Takové

Hledám pøesnì 'takové'. Nalezeny 73 verše. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
Exodus 30:38...toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu."...
Leviticus 10:19...za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s...
Leviticus 11:34... bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistý. Cokoli, nač upadne taková...
Leviticus 22:25...dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení,...
Leviticus 24:20...oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobiltakové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je,...
Leviticus 25:21...shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete...
Deuteronomium 5:29...řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali...
Deuteronomium 20:20...jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoceTakové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud...
Deuteronomium 33:17...ze všech zemských končinon těmi rohy porazíTakové jsou desetitisíce Efraimovy, takové tisíce...
2. Samuel 10:3...Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otcetakové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své...
2. Samuel 13:18...za dveře. Měla na sobě zdobenou suknicitakové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si...
2. Samuel 23:17...Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napítTakové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky...
2. Samuel 23:22... On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jímTakové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Královská 4:20...spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a...
1. Královská 11:11...Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která...
2. Královská 21:12... Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane...
1. Letopisů 11:19...s nasazením života!" A nechtěl se napítTakové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky...
1. Letopisů 11:24...s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jímTakové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Letopisů 19:3...Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otcetakové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své...
2. Letopisů 9:9...zlata a veliké množství balzámů a drahokamůTakové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna...
2. Letopisů 14:10... nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe...
2. Letopisů 20:25...svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že to...
2. Letopisů 30:4...kněží a lid se ještě neshromáždil do JeruzalémaTakové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli,...
Job 20:29...odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný denTakový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil...
Job 24:18...svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy. voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky, ...
Job 27:12...jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví,...
Žalmy 125:5...upřímné. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatýmtakové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli! Poutní...
Žalmy 128:4...jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hletakové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti...
Žalmy 139:6...jsi obklopil, svou dlaň jsi na položilTakové poznání je nad chápání - je příliš hluboké, na to...
Kazatel 7:10...hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časyTakové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá jako...
Izaiáš 24:3...bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupenatakové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý...
Izaiáš 29:16...a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká...
Izaiáš 55:11...aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo takové je i slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se...
Izaiáš 60:12... Národ a království, jež ti neslouží, zahynoutakové národy v troskách zaniknou. Sláva Libanonu k tobě...
Jeremiáš 5:14...tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž...
Jeremiáš 19:3... Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane...
Jeremiáš 24:7...a nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby znali, aby věděli, že jsem Hospodin...
Jeremiáš 34:5...oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok...
Ezechiel 1:11...tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orlaTakové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se...
Ezechiel 1:16...a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. Když...
Ezechiel 1:28...den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokolaTakové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem...
Ezechiel 23:39... vcházely do svatyně, aby ji znesvětilyTakové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly...
Ezechiel 41:25...chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palemtakové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla...
Ezechiel 47:10... po En-eglajim. Budou mít tolik druhů rybtakové množství jako ve Středozemním moři. Jeho bažiny a...
Daniel 1:4... kteří by mohli sloužit v královském paláciTakové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim...
Malachiáš 2:17... že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinectakové zřejmě v oblibě!" Také se ptáte: "Kde je ten Bůh...
Matouš 18:5...je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale...
Marek 2:2... Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím....
Marek 6:2...za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr...
Marek 12:40...vdovské domy pod záminkou dlouhých modlitebTakové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti...
Lukáš 5:6...ty, spustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali...
Lukáš 9:9...si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom...
Lukáš 9:48...je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne,...
Lukáš 20:47...vdovské domy pod záminkou dlouhých modlitebTakové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak...
Jan 4:23...ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravděTakové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti,...
Jan 7:4...být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž...
Jan 7:32...Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali...
Jan 8:5... když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli,...
Jan 9:16...někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na...
Skutky 18:15...jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami.  takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní...
1. Korintským 5:1...se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo...
1. Korintským 6:2...jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím...
1. Korintským 12:12...částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové,...
1. Korintským 16:16...se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se...
2. Korintským 2:16... druhým jsme vůní života k životu. Kdo je aletakové službě způsobilý? My na rozdíl od mnohých nekupčíme...
1. Tesalonickým 4:6... Jak jsme vám dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k...
2. Timoteus 2:17...tlachům, které odvádějí lidi stále dál od BohaTakové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako...
Židům 5:12...vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete...
Židům 13:16...ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás...
Jakub 4:16...Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat...
3. Jan 1:8... Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale...
Zjevení 18:17...šarlatem, pokryté zlatem, drahokamy a perlamitakové bohatství zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelník...
Zjevení 20:8...země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k bojitakové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor,...

Slova obsahující takové: takové (74) takovéhle (1) takového (49) takovém (2) takovému (12) takovéto (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |