Třiadvacet

Hledám varianty 'třiadvacet' [ třiadvaceti (2) třiadvacet (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 10:2...v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm...
2. Královská 23:31...namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho...
1. Letopisů 2:22...zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim...
2. Letopisů 36:2...namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak...
Jeremiáš 25:3...a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to  třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše,...
1. Korintským 10:8...z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z...

Slova obsahující třiadvacet: třiadvacet (4) třiadvaceti (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |