Tři

Hledám varianty 'tři' [ tří (22) tři (255) třemi (17) třem (3) třech (19) ]. Nalezeno 277 veršù.
Genesis 6:10...a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích...
Genesis 7:13... jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova ženatři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné...
Genesis 9:19...Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země....
Genesis 18:2...stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 18:6...do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl...
Genesis 29:2...do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta...
Genesis 29:34...ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala...
Genesis 30:36...je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova...
Genesis 38:24...přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se...
Genesis 40:10... ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec...
Genesis 40:12..." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a...
Genesis 40:13...toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš...
Genesis 40:16..."I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo...
Genesis 40:18..." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o...
Genesis 40:19...výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a...
Genesis 42:17...je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem...
Genesis 45:22...dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci...
Exodus 2:2...porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle,...
Exodus 7:7... bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 10:22...a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny...
Exodus 10:23...dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele,...
Exodus 14:7...vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále...
Exodus 15:22...Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti ŠurTři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do...
Exodus 19:1...propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na...
Exodus 25:32...a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutůtři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na...
Exodus 25:33...a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu...
Exodus 27:1... pět loket na délku, pět loket na šířkutři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy,...
Exodus 27:14...50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 27:15...patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří...
Exodus 32:28...Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby...
Exodus 37:18...a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutůtři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé....
Exodus 37:19...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu...
Exodus 38:1... Měl pět loket na délku, pět loket na šířkutři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy...
Exodus 38:14...měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 38:15...patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak...
Leviticus 12:4... ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování,...
Leviticus 14:10...beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vadytři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou...
Leviticus 19:23... nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka -...
Leviticus 25:21...sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst...
Numeri 10:33...Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala...
Numeri 12:4...ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli....
Numeri 15:9... přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a...
Numeri 28:12...beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému...
Numeri 28:20...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na...
Numeri 28:28...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho...
Numeri 29:3...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu...
Numeri 29:9...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a...
Numeri 29:14...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě...
Numeri 33:8... prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli...
Numeri 35:14...měst, která vám budou sloužit jako útočištětři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta ...
Deuteronomium 4:41...navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl...
Deuteronomium 17:6... je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného...
Deuteronomium 19:2... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictvítři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za...
Deuteronomium 19:3... rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit....
Deuteronomium 19:7...v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým...
Deuteronomium 19:9...po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi...
Deuteronomium 19:15... Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby...
Jozue 1:11...lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem,...
Jozue 2:16...vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou."...
Jozue 2:22...vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili....
Jozue 3:2...jej překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile...
Jozue 7:3...všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen...
Jozue 7:4...je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk....
Jozue 9:16...naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhliTři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli,...
Jozue 18:4... Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle...
Jozue 21:32...jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan - celkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct...
Soudců 7:6...jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k...
Soudců 7:7...k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti...
Soudců 7:8...zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a...
Soudců 7:16...vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou...
Soudců 7:20...rohy a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce...
Soudců 7:22...a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč...
Soudců 8:4...hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni...
Soudců 9:22...a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany...
Soudců 9:43...Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé...
Soudců 11:26...vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval?  tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v...
Soudců 14:14...se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne...
Soudců 15:4... když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy...
Soudců 15:11..." odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské...
Soudců 16:27...filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se...
Soudců 19:4... dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si...
1. Samuel 2:21...navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u...
1. Samuel 9:20...co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť...
1. Samuel 10:3... přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři...
1. Samuel 11:11...vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do...
1. Samuel 13:2...nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu...
1. Samuel 13:17...v Michmasu. Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v...
1. Samuel 17:13...Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený...
1. Samuel 17:14...tři odešli do války. David byl ale nejmladšíTři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od...
1. Samuel 20:20... a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu...
1. Samuel 24:3...je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s...
1. Samuel 26:2...kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif...
1. Samuel 30:12...rozinek. Když se najedl, pookřál, protože  tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?"...
1. Samuel 30:13...dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok...
1. Samuel 31:6...svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i...
2. Samuel 2:18...Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl...
2. Samuel 6:11...truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dům....
2. Samuel 13:38... Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel,...
2. Samuel 14:27...podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z ...
2. Samuel 18:14..."Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože byl v...
2. Samuel 20:4...přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu,...
2. Samuel 21:1...Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář...
2. Samuel 23:13... Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství. Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do...
2. Samuel 23:18...činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se...
2. Samuel 24:13...k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a...
1. Královská 2:39...řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi...
1. Královská 3:18... A když jsme byly spolu doma, porodila jsemTři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my...
1. Královská 5:12...proslulo po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil...
1. Královská 6:36... Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva cedrových...
1. Královská 7:4...trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad...
1. Královská 7:12...Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů...
1. Královská 7:25...zároveň s . Moře spočívalo na dvanácti býcíchtři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři...
1. Královská 10:22...také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a...
1. Královská 11:3...je miloval. Měl sedm set urozených manželektři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když...
1. Královská 12:5...budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel....
1. Královská 12:12... (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu,...
1. Královská 15:2...nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova....
1. Královská 22:1... za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku...
2. Královská 2:17..." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za...
2. Královská 3:10... Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou...
2. Královská 3:13...mu izraelský král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu...
2. Královská 9:32..."Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili....
2. Královská 17:5...král vtrhl do celé země, přitáhl k Samařítři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně...
2. Královská 18:10...Šalman-assar proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce...
2. Královská 23:31...namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho...
2. Královská 24:1...Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na...
2. Královská 24:8...králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera...
2. Královská 25:18...Serajáše, zástupce nejvyššího kněze Cefaniášetři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel...
1. Letopisů 2:3...Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův...
1. Letopisů 2:16... Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele. Abigail porodila Amasu....
1. Letopisů 3:23...Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam, celkem tři. Synové Eljoenajovi: Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš, Akub,...
1. Letopisů 7:6...Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři. Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět...
1. Letopisů 10:6...i on na meč a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile...
1. Letopisů 10:8...obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali...
1. Letopisů 11:11... Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda...
1. Letopisů 11:15... Tak jim Hospodin daroval veliké vítězstvíTři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do...
1. Letopisů 11:20...činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že...
1. Letopisů 12:40... že Davida učiní králem. Zůstali u Davidatři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali...
1. Letopisů 13:14...truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno,...
1. Letopisů 21:12...a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber sitři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat...
1. Letopisů 23:8...Ladanovi: vůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové...
1. Letopisů 23:9...tři. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Harantři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho:...
1. Letopisů 23:23... Synové Mušiho: Machli, Eder a Jeremot, celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů,...
1. Letopisů 25:5...pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synůtři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením...
2. Letopisů 4:4...s nádrží. Moře spočívalo na dvanácti býcíchtři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři...
2. Letopisů 8:13...určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek...
2. Letopisů 9:21...to nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a...
2. Letopisů 10:5... a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel....
2. Letopisů 10:12... (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal...
2. Letopisů 11:17...otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři...
2. Letopisů 13:2...stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z...
2. Letopisů 14:8...vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádoutřemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti...
2. Letopisů 20:25... Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do...
2. Letopisů 31:16...stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech -...
2. Letopisů 36:2...namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak...
2. Letopisů 36:9...králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích...
Ezdráš 6:4...vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva...
Ezdráš 8:15...jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po...
Ezdráš 8:32...a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i...
Ezdráš 10:8...shromáždí v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů...
Ezdráš 10:9...a bude vyloučen se shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do...
Nehemiáš 2:11...jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů....
Ester 4:16...všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a ...
Ester 9:15...čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní...
Job 1:2... bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synůtři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů,...
Job 1:4...ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch...
Job 1:17...nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence...
Job 2:11...o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále...
Job 32:3...spravedlivějšího než Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba...
Job 32:5...byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu,...
Job 42:13...párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synůtři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí...
Přísloví 30:15...na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, DejTři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrob...
Přísloví 30:18...vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďataTři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta...
Přísloví 30:21...a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když...
Přísloví 30:29...do ruky, bydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev,...
Izaiáš 16:14... dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu...
Izaiáš 17:6...něj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na...
Izaiáš 20:3...Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu...
Jeremiáš 36:23...sálajícím řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl a vhodil...
Jeremiáš 52:24...Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniášetři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel...
Ezechiel 14:14...z lidi i dobytek, pak i kdyby v byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou...
Ezechiel 14:16...praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery....
Ezechiel 14:18...praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery....
Ezechiel 40:10...této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře...
Ezechiel 40:21...i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň...
Ezechiel 41:6...obepínaly postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně...
Ezechiel 42:3...naproti dláždění vnějšího nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před...
Ezechiel 42:6...a prostřední místnosti budovy. Místnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří;...
Ezechiel 48:31...Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů:...
Ezechiel 48:32... Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova...
Ezechiel 48:33...Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána...
Ezechiel 48:34... Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova....
Daniel 1:5...příděl pokrmů a vína z královského stoluTři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí...
Daniel 3:23... Mešacha a Abednega házeli, sežehl plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní...
Daniel 3:24...svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže ...
Daniel 6:3...královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se...
Daniel 7:5... Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval...
Daniel 7:8... hle, začal mezi nimi růst jiný, malý rohtři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly...
Daniel 7:20...rohů na její hlavě a proč vyrostl další rohtři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a...
Daniel 7:24...jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým...
Daniel 10:3...úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly. Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce...
Daniel 11:2...ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem...
Amos 4:4...ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a...
Amos 4:7... Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem...
Amos 4:8...zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit...
Jonáš 2:1...jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k...
Jonáš 3:3...bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím...
Zachariáš 11:8...jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce...
Matouš 12:40...- kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka...
Matouš 13:33...je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno...
Matouš 15:32...a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou  tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové,...
Matouš 17:4... dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Matouš 18:16...každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to...
Matouš 18:20...Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu...
Matouš 26:61...muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho:...
Matouš 27:40...se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn,...
Matouš 27:45...s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli...
Matouš 27:63...jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do...
Marek 8:2...a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou  tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové,...
Marek 8:31... vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně...
Marek 9:5...řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Marek 14:5...taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali ji....
Marek 14:58...ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'" Ale ani tak se...
Marek 15:29...se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho...
Marek 15:33...s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl:...
Marek 15:34...celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema...
Lukáš 1:56...semeni navěky. Marie pak u zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy...
Lukáš 2:46... vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli,...
Lukáš 4:25... že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v...
Lukáš 9:33...oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Lukáš 10:36...zaplatím, se vrátím.' Co myslíš - kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?" "Ten, který mu prokázal...
Lukáš 11:5...přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby - navštívil přítel, který je na cestách, a...
Lukáš 12:52...nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domětři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude proti synu a...
Lukáš 13:7... ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se,  tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale...
Lukáš 13:21...podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." Na své pouti...
Lukáš 23:44..." Okolo poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se...
Jan 2:6...židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou."...
Jan 2:19..."Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest...
Jan 2:20...let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla...
Jan 12:5...měl zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl...
Skutky 2:41...pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve...
Skutky 3:1...další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu....
Skutky 5:7... zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co...
Skutky 7:20... V době se narodil Mojžíš. Byl překrásnýTři měsíce ho chovali v rodném domě, a když ho museli...
Skutky 9:9...neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden...
Skutky 10:19...o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají  tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi,...
Skutky 10:30...jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se...
Skutky 11:11...Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl,...
Skutky 17:2...synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětloval a...
Skutky 19:8...celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogytři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval...
Skutky 20:3...místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli...
Skutky 20:31...za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal...
Skutky 25:1...zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení.  Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil...
Skutky 28:7...toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na...
Skutky 28:11...vyplout, naložili nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se...
Skutky 28:12... která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali...
Skutky 28:15...dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke Třem...
Skutky 28:17...bydlet v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené. Když...
1. Korintským 14:27...v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale nebude, kdo by to...
1. Korintským 14:29...pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo...
2. Korintským 13:1...u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to...
Galatským 1:18...Arábie a později se vrátil do Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s...
1. Timoteus 5:19...nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i...
Židům 10:28...zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější...
Židům 11:23...s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to...
Jakub 5:17...horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť...
1. Jan 5:7...dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno...
1. Jan 5:8...tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví, větší...
Zjevení 6:6... jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!"...
Zjevení 8:13...křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil...
Zjevení 9:18...a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z...
Zjevení 11:9...a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu....
Zjevení 11:11...ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po třech a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to...
Zjevení 16:13... z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů,...
Zjevení 16:19...na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl...
Zjevení 21:13...a napsaná jména dvanácti pokolení synů IzraeleTři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z...

Slova obsahující tři: bratři (258) bystřina (1) bystřiny (2) devětatřicátého (2) devětatřicátém (1) devětatřicet (1) dvaatřicátého (1) dvaatřicátém (1) dvaatřicet (1) dvaatřiceti (6) jedenatřicátém (1) jedenatřicet (1) jitřil (1) lotři (1) mistři (4) naostřili (1) nepatři (2) nepatřičné (1) nepatřičnost (2) nepatřičný (3) nepatřil (3) nepatřili (3) nepatřilo (2) nespatřil (4) nespatřili (2) nespatřilo (1) nespatřit (1) nešetři (1) nešetřil (1) neušetřil (8) neušetřili (1) nezastřihujte (1) odstřihls (1) opatři (3) opatřil (6) opatřit (1) osmatřicátého (2) ošetřili (1) patřičné (4) patřičném (1) patřičnou (9) patřičný (7) patřičných (1) patřil (13) patřila (1) patřili (13) patřilo (9) patřily (2) patřit (7) pětatřicátého (1) pětatřiceti (2) prošetři (1) rozestři (2) sedmatřicátého (1) sedmatřicátém (2) sestřičko (1) sestřičku (1) spatřil (97) spatřila (7) spatřili (20) spatřils (1) spatřily (2) spatřit (9) střihače (1) střihačem (1) střihači (1) střiháš (1) šestatřicátém (1) šetřila (1) šetřit (3) tři (255) třiadvacátého (4) třiadvacátém (1) třiadvacátý (2) třiadvacet (4) třiadvaceti (2) třiatřicet (4) třicatero (1) třicatery (2) třicet (41) třiceti (14) třicetiletých (1) třicetinásobek (1) třicetinásobnou (3) třicítce (2) třicítkou (4) třicítky (7) třikrát (31) třináct (10) třináctého (8) třináctém (1) třinácti (1) třináctý (2) ušetři (5) ušetřil (6) ušetřili (2) ušetřit (3) výstřikem (1) vyšetři (1) vyšetřila (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |