Třetinou

Hledám varianty 'třetinou' [ třetiny (2) třetinu (15) třetinou (1) třetina (20) ]. Nalezeny 24 verše.
Numeri 15:6...pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína...
Numeri 15:7...zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběťtřetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu...
Numeri 28:14...nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčkatřetina hinu na berana a čtvrtina hinu na beránka. To je...
1. Samuel 13:21...i srpy. Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, broušení vidlí, seker nebo ostření bodce...
2. Samuel 18:2...a ustanovil velitele tisíců a velitele stovekTřetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi,...
2. Královská 11:5...syna. Potom jim nařídil: "Provedete to takhleTřetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude...
2. Královská 11:6...službu, bude hlídat u královského paláce, další třetina u brány Sur a další u brány za strážnicí. Tak...
2. Letopisů 23:4...bude kralovat králův syn. Provedete to takhleTřetina z vás kněží a levitů, kteří v sobotu nastoupíte...
2. Letopisů 23:5...nastoupíte službu, bude hlídat u dveří, další třetina u královského paláce a další u Brány základů....
Nehemiáš 10:33...a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby...
Ezechiel 5:2...díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem...
Ezechiel 5:12...jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem...
Ezechiel 46:14...jako moučnou oběť přidáš šestinu efy moukytřetinu hinu oleje na zalití mouky. Tato moučná oběť...
Zachariáš 13:8...maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v zůstane jen třetina....
Zachariáš 13:9...a pomřou, takže v zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví...
Zjevení 8:7...smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá...
Zjevení 8:8...byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí horaTřetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela...
Zjevení 8:9...moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena....
Zjevení 8:10...veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk....
Zjevení 8:11...a na prameny vod. Jméno hvězdy je PelyněkTřetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli...
Zjevení 8:12... Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich...
Zjevení 9:15...pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců -...
Zjevení 9:18...a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech....
Zjevení 12:4... a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |