Taženích

Hledám varianty 'taženích' [ taženích (2) tažení (13) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 31:14...tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy...
Numeri 33:2...po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli...
Jozue 11:21...přikázal Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z Hebronu, Debiru, Anabu i...
1. Samuel 18:5...se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem...
1. Samuel 18:14...vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl...
1. Samuel 23:8...A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se...
1. Samuel 23:13...bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil tažení. David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách...
1. Samuel 24:2...se v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátiltažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě...
1. Královská 12:24...." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město...
2. Letopisů 11:4...." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a...
2. Letopisů 18:2...ovcí, koz a telat. Potom ho začal podněcovattažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na...
Ezechiel 29:18..."Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, ...
Daniel 11:29... V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to předešlé. Postaví se mu totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |