Třetí

Hledám varianty 'třetí' [ třetímu (2) třetím (14) třetího (65) třetí (50) ]. Nalezeno 126 veršù.
Genesis 1:13... že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby...
Genesis 2:14...se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi HabešTřetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A...
Genesis 6:16...také vsadíš dveře. Uděláš v spodní, druhétřetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež...
Genesis 22:4...oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určilTřetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce....
Genesis 31:22...horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl  třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním...
Genesis 32:20...Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhémutřetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal:...
Genesis 34:25...pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho městaTřetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi...
Genesis 40:20... na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým...
Genesis 42:18...tak je nechal na tři dny zavřít do vězeníTřetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když...
Genesis 50:23...se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na...
Exodus 19:11...je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima...
Exodus 19:15...oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího...
Exodus 19:16...třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se...
Exodus 20:5...milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a...
Exodus 25:35...jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze...
Exodus 28:19...druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit,...
Exodus 34:7...otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a...
Exodus 37:21...jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze...
Exodus 39:12...druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit,...
Leviticus 7:17... se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti...
Leviticus 7:18...spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlotřetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude...
Leviticus 19:6...obětovat, a v den následující. Co zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne,...
Leviticus 19:7...do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedlatřetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji...
Numeri 2:24...Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova...
Numeri 7:24...oběti. To byl dar Netaneela, syna CuarovaTřetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn...
Numeri 14:18...otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké...
Numeri 19:12...kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dníTřetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude...
Numeri 19:19...kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobuTřetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej...
Numeri 29:20...oběti, její moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady...
Numeri 31:19... kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci....
Deuteronomium 5:9...milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a...
Deuteronomium 14:28...u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je...
Deuteronomium 23:9...přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění. Když...
Deuteronomium 26:12... co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech...
Jozue 9:17...nich! Synové Izraele totiž postupovali dáltřetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon,...
Jozue 17:11...vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto...
Jozue 19:10...proto obdrželi dědictví uvnitř jejich územíTřetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice...
Soudců 20:30...tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohyTřetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali...
1. Samuel 10:3...ponese tři kůzlata, druhý tři pecny chlebatřetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je...
1. Samuel 13:18... Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronutřetí směrem k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé...
1. Samuel 17:13... Prvorozený se jmenoval Eliab, druhý Abinadabtřetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale...
1. Samuel 30:1...země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel.  Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu....
2. Samuel 1:2...vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dnyTřetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl...
2. Samuel 3:3...Kileab z Abigail, vdovy po Nábalu Karmelskémtřetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje;...
1. Královská 12:12...na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem....
1. Královská 15:28...obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile...
1. Královská 15:33...izraelským králem Baašou trvala neustálá válkaTřetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad...
1. Královská 18:1...v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi,...
1. Královská 22:2...tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčiloTřetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král...
2. Královská 1:13...i s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí...
2. Královská 18:1...dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové.  Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad...
2. Královská 19:29...vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodíTřetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte...
2. Královská 20:5...a viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct...
2. Královská 20:8...dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl:...
1. Letopisů 2:13...svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadabatřetího Šimeu, čtvrtého Natanaela, pátého Radaje...
1. Letopisů 3:2...Jizreelské; druhý Daniel z Abigail Karmelskétřetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje;...
1. Letopisů 3:15...syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakimatřetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. Joakim měl syny...
1. Letopisů 8:1...zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbelatřetího Achirama, čtvrtého Nocha, pátého Rafu...
1. Letopisů 8:39...jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuštřetí Elifelet. Ulamovi synové byli udatní bojovníci;...
1. Letopisů 12:10...horských gazel: V čele byl Ezer, druhý Obadiáštřetí Eliab, čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš...
1. Letopisů 23:19... Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý Amariáštřetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Synové Uzielovi: vůdce...
1. Letopisů 24:8...losování: první: Jojarib, druhý: Jedajáštřetí: Charim, čtvrtý: Seorim, pátý: Malkiáš, šestý:...
1. Letopisů 24:23... Ze synů Hebronových: Jeriáš, druhý Amariáštřetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Ze synů Uziele: Míka. Ze...
1. Letopisů 25:10...12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12 třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho...
1. Letopisů 26:2...prvorozený Zachariáš, druhý Jediaeltřetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel, pátý Elam, šestý Jochanan a...
1. Letopisů 26:4...Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabadtřetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael, šestý Amiel,...
1. Letopisů 26:11...jeho otec ho učinil vůdcem), druhého Chilkiášetřetího Tebaliáše a čtvrtého Zachariáše. Chosových synů a...
1. Letopisů 27:5...velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužůTřetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn...
2. Letopisů 10:12...na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem....
2. Letopisů 15:10... když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s nímTřetího měsíce patnáctého roku Asova kralování se...
2. Letopisů 17:7...odstranil obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila,...
2. Letopisů 27:5...10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i druhýtřetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně...
2. Letopisů 31:7...je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v sedmém měsíci. Když přišel...
Ezdráš 6:15...nakonec stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia....
Ester 1:3...v královském sídelním paláci v Súsách. Tehdytřetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své...
Ester 5:1...tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala.  Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila...
Ester 8:9...prstenem." Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští písaři...
Job 42:14...tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesiatřetí Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako...
Izaiáš 37:30...vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodíTřetího roku však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte...
Jeremiáš 38:14...si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet...
Ezechiel 10:14...První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidskátřetí byla tvář lví a čtvrtá byla tvář orlí. Vtom se...
Ezechiel 31:1... poznají, že jsem Hospodin." Prvního dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo...
Daniel 1:1...se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k...
Daniel 2:39...jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět....
Daniel 5:7...purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království!" Všichni královští mudrci...
Daniel 5:16... na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království." Daniel na to králi...
Daniel 5:29... na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království. Ještě noci pak byl...
Daniel 8:1... To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem Daniel měl další...
Daniel 10:1... než ničitele zachvátí konec mu určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému...
Ozeáš 6:2...a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátítřetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít,...
Zachariáš 6:3...vůz táhli ryzáci, druhý vranícitřetí bělouši a čtvrtý grošáci - samí statní hřebci. "Co to...
Matouš 16:21... vrchních kněží a znalců Písma, být zabittřetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a...
Matouš 17:23...bude vydán do lidských rukou. Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni....
Matouš 20:5...odměnu.' A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel...
Matouš 20:19...se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen." Tehdy k němu přišla matka...
Matouš 22:26...ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhýmtřetím bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena...
Matouš 27:46...se po celé zemi setmělo do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama...
Matouš 27:64...vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho...
Marek 9:31...bude vydán do lidských rukou, zabijí hotřetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova...
Marek 10:34...mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Tehdy k němu přistoupili...
Marek 12:21...ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec...
Lukáš 9:22... vrchními kněžími i znalci Písma, být zabittřetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo...
Lukáš 13:32...Dnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovattřetího dne skončím. Dnes, zítra i pozítří musím pokračovat...
Lukáš 18:33... pohaněn a popliván. Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho...
Lukáš 20:12... zohavili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali. Nakonec si pán...
Lukáš 20:31...si ji vzal druhýtřetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by...
Lukáš 24:7...do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho...
Lukáš 24:21...to je on, kdo vykoupit Izrael. Navíc je to  třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily...
Lukáš 24:46... Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel trpěttřetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v...
Jan 2:1... jak vystupují a sestupují na Syna člověka."  Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i...
Skutky 10:3...a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k...
Skutky 10:30...odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou...
Skutky 10:40... Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal - ne všemu lidu,...
Skutky 20:9...spánek. Nakonec ho spánek přemohl a on spadltřetího poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel...
Skutky 27:19... že jsme druhého dne začali vyhazovat nákladTřetího dne jsme vlastníma rukama vyhodili lodní výbavu....
1. Korintským 12:28...ustanovil jedny za apoštoly, druhé za prorokytřetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné...
1. Korintským 15:4...zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřbentřetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi,...
2. Korintským 12:2... který byl před čtrnácti lety vytržen do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh....
2. Korintským 13:1...a nestydatosti, kterou páchali. Toto bude  třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou...
Zjevení 4:7... První bytost byla podobná lvu, druhá teletitřetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu...
Zjevení 6:5...vraždili; a byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle,...
Zjevení 8:10...duši a třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako...
Zjevení 11:14...nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo, hletřetí "běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a...
Zjevení 14:9...vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě...
Zjevení 16:4...krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřelaTřetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a...
Zjevení 21:19...drahokamy: první základ byl jaspis, druhý safírtřetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý...

Slova obsahující třetí: potřetí (13) třetí (50) třetího (65) třetím (14) třetímu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |