Takže

Hledám varianty 'takže' [ takže ]. Nalezeny 254 verše.
Genesis 7:17...potopa. Vody přibývalo, nadnesla archutakže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala,...
Genesis 10:19...Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířilytakže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ...
Genesis 19:11... od nejmenších po největší, ranili slepotoutakže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho...
Genesis 22:14... To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří."...
Genesis 24:35..." řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnaltakže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a zlato,...
Genesis 28:21...cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékánítakže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude...
Genesis 30:43...statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohltakže měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů....
Genesis 31:30...a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po...
Genesis 32:26... že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubutakže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl:...
Genesis 40:21...pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřadtakže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře...
Genesis 48:10..." (Izraelovy oči byly zesláblé stářímtakže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a...
Exodus 1:7...a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhalitakže se jimi naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil...
Exodus 12:39...totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovattakže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů...
Exodus 14:4...je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlánítakže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém...
Exodus 14:17...nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanůtakže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi...
Exodus 17:12...Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné stranytakže jeho ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak...
Exodus 22:5...své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí křovítakže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí...
Exodus 22:23...vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečemtakže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci....
Exodus 23:31... neboť vydám obyvatele země do vašich rukoutakže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich...
Leviticus 13:40...je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temenitakže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních,...
Leviticus 13:41... je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráníchtakže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo...
Leviticus 25:8...si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm lettakže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět...
Leviticus 25:19...v bezpečí. Země vám bude přinášet své plodytakže budete jíst do sytosti a budete v bydlet v bezpečí...
Leviticus 25:35... Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratřítakže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a...
Leviticus 25:39... Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratřítakže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. ...
Leviticus 25:47...u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudnetakže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho...
Leviticus 26:4...plnit je, dám vám vydatné deště ve správný častakže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce...
Leviticus 26:6...zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokojtakže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země...
Leviticus 26:7...vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřáteletakže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a...
Leviticus 26:8...požene sto a sto z vás jich požene deset tisíctakže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k...
Leviticus 26:15...zavrhnete pravidla a zošklivíte si zákonytakže přestanete plnit všechna přikázání, pak porušíte...
Leviticus 26:17...nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vámtakže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí,...
Leviticus 26:25...se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mortakže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od...
Leviticus 26:41... že mi byli nevěrní a že se postavili proti mnětakže jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země...
Leviticus 27:18...kněz cenu podle let zbývajících do léta milostitakže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil...
Numeri 5:13...a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcovaltakže by se v tajnosti poskvrnila beze svědků a...
Numeri 11:32... Kdo nasbíral nejméně, měl jich deset chomerůtakže si je rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli maso v...
Numeri 16:30...otevře ústa, aby je pohltila se vším, co majítakže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito...
Numeri 22:25...spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeďtakže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu....
Numeri 26:10...ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheňtakže se stali výstražným znamením. Korachovi synové ale...
Deuteronomium 2:21...Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladiltakže je vyhnali a usadili se na jejich místě. Totéž učinil...
Deuteronomium 2:22...na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejcetakže je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou ...
Deuteronomium 2:33...v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydaltakže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem....
Deuteronomium 4:27...vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národytakže vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zažene,...
Deuteronomium 7:24...vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich králetakže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou...
Deuteronomium 8:14...bude rozrůstat, pak se tvé srdce nepozdvihnetakže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on ...
Deuteronomium 9:3... On sám je vyhladí, on je před tebou pokořítakže je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl....
Deuteronomium 14:24...tam umístil své jméno, od tebe příliš dalekotakže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti...
Deuteronomium 28:12...v pravý čas a požehnal všechno tvé počínánítakže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš....
Deuteronomium 28:63... stejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladítakže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit....
Deuteronomium 31:17...tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a souženítakže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou:...
Jozue 2:15...po provaze; její dům byl totiž v hradební zditakže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, "...
Jozue 3:13...vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělítakže se voda přitékající shora nahromadí na jednom místě."...
Jozue 4:14...očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnostitakže ho měli v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho...
Jozue 8:22...ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimitakže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé...
Jozue 11:8...zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukoutakže je pobíjeli a pronásledovali k Velkému Sidonu, k...
Jozue 11:11...pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklatétakže nezůstala ani živá duše. Chacor potom vypálil. Jozue...
Jozue 23:16...se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněvtakže z této krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete." ...
Soudců 2:14... Vydal je napospas nepřátelům ze všech strantakže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypravili,...
Soudců 3:10...aramejského krále Kušana Rišatajima do rukoutakže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než...
Soudců 6:16...domě poslední." "Ano, ale budu s teboutakže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na to...
Soudců 8:27...Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnittakže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale...
Soudců 9:49...jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavoutakže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc...
Soudců 11:21...Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraelitakže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců,...
Soudců 14:6...lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinůvtakže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému...
Soudců 16:30...Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší siloutakže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř....
Soudců 19:4...ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržovaltakže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali....
Soudců 19:7...se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhaltakže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal,...
Soudců 21:22...žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedalitakže jste nevinní." A tak to Benjamínci udělali. Každý si...
1. Samuel 2:21...domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostítakže počala a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec...
1. Samuel 4:15...bylo devadesát osm let a oči mu nesloužilytakže neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní...
1. Samuel 7:10...dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromemtakže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi....
1. Samuel 11:11...do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozuteklitakže z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl...
1. Samuel 12:11...vás zachránil z rukou vašich okolních nepřáteltakže jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti...
1. Samuel 17:46...vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěřitakže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se...
1. Samuel 18:10... Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Bohatakže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak...
1. Samuel 18:13...se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisícitakže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na...
1. Samuel 21:4...' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme.  Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde...
2. Samuel 2:16...protivníka za hlavu a vrazil mu do boku mečtakže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu...
2. Samuel 2:23...svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrztakže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na...
2. Samuel 3:23...přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustiltakže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to...
2. Samuel 7:19...to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můjtakže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil...
2. Samuel 17:2...a skleslý. Všichni jeho muži se rozutečoutakže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k...
2. Samuel 17:13...městu nanosí provazy a strhneme je do údolítakže z něj nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi...
2. Samuel 17:19...otvor studny plachtou a navrch nasypala zrnítakže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za...
1. Královská 3:12... co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdcetakže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu...
1. Královská 3:13...přidám i to, jsi nežádal: bohatství a slávutakže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A...
1. Královská 3:23...Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,'...
1. Královská 6:7...se stavěl z kamenů již opracovaných v lomutakže se v chrámu během stavby neozývalo kladivo, dláto ani...
1. Královská 7:4...patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenictakže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny...
1. Královská 8:7...totiž rozprostírali svá křídla nad Truhloutakže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak...
1. Královská 9:7...pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnostitakže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento...
1. Královská 10:26...rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i konětakže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do...
1. Královská 15:17...král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámutakže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa...
1. Královská 16:3...svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho důmtakže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo...
1. Královská 18:46...Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka Hospodinovatakže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. ...
2. Královská 5:18...chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o rámětakže i se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se...
2. Královská 9:24...Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatkytakže mu šíp pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu...
2. Královská 9:26... mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom poli, jak řekl Hospodin."...
2. Královská 13:5...sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachráncetakže se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít...
2. Královská 15:5... Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvímtakže do dne své smrti bydlel v odděleném domě....
2. Královská 24:14...bojovníky a také všechny řemeslníky a kovářetakže nezůstal nikdo než ti nejchudší z lidu. Odvlekl...
1. Letopisů 4:27...a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synůtakže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi....
1. Letopisů 17:17... dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Božetakže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost!...
2. Letopisů 1:12... K tomu ti přidám bohatství, poklady a slávutakže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v...
2. Letopisů 1:14...nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil vozy i konětakže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do...
2. Letopisů 5:8...totiž rozprostírali svá křídla nad Truhloutakže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak...
2. Letopisů 7:2...ostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinovatakže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože...
2. Letopisů 7:20...pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnostitakže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento...
2. Letopisů 13:13...vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadutakže je Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistili, že...
2. Letopisů 13:17...Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukoutakže je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské...
2. Letopisů 14:11...ty Habešany před Asou a judskými muži poraziltakže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval...
2. Letopisů 16:1...vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámutakže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa...
2. Letopisů 17:5...rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi darytakže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se natolik...
2. Letopisů 17:10...okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodinatakže s Jošafatem nikdo nebojoval. Dokonce i Filištíni...
2. Letopisů 20:10...z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projíttakže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak...
2. Letopisů 20:22... kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohytakže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli...
2. Letopisů 21:19...dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla střevatakže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě...
2. Letopisů 24:13...opravovali Hospodinův chrám. Mistři byli pilnítakže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do...
2. Letopisů 29:34...600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málotakže to množství zvířat k zápalné oběti nestačili stahovat...
2. Letopisů 32:4... a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidítakže zasypali všechny prameny i potok protékající krajem....
2. Letopisů 33:13...před Bohem svých otců a modlil se k němutakže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu....
Ezdráš 3:13...tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostítakže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal...
Ezdráš 9:8...Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milosttakže hrstka z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho...
Ezdráš 9:14...nás nerozhněval a nevyhladil nás do posledníhotakže by nikdo nevyvázl a nepřežil?! Hospodine, Bože...
Nehemiáš 9:24... Do rukou jsi jim vydal krále i národy zemětakže s nimi naložili podle libosti. Dobyli hrazená města i...
Nehemiáš 13:10...zjistil, že se neodváděly příděly pro levitytakže se všichni levité i zpěváci konající bohoslužbu...
Job 1:19...vichr a udeřil na ten dům ze všech strantakže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem...
Job 22:14...? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jejtakže nevidí, když po nebeské klenbě obchází.' - To se...
Job 31:27...zářící slunce a měsíc putující ve své nádheřetakže bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst...
Job 31:34...davem, bál jsem se posměchu svého kmenetakže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo...
Job 33:19...nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestítakže v kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti...
Žalmy 39:4...pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkáchtakže můj jazyk začal promlouvat: Můj konec, Hospodine,...
Žalmy 78:53...stádo je v poušti provázel. Vodil je bezpečnětakže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřely....
Kazatel 2:23...zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývátakže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro...
Kazatel 5:5...to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Bohatakže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá...
Kazatel 6:2...Bůh někomu dopřeje bohatství, jmění i slávutakže mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však...
Izaiáš 5:8...skupujete dům za domem a spojujete pole s polemtakže nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní...
Izaiáš 5:25...na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřiltakže se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží mrtvoly!...
Izaiáš 6:12...v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene lidi pryčtakže tu zemi všichni opustí. Kdyby v zůstala i jen...
Izaiáš 7:8...Recin. Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcentakže nebude národem. Hlavou Efraima je Samaří a hlavou...
Izaiáš 8:8...z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodnítakže dosáhne po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou...
Izaiáš 30:14...rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříštítakže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo...
Izaiáš 44:4...Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomkytakže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky....
Izaiáš 44:18...nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepenétakže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se...
Izaiáš 47:10..." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedenatakže sis v srdci myslela: " - a kdo je víc?" Proto na...
Izaiáš 58:6...v provazech, propustit utlačované jako svobodnétakže každé jho zlomíte? Nemáš se raději s hladovým o chléb...
Izaiáš 60:15... Místo abys byla opuštěná a neoblíbenátakže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou...
Jeremiáš 2:15...nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálilitakže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži,...
Jeremiáš 4:4...plamenem, se nerozpálí vašimi zločinytakže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku, rozhlaste v...
Jeremiáš 16:4...smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbítakže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi...
Jeremiáš 23:4...nad nimi pastýře, kteří o budou pečovattakže se nebudou bát a strachovat a nebude chybět ani...
Jeremiáš 26:19... ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířittakže Hospodin upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale...
Jeremiáš 26:24...Jeremiášem ale držel ruku Achikam, syn Šafanůvtakže nepadl do rukou lidu, který ho chtěl zabít. Na...
Jeremiáš 30:8...jho na jejich šíji a zpřetrhám jejich postrojetakže nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit...
Jeremiáš 33:20...moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocítakže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena...
Jeremiáš 33:21...také smlouva s mým služebníkem Davidemtakže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a...
Jeremiáš 35:8... syna Rechabova, ve všem, co nám přikázaltakže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši...
Jeremiáš 36:29... že přijde babylonský král a zničí tuhle zemtakže z zmizí lidé i dobytek?'" A proto tak praví...
Jeremiáš 37:10...babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobilitakže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by...
Jeremiáš 38:6...provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahnotakže se Jeremiáš topil v bahně. O tom, že Jeremiáše dali...
Jeremiáš 42:12...vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenstvítakže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti....
Jeremiáš 42:16...bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obávátetakže tam v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít...
Jeremiáš 44:6...a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněvtakže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi dodnes....
Jeremiáš 44:7...z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojencetakže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč urážíte...
Jeremiáš 49:36...nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetámtakže nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci...
Jeremiáš 51:62... ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíštakže v něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane...
Ezechiel 3:25... vezmou na tebe provazy a svážou jimitakže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na...
Ezechiel 3:26...moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patrotakže budeš němý a nebudeš je kárat - vždyť je to banda...
Ezechiel 4:8...prorokuj proti němu. tehdy svážu provazytakže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud...
Ezechiel 8:6...hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádítakže vyhání z svatyně? Uvidíš ale ještě horší...
Ezechiel 12:12... aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvářtakže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a...
Ezechiel 14:7...v Izraeli žijících by se ode odděliltakže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči...
Ezechiel 14:17...zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházettakže bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem...
Ezechiel 14:19...poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krvetakže bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem...
Ezechiel 16:52...omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než onytakže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi se,...
Ezechiel 25:10...spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východutakže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky. v...
Ezechiel 30:24...mu vložím do ruky, ale faraonovy paže zpřerážímtakže před ním bude sténat, jako sténají ranění. Paže...
Ezechiel 31:10...se tyčil tak vysoko a špicí sahal k oblakůmtakže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou...
Ezechiel 33:15...odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivětakže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co...
Ezechiel 34:10...za své ovce a je nenechám dělat pastýřetakže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe....
Ezechiel 34:25...pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěřtakže budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po...
Ezechiel 36:19...hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi národytakže jsou rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem je za jejich...
Ezechiel 41:7... Přístavba obepínající chrám byla stupňovitátakže se komory v každém dalším patře rozšiřovaly. Ze...
Ezechiel 43:8...vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejítakže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi,...
Ezechiel 47:17... Hranice tedy půjde od moře k Chacar-enanutakže bude na severu zahrnovat území Damašku, na sever od...
Daniel 7:4...ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze zemětakže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce....
Daniel 10:10...k zemi. Vtom se dotkla ruka a zatřásla mnoutakže jsem se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý,"...
Daniel 11:5... ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě vícetakže ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech...
Daniel 11:30... Postaví se mu totiž středomořské loďstvotakže se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto...
Ozeáš 9:16...jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bittakže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti...
Jonáš 3:9... slituje se a upustí od svého planoucího hněvutakže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak...
Jonáš 4:7...Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červtakže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od...
Ageus 2:7...i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národytakže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním...
Ageus 2:22...říší zničím. Převrhnu vozy i s vozatajitakže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V...
Zachariáš 9:15...vichřici. Hospodin zástupů jim bude záštitoutakže kamení z praku podupou. Budou jíst a pít a hlučet jak...
Zachariáš 12:8...onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzalématakže nejslabší mezi nimi bude v onen den jako David a dům...
Zachariáš 13:2...Hospodin zástupů, odstraním ze země jména modeltakže si na nikdo nevzpomene; odstraním ze země také...
Zachariáš 13:8...Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřoutakže v zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do...
Zachariáš 14:4... Olivetská hora se tehdy rozdělí vedvítakže od východu na západ vznikne širé údolí; polovina hory...
Zachariáš 14:7...ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocítakže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z...
Malachiáš 3:3...syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbrotakže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti....
Matouš 8:24...za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouřetakže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili...
Matouš 12:22...člověka posedlého démonem a on ho uzdraviltakže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad...
Matouš 13:32... je větší než jiné byliny a je z něj stromtakže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl...
Matouš 24:24...proroci a budou dělat veliké divy a zázrakytakže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl...
Marek 4:7...padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo jetakže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu,...
Marek 4:19...a chtivost po dalších věcech a dusí Slovotakže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje...
Marek 4:32...než všechny byliny, a vypouští mohutné větvetakže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim...
Marek 5:4...ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámaltakže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl...
Marek 9:26...zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvýtakže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za...
Lukáš 8:14...starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto životatakže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou...
Lukáš 8:23...usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouřetakže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili...
Lukáš 8:29...vyšel. (Předtím ho ten démon často popadaltakže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale...
Lukáš 9:45...výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryttakže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi...
Lukáš 12:1...slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový davtakže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke...
Lukáš 18:34...nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryttakže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel k Jerichu,...
Lukáš 22:70...bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem,"...
Lukáš 23:6... sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?" A když se dozvěděl, že je z...
Jan 18:37...vůdcům. království ale není odsud." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem...
Skutky 1:19...vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémětakže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama,...
Skutky 4:4...vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřilitakže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v...
Skutky 6:12...Tím pobouřili lid i starší a znalce Písmatakže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před Veleradu. Tam...
Skutky 7:10...faraonem, egyptským králem, milost a moudrosttakže ho ustanovil správcem Egypta i celého svého domu....
Skutky 7:11...i kananejskou zem hlad a veliké souženítakže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v...
Skutky 8:1...na církev v Jeruzalémě veliké pronásledovánítakže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a...
Skutky 13:11...slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlhatakže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku....
Skutky 19:6...Pavel položil ruce, sestoupil na Duch svatýtakže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch...
Skutky 19:10...jistého Tyranna. To se dělo po dva rokytakže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli...
Skutky 21:38...mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty nejsi ten Egypťan, který nedávno vzbouřil a odvedl...
Římanům 1:15...dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i prostýchtakže pokud jde o , jsem odhodlán kázat evangelium i u...
Římanům 13:1...vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Bohatakže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu...
Římanům 15:19... v moci divů a zázraků, v moci Božího Duchatakže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem dokola...
Římanům 16:4...Ježíši, kteří pro nasadili vlastní krktakže jsem jim zavázán nejen , ale i všechny církve z...
2. Korintským 1:17...nemyslel vážně? Nebo že se rozhoduji tělesnětakže říkám "ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh...
2. Korintským 7:3...výčitku - jak jsem řekl, máme vás v srdcíchtakže jsme s vámi spojeni v životě i ve smrti. Jsem k vám...
2. Korintským 7:9...k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohemtakže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný...
2. Korintským 7:10...zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spásetakže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt....
2. Korintským 7:14...měl Titus. Všichni jste ho občerstvili na duchutakže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil. Jako...
Galatským 4:21...a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradnýTakže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec,...
Efeským 4:18...z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysltakže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se...
Filipským 1:14...okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotutakže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří...
1. Tesalonickým 1:7...jste přijali Slovo s radostí Ducha svatéhotakže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a...
1. Tesalonickým 1:8... ale všude se roznesla také vaše víra v Bohatakže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami...
Židům 2:2... slovo, které zvěstovali andělé, bylo závaznétakže každý přestupek a každou neposlušnost stihl...
Židům 11:3...rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovemtakže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou...
Židům 11:28... Vírou slavil Hod beránka a skropení krvítakže se jich zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou přešli...
Židům 13:6...on řekl: "Nikdy neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce,...
Jakub 2:26...ony špehy a potom je poslala pryč jinudyTakže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i...
1. Petr 4:2...i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchemtakže zbytek svého života v těle nevěnuje lidským tužbám...
1. Jan 4:17...Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplněnítakže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na...
Zjevení 13:15...Bylo dáno, aby obrazu šelmy vdechla živottakže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo...
Zjevení 13:17...nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelotakže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít...
Zjevení 22:5...na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noctakže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |