Takhle

Hledám varianty 'takhle' [ takhle ]. Nalezeno 38 veršù.
Numeri 22:30... dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl...
Deuteronomium 32:6...zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rodTakhle se Hospodinu odplácíte, lide nerozumný a nemoudrý?...
Jozue 22:16..."Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina...
Soudců 15:7...šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se...
1. Samuel 11:7...po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a...
1. Samuel 19:17...srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi  takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal...
1. Samuel 27:1...nechá a přestane hledat po celém IzraeliTakhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a...
1. Samuel 30:23...a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratřitakhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás...
2. Samuel 16:17...a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč...
2. Samuel 18:27... "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl...
2. Samuel 19:44...David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal...
1. Královská 12:10...nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj...
1. Královská 20:24...s nimi utkali na rovině, porazíme je! Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav...
1. Královská 22:11...železné rohy a prohlásil: "Toto praví HospodinTakhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci...
2. Královská 11:5...syna. Potom jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu...
2. Letopisů 10:10...naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle: mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj...
2. Letopisů 18:10...železné rohy a prohlásil: "Toto praví HospodinTakhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci...
2. Letopisů 23:4...bude kralovat králův syn. Provedete to takhle: Třetina z vás kněží a levitů, kteří v sobotu...
Nehemiáš 6:12...tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal BůhTakhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat...
Job 7:15...bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky!...
Job 8:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh...
Job 18:21...takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle dopadá!'" Job na to...
Jeremiáš 2:21...z nejušlechtilejších sazenic. Jak ses mi mohla takhle zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří? I kdyby ses...
Jeremiáš 5:27...ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lstiTakhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylí....
Jeremiáš 5:31... kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové...
Jeremiáš 23:36...od Hospodina vydává každý svá vlastní slovaTakhle převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupů,...
Jeremiáš 33:24...Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro ani nebyl...
Micheáš 2:6...shromáždění. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!"...
Zachariáš 5:6...zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí." Vtom se zvedlo olověné víko...
Matouš 19:10... cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci. "Ne...
Matouš 26:54...Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad...
Matouš 28:13...dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když...
Lukáš 11:45..."Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!"...
Jan 7:46...to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali...
Jan 10:21...Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla...
Jan 18:22...strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl něco...
Římanům 9:20...snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné...
2. Tesalonickým 3:17... PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOUTAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |