Takového

Hledám pøesnì 'takového'. Nalezeno 49 veršù. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
Genesis 21:26... Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška...
Genesis 34:14...poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži...
Exodus 9:24...toho krupobití se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal...
Exodus 10:6... Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato...
Exodus 21:14...Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližníhotakového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří...
Exodus 32:21..."Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj....
Leviticus 5:22...ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože se tedy...
Leviticus 22:22... vředovitého, se svrabem či lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka...
Deuteronomium 12:4...odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si Hospodin,...
Deuteronomium 12:31...svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy...
Deuteronomium 17:15...národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 18:12... kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto...
Jozue 22:28...jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli, odpovíme: ‚Pohleďte na to...
1. Samuel 4:7...přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z...
1. Samuel 20:2...tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece...
1. Samuel 24:7...svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku - vždyť je to Hospodinův...
2. Samuel 11:11...manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň...
2. Samuel 23:6...Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň...
2. Samuel 24:3...pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé...
1. Královská 10:20...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny...
2. Královská 7:2...nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!"...
2. Královská 7:19...nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní...
2. Královská 8:13...to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem,"...
2. Letopisů 9:11...palác a také lyry a citery pro zpěváky. Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak...
2. Letopisů 9:19...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny...
Ezdráš 9:15...před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před...
Nehemiáš 5:15...lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb....
Nehemiáš 8:17...a bydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to...
Ester 7:5... "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch,"...
Job 6:7...chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se přání konečně...
Přísloví 28:17... Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude,...
Izaiáš 35:9...se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou...
Izaiáš 66:8...zasténala, narodil se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v...
Jeremiáš 2:10...dobře se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to...
Jeremiáš 18:13...Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější...
Ezechiel 14:9...by promluvil, zesměšnil jsem ho Hospodin. Na takového proroka vztáhnu ruku a vyhladím ho ze svého lidu,...
Daniel 2:10... Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal....
Daniel 9:12...neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás...
Joel 1:2...obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem...
Ageus 2:13..."Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus...
Matouš 9:33...začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali:...
Marek 2:12... Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh...
Jan 9:33...narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný...
1. Korintským 8:7...dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo...
2. Korintským 11:21... fackuje! Zahanbeně přiznávám, že na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí...
Židům 4:15...neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak...
Židům 7:26...je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný,...
Židům 8:1...hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti...
2. Jan 1:11... nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |