Tak

Hledám varianty 'tak' [ tak ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:1...velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.  Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich...
Genesis 2:7...člověka a do jeho chřípí vdechl dech životaTak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v...
Genesis 2:19... Jakkoli pak Adam nazval kterého živočichatak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek,...
Genesis 3:12... aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě....
Genesis 3:13...řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl...
Genesis 6:13...je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového...
Genesis 6:18...na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a...
Genesis 6:22... a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal....
Genesis 7:5... smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou,...
Genesis 8:11...a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístekTak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy...
Genesis 9:3...se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud...
Genesis 9:23...svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noe probral z...
Genesis 11:3..."Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si...
Genesis 11:4...si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebiTak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé...
Genesis 11:8..." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje...
Genesis 12:10...na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu...
Genesis 12:15...hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky ...
Genesis 13:6... aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto došlo mezi...
Genesis 13:11...celou jordánskou rovinu a vydal se na východTak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské...
Genesis 14:16...je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného...
Genesis 15:3... nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo...
Genesis 15:14...zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud...
Genesis 16:14...zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice...
Genesis 17:12...je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domětak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze...
Genesis 17:13...narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé penízeTak bude smlouva na tvém těle smlouvou věčnou....
Genesis 17:27...dne a všichni jeho domácí, jak narození v domětak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. ...
Genesis 18:13...‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas,...
Genesis 18:21...těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi...
Genesis 18:25...kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsouTakovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také...
Genesis 18:33...je kvůli těm deseti," odpověděl HospodinTak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také Abraham se...
Genesis 19:13...místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili."...
Genesis 19:19...život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto...
Genesis 19:20...maličké. Nech prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této...
Genesis 19:33...s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se...
Genesis 19:36...nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstalaTak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená...
Genesis 20:4...muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak...
Genesis 20:9... že jsi na a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech...
Genesis 20:12...sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych...
Genesis 21:23...ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval k tobě." Abraham...
Genesis 21:31...tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť...
Genesis 22:6...svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama...
Genesis 22:8...k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil,...
Genesis 23:1... Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila 127 lettak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což...
Genesis 23:20...naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemiTak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od...
Genesis 24:46...se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se :...
Genesis 24:54...jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a...
Genesis 24:59...s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s...
Genesis 24:67...Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji milovalTak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal...
Genesis 25:22...lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu...
Genesis 25:25...první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho...
Genesis 25:34... ten se najedl a napil a pak vstal a odešelTak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad...
Genesis 26:1...ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi...
Genesis 26:3...neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto zeměTak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci...
Genesis 26:6...- přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži...
Genesis 26:10...Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu...
Genesis 26:13...stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal...
Genesis 26:20...pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože se s ním...
Genesis 26:21...Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud...
Genesis 26:22...a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám...
Genesis 26:28..."Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha....
Genesis 26:29...vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zléhotak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze...
Genesis 26:31...si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli...
Genesis 27:1... Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a...
Genesis 27:14... poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich...
Genesis 27:20..." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke...
Genesis 27:23...měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn...
Genesis 27:25...úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil...
Genesis 27:33... jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal...
Genesis 27:36...přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát...
Genesis 28:5...svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu...
Genesis 28:9... že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za...
Genesis 29:18... překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru...
Genesis 29:20...ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako...
Genesis 29:33... řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení....
Genesis 30:3..." řekla mu. "Spi s , rodí na můj klínTak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni...
Genesis 30:4...rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a...
Genesis 30:8...jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že...
Genesis 30:15...ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s...
Genesis 30:16...jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a...
Genesis 30:18...za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a...
Genesis 30:24...syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi...
Genesis 30:36...vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát...
Genesis 30:37...platanové pruty, oloupal z nich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl...
Genesis 30:40...směrem k pruhovaným i všem načernalým kusůmTak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k...
Genesis 30:42...však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Takto...
Genesis 31:9...' vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďataTak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v...
Genesis 31:17...a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a...
Genesis 31:35... že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a...
Genesis 31:36..."Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že  tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a cos...
Genesis 31:41...žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očíTak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem...
Genesis 31:46... Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení, vytvořili mohylu a na mohyle...
Genesis 31:54...dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno...
Genesis 32:3...je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před...
Genesis 32:22... Když se s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci...
Genesis 33:16... můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco...
Genesis 34:7...synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli...
Genesis 34:24...naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli...
Genesis 35:5...dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát...
Genesis 35:10...znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh...
Genesis 35:27...synové, kteří se mu narodili v Padan-aramuTak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v...
Genesis 36:43...kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemiTak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlel v...
Genesis 37:8...ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl...
Genesis 37:14...i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil k Šechemu,...
Genesis 37:21...uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben pokračoval:...
Genesis 37:23...ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli...
Genesis 37:31...se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do...
Genesis 37:35...Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě...
Genesis 38:10... To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar:...
Genesis 38:22...mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít....
Genesis 38:29... Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr...
Genesis 39:2... velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského...
Genesis 39:6...požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl...
Genesis 39:20...ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde...
Genesis 40:7...s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu,...
Genesis 40:11...zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova...
Genesis 41:8...byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a...
Genesis 41:13...každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložiltak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen."...
Genesis 41:19...sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivýchtak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské...
Genesis 41:31...zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec...
Genesis 41:36...pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají jeTak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let...
Genesis 41:39...ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu...
Genesis 41:43...zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao...
Genesis 41:45...ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z HeliopoleTak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před...
Genesis 41:49...každém městě ukládal potraviny z okolních políTak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je...
Genesis 42:1...je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a...
Genesis 42:3...nás nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit...
Genesis 42:9... Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny...
Genesis 42:17...pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim...
Genesis 42:19... Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy...
Genesis 42:20... Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratraTak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili....
Genesis 42:22...tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze...
Genesis 42:23...krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich...
Genesis 42:25...z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy...
Genesis 42:34... Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratraTak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé....
Genesis 43:25...oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když...
Genesis 43:34...byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal...
Genesis 44:24...nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a...
Genesis 44:31...duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemřeTak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce,...
Genesis 45:1... "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým...
Genesis 45:2... když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do...
Genesis 45:17...bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto -...
Genesis 45:25...bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do...
Genesis 46:1...žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel...
Genesis 46:32...mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si...
Genesis 46:34...byli odjakživa chovateli dobytka - jak mytak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji...
Genesis 47:3...jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak mytak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do...
Genesis 47:13...rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská...
Genesis 47:20...naživu a nezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě....
Genesis 47:27... Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadlaTak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen....
Genesis 47:31..." odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka...
Genesis 48:7... budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli...
Genesis 48:16...těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál znítak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na...
Genesis 48:18...hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu...
Genesis 48:20...‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael přednost Efraimovi před Manasesem. Potom...
Genesis 49:7...ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutá! Rozdělím...
Genesis 50:3... Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi...
Genesis 50:11... řekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim,...
Genesis 50:21...tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel...
Exodus 1:13...rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život...
Exodus 1:17...ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly...
Exodus 2:18...a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se...
Exodus 3:15... k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin,...
Exodus 3:21... Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou...
Exodus 4:16... co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha....
Exodus 4:21...jsem zmocnil. však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví...
Exodus 4:26...údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala...
Exodus 4:29...a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny...
Exodus 5:10...Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat...
Exodus 5:12...práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích...
Exodus 5:17...Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k...
Exodus 5:22...Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy...
Exodus 7:4...svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny...
Exodus 7:10... hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim...
Exodus 7:18...jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále...
Exodus 7:21... které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské...
Exodus 7:22...věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl,...
Exodus 8:13... se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a...
Exodus 8:20...lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v...
Exodus 9:10...Egyptě se promění v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když...
Exodus 9:11...před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu...
Exodus 9:15... mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a...
Exodus 9:25...to krupobití vše, co bylo na poli - jak liditak dobytek. Také všechny polní rostliny to krupobití...
Exodus 10:3...činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto...
Exodus 10:5...na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se...
Exodus 10:8...Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim...
Exodus 10:11... nebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A...
Exodus 10:18...vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom...
Exodus 10:20...Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 10:27..." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode...
Exodus 11:7...člověka ani na dobytek - však ani pes nezavrčíTak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy...
Exodus 11:8... který následuje!' Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 11:10...divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 12:12...a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak liditak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy:...
Exodus 12:13...na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vásTak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude...
Exodus 12:16... bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech...
Exodus 12:28...se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak...
Exodus 12:30...prvorozené z dobytka. noci byl farao vzhůrutak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě...
Exodus 12:36...i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové...
Exodus 12:47...z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kostTak to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl...
Exodus 12:50..." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho...
Exodus 13:2... co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidítak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na...
Exodus 13:21... a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítilTak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani...
Exodus 14:4...je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlánítakže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém...
Exodus 14:13...Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťanytak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a...
Exodus 14:20...byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak...
Exodus 14:23...- všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin...
Exodus 14:27...na původní místo a Egypťané utíkali proti němuTak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody...
Exodus 14:31...moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho...
Exodus 15:27...Egypt - neboť jsem Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a...
Exodus 16:10...před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k...
Exodus 16:17...každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom...
Exodus 16:21...a zasmrádlo. Mojžíš se proto na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve...
Exodus 16:24... co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a...
Exodus 16:30... kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm...
Exodus 16:34... je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo...
Exodus 17:3...na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč...
Exodus 17:13...jeho ruce zůstaly na místě do západu slunceTak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom...
Exodus 21:12...zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život...
Exodus 21:20... Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn....
Exodus 21:22... Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde,...
Exodus 21:26...někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je za to oko na svobodu....
Exodus 21:28...za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se...
Exodus 21:35...si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si...
Exodus 22:1...bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou...
Exodus 22:29... Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky...
Exodus 23:11...lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej...
Exodus 25:19...konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích....
Exodus 25:33...pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících...
Exodus 25:37...z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo...
Exodus 26:3... Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci...
Exodus 26:5...koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka ...
Exodus 26:6...kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě....
Exodus 26:10...koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob také...
Exodus 26:11...podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a...
Exodus 26:13...po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z...
Exodus 26:19...dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro...
Exodus 26:21...patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku...
Exodus 26:24...a shora budou pevně spojeny jedním prstencemTak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Bude...
Exodus 26:25...patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem. Dále zhotovíš svlaky z...
Exodus 27:5...bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš...
Exodus 27:13...loket, s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji...
Exodus 28:8...ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré,...
Exodus 28:11...na druhý kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeťtak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele....
Exodus 28:12...dílům efodu jako pamětné kameny synů IzraeleTak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou...
Exodus 28:21...do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanácttak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako...
Exodus 28:28...přivázán za své kroužky ke kroužkům efoduTak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj...
Exodus 28:30...vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdcitak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci...
Exodus 28:35...a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na...
Exodus 28:38...svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou...
Exodus 28:43...k oltáři, aby konali službu ve svatyniTak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné ustanovení pro...
Exodus 29:21...jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich rouchaTak bude posvěcen on i jeho roucha a s ním i jeho synové a...
Exodus 29:37...dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětilTak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne oltáře, bude...
Exodus 29:41...za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu...
Exodus 29:43...mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan...
Exodus 30:29...jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcemTak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne,...
Exodus 31:11...vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:29...měl každý jít proti svému synu nebo bratruTak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš...
Exodus 32:31...- snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento...
Exodus 34:30...Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a...
Exodus 34:31...k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš...
Exodus 35:29...na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla. A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné...
Exodus 36:1...veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela...
Exodus 36:2... udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým...
Exodus 36:6...ženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré...
Exodus 36:10...stejné rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci...
Exodus 36:12...koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla...
Exodus 36:13...kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě....
Exodus 36:22...půl lokte široký a každý měl dva spojovací čepyTak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní...
Exodus 36:24...dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro...
Exodus 36:26...patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku...
Exodus 36:29...a shora byly pevně spojeny jedním prstencemTak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy...
Exodus 37:8...druhého cheruba na druhém konci. Udělal cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích....
Exodus 37:19...pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících...
Exodus 38:18...dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 lokettak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se...
Exodus 39:6...onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeťtak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili...
Exodus 39:14...do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanácttak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na...
Exodus 39:32...vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal MojžíšoviTak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu...
Exodus 39:42... Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno...
Exodus 39:43...viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. ...
Exodus 40:9...a pomažeš Příbytek i všechno, co je v němTak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý....
Exodus 40:10...vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak...
Exodus 40:11... Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu...
Exodus 40:13... Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš hoTak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš...
Exodus 40:16...kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce...
Exodus 40:21...do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponuTak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal....
Exodus 40:33...zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěsTak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl...
Leviticus 4:10...a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz...
Leviticus 4:20...jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz...
Leviticus 4:22...některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si...
Leviticus 4:26...k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho...
Leviticus 4:31...dýmat na oltáři jako příjemnou vůni HospodinuTak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno....
Leviticus 4:35...krev vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz...
Leviticus 5:2...ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinuTaké když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je...
Leviticus 5:10...pak připraví zápalnou oběť podle pravidelTak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se...
Leviticus 5:13...ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hříchTak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se...
Leviticus 6:10...podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvatétak jako oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův...
Leviticus 8:7...umístil efod, přepásal ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Na něj umístil náprsník a do...
Leviticus 8:15...od hříchu. Zbytek krve vylil k patě oltářeTak jej posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také...
Leviticus 8:30...jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich rouchaTak posvětil Árona i jeho roucha a s ním i jeho syny a...
Leviticus 8:34...přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete u vchodu do...
Leviticus 8:35...držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal...
Leviticus 9:7...oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a...
Leviticus 9:15...za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběť. Nechal přinést také zápalnou oběť...
Leviticus 9:22... Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jimTak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a...
Leviticus 10:2... Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl...
Leviticus 10:13...ohnivých obětí pro tebe i pro tvé synyTak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu...
Leviticus 12:7...před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě,...
Leviticus 12:8...za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 13:12... Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě,...
Leviticus 14:13...oběť, na svatém místě. Jak oběť za hříchtak oběť odškodnění náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak...
Leviticus 14:18...dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz...
Leviticus 14:19...smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistoty....
Leviticus 14:20...a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltářiTak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však...
Leviticus 14:29...olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom...
Leviticus 14:53...hříchu, vypustí živého ptáka za městem do krajeTak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je...
Leviticus 15:15...jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběťtak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho...
Leviticus 15:25...po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého běžného krvácení. Každé lůžko, na...
Leviticus 15:30...jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběťtak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli...
Leviticus 15:31...obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtokuTak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby...
Leviticus 16:15...krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví tak, jako naložil s krví býka: stříkne ji na slitovnici a...
Leviticus 16:16...stříkne ji na slitovnici a před slitovniciTak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od...
Leviticus 16:19...a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstemTak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když...
Leviticus 16:21...synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchytak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k...
Leviticus 16:24...svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid. Tuk oběti...
Leviticus 18:20... Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých potomků...
Leviticus 18:21...potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s...
Leviticus 18:23...ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se...
Leviticus 18:27...páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i...
Leviticus 18:28... Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vástak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi. Kdokoli se...
Leviticus 19:5...obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji...
Leviticus 19:12...bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahattak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin....
Leviticus 19:23...neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je...
Leviticus 20:10...svého bližního, musí zemřít - jak cizoložníktak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce,...
Leviticus 21:9...některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými...
Leviticus 21:12...nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení,...
Leviticus 21:21... aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem...
Leviticus 21:24... Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem...
Leviticus 22:29...Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne,...
Leviticus 22:32... jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jménotak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin,...
Leviticus 23:16...týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou...
Leviticus 24:11...ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho matka se jmenovala Šelomít...
Leviticus 25:6...v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak tytak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host,...
Leviticus 25:25...vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho...
Leviticus 25:27...pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodalTak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je...
Leviticus 25:28...léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo...
Leviticus 26:9...a způsobím, abyste se rozplodili a rozmnožilitak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou...
Leviticus 26:22...o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy...
Leviticus 26:32...vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé, když se v ...
Leviticus 26:44...svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi....
Leviticus 27:28...cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo...
Numeri 1:54..." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 2:17...Stan setkávání s uskupením levitů. Jak tábořítak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na...
Numeri 2:34...levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých...
Numeri 3:13...zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak liditak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin...
Numeri 3:49...výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali...
Numeri 4:49...z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. ...
Numeri 5:3... kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak mužetak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor...
Numeri 5:4... mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak...
Numeri 5:6...žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinil....
Numeri 5:22...a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a...
Numeri 5:27...zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však...
Numeri 5:29... kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči...
Numeri 6:9...v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu...
Numeri 6:11...jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběťTak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při...
Numeri 6:27...k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim...
Numeri 7:1...a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a...
Numeri 7:89...nad slitovnicí ležící na Truhle svědectvítak k němu promlouval. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:7...si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděvTak budou očištěni. vezmou mladého býčka spolu s moučnou...
Numeri 8:14...syny a nabídni je jako obětní dar HospodinuTak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji....
Numeri 8:17...prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidítak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny...
Numeri 8:20...obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě...
Numeri 8:22... Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitůtak s nimi naložili. Hospodin promluvil k...
Numeri 9:5...řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod...
Numeri 9:16...rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohněTak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl...
Numeri 9:18...a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak...
Numeri 10:10...od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích...
Numeri 10:13...svá putování, než oblak spočinul v poušti ParanTak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného...
Numeri 10:33...o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory...
Numeri 11:11...a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým...
Numeri 11:26...Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhl a oznámil...
Numeri 11:30...Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom...
Numeri 12:8... zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého...
Numeri 12:11...pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím, sestra není jako mrtvý...
Numeri 13:3...po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova...
Numeri 13:21...ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u...
Numeri 13:33...jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim!" V celé obci tehdy nastalo...
Numeri 14:19...milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravosttak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin...
Numeri 14:28...jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na...
Numeri 15:11...- to je ohnivá oběť příjemně vonící HospodinuTak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem,...
Numeri 17:3...oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení...
Numeri 17:18...jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jménotak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je...
Numeri 17:20...se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučíTak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále...
Numeri 17:25... je opatrována jako znamení pro vzbouřenceTak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš...
Numeri 17:26...proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy...
Numeri 18:3...svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak onitak vy. Připojí se k tobě, aby se starali o Stan setkávání...
Numeri 18:15...tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidítak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě....
Numeri 18:18...vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobětak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta. Všechny...
Numeri 18:28...se to děje s obilím z humna a s vínem z lisutak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků,...
Numeri 19:18...nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo...
Numeri 19:19...a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv,...
Numeri 20:2...tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustil s...
Numeri 20:21... Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská obec vytáhla z...
Numeri 21:7...Modli se k Hospodinu, nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Numeri 21:25...Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v...
Numeri 21:31...jsme jej k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců. Mojžíš poslal...
Numeri 21:35...králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z...
Numeri 22:8...vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma. Bůh přišel k...
Numeri 22:16...váženějších. Když přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně...
Numeri 22:38...jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel...
Numeri 22:39...něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák...
Numeri 23:3...se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl:...
Numeri 23:14... neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm...
Numeri 23:28...se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad...
Numeri 24:1... že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k...
Numeri 25:3...božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvuTak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin...
Numeri 25:11...se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto...
Numeri 25:13...věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž,...
Numeri 28:24... která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé...
Numeri 28:31...k náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého...
Numeri 30:1...darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k...
Numeri 31:5...pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého...
Numeri 31:19...budete třetího a sedmého dne očišťovat - jak vytak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny...
Numeri 31:26...obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidítak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky,...
Numeri 31:28...jeden život z každých pěti set, a to jak z lidítak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny...
Numeri 31:30...jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidítak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej...
Numeri 31:47...každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidítak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův...
Numeri 32:15... nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k...
Numeri 32:23...tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že...
Numeri 35:5...tolik na jižní, západní a severní straně městatak aby město bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské...
Numeri 35:16...zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít....
Numeri 35:17...do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít....
Numeri 35:18...předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít....
Numeri 35:20...někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří...
Numeri 35:21...zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít...
Numeri 36:3...přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdajíTak by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům...
Numeri 36:4...těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdajíTak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského...
Numeri 36:7... ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmeneTak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen....
Numeri 36:9...synové Izraele udrželi dědictví svých otcůTak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý z...
Numeri 36:10..." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery...
Deuteronomium 1:23... do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého...
Deuteronomium 1:46... nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli...
Deuteronomium 2:8... tvůj Bůh, s tebou a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru....
Deuteronomium 2:13...) Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a tak jsme překročili potok Zered. Naše putování od...
Deuteronomium 2:28...koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i...
Deuteronomium 3:14...Bášan podle sebe Chavot-jair, Jairovy vesnice, a tak se jmenuje dodnes.) Gileád jsem dal Machirovi...
Deuteronomium 3:26...Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou...
Deuteronomium 3:29... On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy,...
Deuteronomium 4:7...národ!" A vskutku - který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu...
Deuteronomium 4:8...voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes...
Deuteronomium 4:11...života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála...
Deuteronomium 4:20...Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z EgyptaTak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu...
Deuteronomium 4:32...konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel...
Deuteronomium 6:24...nám po všechny dny našeho života povede dobřetak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom, abychom před...
Deuteronomium 7:2...Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a...
Deuteronomium 7:16... tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastítak by ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich bohům....
Deuteronomium 8:5...svém srdci, že jako člověk vychovává svého synatak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej...
Deuteronomium 8:18...přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a...
Deuteronomium 8:20... Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubiltak vyhynete, protože jste neposlouchali Hospodina, svého...
Deuteronomium 9:8...Hospodina i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil,...
Deuteronomium 9:18... Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba...
Deuteronomium 9:19...zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát Hospodin vyslyšel...
Deuteronomium 9:20...Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i...
Deuteronomium 10:10...Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstaltak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát ...
Deuteronomium 10:15...národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a...
Deuteronomium 10:18...právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť...
Deuteronomium 10:22...sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh,  tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto...
Deuteronomium 11:4...pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je vyhubil. dodnes si pamatujete, co s vámi činil na...
Deuteronomium 11:17...nevydalo déšť, a země by nevydala svou úroduTak byste v krásné zemi, kterou vám Hospodin dává,...
Deuteronomium 11:21...Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě...
Deuteronomium 12:8... Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece...
Deuteronomium 12:15...se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistýtak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev - nech ji...
Deuteronomium 12:21...porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin daltak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle...
Deuteronomium 14:23... které si vyvolí za příbytek pro své jménoTak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 15:22... svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městětak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen...
Deuteronomium 16:15...požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u...
Deuteronomium 17:14...v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou králetak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov...
Deuteronomium 17:19...u sebe a čte ji po všechny dny svého životaTak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě...
Deuteronomium 18:7... Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Bohatak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před...
Deuteronomium 18:10...kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač,...
Deuteronomium 22:9...to vše propadne svatyni - jak úroda toho semenetak plody vinice. Neorej volem a oslem zapřaženými spolu...
Deuteronomium 22:14... ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu...
Deuteronomium 22:29...ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí...
Deuteronomium 23:22... tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích...
Deuteronomium 26:19...a slávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti...
Deuteronomium 28:60...všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci...
Deuteronomium 28:63...ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám...
Deuteronomium 29:22... nic neraší, ani stéblo trávy na nerostetak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim,...
Deuteronomium 31:11...budeš celému Izraeli předčítat tento Zákontak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy, děti i...
Deuteronomium 31:13...pečlivě dodržovali všechna slova tohoto ZákonaTak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a...
Deuteronomium 32:43...nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národytak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých,...
Deuteronomium 33:2...ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vycházítak jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel...
Jozue 1:15...jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává...
Jozue 3:16...(neboli Mrtvému) moři se dočista vytratilyTak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu...
Jozue 4:23...tyto jordánské vody, dokud jste nepřešlitak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které...
Jozue 5:9...dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové...
Jozue 6:14...jednou kolem dokola, načež se vrátili do táboraTak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za...
Jozue 6:20...a lid vnikl do města, každý tam, kde bylTak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako...
Jozue 6:23... kdo k patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i...
Jozue 7:4...všechen lid, vždyť je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před...
Jozue 7:6...před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na...
Jozue 8:6...prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před...
Jozue 8:16... aby je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal...
Jozue 8:28...zboží z onoho města, jak Hospodin určil JozuoviTak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou...
Jozue 9:21...tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči...
Jozue 9:27...a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král...
Jozue 10:5...uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král...
Jozue 10:11...zasypával z nebe kroupami velkými jako kamenyTak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich...
Jozue 10:13...měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo...
Jozue 10:23...a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále...
Jozue 10:39... Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronemtak naložil s Debirem a jeho králem, stejně jako provedl s...
Jozue 10:40... stejně jako provedl s Libnou a jejím králemTak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i...
Jozue 11:15...přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovitak přikázal Mojžíš Jozuovi a Jozue tak učinil. Neopomněl...
Jozue 11:16...slovo ze všeho, co Hospodin přikázal MojžíšoviTak Jozue zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj...
Jozue 11:23...nezůstal; přežili jen v Gaze, v Gatu a v AšdoduTak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl...
Jozue 13:13...a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele dodnes. Kmenu...
Jozue 15:17..." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním...
Jozue 15:19...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto je dědictví...
Jozue 17:4... že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich otce, jak...
Jozue 17:15...nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů....
Jozue 17:16...Kananejci z nížiny, jak z Bet-šeanu a okolítak z údolí Jizreel, mají železné vozy!" Jozue na to...
Jozue 21:41...rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct městTak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských...
Jozue 21:42...každému z těch měst patřily přilehlé pastvinyTak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli...
Jozue 21:44...jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel...
Jozue 22:10...Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se...
Jozue 22:16...a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle...
Jozue 22:25...Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k...
Jozue 22:27...i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s...
Jozue 23:14...Hospodin, váš Bůh, dal. Hle, dnes odcházímtak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že...
Jozue 23:15...splnila - neselhalo ani jediné z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl...
Jozue 24:1...stařešiny, náčelníky, soudce i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu:...
Jozue 24:2...před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako...
Jozue 24:10...proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho...
Jozue 24:20... obrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme...
Jozue 24:23...jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou,"...
Soudců 1:7...sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednaltak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel...
Soudců 1:13...Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a...
Soudců 1:15...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny...
Soudců 1:19...měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali podle...
Soudců 1:21...ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci ...
Soudců 1:26...do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luztak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt...
Soudců 1:29...nebyl s to vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to...
Soudců 1:30...s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni...
Soudců 1:33...nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil uprostřed kananejských obyvatel země....
Soudců 2:12...okolních národů. Klaněli se jim, a popouzeli tak Hospodina. Opustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a...
Soudců 3:10...Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu...
Soudců 4:14...do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů....
Soudců 4:21...mu ten kolík do spánku, se zabodl do zeměTak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael...
Soudců 5:28...matka Siserova, za okenní mříží naříká: Proč  tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak...
Soudců 6:1...však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let....
Soudců 6:2...Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách...
Soudců 6:6...pustošili zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele...
Soudců 6:38... že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl...
Soudců 7:13...voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil...
Soudců 9:29... Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil!...
Soudců 9:38...Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy vytáhl v čele...
Soudců 9:56... že Abimelech je mrtev, vrátili se každý domůTak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém...
Soudců 11:20...Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jahce a...
Soudců 11:21...Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraelitakže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců,...
Soudců 11:24...se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsi...
Soudců 11:39...s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala mužeTak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok...
Soudců 12:6...Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to...
Soudců 13:1...pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů....
Soudců 13:10...na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem,"...
Soudců 14:17...sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak...
Soudců 15:2...ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbilatak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co...
Soudců 15:5...zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilíTak spálil sklizené i nesklizené obilí, ba i vinice a olivy...
Soudců 15:6...to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak...
Soudců 15:7...šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu,...
Soudců 15:13...jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal....
Soudců 15:18... Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi...
Soudců 16:15...spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u ...
Soudců 16:18..." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou -...
Soudců 16:19...někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copůTak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho opustila. Vtom...
Soudců 16:30...Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší siloutakže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř....
Soudců 18:2...Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali...
Soudců 18:4...jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco...
Soudců 18:7...jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že...
Soudců 18:8... Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na !...
Soudců 18:9...jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit!...
Soudců 18:11...místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu...
Soudců 18:23...otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy,...
Soudců 18:26...cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor...
Soudců 18:27...než on, a tak se otočil a vrátil se domůTak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš,...
Soudců 19:6...řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin...
Soudců 19:10..." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou...
Soudců 19:14... do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce...
Soudců 19:15...k benjamínské Gibeji, slunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do...
Soudců 19:22... umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali...
Soudců 19:30...Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z...
Soudců 20:5...a chtěli zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech...
Soudců 20:24...a Hospodin odpověděl: "Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim...
Soudců 20:39...Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!"...
Soudců 20:42...k poušti, ale bojovníci z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran. Obklíčili Benjamínce a...
Soudců 20:46...je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků,...
Soudců 21:20...z Bet-elu do Šechemu a jižně od Lebony.) A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se schovat do vinic....
Soudců 21:23...jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak to Benjamínci udělali. Každý si z veselice odvedl...
Růt 1:5...Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez...
Růt 1:19...rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do...
Růt 1:20...mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklátak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem...
Růt 1:22...Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje přišla...
Růt 2:13... pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi...
Růt 2:17...je pro ni. Jen sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli paběrkovala do večera. Co nasbírala,...
Růt 3:16... ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec...
Růt 4:1... Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil se. Potom Boáz pozval deset z...
Růt 4:6...ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní...
Růt 4:7...jednání si člověk zul sandál a podal ho druhémuTak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy...
1. Samuel 1:7...kvůli tomu, že Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy...
1. Samuel 1:8...řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset...
1. Samuel 1:12...a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana...
1. Samuel 1:15...opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno...
1. Samuel 1:18...jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z...
1. Samuel 1:23... a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o něj, dokud...
1. Samuel 2:17...Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného...
1. Samuel 2:20...vyžádaného dítěte, které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou...
1. Samuel 2:26...však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinutak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví...
1. Samuel 2:27...tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého...
1. Samuel 2:30...z obětních darů mého lidu Izraele! Nužetak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj...
1. Samuel 3:2... Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době  tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém...
1. Samuel 3:5...odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal:...
1. Samuel 3:10... Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl...
1. Samuel 3:18...mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic....
1. Samuel 3:20...selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok....
1. Samuel 4:4...nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu...
1. Samuel 5:3...leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali...
1. Samuel 5:8...Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam...
1. Samuel 5:9...ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali...
1. Samuel 5:10...po největší tak, že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla...
1. Samuel 6:3... Rozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněnímTak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás...
1. Samuel 6:10...jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do...
1. Samuel 6:20...říkali: "Kdo může obstát před Hospodinemtak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali...
1. Samuel 7:6...tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se...
1. Samuel 8:5... Raději nám tedy ustanov krále, nás vedetak je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám...
1. Samuel 8:8...- když opouštěli a sloužili cizím bohůmtak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně...
1. Samuel 9:2...muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O...
1. Samuel 9:10..." řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali...
1. Samuel 9:24...bylo určeno, ještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl se Samuelem. Když potom sestoupili...
1. Samuel 10:12...Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k prorokům? Když...
1. Samuel 10:15... šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc...
1. Samuel 10:18...lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl Izrael z...
1. Samuel 11:2...Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil...
1. Samuel 11:5...z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul...
1. Samuel 11:15...teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před...
1. Samuel 12:15...jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vámtak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a...
1. Samuel 13:3...posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se...
1. Samuel 13:4... že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na Izrael, lid se shromáždil k Saulovi do...
1. Samuel 14:15...vojsko zachvátila hrůza. Jak v tábořetak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků...
1. Samuel 14:23... připojili se i oni k pronásledování a bitvěTak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak...
1. Samuel 14:27...otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do...
1. Samuel 14:28...ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to...
1. Samuel 14:45...nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil...
1. Samuel 15:2... Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slovaTak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to,...
1. Samuel 15:6...zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta." A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovali. Saul potom...
1. Samuel 16:10... On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel...
1. Samuel 16:12... "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma...
1. Samuel 16:21...kůzle a po svém synu Davidovi to poslal SauloviTak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do služby....
1. Samuel 17:23...jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho...
1. Samuel 17:30...se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili...
1. Samuel 17:37... vysvobodí i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s...
1. Samuel 17:39...mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak...
1. Samuel 17:50...se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemiTak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl...
1. Samuel 18:1...Jišaje Betlémského," odpověděl David.  Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou...
1. Samuel 18:4...si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se vydával,...
1. Samuel 18:8...desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na...
1. Samuel 18:10... Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Bohatakže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak...
1. Samuel 18:21... se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým...
1. Samuel 18:23... milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim...
1. Samuel 18:30...úspěšnější než všichni Saulovi hodnostářiTak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a...
1. Samuel 19:2... Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra...
1. Samuel 19:5...vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když...
1. Samuel 19:7... Potom Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval...
1. Samuel 19:8...David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na  tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul...
1. Samuel 19:21...vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také začali prorokovat....
1. Samuel 19:23...v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě,...
1. Samuel 20:2...tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece...
1. Samuel 20:16... vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin ...
1. Samuel 20:26...si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo...
1. Samuel 20:29...bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím navštívit své bratry.' To...
1. Samuel 20:33...Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodlTak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít....
1. Samuel 20:34...se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se...
1. Samuel 21:7...i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze...
1. Samuel 22:1...aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?"  Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když...
1. Samuel 22:8...syn poštve mého služebníka, aby na číhaltak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský, představený...
1. Samuel 23:5...táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s...
1. Samuel 23:8... když vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do...
1. Samuel 23:13...do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a...
1. Samuel 23:23...Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl...
1. Samuel 23:25...do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se...
1. Samuel 24:7...svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu,...
1. Samuel 25:34...zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi nezůstal jediný...
1. Samuel 25:38... Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti,...
1. Samuel 26:12...džbán na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli...
1. Samuel 26:24...cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž vysvobodí z...
1. Samuel 27:11..."Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském...
1. Samuel 28:2...služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel...
1. Samuel 28:15... rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a...
1. Samuel 28:20...byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc...
1. Samuel 29:11...s tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do...
1. Samuel 30:18...mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchliTak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a...
1. Samuel 30:21...před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u...
1. Samuel 30:25...toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné...
1. Samuel 31:6...mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s nímTak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně...
2. Samuel 1:7...se opírá o kopí. Vozy a jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Ano,...
2. Samuel 1:10... ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své...
2. Samuel 1:15...na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá...
2. Samuel 2:2...zeptal se David. "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam...
2. Samuel 3:11...se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi ani slovotak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy:...
2. Samuel 3:16...Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátil. Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny:...
2. Samuel 3:22...Davida v Hebronu, protože ho David propustil, a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem...
2. Samuel 3:24...Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel ...
2. Samuel 3:30...o holi, padlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to,...
2. Samuel 3:36...Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim totak jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne...
2. Samuel 3:39...a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad síly....
2. Samuel 4:10...zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové...
2. Samuel 5:9...do paláce." David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo ...
2. Samuel 5:10...město okolo od terasy Milo k paláciTak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů,...
2. Samuel 5:13...si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi narodili další synové a dcery. Toto jsou...
2. Samuel 5:20...je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proudtak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To...
2. Samuel 6:7... Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se...
2. Samuel 6:8...zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje...
2. Samuel 7:5...slovo: "Jdi a řekni mému služebníku DavidoviTak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych...
2. Samuel 7:8...dům z cedrů?' Řekni mému služebníku DavidoviTak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od...
2. Samuel 7:10...svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou...
2. Samuel 7:23...Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro...
2. Samuel 8:12... Moábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále...
2. Samuel 9:2..." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král....
2. Samuel 10:4...brady, roucha jim uřezal v půli u zadnictak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi,...
2. Samuel 10:6...Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z...
2. Samuel 10:15... Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také pro Aramejce z...
2. Samuel 10:18...a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli...
2. Samuel 11:20...k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo...
2. Samuel 11:21...shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj...
2. Samuel 11:25...onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že...
2. Samuel 12:4...pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu tomu příchozímu...
2. Samuel 12:7..." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za...
2. Samuel 12:11...od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí mečTak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého...
2. Samuel 12:31...dlátům a sekyrám; některé poslal do cihelnyTak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším...
2. Samuel 13:2...do zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se...
2. Samuel 13:4...bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?"...
2. Samuel 13:5...se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila...
2. Samuel 13:6...něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár...
2. Samuel 13:20... sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra...
2. Samuel 14:4...mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi,...
2. Samuel 14:6...nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale všichni...
2. Samuel 14:7...Zabijeme ho za to, že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi...
2. Samuel 14:21...se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma...
2. Samuel 14:25... ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy k patě...
2. Samuel 14:30...mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi služebníci to pole vypálili. Joáb pak hned...
2. Samuel 15:4...u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý...
2. Samuel 15:6... Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbilTakovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili...
2. Samuel 15:9...'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských...
2. Samuel 15:11...z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním, protože nic netušili). Když se...
2. Samuel 15:16... "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam...
2. Samuel 15:22...to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmi, které...
2. Samuel 15:29...brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a...
2. Samuel 15:31...dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine, obrať prosím...
2. Samuel 16:4... můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim,...
2. Samuel 16:19...než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otcitak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na Achitofela:...
2. Samuel 16:22... posílí to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom...
2. Samuel 16:23...rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovoTakto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. ...
2. Samuel 17:3...muži se rozutečou, takže zabiji samotného králeTak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k...
2. Samuel 17:15...radil Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a tak, kdežto jsem radil tak a tak. Teď rychle...
2. Samuel 17:20...odpověděla jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti...
2. Samuel 17:21... musíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi...
2. Samuel 17:23...viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil...
2. Samuel 18:6...dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v...
2. Samuel 18:9... Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod...
2. Samuel 18:11..."Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě...
2. Samuel 18:23...odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes...
2. Samuel 19:8...a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojenTak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při...
2. Samuel 19:37...jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se...
2. Samuel 19:40...za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil...
2. Samuel 20:7...nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i...
2. Samuel 20:23... Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska....
2. Samuel 21:1...Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na...
2. Samuel 21:9...a ti je na tom vrchu pověsili před HospodinemTak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní,...
2. Samuel 21:22...Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabilTak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida...
2. Samuel 23:1... navěky! Toto jsou Davidova poslední slovaTak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším,...
2. Samuel 23:5...tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a...
2. Samuel 23:8...Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice...
2. Samuel 23:9...na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny,...
2. Samuel 23:16...napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a...
2. Samuel 23:18...Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým...
2. Samuel 23:22... On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jímTakové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
2. Samuel 24:4...ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili...
2. Samuel 24:12... slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k DavidoviTak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden...
2. Samuel 24:14...jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do...
2. Samuel 24:24...svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. ...
2. Samuel 24:25...oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl ...
1. Královská 1:3...léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější...
1. Královská 1:36..." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval...
1. Královská 1:37... Jako býval Hospodin s mým královským pánemtak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více...
1. Královská 1:40...zpět, pískali na píšťaly a radovali se tak nadšeně, se tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to...
1. Královská 2:27...a snášel jsi všechna strádání mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby...
1. Královská 2:30..." Benajáš tedy vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij...
1. Královská 2:31... jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně...
1. Královská 2:40...zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi...
1. Královská 2:46... synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. ...
1. Královská 3:8...je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy...
1. Královská 3:20...ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá...
1. Královská 3:22...se ta první. "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna...
1. Královská 4:1... že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud.  Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto...
1. Královská 4:20...spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a...
1. Královská 5:14... Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli...
1. Královská 5:20... Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova,...
1. Královská 5:24...mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a...
1. Královská 5:32...spolu s kameníky od Chírama a z GebaluTak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. ...
1. Královská 6:22...Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkem. Pro...
1. Královská 6:24...Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý...
1. Královská 6:27...části chrámu. Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého...
1. Královská 7:1... Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct lettak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác...
1. Královská 7:12...tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní...
1. Královská 7:15...18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě...
1. Královská 7:18...druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že okolo mřížování pokrývajícího hlavici na vrchu...
1. Královská 7:22... a Boáz, Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilieTak byla dokončena práce na sloupech. Poté odlil kulatou...
1. Královská 7:25... tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a...
1. Královská 7:40... Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísyTak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna...
1. Královská 7:51...části chrámu i ke dveřím do chrámové lodiTak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal...
1. Královská 8:8...svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před...
1. Královská 8:32...na nebesích. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil mu jeho...
1. Královská 8:43...národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je...
1. Královská 8:61...jeho ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před...
1. Královská 9:1...svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli.  Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i...
1. Královská 9:2... Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodintak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl:...
1. Královská 9:4...Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti...
1. Královská 9:8...za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá:...
1. Královská 9:13...mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic). ...
1. Královská 9:21...vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do...
1. Královská 9:25... a nechal z něj stoupat dým před HospodinemTak završil budování chrámu. Král Šalomoun v Ecjon-geberu u...
1. Královská 10:1...talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi.  Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově...
1. Královská 10:3...otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby...
1. Královská 10:9...izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost."...
1. Královská 10:21...takového nebylo vyrobeno v žádném královstvíTaké všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a...
1. Královská 10:25... oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně...
1. Královská 11:4...srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida....
1. Královská 11:31...a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z...
1. Královská 11:39...jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám toběTak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se...
1. Královská 12:15...karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které...
1. Královská 12:16...domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval...
1. Královská 12:19...stačil naskočit do vozu a ujet do JeruzalémaTak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes...
1. Královská 12:24...domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu liduTak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům...
1. Královská 12:30...tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z...
1. Královská 12:32...synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a obětoval na...
1. Královská 13:2... oltáři," zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem...
1. Královská 13:21...a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu!...
1. Královská 14:7...tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni JeroboámoviTak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a...
1. Královská 14:9...ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi ...
1. Královská 14:11...mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovouTak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile...
1. Královská 14:15...za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá -...
1. Královská 15:3...před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida....
1. Královská 15:11...dělal, co bylo v Hospodinových očích správnétak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou...
1. Královská 15:19... Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato...
1. Královská 16:12...pacholka, žádného příbuzného ani příteleTak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi...
1. Královská 16:18...královského paláce a zapálil ho nad sebouTak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a...
1. Královská 16:22...ale přemohli stoupence Tibniho, syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad...
1. Královská 17:12...Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu...
1. Královská 17:17...době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně...
1. Královská 17:20...budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou...
1. Královská 18:27...nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spítak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku...
1. Královská 19:2... jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkal o život....
1. Královská 20:9...i všichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a...
1. Královská 20:12...ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím přišel k izraelskému...
1. Královská 20:13...králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hle,...
1. Královská 20:14...Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužící u krajských...
1. Královská 20:20...vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi....
1. Královská 20:25... Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na rovině....
1. Královská 20:28...k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin...
1. Královská 20:32...se izraelskému králi. Snad ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem...
1. Královská 20:34...podmínek propustím," odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil ho. Jeden z...
1. Královská 20:36...řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš...
1. Královská 20:42...král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého...
1. Královská 21:5...ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Ale,...
1. Královská 21:7...ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se...
1. Královská 21:20...krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše....
1. Královská 21:21...‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána...
1. Královská 21:25...(Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
1. Královská 21:26...hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před...
1. Královská 21:29...přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho...
1. Královská 22:8... abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát...
1. Královská 22:15... "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít...
1. Královská 22:27...města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu...
1. Královská 22:30... ty ale zůstaň v královském rouchu." A tak se král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král...
1. Královská 22:35...boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze....
1. Královská 22:38...koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co...
1. Královská 22:40...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůTak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat...
1. Královská 22:44... Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách....
2. Královská 1:6...se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte muTak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se...
2. Královská 1:9...padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži,...
2. Královská 1:10...jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých...
2. Královská 1:11... Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží mužitak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž,"...
2. Královská 1:12..."Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých...
2. Královská 1:15...k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví...
2. Královská 1:16...ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses...
2. Královská 1:17... jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále...
2. Královská 2:2...je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí...
2. Královská 2:4...je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za...
2. Královská 2:6...je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi....
2. Královská 2:21...k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde...
2. Královská 3:16...začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém...
2. Královská 3:17...vyschlém říčním korytu budou plné vody! Anotak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se...
2. Královská 3:21... že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak...
2. Královská 3:25...kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský...
2. Královská 3:26... Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k...
2. Královská 3:27...ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. ...
2. Královská 4:5...všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře,...
2. Královská 4:15..." odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša řekl:...
2. Královská 4:20..."Odnes ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne umřel v...
2. Královská 4:25...žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když...
2. Královská 4:30...je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a šel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil...
2. Královská 4:43...ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude." A opravdu -...
2. Královská 5:3...manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by...
2. Královská 5:7..."Copak jsem Bůh, který bere nebo dává životTak on mi vzkazuje, někoho zbavím malomocenství! Posuďte...
2. Královská 5:10...vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v JordánuTak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak...
2. Královská 5:11...se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň...
2. Královská 5:14...tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží...
2. Královská 5:20...si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman...
2. Královská 5:21... poběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak se Gehazi rozeběhl za Námanem. Jakmile si Náman všiml,...
2. Královská 6:10...řekl, poslal varování, si tam dávají pozorTak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to...
2. Královská 6:11...Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás...
2. Královská 6:28...z lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla:...
2. Královská 6:29...syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám:...
2. Královská 7:1... "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně...
2. Královská 7:3...brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když...
2. Královská 7:4...zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás...
2. Královská 7:7...chetitské a egyptské krále! táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam...
2. Královská 7:12...na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli se v poli. Říkají si: ‚...
2. Královská 7:14... Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za...
2. Královská 7:15...výzbroje, kterou Aramejci na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy...
2. Královská 7:16...jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy...
2. Královská 7:18...Boží muž řekl, když za ním onen posel přišelTak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou...
2. Královská 7:20..."Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl...
2. Královská 8:15...do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřelTak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády...
2. Královská 8:18...osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králůtak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s...
2. Královská 8:27...Atalia, vnučka izraelského krále OmrihoTaké on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v...
2. Královská 9:3...nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'...
2. Královská 9:4...' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu...
2. Královská 9:6...zeptal se Jehu. "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem...
2. Královská 9:7...Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech...
2. Královská 9:12...jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak...
2. Královská 9:14...troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí...
2. Královská 9:33...nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili. Krev vystříkla na zeď i na koně, kteří ji...
2. Královská 9:36... Když se vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše...
2. Královská 10:9...ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval spiknutí...
2. Královská 10:15... který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže ano,"...
2. Královská 10:16...se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil...
2. Královská 10:20...) "Zasvěťte slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak...
2. Královská 10:21...rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by...
2. Královská 10:28...tam veřejné záchody, které tam jsou dodnesTak Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od...
2. Královská 11:6...u brány Sur a další u brány za strážnicíTak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze...
2. Královská 11:9...své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovalitak ty, kteří právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi....
2. Královská 12:4...správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Joaš...
2. Královská 12:16...se vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo vyúčtování....
2. Královská 13:5...sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachráncetakže se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít...
2. Královská 13:7...více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšákůTak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní...
2. Královská 14:3... co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého...
2. Královská 14:4...Joaše. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách....
2. Královská 14:7...bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteeltak se jmenuje dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému...
2. Královská 15:4...Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách....
2. Královská 15:9...a páchal, co je v Hospodinových očích zlétak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 15:12...trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále...
2. Královská 15:30... zosnoval spiknutí. Napadl ho a zavraždil, a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem...
2. Královská 15:35...Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. To on...
2. Královská 16:16...rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal...
2. Královská 17:2... co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král...
2. Královská 17:13...cest a dodržujte přikázání a ustanoveníTak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům...
2. Královská 17:24...je v samařských městech namísto synů IzraeleTak ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských městech....
2. Královská 17:25... Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy...
2. Královská 17:26...samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že...
2. Královská 17:41...Hospodina, ale nadále sloužily svým modlámTaké jejich synové a synové jejich synů dodnes jednají...
2. Královská 18:19...komoří k nim promluvil: "Vyřiďte EzechiášoviTak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si...
2. Královská 18:27...hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal...
2. Královská 18:29..."Slyšte slovo velkokrále, krále AsýrieTak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky...
2. Královská 19:3...proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a...
2. Královská 19:6... Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánuTak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když...
2. Královská 19:17...Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země...
2. Královská 19:20...Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně...
2. Královská 21:12...hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nužetak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém...
2. Královská 21:20... I on páchal, co je v Hospodinových očích zlétak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého...
2. Královská 22:15...městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás...
2. Královská 22:16...Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslalTak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele...
2. Královská 22:18...králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi...
2. Královská 23:3...jeho příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen...
2. Královská 23:16...a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětilTak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž,...
2. Královská 23:19...i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i všechny...
2. Královská 23:24...které bývaly vidět v judské zemi i v JeruzaléměTak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz...
2. Královská 23:27..."Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izraeltak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které...
2. Královská 24:20...Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti....
1. Letopisů 2:3... Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila...
1. Letopisů 4:33... do Baalaty. To jsou jejich usedlostitak je měli zaznamenány. Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn...
1. Letopisů 5:20... neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou....
1. Letopisů 9:1...- na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.  Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů,...
1. Letopisů 9:19...rodu zodpovídali za stráž prahů Stánkutak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora...
1. Letopisů 9:28...z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli. Někteří...
1. Letopisů 10:6... že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřelTak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli...
1. Letopisů 10:13...pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postiliTak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na...
1. Letopisů 11:6..." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v pevnosti usadil, a...
1. Letopisů 11:7...velení. David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo...
1. Letopisů 11:9... k obvodové zdi a zbytek města obnovil JoábTak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s...
1. Letopisů 11:11...Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice...
1. Letopisů 11:14...doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobiliTak jim Hospodin daroval veliké vítězství. Tři ze třicítky...
1. Letopisů 11:18...napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a...
a další...

Slova obsahující tak: beztak (1) tak (2503) také (829) takhle (39) taková (24) takové (74) takovéhle (1) takového (49) takovém (2) takovému (12) takovéto (1) takoví (30) takovou (30) takovouto (2) takový (108) takových (14) takovým (17) takovými (4) takovýmto (1) takovýto (2) taktak (1) takto (198) taky (1) takzvané (1) takzvaní (1) takže (254) tartaka (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |