Třech

Hledám varianty 'třech' [ tří (22) tři (255) třemi (17) třem (3) třech (19) ]. Nalezeno 277 veršù.
Genesis 6:10...a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích...
Genesis 7:13... jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova ženatři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné...
Genesis 9:19...Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země....
Genesis 18:2...stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 18:6...do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl...
Genesis 29:2...do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta...
Genesis 29:34...ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala...
Genesis 30:36...je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova...
Genesis 38:24...přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se...
Genesis 40:10... ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec...
Genesis 40:12..." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a...
Genesis 40:13...toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš...
Genesis 40:16..."I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo...
Genesis 40:18..." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o...
Genesis 40:19...výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a...
Genesis 42:17...je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem...
Genesis 45:22...dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci...
Exodus 2:2...porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle,...
Exodus 7:7... bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 10:22...a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny...
Exodus 10:23...dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele,...
Exodus 14:7...vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále...
Exodus 15:22...Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti ŠurTři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do...
Exodus 19:1...propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na...
Exodus 25:32...a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutůtři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na...
Exodus 25:33...a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu...
Exodus 27:1... pět loket na délku, pět loket na šířkutři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy,...
Exodus 27:14...50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 27:15...patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří...
Exodus 32:28...Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby...
Exodus 37:18...a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutůtři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé....
Exodus 37:19...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu...
Exodus 38:1... Měl pět loket na délku, pět loket na šířkutři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy...
Exodus 38:14...měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 38:15...patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak...
Leviticus 12:4... ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování,...
Leviticus 14:10...beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vadytři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou...
Leviticus 19:23... nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka -...
Leviticus 25:21...sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst...
Numeri 10:33...Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala...
Numeri 12:4...ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli....
Numeri 15:9... přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a...
Numeri 28:12...beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému...
Numeri 28:20...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na...
Numeri 28:28...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho...
Numeri 29:3...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu...
Numeri 29:9...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a...
Numeri 29:14...k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejemtři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě...
Numeri 33:8... prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli...
Numeri 35:14...měst, která vám budou sloužit jako útočištětři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta ...
Deuteronomium 4:41...navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl...
Deuteronomium 17:6... je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného...
Deuteronomium 19:2... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictvítři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za...
Deuteronomium 19:3... rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit....
Deuteronomium 19:7...v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým...
Deuteronomium 19:9...po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi...
Deuteronomium 19:15... Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby...
Jozue 1:11...lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem,...
Jozue 2:16...vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou."...
Jozue 2:22...vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili....
Jozue 3:2...jej překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile...
Jozue 7:3...všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen...
Jozue 7:4...je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk....
Jozue 9:16...naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhliTři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli,...
Jozue 18:4... Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle...
Jozue 21:32...jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan - celkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct...
Soudců 7:6...jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k...
Soudců 7:7...k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti...
Soudců 7:8...zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a...
Soudců 7:16...vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou...
Soudců 7:20...rohy a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce...
Soudců 7:22...a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč...
Soudců 8:4...hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni...
Soudců 9:22...a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany...
Soudců 9:43...Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé...
Soudců 11:26...vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval?  tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v...
Soudců 14:14...se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne...
Soudců 15:4... když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy...
Soudců 15:11..." odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské...
Soudců 16:27...filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se...
Soudců 19:4... dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si...
1. Samuel 2:21...navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u...
1. Samuel 9:20...co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť...
1. Samuel 10:3... přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři...
1. Samuel 11:11...vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do...
1. Samuel 13:2...nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu...
1. Samuel 13:17...v Michmasu. Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v...
1. Samuel 17:13...Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený...
1. Samuel 17:14...tři odešli do války. David byl ale nejmladšíTři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od...
1. Samuel 20:20... a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu...
1. Samuel 24:3...je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s...
1. Samuel 26:2...kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif...
1. Samuel 30:12...rozinek. Když se najedl, pookřál, protože  tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?"...
1. Samuel 30:13...dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok...
1. Samuel 31:6...svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i...
2. Samuel 2:18...Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl...
2. Samuel 6:11...truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dům....
2. Samuel 13:38... Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel,...
2. Samuel 14:27...podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z ...
2. Samuel 18:14..."Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože byl v...
2. Samuel 20:4...přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu,...
2. Samuel 21:1...Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář...
2. Samuel 23:13... Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství. Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do...
2. Samuel 23:18...činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se...
2. Samuel 24:13...k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a...
1. Královská 2:39...řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi...
1. Královská 3:18... A když jsme byly spolu doma, porodila jsemTři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my...
1. Královská 5:12...proslulo po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil...
1. Královská 6:36... Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva cedrových...
1. Královská 7:4...trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad...
1. Královská 7:12...Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů...
1. Královská 7:25...zároveň s . Moře spočívalo na dvanácti býcíchtři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři...
1. Královská 10:22...také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a...
1. Královská 11:3...je miloval. Měl sedm set urozených manželektři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když...
1. Královská 12:5...budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel....
1. Královská 12:12... (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu,...
1. Královská 15:2...nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova....
1. Královská 22:1... za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku...
2. Královská 2:17..." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za...
2. Královská 3:10... Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou...
2. Královská 3:13...mu izraelský král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu...
2. Královská 9:32..."Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili....
2. Královská 17:5...král vtrhl do celé země, přitáhl k Samařítři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně...
2. Královská 18:10...Šalman-assar proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce...
2. Královská 23:31...namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho...
2. Královská 24:1...Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na...
2. Královská 24:8...králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera...
2. Královská 25:18...Serajáše, zástupce nejvyššího kněze Cefaniášetři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel...
1. Letopisů 2:3...Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův...
1. Letopisů 2:16... Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele. Abigail porodila Amasu....
1. Letopisů 3:23...Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam, celkem tři. Synové Eljoenajovi: Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš, Akub,...
1. Letopisů 7:6...Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři. Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět...
1. Letopisů 10:6...i on na meč a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile...
1. Letopisů 10:8...obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali...
1. Letopisů 11:11... Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda...
1. Letopisů 11:15... Tak jim Hospodin daroval veliké vítězstvíTři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do...
1. Letopisů 11:20...činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že...
1. Letopisů 12:40... že Davida učiní králem. Zůstali u Davidatři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali...
1. Letopisů 13:14...truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno,...
1. Letopisů 21:12...a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber sitři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat...
1. Letopisů 23:8...Ladanovi: vůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové...
1. Letopisů 23:9...tři. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Harantři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho:...
1. Letopisů 23:23... Synové Mušiho: Machli, Eder a Jeremot, celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů,...
1. Letopisů 25:5...pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synůtři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením...
2. Letopisů 4:4...s nádrží. Moře spočívalo na dvanácti býcíchtři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři...
2. Letopisů 8:13...určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek...
2. Letopisů 9:21...to nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a...
2. Letopisů 10:5... a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel....
2. Letopisů 10:12... (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal...
2. Letopisů 11:17...otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři...
2. Letopisů 13:2...stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z...
2. Letopisů 14:8...vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádoutřemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti...
2. Letopisů 20:25... Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do...
2. Letopisů 31:16...stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech -...
2. Letopisů 36:2...namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak...
2. Letopisů 36:9...králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích...
Ezdráš 6:4...vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva...
Ezdráš 8:15...jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po...
Ezdráš 8:32...a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i...
Ezdráš 10:8...shromáždí v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů...
Ezdráš 10:9...a bude vyloučen se shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do...
Nehemiáš 2:11...jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů....
Ester 4:16...všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a ...
Ester 9:15...čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní...
Job 1:2... bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synůtři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů,...
Job 1:4...ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch...
Job 1:17...nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence...
Job 2:11...o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále...
Job 32:3...spravedlivějšího než Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba...
Job 32:5...byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu,...
Job 42:13...párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synůtři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí...
Přísloví 30:15...na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, DejTři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrob...
Přísloví 30:18...vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďataTři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta...
Přísloví 30:21...a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když...
Přísloví 30:29...do ruky, bydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev,...
Izaiáš 16:14... dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu...
Izaiáš 17:6...něj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na...
Izaiáš 20:3...Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu...
Jeremiáš 36:23...sálajícím řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl a vhodil...
Jeremiáš 52:24...Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniášetři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel...
Ezechiel 14:14...z lidi i dobytek, pak i kdyby v byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou...
Ezechiel 14:16...praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery....
Ezechiel 14:18...praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery....
Ezechiel 40:10...této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře...
Ezechiel 40:21...i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň...
Ezechiel 41:6...obepínaly postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně...
Ezechiel 42:3...naproti dláždění vnějšího nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před...
Ezechiel 42:6...a prostřední místnosti budovy. Místnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří;...
Ezechiel 48:31...Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů:...
Ezechiel 48:32... Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova...
Ezechiel 48:33...Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána...
Ezechiel 48:34... Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova....
Daniel 1:5...příděl pokrmů a vína z královského stoluTři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí...
Daniel 3:23... Mešacha a Abednega házeli, sežehl plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní...
Daniel 3:24...svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže ...
Daniel 6:3...královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se...
Daniel 7:5... Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval...
Daniel 7:8... hle, začal mezi nimi růst jiný, malý rohtři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly...
Daniel 7:20...rohů na její hlavě a proč vyrostl další rohtři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a...
Daniel 7:24...jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým...
Daniel 10:3...úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly. Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce...
Daniel 11:2...ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem...
Amos 4:4...ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a...
Amos 4:7... Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem...
Amos 4:8...zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit...
Jonáš 2:1...jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k...
Jonáš 3:3...bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím...
Zachariáš 11:8...jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce...
Matouš 12:40...- kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka...
Matouš 13:33...je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno...
Matouš 15:32...a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou  tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové,...
Matouš 17:4... dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Matouš 18:16...každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to...
Matouš 18:20...Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu...
Matouš 26:61...muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho:...
Matouš 27:40...se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn,...
Matouš 27:45...s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli...
Matouš 27:63...jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do...
Marek 8:2...a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou  tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové,...
Marek 8:31... vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně...
Marek 9:5...řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Marek 14:5...taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali ji....
Marek 14:58...ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'" Ale ani tak se...
Marek 15:29...se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho...
Marek 15:33...s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl:...
Marek 15:34...celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema...
Lukáš 1:56...semeni navěky. Marie pak u zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy...
Lukáš 2:46... vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli,...
Lukáš 4:25... že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v...
Lukáš 9:33...oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Lukáš 10:36...zaplatím, se vrátím.' Co myslíš - kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?" "Ten, který mu prokázal...
Lukáš 11:5...přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby - navštívil přítel, který je na cestách, a...
Lukáš 12:52...nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domětři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude proti synu a...
Lukáš 13:7... ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se,  tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale...
Lukáš 13:21...podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." Na své pouti...
Lukáš 23:44..." Okolo poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se...
Jan 2:6...židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou."...
Jan 2:19..."Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest...
Jan 2:20...let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla...
Jan 12:5...měl zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl...
Skutky 2:41...pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve...
Skutky 3:1...další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu....
Skutky 5:7... zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co...
Skutky 7:20... V době se narodil Mojžíš. Byl překrásnýTři měsíce ho chovali v rodném domě, a když ho museli...
Skutky 9:9...neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden...
Skutky 10:19...o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají  tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi,...
Skutky 10:30...jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se...
Skutky 11:11...Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl,...
Skutky 17:2...synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětloval a...
Skutky 19:8...celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogytři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval...
Skutky 20:3...místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli...
Skutky 20:31...za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal...
Skutky 25:1...zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení.  Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil...
Skutky 28:7...toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na...
Skutky 28:11...vyplout, naložili nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se...
Skutky 28:12... která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali...
Skutky 28:15...dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke Třem...
Skutky 28:17...bydlet v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené. Když...
1. Korintským 14:27...v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale nebude, kdo by to...
1. Korintským 14:29...pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo...
2. Korintským 13:1...u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to...
Galatským 1:18...Arábie a později se vrátil do Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s...
1. Timoteus 5:19...nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i...
Židům 10:28...zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější...
Židům 11:23...s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to...
Jakub 5:17...horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť...
1. Jan 5:7...dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno...
1. Jan 5:8...tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví, větší...
Zjevení 6:6... jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!"...
Zjevení 8:13...křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil...
Zjevení 9:18...a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z...
Zjevení 11:9...a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu....
Zjevení 11:11...ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po třech a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to...
Zjevení 16:13... z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů,...
Zjevení 16:19...na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl...
Zjevení 21:13...a napsaná jména dvanácti pokolení synů IzraeleTři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z...

Slova obsahující třech: střech (2) střechách (10) střechu (14) střechy (4) třech (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |