Třiceti

Hledám varianty 'třiceti' [ třiceti (14) třicet (41) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 18:30..." řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam třicet," odpověděl...
Genesis 41:46...před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou...
Genesis 47:9...zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký...
Exodus 26:8...jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct...
Exodus 36:15...jedenáct takových houní. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct...
Leviticus 12:4... ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování,...
Numeri 4:3...a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby...
Numeri 4:23...jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit...
Numeri 4:30...jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit...
Numeri 4:35...rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při...
Numeri 4:39...podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen...
Numeri 4:43...podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen...
Numeri 4:47...a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu...
Numeri 20:29...že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu,...
Deuteronomium 2:14...od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře...
Deuteronomium 34:8...Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn...
Jozue 7:5...dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na...
Jozue 8:3...lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v noci s...
Soudců 10:4...Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim...
Soudců 12:9...něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinam a svým synům...
Soudců 12:14...syn Hilela Piratonského. Ten měl čtyřicet synůtřicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil...
Soudců 14:11...sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát...
Soudců 14:12...dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale...
Soudců 14:13... Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou...
Soudců 14:19...Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo...
Soudců 20:31...do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy...
Soudců 20:39...právě začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v...
1. Samuel 9:22...jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem...
1. Samuel 13:1...se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem,...
2. Samuel 5:4...pomazali za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let....
2. Samuel 6:1...všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly...
2. Samuel 23:39...Jitrejský; a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli....
2. Královská 22:1...králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera...
2. Letopisů 24:15...Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi...
2. Letopisů 34:1...králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích...
Ester 4:11... smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána  třicet dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester...
Jeremiáš 38:10...Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam...
Ezechiel 1:1...úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar....
Ezechiel 40:17...a dláždění. Po obvodu toho dláždění bylo celkem třicet místností. Dláždění přiléhalo k branám po celé délce...
Ezechiel 41:6...Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky...
Daniel 6:8...tento výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě...
Daniel 6:13...jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě...
Zachariáš 11:12... A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdutřicet stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to...
Zachariáš 11:13...cenu, kterou ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu...
Matouš 26:15... když vám ho zradím?" zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných. Od chvíle pak hledal příležitost, aby...
Matouš 27:3...Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. "Zhřešil jsem!"...
Matouš 27:9...se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho...
Lukáš 3:23..." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího,...
Jan 5:5... Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný  třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je...
Jan 6:19...silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží...

Slova obsahující třiceti: dvaatřiceti (6) pětatřiceti (2) třiceti (14) třicetiletých (1) třicetinásobek (1) třicetinásobnou (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |