mít tolik druhů rybtakové množství jako ve Středozemním moři. Jeho bažiny a...
Daniel 1:4... kteří by mohli sloužit v královském paláciTakové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim...
Daniel 2:10... Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal....
Daniel 6:11...podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna...
Daniel 9:12...neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás...
Daniel 10:7...kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na  taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám....
Daniel 11:4... Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato a...
Ozeáš 9:4...truchlících - všichni, kdo ho jedí, se poskvrníTakový chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však...
Joel 1:2...obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem...
Amos 8:14... Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak...
Micheáš 2:6...říkají proroci. "Takhle se přece neprorokujetaková hanba na nás nepřijde!" To se říkat, dome...
Ageus 2:13..."Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus...
Zachariáš 4:10...zástupů. Kdo by pohrdal dnem malých začátkůTakoví se zaradují, uvidí ten znamenitý kámen v ruce...
Zachariáš 7:7...jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v...
Zachariáš 13:5...nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako nevolník...
Zachariáš 14:18...pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly...
Zachariáš 14:19... které by neputovaly slavit Svátek stánkůTakový bude trest Egypta a trest všech národů, které by...
Malachiáš 2:17... že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinectakové zřejmě v oblibě!" Také se ptáte: "Kde je ten Bůh...
Matouš 7:2...nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudítetakovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám...
Matouš 7:9... a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když prosí o...
Matouš 8:10... řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vámtakovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že...
Matouš 9:8...jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem...
Matouš 9:16...nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látkyTaková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší....
Matouš 9:33...začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali:...
Matouš 10:15...bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto...
Matouš 12:11...obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu...
Matouš 13:54...tak, že žasli a říkali: "Odkud tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad syn...
Matouš 15:33...namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm...
Matouš 18:5...je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale...
Matouš 19:14...a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce...
Matouš 25:46...nejmenšího z nich, to jste neudělali pro .' Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do...
Matouš 26:8...Když to uviděli učedníci, rozhořčili se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat...
Marek 2:2... Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím....
Marek 2:12... Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh...
Marek 2:15...i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové...
Marek 3:20...zradil. Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to...
Marek 3:29...Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěnotakový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že...
Marek 4:24...pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měřítetakovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno. Tomu,...
Marek 4:33...v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni rozumět....
Marek 6:2...za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr...
Marek 9:37...vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jednotakových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme...
Marek 10:14...přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli...
Marek 12:40...vdovské domy pod záminkou dlouhých modlitebTakové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti...
Marek 14:4...na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: "K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta...
Lukáš 5:6...ty, spustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali...
Lukáš 6:38...se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měřítetakovou vám bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání:...
Lukáš 7:9...zástupu, který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak...
Lukáš 9:9...si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom...
Lukáš 9:48...je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne,...
Lukáš 10:12...Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido!...
Lukáš 18:16...přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli...
Lukáš 19:7...viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvutakovému hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu:...
Lukáš 20:47...vdovské domy pod záminkou dlouhých modlitebTakové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak...
Jan 1:13...Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jménoTakoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle...
Jan 4:23...ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravděTakové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti,...
Jan 6:5... Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby...
Jan 7:4...být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž...
Jan 7:32...Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali...
Jan 8:5... když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli,...
Jan 9:16...někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na...
Jan 9:33...narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný...
Jan 10:18... Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmoutTakový příkaz jsem přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům...
Skutky 5:4...jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když...
Skutky 15:24...musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se svorně...
Skutky 18:15...jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami.  takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní...
Římanům 2:29...v nitru a srdce obřezané Duchem, ne literouTakový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy...
Římanům 16:18...učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jimTakoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu....
1. Korintským 5:1...se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo...
1. Korintským 5:11... modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku?...
1. Korintským 6:2...jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím...
1. Korintským 6:4...Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy aletakovými věcmi chodíte k soudu a přijímáte za soudce lidi,...
1. Korintským 6:11...nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a...
1. Korintským 7:15...odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsoutakových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak...
1. Korintským 8:5...i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen...
1. Korintským 8:7...dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo...
1. Korintským 11:27...chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobemtakový se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám...
1. Korintským 11:29... aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělotakový a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi...
1. Korintským 12:12...částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové,...
1. Korintským 15:48...člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu zemětakoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i...
1. Korintským 16:16...se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se...
1. Korintským 16:18... Občerstvili na duchu a jistě i vásTakových lidí si važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi...
2. Korintským 2:6...mne, ale zčásti (abych nepřeháněl) vás všechnyTakovému stačí trest, který dostal od většiny z vás. Teď mu...
2. Korintským 2:16... druhým jsme vůní života k životu. Kdo je aletakové službě způsobilý? My na rozdíl od mnohých nekupčíme...
2. Korintským 4:1...proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.  Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství...
2. Korintským 7:1...praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i...
2. Korintským 7:16...to, jak jste ho přijali s posvátnou úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři,...
2. Korintským 10:11... že jací jsme na dálku ve svých dopisechtakoví budeme i v činech, k vám přijdeme. Nemáme ovšem...
2. Korintským 11:13...nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobatTakoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci,...
2. Korintským 11:19...mnozí chlubí tak tělesně, pochlubím se i . Vytakoví mudrci, si přece na blázny potrpíte! Klidně snášíte,...
2. Korintským 11:21... fackuje! Zahanbeně přiznávám, že na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí...
Efeským 5:7...přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějtetakovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste...
Filipským 2:29... Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostítakových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro...
Filipským 3:19...bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostechTakoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v...
Koloským 3:6...chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy...
1. Tesalonickým 4:6... Jak jsme vám dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k...
2. Tesalonickým 3:12...na práci nesáhnou, ale do všeho se pletouTakovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby...
1. Timoteus 4:10...tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je...
1. Timoteus 6:11...nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost,...
2. Timoteus 2:17...tlachům, které odvádějí lidi stále dál od BohaTakové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako...
2. Timoteus 3:5...zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi i tací, kteří se...
Titus 1:6...a podle mých pokynů ustanovil po městech staršíTakový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který ...
Titus 3:11...po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. k...
Židům 4:15...neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak...
Židům 5:12...vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete...
Židům 7:26...je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný,...
Židům 8:1...hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti...
Židům 8:9...smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den,...
Židům 12:1...dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích...
Židům 13:16...ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás...
Jakub 1:7... větrem bičované a hnané sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou...
Jakub 2:14... víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít...
Jakub 4:16...Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat...
1. Petr 3:10...šťastný život, chce někdo okusit dobré dnyTakový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ...
2. Petr 3:5...zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno...
1. Jan 4:17...důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež...
1. Jan 5:16...i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k...
2. Jan 1:7...nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom...
2. Jan 1:11... nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám...
3. Jan 1:8... Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale...
Zjevení 9:3...pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moctaková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby...
Zjevení 18:17...šarlatem, pokryté zlatem, drahokamy a perlamitakové bohatství zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelník...
Zjevení 20:8...země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k bojitakové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |