Třináct

Hledám varianty 'třináct' [ třinácti (1) třináct (10) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 17:25...jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě...
Numeri 29:14...olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na každého z těch dvou beranů...
Jozue 19:6... Chacar-susa, Bet-lebaot a Šaruchentřináct měst i s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan -...
Jozue 21:4... kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní...
Jozue 21:6...pokolení Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od...
Jozue 21:19... Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů...
Jozue 21:33...tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Synové Merariho, tedy zbývající...
1. Královská 7:1...sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác....
1. Letopisů 6:45...pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset...
1. Letopisů 6:47... Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí...
1. Letopisů 26:11...Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců...

Slova obsahující třináct: třináct (10) třináctého (8) třináctém (1) třinácti (1) třináctý (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |